Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán

Podnikateľský plán

1. Opis firmy – týka sa predstavenia firmy:
- názov firmy, náčrt organizačnej štruktúry a manažmentu týmu
- právna forma, počet zamestnancov, majetok firmy
- sídlo a miesto podnikania, pôvod a veľkosť počiatočného kapitálu
- stručný opis predmetu firmy, obrat – zisk
- vlastníci firmy, jej umiestnenie

2. Opis služieb – uvádzame oblasť podnikania, druh poskytovaných služieb alebo vyrábaných tovarov, kvalita služieb ceny poskytovaných služieb, šírka sortimentu, prednosti oproti konkurencie

3. Výskum trhu – podklady slúžia pre budúci dopyt, konkurenti. Opis trhu:
- odvetvie, v ktorom bude firma podnikať, aké sú trendy jeho rozvoja
- miesto podnikania, opis prístupové cesty, možnosti parkovania
- zákazníci, potencionálny perspektívny
- cieľové skupiny zákazníkov, demografické skupiny

4. Konkurencia – informuje konkurentov v regióne, kto sú a kde sídlia, ceny, kvalita, spôsob propagácie, výhody našej firma oproti konkurencii.

5. Marketing – uvádza sa opis ponúkaných tovarov a služieb.
a) cena – spôsob tvorby cien ponúkaných tovarov a služieb. Je východná cena patrí sem materiál, odpracované hodiny a iné, predajná cena patrí sem výrobná cena, prirážka a zisk, daň z pridanej hodnoty
b) distribúcia – uvádzajú sa spôsoby distribučných tovarov a služieb zákazníkovi.
c) propagácia – uvádza sa spôsob oboznamovanie zákazníka s ponúkanými tovarmi a službami

6. Manažment – uvádza sa organizácia a riadiaca štruktúra firmy. Charakterizujú sa manažéri a vlastníci firmy, ich kvalifikácia, osobné predpoklady a skúsenosti manažérov, počet zamestnancov, ich štruktúra, kvalifikácia, odmeňovanie, výpočet mzdy, motivácia zamestnancov.

7. Realizácia podnikového zámeru – opis priestorov, v ktorých sa bude podnikateľská činnosť vykonávať, zariadenie, materiálové zabezpečenie, budúci dodávatelia a ich podmienky, dodacie lehoty.

8. Finančný plán – súvaha, výkaz ziskov a strát, prognózy

Podnikateľský plán – dobre vypracovaný je základom úspechu podnikateľov, mal by odpovedať na 3. otázky:
1. Kde som? – situácia firmy v súčasnosti, ide o dôkladný rozbor skutočného postavenia firmy
2. Kde chcem byť? – kam idem, ide o zámery podnikateľa v budúcnosti, pričom vychádzame zo súčasnosti a stanovujeme si ciele do budúcnosti.
3. Ako sa tam dostanem? – podnikateľ sa musí zaoberať nástrojmi, spôsobmi a prostriedkami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie podnikateľského cieľa.

Druhy podnikateľských plánov:

1. zakladateľský plán – podnikový zámer, je špecifickým druhom plánu, pripravuje sa pred začatím podnikania, keď podnikateľ nemá k dispozícii údaje o predošlej činnosti firmy, o ktoré by sa mohol oprieť. V tomto druhu sa venuje veľká pozornosť analýze podnikateľa:
- v čom chce podnikať
- čo chce dosiahnuť
- akými prostriedkami a metódami
- aký má kapitál

2. strategický podnikateľský plán – je to vnútorný dokument firmy, ktorý je zameraný na dosahovanie cieľov firmy, kľúčové časti plánu sú:
- analýza trhu
- podnikateľské prostredie
- konkurencia
- ekonomické trendy danej oblasti

Zostavuje ho sám podnikateľ vo väčších firmách top manažmentu. Strategický plány sa pripravujú na období 3-5 rokov, každoročne sa pripravuje podrobný ročný plán.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk