Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán

1. Základné údaje

Meno:
Priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Narodená:
Vzdelanie:
Sídlo:
Identifikačné číslo:          zatiaľ nepridelené
Typ spoločnosti:              Fyzická osoba - živnostník
Dátum založenia:             predpokladaný k 01. 06. 2007
Predmet podnikania:      ekonomické činnosti, vedenie účtovníctva, miezd a personalistiky, tvorba rozpočtov, finančných plánov, poradenská činnosť
Dátum začatia činnosti:  01. 06. 2007 

2. Podnikateľský zámer

Predmetom mojej podnikateľskej činnosti bude vedenie podvojného účtovníctva, miezd, personalistiky, tvorba rozpočtov pre menšie podnikateľské subjekty a poradenská činnosť v oblasti daňovníctva a poisťovníctva.

Vzhľadom na neustále sa meniacu legislatívu, drobní podnikatelia musia klásť veľký dôraz na spracovanie svojho účtovníctva, sú nútení vyhľadávať externé účtovníčky, ktoré stále sledujú meniacu sa legislatívu.

V tejto oblasti mám bohaté skúsenosti, ktoré som nadobudla počas svojho štúdia a taktiež počas praxe v účtovníckych firmách.

Nakoľko v súčasnej dobe nenachádzam možnosť zamestnať sa, ale mám stále ponuky na vykonávanie tejto činnosti, rozhodla som sa začať túto činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Činnosť chcem vykonávať v priestoroch na ... v ..., nakoľko sa jedná o priestory, ktoré sú v mojom osobnom vlastníctve. 3. Právna forma

Zvolená forma podnikania je živnosť. Ide o sústavnú činnosť vykonávanú samostatne za účelom dosahovania zisku. Podmienky podnikania formou živnosti a sú stanovené v Živnostenskom zákone. Druh živnosti je ohlasovacia voľná živnosť.

Ako SZČO nemusím zložiť žiadne základné imanie a na financovanie potrebných nákladov použijem úver vo výške 300 000,- Sk.

4. Marketing

Prieskum trhu som si urobila sama. Zamerala som sa hlavne na záujem trhu o služby, ktoré budem poskytovať. Zistila som, že v našom regióne pôsobí niekoľko firiem, ktoré sa venujú tejto činnosti avšak záujem o tieto služby je veľmi veľký, takže nemám obavy, že v budúcnosti by som sa neuplatnila.

5. Popis činnosti

Na základe mojej doterajšej praxe môžem vykonávať tieto činnosti:

- vedenie jednoduchého účtovníctva
- vedenie podvojného účtovníctva
- spracovávanie miezd a personalistiky
- poradenská činnosť v oblasti daňovníctva a poisťovníctva
- spracovanie rozpočtov a finančných plánov

6. Slabé a silné stránky zámeru

Predpokladom pre úspešný rozvoj firmy je aj silná motivácia:

- byť samostatná anezávislá
- mať zaujímavú azmysluplnú prácu 

Silné stránky:           

- dostatočná klientela
- prijateľné ceny
- poskytovanie komplexných služieb
- finančná nenáročnosť (potrebné je len zariadenie firmy)

Slabé stránky:

- zviditeľnenie firmy, toto sa však dá vyriešiť použitím rôznych reklamných prostriedkov

7. Financovanie podnikateľskej činnosti

Nakoľko vlastním priestory, v ktorých by som mala uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť, finančné prostriedky použijem len na nákup vybavenia, reklamu a ostatné výdavky, spojené so založením podniku.        

Nákup potrebného vybavenia budem financovať z úveru, ktorý mi bol schválený vo výške 300 000,- Sk, slovom tristotisíc slovenských korún. 

Za tieto prostriedky je potrebné obstarať:

1. Zariadenie kancelárie 80 000,- Sk 
 2. Výpočtová technika  60 000,- Sk
 3. Softvér 50 000,- Sk
 4. Reklama 50 000,- Sk
 5. Ostatné náklady 


Predpokladané náklady, výnosy a stav majetku
v rokoch 2007 - 2010
(v Sk)  
    
     
 Obdobie                                     
  20072008 2009 2010 
     
 Náklady    
 réžia 35 000 60 000 65 000 70 000
 zariadenie 0 0 10 000  10 000
 iné (splácanie úveru)  75 000  75000  75 000   75 000 
 SPOLU115 000   135 000 150 000 155 000 
     
 Výnosy    
 tržby 105 000 180 000  240 000  300 000 
 SPOLU  105 000  180 000 240 000 300 000
     
     
 Vlastný vklad    
 kancelárske priestory 300 000 0  0  0 
 SPOLU 300 000 0 0 0
     
 Cudzie zdroje    
 úvery 300 000  0   0 0
 SPOLU 300 000 0 0 0
     
 zisk  45 000  90 000 145 000
 strata 10 000   
     
 daň (19%) 0 8550 17 100 27 550
 čistý zisk - 10 000 36 450 72 900 117 450

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk