Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné ekonomické pojmy

Ekonómia a ekonomika

Ekonómia je veda.

Jadrom ekonómie je štúdium správania sa podnikov (ako výrobcov), domácností a jednotlivcov (ako spotrebiteľov). Okrem toho ekonómia skúma ako ekonomiku ovplyvňujú zásady štátu. Je to vedná disciplína.

Delí sa:

-Mikroekonómia – skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov
-Makroekonómia – skúma ekonomiku ako celok

Ekonomika je oblasť spoločenskej praxe. Znamená vlastne hospodárstvo.

Potreby

-Je to pocit určitého nedostatku, ktorý človek pociťuje a snaží sa ho odstrániť

Členenie potrieb:

1.podľa nevyhnutnosti pre život

-základné (nevyhnutné, prvotné) – sú nevyhnutné pre život (stravovanie)
-vedľajšie (luxusné, druhotné) – nie sú nevyhnuté pre život (ísť do kina, ísť na diskotéku)

2.podľa povahy uspokojovania potrieb

-fyzické (hmotné) – uspokojujú sa prostredníctvom výrobkov (statkov), službami (stravovanie)
-duševné (nehmotné) – nedajú sa uspokojiť výrobkami, statkami respektíve službami (potreba priateľstva, lásky)

3.podľa nositeľa potrieb

-individuálne – sú typické pre každého z nás (motorka, auto, televízor, módne oblečenie…)
-kolektívne – sú to potreby určitej skupiny ľudí (výstavba kina, diaľnice)Statky

-sú veci alebo predmety, ktoré sú schopné uspokojiť jednu alebo viac potrieb. Na tento účel musia mať určité vlastnosti

Členenie statkov:

1.podľa povahy

-voľné – človek si ich prisvojuje priamo z prírody a sú zdanlivo neobmedzené (vzduch, lesy)
-ekonomické – získavajú sa prácou človeka, a preto sú do určitej miery obmedzené (čierno-biely televízor)

2.podľa použitia

-spotrebné – slúžia na bezprostredné uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Delia sa na: konzumačné – sú určené na jednorazovú spotrebu (rožok) a konzumné – sú určené na viacnásobnú spotrebu (televízor)
-kapitálové – slúžia na ďalšiu výrobu, označujú sa aj ako výrobné prostriedky (múka, suroviny, materiály)

3.podľa povahy uspokojovaných potrieb

-hmotné – slúžia na uspokojovanie prevažne fyzických potrieb (rožok)
-nehmotné – slúžia na uspokojovanie prevažne duchovných potrieb (potreba sa vzdelávať – tvorivé myšlienky)

Služby

-sú činnosti, ktoré uspokojujú potreby človeka svojim vlastným priebehom

Členenie služieb:

1.podľa povahy

-osobné – uspokojujú potreby človeka bezprostredne (kaderníctvo)
-vecné – uspokojujú potreby človeka sprostredkovane, sú nevyhnutné tam, kde sa používajú spotrebné predmety (oprava elektrospotrebičov)

2.podľa spôsobu úhrady

-platené služby – sú hradené z peňažných prostriedkov občanov (kaderníctvo)
-neplatené služby – sú hradené z prostriedkov spoločnosti a občania ich majú relatívne zadarmo (školstvo, zdravotníctvo)Hospodárstvo a výrobné faktory

Hospodárstvo je oblasť cieľavedomej činnosti ľudí, ktorej cieľom je výroba statkov a služieb. Vo výrobe sa premieňajú výrobné vstupy na výrobné výstupy. Výrobné vstupy sa označujú ako výrobné faktory (činitele)

Výrobné vstupy          Výrobné výstupy

Prírodné zdroje           spotrebné statky
Práca                         kapitálové statky
kapitál

Prírodné zdroje

-zahŕňa všetko to čo človek získava z prírody a využíva vo výrobnom procese. Patrí sem:

1.pôda
2.nerastné bohatstvo
3.energetické bohatstvo
4.životné prostredie

Pôda

-Patrí k vzácnym statkom, pretože jej množstvo je obmedzené. Rozhodujúcimi vlastnosťami sú úrodnosť a poloha. Podľa týchto kritérií potom možno pôdu rozdeliť:

1.pôda na poľnohospodárske účely (úrodnosť)
2.pôda na stavebné účely (poloha)

Výnos z pôdy sa nazýva renta.

Práca

-je to cieľavedomá ľudská činnosť, zameraná na produkciu tovarov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. Nositeľom práce je človek so svojimi fyzickými a psychickými schopnosťami. Členenie práce:

1.podľa vynakladanej energie

-fyzická – prevláda činnosť svalov (murár)
-duševná – prevláda činnosť mozgu (učiteľ)

2.podľa potrebných vedomostí a zručností (podľa kvalifikácie)

-jednoduchá (nekvalifikovaná) – nevyžaduje osobitnú predbežnú prípravu pracovníka (murár)
-zložitá (kvalifikovaná) – vyžaduje dlhšiu odbornú prípravu (lekár, učiteľ)

3.podľa výsledku práce

-produktívna – výsledkom je skôr tvorba statkov
-neproduktívna – výsledkom je poskytovanie služieb

Výnos z práce sa nazýva mzda.

Deľba práce – vývoj práce

1.na fyziologickom základe
2.na spoločensko-hospodárskom základeKapitál

-predstavuje statky, ktoré pomáhajú pri výrobe ďalších statkov alebo služieb. Vystupuje v dvoch podobách:

1.fyzický kapitál – patria sem stroje, zariadenia, výrobné haly, budovy, dopravné prostriedky
2.peňažný kapitál – je predpokladom existencie fyzického kapitálu. Patria sem peniaze, cenné papiere (akcie, dlhopisy,…)

V podnikovej praxi sa kapitál môže označovať aj pojmom majetok. Delí sa:

1.na dlhodobý majetok – má stálu fyzickú podobu. Napr. budovy, haly, stavby, zariadenia
2.na krátkodobý majetok – vystupuje vo forme zásob, cenných papierov, peňazí

Výnos z kapitálu sa nazýva zisk alebo úrok.

Vývoj a funkcie peňazí

Peniaze plnia v ekonomike tieto funkcie:

-sú prostriedkom výmeny – uľahčujú výmenu tovarov
-sú zúčtovacou jednotkou – pomocou nich sa určujú ceny ostatných tovarov a služieb
-sú nositeľom hodnôt

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk