Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán

Súhrnná
charakteristika

PNEUM,
s. r. o., je spoločnosť založená 4. 4. 2004 v Trenčíne s podporou zahraničných partnerov. Predmetom jej činnosti je
výroba a predaj pneumatík do rozvýjajúceho sa automobilového priemyslu. Zakladateľom spoločnosti je (meno a priezvysko). Majetok spoločnosti tvorí vklad zakladateľa v objeme 150 000,- Sk.

Hlavným zámerom spoločnosti v roku 2010 je zásobovať automobilový priemysel rozvýjajúci sa na SR. V roku 2010 očakáva spoločnosť celkové príjmy 20 mil. Sk a zisk po zdanení 2 mil. Sk. Spoločnosť sa snaží získať úver v objeme 50 mil. Sk. Tieto prostriedky sa použijú na krytie nákladov. V roku 2011 spoločnosť očakáva zvýšenie príjmov o 35%.

Charakteristika podniku

PNEUM, s. r. o., bola založená v roku 2004 v súlade s platným Obchodným zákoníkom ako spoločnosť s ručeným obmedzeným.
V prvom roku existencie spoločnosti začala s licenčnou výrobou pneumatík pre automobilový priemysel. V roku 2010 je jej hlavným zámerom udržať si svoje postavenie na trhu a byť dodávateľom pre automobilový priemysel.

Spločnosť má 200 zamestnancov, z toho 100 výrobných robotníkov a 20 pracovníkov zásobovania a predaja.

Ciele podniku

Cieľom podniku pre rok 2010 je zdvojnásobiť tržby z predaja vlastných výrobkov, a to na 20 mil. Sk. Popri výrobe pneumatík podnik chce docieliť rozvoj v oblasti gumárenského priemyslu a zabezpečiť si stabilutu na trhu.

Prednosťou spoločnosti v porovnaní s konkurenciou sú nízke náklady, čo umožňuje predaj výrobkov za nižšie dopravné ceny, vzhľadom na zemepisnú polohu k svojim najdôležitejším odberateľom. Z hľadiska zákazníkov dôležitou prednosťou spoločnosti je, dlhoročná spolupráca s odberateľmi. Súčastné výrobné kapacity a aktívna marketingová politika vytvárajú predpoklady na zvyšovanie objemu výroby a predaja výrobkov i v ďalších rokoch. V roku 2011 spoločnosť predpokladá zvýšenie tržieb z predaja o 35%.

Hlavným problémom spoločnosti bude narastajúca konkurencia na trhu a znižovanie vplyvov výroby na životné prostredie.

Trhy a konkurencia

Súčastný stav na trhu je optimálny pre podnik. Dopyt automobilového priemyslu začína narastať so zvyšovaním životnej úrovne v štátoch bývalej východnej Európy.

Na svetovom trhu pôsobí vela spoločností v oblasti gumárenského priemyslu, ktoré majú záujem o tento región. PNEUM, s. r. o., si chce udržať svoje stále a stabylné miesto dodávateľa. V konkurencii zahraničných výrobcov sa chce presadiť kvalitou výrobkov a primeranosťou cien.

Marketing

Z marketingových činností sa PNEUM, s. r. o., venuje prieskumu trhu a získavaniu informácii o záujmoch odberateľov, vývoji ich potrieb a stupni ich uspokojovania konkurenčnými firmami. Jej hlavným cieľom je udržanie si stáleho miesta dodávateľa. Medzi perspektívne trhy zaraďujeme trhy krajín Ázie, Číny a Indie vzhľadom na ich hospodársky rast.

Prevažnú časť svojho predaja zabezepečuje prostrednístvom dohodnutých zmlúv medzi hlavnými odberateľmi. Vzhľadom na nižšie mzdové náklady výrobky dosahujú ceny o 10 až 15% nižšie ako ceny hlavných konkurentov.

Výroba

Používané materiály firma nakupuje prevažne od domácich dodávateľov. Výrobný proces je organizovaný tak aby sa znížila dĺžka výrobného procesu, a tým sa zvýšilo množstvo vyrobených tovarov. Plynulosť výroby si vyžaduje mať dostatok výrobných zásob, čo pri raste výroby a množstva vyrobených tovarov je dôležité. Preto je stály rast požiadaviek na výrobu čím je nevyhnutné zabezpečit aj krytie majetku cudzími finančnými zdrojmi, ktoré sú poskytnuté od zahraničných partnerov.

Kvalita výroby je rozhodujúcim prvkom. Z ekonomického pohľadu sa kladie dôraz na uplatňovanie kontrolingu ako metódy riadenia nákladov a zisku a z ekologického pohľadu je dôležité minimalizovanie odpadu z výroby.

Organizácia a manažment

PNEUM, s. r. o., je spoločnosť zameraná na výrobu pneumatík (200 zamestnancov). Z funkčných útvarov má najviac pracovníkov
výrobný úsek (100), ktorý zabezpečuje výrobu. Ekonomický úsek má 5 pracovníkov a obchodný úsek 20 pracovníkov. Právne
služby a technický rozvoj zabezpečujú interní pracovníci. Priemerný vek zamestnancov spoločnosti je 39 rokov.

Finančné hospodárenie

Finančné hospodárenie spoločnosti komplexne dokumentujú základné účtovné výkazy. Z celkových nákladov 8,5 mil. Sk tvorila spotreba materiálu 50%, osobné náklady 10%, odpisy 10%, a finančné náklady 15%, zvyšok tvoria náklady na službu, spotrebu energie a ostatné náklady.

V roku 2010 plánuje PNEUM, s. r. o., zvýšiť tržby na dvojnásobok, a to na 20 mil. Sk a čistý zisk na 2 mil. Sk. V štruktúre nákladov sa v pláne na rok 2010 predpokladá znížiť materiálovú náročnosť výkonov a náklady na služby. V prípade nákladov na spotrebu energie plán zohľadňuje očakávané zvýšenie cien energie. Krytie majetku zahraničnými partnermi nepostačuje, tak je
potrebné zabezpečit aj iné krytie, pomocou úveru.

Pre rok 2011 PNEUM, s. r. o., plánuje ďalšie zvyšovanie tržieb na vlasntné výrobky, a to o 35% v porovnaní s rokom 2010. Rast tržieb z predaja sa predpokladá najmä rastom exportu na zahraničné trhy. Získovosť tržieb by mala zostať na úrovni roku 2010. V štruktúre nákladov sa predpokladá nárast nákladov na marketing a technický rozvoj, čo súvisí s prenikaním spoločnosti na zahraničné trhy a plánom inovácie výrobkov. Plán predpokladá zvýšenie o dvojnásobok, pričom sa znížia náklady na výrobu.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk