Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trh a trhový mechanizmus

TRH je miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby sa spoločne dohodli na kúpe a predaji určitého tovaru alebo služby za určitú cenu.

Typy trhov

a)podľa počtu predávaných tovarov:

1, čiastkový trh – predáva sa na ňom len 1 druh tovaru
2, agregátny trh – predaj všetkých tovarov a služieb

b)podľa predmetu kúpy a predaja členíme trhy:

1, trh výrobných faktorov – predávajú sa na ňom práca, pôda, kapitál
2, trh tovarov a služieb
3, finančný trh – tu sa sústreďujú a prerozdeľujú peňažné prostriedky medzi ekonomickými subjektami ( domácnosť, podniky, štát)

c)podľa územného hľadiska:

1, miestny trh – trh na území určitej oblasti
2, národný trh – je v rámci celého štátu danej krajiny
3, svetový trh – prekračuje hranice štátov

Burza – je špecifická forma trhu, na ktorom sa obchoduje s tovarmi, cennými papierami, devízami a poistkami. Typické pre burzu je, že tovar nie je k dispozícii, može zmeniť len majiteľa bez toho, aby nastal pobyh tovaru.

TRHOVÉ (HOSPODÁRSKE) SUBJEKTY

1.DOMÁCTNOSTI

Vstupujú na trh, aby si kúpili výrobky a služby na uspokojovanie svojich potrieb. Zároveň vystupujú na trhu ako predávajúci, lebo su vlastníkmi výrob. faktorov (práce, pôdy a úspory, ktoré sú zdrojom kapitálu)

2.PODNIKY

Na trhu výrobných faktorov kupujú výrobné faktory pre výrobu a na trhu výrobkov a služieb prdávajú svoje produkty.

3.ŠTÁT

Vystupuje aj ako predávajúci, aj ako kupujúci. Jeho hlavnou úlohou je vytvárať podmienky na fungovanie trhu a korigovať nepriaznivé dopady na ekonomiku.

TRHOVÝ MECHANIZMUS - je súhrn vzťahov medzi spotrebiteľmi a výrobcami, a na základe týchto vzťahov sa rozhoduje o cene a množstve tovarov a služieb.
Prednosťou TM je, že informácie sa šíria automaticky bez toho, aby sa niekto o to vedome staral. Najdôležitejšou informáciou je cena.

Cena predstavuje sumu, za ktorú sa nadobúdajú tovary a služby. Funkcie ceny:

-poskytuje a prenáša informácie
-podnecuje výrobcov i spotrebiteľov
-rozdeľuje dôchodky

V trhovom mechanizme sú podstatné 3 procesy:

1.Proces tvorby dopytu
2.Proces tvorby ponuky
3.Proces vytvárania rovnovážnej ceny

DOPYT A KRIVKA DOPYTU

Dopyt je to množstvo tovaru, ktoré sú kupujúci ochotný kúpiť za určité ceny. Činiteľe, ktoré ovplyvňujú veľkosť dopytu:

a)cena daného tovaru
b)výška dôchodkov (príjem obyvateľstva)
c)počet domáctností (množstvo požadovaného tovaru)
d)cena substitučných (zameniteľných) tovarov

Vzťah medzi cenou a požadovaným množstvom tovaru vyjadruje krivka dopytu – vyjadruje ochotu spotrebiteľov kúpiť za určitú cenu určité množstvo tovarov. Platí tu zákon nadol smerujúceho dopytu, čo znamená,že ked ceny tovarov rastú, dopyt klesá. Ak ceny tovarov klesajú, dopyt stúpa.PONUKA A KRIVKA PONUKY

Ponuka je množstvo tovarov, ktoré podniky vyrábajú a dodávajú na trh. Snažia sa predať svoj tovar za čo najvyššiu cenu alebo pri vyššej cene sa snažia dodať na trh viac tovaru. Činiteľe, ktoré ovplyvňujú veľkosť ponuky:

a)cena ponúkaného tovaru
b)cena substitučných tovarov
c)množstvo ponúkaného tovaru
d)náklady spojené s výrobou daného tovaru

Vzťah medzi cenou a množstvom ponúkaného tovaru vyjadruje krivka ponuky – vyjadruje ochotu výrobcov vyrábať a predávať určité množstvo za určitú cenu tovarov.
Vyplýva z toho, ak vzrastú ceny, ponuka zo strany výrobcov bude vyššia. A opačne, ak ceny budú klesať aj ponuka zo strany výrobcov bude klesať.

TRHOVÁ ROVNOVÁHA – ROVNOVÁŽNA CENA

Trh je v rovnováhe vtedy, keď sa ponuka = dopytu, to znamená že ponúkané množstvo tovaru sa rovná požadovanému množstvu. Stav rovnováhy na trhu je veľmi vzácny a výnimočný. Cena, za ktorú sa pri rovnováhe na trhu predáva a kupuje sa nazýva rovnovážna cena. Cena, ktorá vzniká na trhu pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu sa nazyýva trhová cena. Keď sa pretína krivka dopytu a krivka ponuky vzniká rovnováha pri ktorej sú výrobcovia ochotný vyrábať a predávať a spotrebiteľia zase ochotný kupovať.

TRHOVÁ NEROVNOVÁHA

Pre reálnu ekonomike je skôr príznačné, že dopyt = ponuke, a vtedy sa prejaví trhová nerovnováha. Pri vyššej cene ako je rovnovážna cena je na trhu prebytok tovarov. Ak cena poklesne pod rovnovážnu cenu, ponúkané množstvo tovarov je menšie, ako chcú kupujúci kúpiť. Na trhu je nedostatok tovarov a ceny sa môžu zvyšovať

TRHOVÁ KONKURENCIA

Konkurencia znamená stretávanie sa rôznych subjektov trhu, kde každý z nich chce realizovať svoje rôzne ekonomické záujmy.To znamená, výrobcovia predať čo najdrahšie a spotrebiteľia kúpiť čo najlacnejšie.

Druhy konkurencie:

1, Cenová – podstata spočíva v zdanlivo nezmyselnom znižovaní cien tovaru zo strany výrobcov. K takémuto konaniu ich vedie snaha o ovládnutie trhu. Znižujú ceny v nádeji, že ich konkurenti sa nebudú vedieť k týmto nízkym cenám prispôsobiť, snažia sa ich zničiť, aby v budúctnosti mohli diktovať podmienky ostatným účastníkom trhu a ceny neskôr zvyšovať. Preto sa dočasne vzdávajú svojich ziskov. (pr. lacné ovocie a zelenia z Lidl)

2, Necenová – cieľom je zvýšiť dopyt po svojich výrobkoch tým, že výrobcovia venujú veľkú pozornosť reklame, obalom, poskytujú rôzne zľavy, predávajú na úver, zabezpečujú rýchly servis a pod.

Z hľadiska podmienok aké majú výrobcovia na trhu rozlišujeme:

1, Dokonalú konkurenciu – existuje len teoreticky, bol by to ideálny stav trhovej ekonomiky, ktorý sa nikdy nestane. Predpokladom dokonalej konkurencie sú úplne rovnaké podmienky pre všetky subjekty trhu.

2, Nedokonalá konkurencia - charakterizuje situácia, keď produkciu vyrába obmedzený počet výrobcov, často len jeden, a má možnosť určovať ceny.

Má tieto formy:

- monopolistická konkurencia – predstavuje trh jedného výrobku, kt. vyrába väčší počet výrobcov. Ten istý tovar sa odlišuje len obalom, farbou... ( pr. jogurty)
- oligopol – malý počet veľkých firiem disponuje takou ekonomickou silou, že čiastočne obmedzuje vstup ďalších firiem na trh daného odvetvia ( pr. Orange, T-mobile)
- absolútny monopol – situácia, ked existuje len 1 výrobca určitého tovaru a tento potom určuje monopólne vysoké ceny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk