Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Menová politika

Peniaze - sú všetko, čo slúži ako výmenný prostriedok alebo platidlo.
Vývoj peňazí:
=> tovarové : výmenou tovaru za tovar (barter)
=> drahé kovy :
=> papierové peniaze: * bankovky - kryté zlatom, zameniteľné za zlato
* štátovky - kryté zlatom, nezameniteľné za zlato
Funkcie peňazí: a) prostriedok výmeny
b) zúčtovacia jednotka
c) uchovávateľ hodnôt
Druhy menových sústav
Menová sústava - je to spôsob vydávania peňazí do obehu a ich sťahovania, platný v určitej krajine. Členenie:
1) metalické - kovové peniaze: * monometalizmus
* bimetalizmus
2) úverové - obeh uverových peňazí - bankoviek
3) papierové - papierové peniaze, nezameniteľné za zlato: * štátovky
* nezameniteľné bankovky
* neplnohodnotné mince
Inflácia - je to preplnenie peňažného obehu peňažnými znakmi, rast cien.
Členíme ju z týchto hľadísk:
1) či štát zasahuje do rastu cien: * zjavná
* skrytá
* potláčaná
2) príčiny narušenia: => dopytová
=> nákladová
3) veľkosť: - mierna
- prudká
- hyperinflácia
Deflácia - jedna z metód stabilizácie meny. Znamená odčerpanie prebytočných papierových peňazí z obehu a tým zvýšenie kúpnej sily.
Menová politika predstavuje súbor opatrení štátu zameraný na:
=> využívanie funkcií peňazí
=> na posilnenie stability meny
=> regulovanie peňažnej sústavy a to vo vnútri krajiny i na vonok
Využívanie funkcií peňazí sa prejavuje v spôsobe vydávania a sťahovania peňazí z obehu.
Stabilitu meny zabezpečuje menová politika sústavou právnych noriem.
Devalvácia - menové opatrenie štátu zamerané na stabilizáciu meny. Spočíva v znížení oficiálneho kurzu meny vzhľadom na ostatné meny.
Revalvácia - zvýšenie kúpnej sily menovej jednotky vzhľadom na iné meny, obsahuje domáci export a podnecuje import.
Medzinárodné menové inštitúcie
BRETTON WOODSKY: je založený na voľnej vymeniteľnosti mien za americký dolár podľa pevnej potreby. MEDZINÁRODNÝ MENOVÝ FOND: bol zriadený v rámci zavedenia BW ako nadštátna
finančná inštitúcia. MEDZINÁRODNÁ BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ: je poskytovanie strednodobých a dlhodobých úverov na rozvoj a štrukturálnu predtavbu ekonomiky.

BANKA PRE MEDZINÁRODNÉ PLATBY: predstavuje opatrenia na posilnenie menových vzťahov vo vnútri ES. Je to platobná inštitúcia mnohostranného clearingu pre európske krajiny.
EURÓPSKA BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ: medzinárodná finančná inštitúcia.

Jej cieľom je finančná a technicko-organizačná pomoc krajinám strednej a východnej európy pri prechode na ich trhovú ekonomiku.
EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA: je to finančná inštitúcia EÚ. Jej cieľom je podporiť ekonomické prepojenie a vzájomnú spätosť členských krajín. OECD: medzivládna organizácia, ktorá poskytuje členským štátom dôležitý priestor na vedenie diskusie zameranej na hľadanie hospodárskych politík. Je to hodnotovo orientované spoločenstvo krajín vyznávajúcich jednotné hodnoty a predstavy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk