Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Finančné riadenie podniku

Finančne riadenie:

-je to aktívna činnosť finančných manažérov, zameraná na získanie potrebného objemu peňažných prostriedkov a kapitálu, ich rozloženie (alokáciu) do rôznych zložiek aktív (majetku) a rozdelenie zisku v súlade s cieľmi finančného plánu

Obsah práce finančného manažéra:

1. investičné rozhodnutie - koľko a do akých aktív bude podnik investovať, z akou výnosnosťou
2. finančné rozhodnutie - kde, za akých podmienok a za akú cenu podnik získa peňažné prostriedky a kapitál (financovanie)
3. finančná analýza
4. finančné plánovanie

Investičné rozhodnutie

Investície - je to suma kapitálových výdavkov vynaložených na získanie konkrétneho aktíva

Členenie investícii

1. Podľa toho do ktorej časti aktív investujeme

a) nehmotné - výsledkom je nehmotný majetok (software)
b) hmotné - výsledkom je hmotný majetok
c) finančné - výsledkom je finančný majetok

2. Z hľadiska obratu majetku a viazanosti kapitálu

a) do neobežných aktív
b) do obežných aktív

3. Z hľadiska času

a) dlhodobé
b) strednodobé
c) krátkodobé

- táto skupina činnosti zahŕňa:

- rozhodnutie o dlhodobých hmotných investíciách
- hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov
- ďalšie rozhodnutia (o finančných, krátkodobých, dlhodobých investíciách)Finančné rozhodnutie

- na financovanie svojej činnosti podnik využíva určité finančné zdroje
- členenie finančných zdrojov:

1. Podľa vlastníctva

a) vlastné (zisk, vklad majiteľa, odpisy)
b) cudzie (úvery, pôžičky, záväzky)

2. Podľa spôsobu získavania

a) interné (zisk, odpisy)
b) externé (úvery, dotácie, vklady vlastníkov)

3. Podľa doby splatnosti

a) krátkodobé
b) stredno a dlhodobé
c) trvalé

Finančná analýza

- je to rozbor finančnej situácie podniku
- úlohou je hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili
- cieľom finančnej analýzy je poznať finančné zdravie podniku
- základnými podmienkami finančného zdravia podniku sú:
- likvidita (schopnosť uhrádzať záväzky)
- výnosnosť kapitálu vloženého do podnikania
- z hľadiska času možno finančnú analýzu rozdeliť:

a) ex post - predmetom analýzy sú dosiahnuté súčasne a minulé výsledky hospodárenia
b) ex ante - predmetom analýzy je finančná situácia v budúcnosti

- informačné zdroje pre finančnú analýzu sú:
-účtovné výkazy (súvaha, výkaz cash-flow, výkaz ziskov a strát, výkazy vnútroorganizačného účtovníctva)
-výročná správa
-prospekty cenných papierov a k s nimi ÚJ obchoduje na burze
-ďalšie zdroje (hospodárska tlač, poradenské firmy)

postup pri finančnej analýze:

-vypočítanie pomerných finančných ukazovateľov z dostupných informácii
-porovnanie pomerných finančných ukazovateľov s tzv. vzorovými hodnotami
-(hodnoty z porovnateľného finančne zdravého podniku)
-hodnotenie vývoja ukazovateľov v čase
-- súhrnne hodnotenie finančného zdravia podniku, návrh na ďalší postup a formulácia cieľov pre tvorbu finančného plánu

Základný pomerné ukazovatele finančnej analýzy

1. Analýza likvidity a pracovného kapitálu  (okamžitá likvidita, bežná likvidita, celková likvidita, čistý pracovný kapitál)
2. Analýza výsledku hospodárenia a ukazovatele rentability a aktivity (rentabilita tržieb, obrat zásob, obrat celkových aktív...)
3. Analýza finančnej stability podniku (ukazovatele zadlženosti, miera zadlženosti)
4. Prehľad peňažných tokovFinančné plánovanie

- je to proces, ktorý zahŕňa tvorbu finančných cieľov podniku, opatrenia a činnosti na ich dosiahnutie
- výsledkom finančného plánovania je finančný plán

- úlohy finančného plánu:

- má určiť potrebu kapitálovej štruktúry
- má určiť potrebu hotovostných peňažných prostriedkov
- má zabezpečiť optimálne financovanie investičných zámerov
- má zabezpečiť platobnú schopnosť podniku

- štruktúra a obsah finančného plánu:

1. ciele podniku
2. základné stratégie
3. dlhodobý ( strategický) finančný plán
4. krátkodobý (ročný ) finančný plán
5. hodnotenie úrovne finančného plánu (správy o priebehu realizácie a rozhodovanie o úprave či zmenách finančného plánu)

- z časového hľadiska možno finančné plány rozdeliť:

1) dlhodobý finančný plán

- vyjadruje najmä budúcu potrebu kapitálu a určuje spôsob získania kapitálu a tak, aby to bolo ekonomicky výhodné alebo aspoň únosné

2) krátkodobý finančný plán

- úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť podniku odhaliť príčiny platobnej neschopnosti, riadiť peňažné toky za podniku a do podniku tak, aby bol podnik schopný v každom čase uhrádzať svoje záväzky

- finančný krátkodobý plán tvoria 4 zákl. časti

1.plán zisku
2.plán nerozdeleného zisku
3.finančná bilancia
4.plán cash-flow

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk