Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné ekonomické pojmy

1. Základné ekonomické pojmy

Ekonómia
Je veda o tom ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných statkov (tovarov) a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí.

Vychádza z existencie troch subjektov:
1. domácnosti – vystupujú ako spotrebitelia statkov a služieb a na druhej strane ponúkajú firmám výrobné faktory.
2. firmy – ponúkajú tovary a služby a od domácnosti nakupujú výrobné faktory
3. štát – dozerá a riadi

Vychádza z troch výrobných faktorov:
1. pôda a výrobné zdroje – predstavujú dary prírody pre výrobné procesy , zahrňujú pôdu , zdroje energii , vodu , vzduch , nerastné suroviny …
2. práca - je to ľudská činnosť , ktorá je ovplyvnená fyzickými i duševnými schopnosťami človeka , prácu nazývame aj ľudský kapitál .
3. kapitál - je odvodeným výrobným faktorom , ktoré tvoria výrobné statky , ktoré ekonomika produkuje na to , aby slúžili na výrobu iných statkov (budovy, stroje, zariadenia, …)

Ekonomika
Je oblasť spoločenskej praxe zameraná na cieľavedomú hospodársku činnosť. Ekonomika je vlastne hospodárstvo.

Ľudské potreby
Ľudská potreba je pocit nedostatku.
Delíme ich:
a.) z hľadiska nutnosti ich uspokojenia:
1. primárne
jedlo, pitie, spánok, …
2. sekundárne
- zábava, potreba vzdelávania, …
3. luxusné
- luxusné dovolenky, bývanie, obliekanie, …
b.) z hľadiska materiálnej povahy:
1. hmotné
- potreba obliekať sa, najesť sa
2. nehmotné
- potreba priateľstva, lásky, vzdelávania
c.) z hľadiska subjektu:
1 . potreby jednotlivca
- vlastniť topánky
2. potreby kolektívu (skupiny ľudí)
- potreba nemocnice, obchodov, …

Statky a služby
Statky - prostriedky pomocou ktorých uspokojujeme ľudské potreby.

1. bezprostredné z prírody
2. výsledkom výrobného procesu
Rozdeľujeme ich na:
a.) ekonomické (obmedzené) - sú výsledkom výroby , na ich vytvorenie je potrebná ľudská práca a hospodárske prostriedky
b.) voľné (sú dostupné) - nie sú výsledkom výroby

Služby
Sú to statky nehmotného charakteru , ktoré sú tiež charakterom ľudskej práce (verejná správa, doprava, školstvo, cestovný ruch, výskum, …)
Deľba práce - najskôr všetci robili všetko.
Delia sa na: 1. mužské práce
                  2. ženské práce
V súčasnosti môže jeden človek vykonávať len jednu prácu.

Vývoj a funkcia peňazí
Naturálna výmena - výmena tovarov za peniaze.
Prvá forma – tovarové peniaze (kožušiny, dobytok, …)
Drahé kovy (zlato, striebro)
Máme 3 základné formy peňazí, ktoré vydáva národná banka:
1. hotovostné (bankovky, mince)
2. bezhotovostné (účty v bankách)
3. obchodné (cenné papiere)

Nezamestnanosť
Je jedným z najzložitejších problémov súčasnej ekonomiky .
Snaha o vytvorenie nových pracovných príležitostí, ako aj snaha o zmenšenie ťarchy nezamestnanosti, je vážnym ekonomickým problémom.

Všetko práceschopné obyvateľstvo sa člení na 3 skupiny:
1. Zamestnanci
- ľudia ktorí vykonávajú akúkoľvek platenú prácu, ale aj tí ktorí majú prácu, nepracujú však pre chorobu, štrajk či dovolenku.
2. Nezamestnaní
- ide o ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ale aktívne hľadajú prácu alebo sa chcú vrátiť do práce.
Aby bol niekto považovaný za nezamestnaného musí byť registrovaný na úrade práce.
3. Všetci ostatní
- ide teda o tú skupinu občanov, ktorí navštevujú školu, vedú domácnosť, nemôžu pracovať pre chorobu, sú invalidnými dôchodcami alebo jednoducho nehľadajú prácu

Inflácia
Nastane keď celková hladina cien rastie.
V obehu je väčšie množstvo peňazí.
a.) mierna inflácia - hovorí sa o nej vtedy, keď ročná miera je jednociferná
b.) cválajúca inflácia - nastáva vtedy, keď ceny rastú dvojcifernou až trojcifernou mierov.
c.) hyper-inflácia - ceny rastú obrovským tempom


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk