Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné ekonomické pojmy

Ekonómia

-je to veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov, a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí
-vznikla v druhej polovici 18. storočia
-základy tejto vedy položilo dielo od ekonóma Smitha
-do poslednej tretiny 19. stor. sa rozvíjala ako jednotná veda
-potom sa rozčlenila:

1.mikroekonómia –analyzuje a popisuje správanie jednotlivých subjektov trhu
2.makroekonómia- analyzuje hospodárstvo ako celok a vysvetľuje mechanizmus jeho fungovania, aký vzťah je medzi nimi

Ekonomika

-je organizovaný systém výroby, rozdeľovania a spotreby statkov v spoločnosti
-čo vyrábať-rieši aké výrobky a služby, v akom množstve a kedy sa majú vyrábať
-riešenie by bolo jednoduché, keby nebolo obmedzené množstvo zdrojov
-ako vyrábať-rieši, akým spôsobom bude vyrábať výrobky a služby
-súvisí s technickými a technologickými možnosťami
-pre koho vyrábať –rieši pre koho bude vyrábať

-spôsobom ako rieši tieto otázky delíme na:

1.ekonomika založená na zvykoch a tradíciách

-základné otázky riešili prevažne inštinktom, zvykmi a tradíciami, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie

2.príkazová ekonomika

-odpovede na otázky dáva štát a je mocenské orgány
-základným nástrojom sa považuje centrálne plánovanie
-ek. centrom je štát, kt. plánuje, riadi, kontroluje výrobu a spotrebu
-ceny sú centrálne stanovené

3.trhová ekonomika

-dôležitý je trh, štát má za úlohu vytvárať právny rámec pre hosp. procesy
-pre všetky ek. činnosti je rozhodujúci trh
-povinnosťou štátu je stanoviť pravidlá hry pre hosp. činnosť a zabezpečiť ich dodržiavanie
-prevaha súkromného vlastníctva
-otázky rieši takto:

čo vyrábať-rozhodujú o tom spotrebitelia a ich voľba závisí od ich príjmov a ochoty spotrebúvať
Ako vyrábať-rozhoduje o tom kokurencia medzi výrobcami
Pre koho vyrábať- rieši to trh na základe ponuky a dopytu

4.zmiešaná ekonomika

-moderné ekonomiky sú zväčša zmiešaným hospodárstvom
-nevylučujú sa určité štátne zásahy do ekonomiky
-ide vlastne o riadené trhové hospodárstvo

Výrobné vstupy

Práca

-je cieľavedomá činnosť človeka zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú potreby
-môže byť fyzická, duševná, kvalifikovaná, nekvalifikovaná
-práca ako výrobný faktor predstavuje ľudský kapitál
-za prácu ľudia dostávajú mzdu
-nositeľom pracovnej sily je pracovník

Pôda

-prírodné zdroje sú súčasťou prírody, ktoré človek využíva k uspokojeniu svojich potrieb
-pod pojmom pôda rozumieme:-poľnohospodárska pôda
                                             -pôda na výstavbu
                                             -všetky ostatné prírodné zdroje /suroviny, voda.../
-vlastník pôdy poberá pozemkovú rentu
-prácu a pôdu nazývame primárnymi výr. faktorami, lebo nie sú výsledkom ekonomických procesov

Kapitál

-v užšom zmysle sú to všetky výrobné činitele, ktoré fungujú dlhodobo /budovy,zariadenie..../
-v širšom zmysle sú všetky výrobky, ktoré človek využíva pri výrobe
-môže byť:

a)finančný - je vo forme peňazí alebo cenných papierov
b)fyzický – hmotný, nehmotný
a)fixný – nespotrebuje sa naraz, dá sa používať dlhodobo
b)cirkulujúci – ustavične mení svoju formu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk