Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dovolenka

Dovolenka

Dovolenka za kalendárny rok


- podmienkou vzniku nároku na tento druh dovolenky je:
1. odpracovať aspon 60 dní v kalendárnom roku
2. pracovný pomeru musí trvať celý kalendárny rok

- vznik nároku na dovolenku je spojený so skutočným výkonom práce

Pomerná časť dovolenky:

- ak pracovný pomer netrval celý kalendárny rok, ale zamestnanec odpracoval aspoň 60 dní, má nárok na pomernú časť dovolenky - za každý celý kalendárny mesiac trvania toho istého pracovného pomeru patrí: 1/12 dovolenky za kalendárny rok
- základná výmera dovolenky je 4 týždne
- 5 týždňov dovolenky patrí zamestnancom, ktorí odpracovali aspoň 15 rokov po osemnástom roku veku

Dovolenka za odpracované dni:

- zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani jej pomernú časť, pretože neodpracoval u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dní v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 takto odpracovaných dní v kalendárnom roku

Dodatková dovolenka:

- zamestnanec, ktorý pracuje u toho istého zamestnávateľa po celý kalendárny rok:
1. pod zemou
2. pri ťažbe nerastu
3. pri razení tunelov v štôlni
4. vykonáva ťažké alebo zdraviu škodlivé práce

- výmera dodatkovej dovolenky je 1 týždeň
- ak pracovník takto pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní 1/12 dodatkovej dovolenky
- túto dovolenku nemožno v žiadnom prípade preplatiť
- zamestnancovi patrí za dobu čerpania dovolenky náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku za predchádzajúcich štvrťrok

Krátenie dovolenky:

- ako výkon práce sa pre účely dovolenky neposudzuje doba
1. základnej vojenskej a civilnej služby
2. doba ďalšej materskej dovolenky
3. doba PN, ak nejde o PN v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania

- ak pracovník neodpracoval pre prekážky v práci, kráti sa mu dovolenka za prvých 100 dní zameškaných o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 takto zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk