Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán

Úvod (3)
Jeho využitie a časti (4)
Plán ako nástroj (5-6)

PÍSANIE

Úvodná zložka (7-12)
Rozbor činnosti (13-15)
Služby a výrobok (16-21)
Príslušné technológie (22-23)
Analýza trhu (21-23)
Analýza konkurencie (24-25)
Stratégia marketingu (26-29)
Realizačný plán (29-32)
Manažment a vlastníctvo (33-35)
Administrácia a organizácia (36-37)
Príprava plánov (38-39)
Finančné údaje (40-42)
Doplnkové materiály (43-44)
Posledné úpravy (45-46)
SLOVNÍK (47-52)

Čo je cieľom tejto príručky ?
Táto príručka Vám pomôže zostaviť Váš podnikateľský plán a pripraviť žiadosť o financovanie. V texte nájdete otázky, ktoré Vám pomôžu sústrediť sa na Vašu firmu. Využite priestor na strane alebo vo Vašom záznamníku na vpísanie odpovedí. Akým spôsobom by som mal zredigovať svoj podnikateľský plán po jeho dokončení?
A. Čo je to podnikateľský plán ?
Podnikateľský plán je dokument, ktorý by sa mal zostaviť a zapísať pri začiatku podnikania. Poslúži Vám ako návod a kontrola pre podnikanie a bude potrebný aj ako súčasť žiadosti o financovanie. B. Aké sú ciele podnikateľského plánu ?
Podnikateľský plán sa dá využiť pre celý rad cieľov:
 Ako nástroj prognózy rozvoja firmy - náčrt budúcich aktivít Vašej firmy
 ako nástroj riadenia a plánovania - určitý návod pre prevádzku Vašej firmy
 Ako vyhlásenie určené pre verejnosť - stručný popis Vašej firmy pre verejnosť
 Ako obchodný dokument - návrh pre finančné inštitúcie, v ktorom sú uvedené detaily o tom, ako poskytnuté peniaze pomôžu dosiahnuť ciele firmy. Podnikateľský plán možno ľahko prepísať, aby sa zdôraznil ľubovoľný z týchto cieľov. C. Čo by som mal vedieť pred začiatkom podnikania ?
Povinnosť zostaviť dobrý podnikateľský plán nemožno na nikoho delegovať. Mal by ho napísať človek alebo ľudia, ktorí plánujú založiť firmu, lebo iba ten človek pozná najdôležitejšie informácie, ktoré v tomto pláne nesmú chýbať. Pre Vašu firmu budete potrebovať dobrého účtovníka. Nájdite si takého predtým, ako začnete pracovať na finančnej sekcii svojho podnikateľského plánu. Dobre urobený podnikateľský plán vyžaduje určitý čas a výskum. Nedá sa dokončiť za jeden večer. Ak zistíte, že nepoznáte odpovede na niektoré otázky, neprestaňte na tomto mieste robiť výskum. Urobte si poznámku o tom, čo potrebujete zistiť a potom pokračujte v štúdiu tejto príručky, pracujúc na oblastiach, v ktorých odpovede poznáte.

Počas písania využívajte tituly a podtituly na organizovanie Vašich informácií pre čitateľov. Ak neviete, čo máte použiť ako titul, začnite s hlavnými sekciami a podsekciami v úvode tejto príručky. Potom modifikujte alebo kombinujte sekcie, tak aby odrážali Vaše vlastné preferencie a štýl. Štýl podnikateľského plánu by mal byť prehľadný. V konečnej verzii nechajte najmenej trojcentimetrové okraje na oboch stranách. Používajte dierkované hárky zakaždým, keď je to možné, keď treba začleniť celú sériu bodov. A zapamätajte si - to je Váš podnikateľský plán. Mali by ste ho napísať svojimi vlastnými slovami, aby ste mu rozumeli Vy. Ako môžem využiť svoj podnikateľský plán ?
Váš podnikateľský plán sa dá využiť pre viaceré účely. Počas Vašich operácií sa budete naň často odvolávať, aby ste zistili, či ste na správnej stope a budete ho revidovať na každom štádiu rozvoja svojej firmy. Slúži jednak ako návod, ale aj ako kontrola pre Vás a Vašu organizáciu. Štyri hlavné typy využitia Vášho podnikateľského plánu sú:
1. Ako nástroj rozvoja
2. Ako návod na riadenie a plánovanie
3. Ako deklarácia o činnosti určená pre verejnosť
4. Ako obchodný dokument
Jeden plán možno relatívne ľahko modifikovať tak, aby vyhovoval všetkým týmto funkciám. Ak môžete, zrejme budete chcieť investovať do malého počítača, aby Vám pomohol v prevádzke vo Vašej firme. Použitím programov na tvorbu textov, môžete ľahko revidovať a uskladniť rozličné verzie svojho podnikateľského plánu, so zdôraznením každého z týchto rozličných spôsobov jeho využitia. Aké sú časti podnikateľského plánu?
Podnikateľský plán pozostáva z úvodu, diskusie a príloh predstavovaných podpornými dokumentmi. Úvod pozostáva z nasledujúcich štyroch sekcií:
1. Stručné zhrnutie
2. Hárok s údajmi
3. Titulná strana
4. Obsah
Diskusia pozostáva z troch základných typov informácií:
A. Váš podnik a jeho kontext: dané odvetvie a Váš trh,
B. Váš realizačný plán a Vaša štruktúra riadenia,
C. Vaše návrhy na plánovanie a finančné údaje. Nasledujúca časť uvádza, čo by ste mali zahrnúť do každej z týchto oblastí diskusie. A. Odvetvie a jeho kontext:
1. Firma a popis daného odvetvia,
2. Výrobok a s ním súvisiace služby,
3. Popis príslušnej technológie (ak je potrebná),
4. Analýza trhu,
5. Analýza konkurencia,
6. Trhová stratégia
B. Realizačný plán a štruktúra riadenia:
A. Výroba, proces alebo časť o operáciách,
B. Časť o riadení a vlastníctve,
C. Časť o administrácii, organizácii a perspektívach,
C. Návrhy na plánovanie a finančné údaje:
A.

Medzníky, harmonogram a strategický plán,
B. Rozhodujúce riziká a problémy,
C. Finančné údaje a vyhliadky
Prílohy a podporné dokumenty Vášho podnikateľského plánu môžu obsahovať:
 Výrobno-servisné materiály
 Právne podporné dokumenty
 Podporné dokumenty o trhu
 Dokumenty o riadení a personáli
 Materiály o dodatočnej finančnej podpore

 Štyri hlavné typy využitia Vášho podnikateľského plánu sú:
1. Ako nástroj rozvoja
2. Ako návod na riadenie a plánovanie
3. Ako deklarácia o činnosti určená pre verejnosť
4. Ako obchodný dokument
Táto príručka Vám poskytne systematický návod na napísanie každej z týchto častí a vyústi do náčrtu podnikateľského plánu. Vytvorenie dobrého podnikateľského plánu obyčajne trvá 150 až 3OO hodín v rozpätí jedného až troch mesiacov. V tomto kurze Vám poskytneme základné údaje: spoznanie toho, čo patrí do podnikateľského plánu, nástroje, pomocou ktorých takýto plán začnete písať. Nasledujúca sekcia popisuje každý zo spôsobov využitia podnikateľského plánu. Úloha podnikateľského plánu ako nástroja rozvoja?
Podnikateľský plán je napísaný pre Vás, Vašich partnerov a ostatné kľúčové osobnosti, ktoré sú zapojené do Vašich počiatočných operácií. Keď používate svoj podnikateľský plán ako nástroj rozvoja, je potrebné, aby ste sa sústredili na celkový program a medzníky. (Pozri sekciu B3, Návrhy na plánovanie, v tejto príručke). Plán plní funkciu detailného zoznamu nevyhnutných krokov. Pomáha Vám stanovovať realistické termíny a delegovať právomoci. V počiatočných štádiách Vás udržiava v správnom smere. Ostatné časti Vášho plánu môžu v tomto štádiu byť rámcové, reprezentované púhymi počiatočnými myšlienkami o tom, čo si myslíte, alebo ako by ste chceli, aby celý ten podnik vyzeral. Poslúži Vám ako schéma pre doplnenie detailov do ostatných častí a pre zdôvodnenie "ako"a "prečo" Vaša myšlienka bude úspešná. Ak Vašim cieľom je rozvinúť myšlienku dostatočne ďaleko na to, aby sa ukázala ako uskutočniteľná, potom ju predajte a začnite sa venovať niečomu inému a potom prispôsobte Váš plán tomuto cieľu. Ako môže môj podnikateľský plán slúžiť ako návod na riadenie a plánovanie?
Ide o najprepracovanejší typ podnikateľského plánu a väčšina ostatných druhov využitia je prispôsobením z tohto plánu. Ak plánujete začať a prevádzkovať svoju firmu, potom ide práve o ten druh podnikateľského plánu, ktorý by ste mali napísať. Návod na riadenie a plánovanie sa stáva prevádzkovou bibliou pre manažment Vašej firmy.

Keďže neviete predpovedať budúcnosť, to najlepšie, čo môžete urobiť, je že budete monitorovať a hodnotiť aktuálny výkon v porovnaní s očakávaným výkonom. Keď sa jednotlivé časti odchýlia od Vášho plánu, môžete rýchlo podniknúť účinné kroky na nápravu. Takéto použitie podnikateľského plánu Vás prinúti identifikovať príležitosti a nebezpečenstvá, silné a slabé miesta. Bude nútiť Vás a Vašich partnerov súhlasiť s bezprostrednými cieľmi, so stratégiou a výhľadovými cieľmi systematicky a realisticky. Je potrebné, aby ste sa sústredili na sekcie pojednávajúce o operáciách, manažmente a vlastníctve, administrácii, organizácii a personáli (pozri Realizačný plán). Ako môže môj podnikateľský plán slúžiť ako vyhlásenie pre verejnosť?
Bez ohľadu na štádium vývoja, na ktorom sa Vaša myšlienka nachádza, zrejme budete chcieť určitých ľudí informovať, kto vlastne ste a čo robíte. Tento typ plánu sa používa na nadviazanie stykov s dodávateľmi, na informovanie konzultantov či poradcov a ostatných odborníkov, ktorých môžete potrebovať (právnikov, účtovníkov, bankárov atď.) a na získanie záujmu zákazníkov. Nie vždy Vám bude dopriate osobne vysvetľovať, čo oni potrebujú vedieť, aby poslúžili Vašej myšlienke. Takže vždy by ste mali byť pripravený poskytnúť im plán, ktorý si prezrú - a to plán, ktorý je prispôsobený ich záujmu alebo skúsenostiam. Prehľad každej časti môže byť vhodný, ale s určitými partnermi sa zrejme nebudete chcieť deliť o detaily alebo dôverné informácie. Napríklad, pre dodávateľov môže byť vhodné uviesť detaily v sekciách o výrobno-technologických alebo prevádzkových operáciách. Môže sa stať, že keby dodávatelia vedeli o týchto veciach, mohli by predstavovať určitú konkurenčnú hrozbu. Takže budete musieť zdravo uvážiť, keď budete určitému odborníkovi poskytovať plán, ktorý zachádza do priveľkých detailov v sekciách, ktoré sa vzťahujú aj na nich, zatiaľ čo poskytnete stručný náčrt ostatných častí. Ako môže môj podnikateľský plán poslúžiť ako obchodný dokument?
Prevažná väčšina podnikateľských plánov má formu výlučne obchodných dokumentov. Nemožno poprieť, že dobrý podnikateľský plán je taký, ktorý zhromažďuje peniaze, pokiaľ všetky jeho časti sú dobre preskúmané a zdokumentované a finančné vyhliadky a predpoklady sú opodstatnené. Bude potrebné prispôsobiť tento druh plánu typu financovania, o ktorý sa zaujímate. Niektorí podnikatelia napíšu niekoľko plánov, pričom každý z nich je určený záujmom rozličných finančných skupín. Napríklad bankári sú zvyčajne konzervatívnejší ako investiční kapitalisti a súkromní investori.

Tí sa budú prednostne zaujímať o fixované aktíva (budova, zariadenie atď.) a o záruky, ktoré môžete poskytnúť. Primárnym hľadiskom je, či úver, ktorý Vám poskytnú, budete môcť splatiť. Investori a ostatné zložité nezávislé investičné skupiny sú ochotnejšie preberať na seba riziká. Zrejme budú vyžadovať určité percento z Vašej firmy a z jej ziskov na pokrytie ich rizika. Zaujímajú sa o inovované výrobky a služby, ktoré sa týkajú rastu alebo "lesku" daného odvetvia. Budú chcieť zarobiť najmenej 45-percentný zložitý úrok z investícií (ROI). Inými slovami, budú chcieť dostať späť šesťnásobok svojich peňazí do troch až piatich rokov. Vo Vašom podnikateľskom pláne sa budú najviac zaujímať o časti Zhrnutie, Finančné údaje a vyhliadky (najmä o terajšiu súvahu a podmienky zmluvy), Skupinu riadiacich pracovníkov a Výrobky alebo služby (pozri Finančné údaje a vyhliadky ). Súkromní investori sú najčastejšími financovateľmi začiatkov. Ide zvyčajne o príbuzných alebo priateľov a ostatných dobroprajníkov, ktorí Vám prajú úspech. Týchto ľudí však nemožno absolutizovať. Mnohé veľmi úspešné firmy súčasnosti začínali v garážach presne týmto spôsobom. Zaslúžia si, aby mohli nahliadnuť do Vášho plánu, najmä ak ich chcete brať vážne. Obmedzené partnerstvo a ostatné typy spojení sa takisto dá štrukturovať u vyspelejších súkromných investorov. Ak chcete osloviť miestnych investorov, aby financovali Vaše začiatky, tí sa budú chcieť dozvedieť, kto ďalší je do toho zaangažovaný. Budú tam chcieť vidieť meno veľkého človeka, ktorého poznajú (alebo o ktorom počuli) a ktorého si vážia. Odporúčame Vám detailne rozpísať časti o manažmente, najmä správnu radu (pozri Realizačný plán). Záverom, Váš podnikateľský plán oznamuje čitateľom, kde ste boli, kde sa nachádzate teraz a kam dúfate, že sa dostanete. V tomto štádiu sa nezaoberajte získavaním peňazí. Peniaze samé prídu do dobrej firmy, ku dobrej myšlienke na podnikanie, ktorá sa dá ľahko realizovať. Prvým cieľom je napísať dobrý plán, ktorý sa dá prispôsobiť špecifickému použitiu. Majte na mysli, že zostavujete plán práve tak pre seba, ako pre kohokoľvek iného. PÍSANIE

Čo predstavuje úvodnú zložku podnikateľského plán
Úvod je na prvom mieste, no zvyčajne sa píše naposledy. Je to prvá informácia, ktorú si Vaši čitatelia prečítajú, takže by mala poskytovať dostatočný prehľad o najdôležitejších informáciách v podnikateľskom pláne. Keďže ľudia, ktorí Váš plán budú čítať sú zaneprázdnení, zrejme bude potrebné upútať ich záujem v prvých minútach. Toto je funkcia zhrnutia.

Poskytuje najdôležitejšie informácie o Vašom výrobku alebo službe, o Vašom mieste na trhu a poskytuje prehľad o Vašej finančnej situácii. Titulná strana informuje čitateľov, od koho informácie pochádzajú a poskytuje užitočné informácie, ako napríklad adresu firmy, čísla telefónu a faxu. Takisto identifikuje, komu je dokument určený, jeho predmet a účel a uvádza ostatné relevantné informácie (vrátane dátumu). Obsah poskytuje čitateľovi prehľad o štruktúre podnikateľského plánu spolu s číslami strán, takže je možné podnikateľský plán čítať selektívne a rýchlo vyhľadávať informácie, ktoré sú hľadané. Úvod, najmä zhrnutie, je určený pre zodpovedných pracovníkov, ktorí prijímajú rozhodnutia a ktorí ho budú čítať a rozhodovať, či ho financovať alebo nie, či poskytnúť úver alebo nie atď. Poskytuje im užitočný prehľad o celom dokumente a Vašej firme. Čo patrí do zhrnutia?
Zhrnutie je jednou z najdôležitejších častí Vášho podnikateľského plánu. Ak nemôžete predať svoju myšlienku alebo ju vysvetliť Vašim čitateľom počas prvých piatich minút čítania, stratíte ich záujem. Ak čitateľa neupútate na prvých dvoch stranách, nebude už ďalej listovať v pláne, aby zistil, čím je Váš podnik taký jedinečný a hodný jeho podpory. Zhrnutie by malo osvetľovať najdôležitejšie body Vášho podnikateľského plánu, povzbudzovať čitateľa k ďalšiemu čítaniu. V asi šiestich odsekoch musíte popísať nasledujúce:
1. Váš výrobok a prečo je jedinečný a výnosný
2. V akom druhu podnikania podnikáte, aké míľniky ste dosiahli a s akými finančnými výsledkami
3. Aký máte trh pre svoj výrobok, akú veľkosť ten trh má a aký je Váš podiel na tomto trhu
4. Skupina riadiacich pracovníkov a ich kvalifikácia
5. Aké sú finančné podmienky a ziskový potenciál
6. Aké sú Vaše výlučné silné miesta a výhody, ktoré prispejú k úspechu Vášho podnikania. Najlepšie je tu opäť napísať zhrnutie, po tom, ako dopíšete zvyšok podnikateľského plánu, pretože toto cvičenie Vám pomôže vytriediť najdôležitejšie informácie pre určitú skupinu čitateľov. Pomôže Vám aj prezentovať tieto informácie v takej forme, ktorej čitatelia budú rozumieť a budú ich môcť využi. Čo treba zahrnúť do popisu firmy? Zhrnutie by nemalo byť dlhšie ako 2 až 3 strany rozsahu podnikateľského plánu. (Plán samotný by nemal byť dlhší ako 25 strán + prílohy a podporné dokumenty). Zmyslom zhrnutia je upútať čitateľov a prinútiť ich čítať ďalej a zdôrazniť najdôležitejšie informácie vo Vašom podnikateľskom pláne. Keď začínate sústreďovať informácie pre zhrnutie, venujte istý čas odpovediam na nasledujúce otázky (zapíšte svoje odpovede do dolného okna pre tvorbu textov).

Ak ste si odpoveďami nie istý, pokračujte nasledujúcimi otázkami a vráťte sa k nim neskôr. 1. Aký typ podniku je toto - Identifikujte typ podniku, s ktorým by ste chceli začať a niekoľkými vetami ho popíšte.:
 obchodný?
 výrobno-spracovateľský?
 distribučný?
 servisný?
 iný?
2. Aké výrobky alebo služby bude poskytovať?
 Čím sú jedinečné?
 Riešia závažný problém?
 Majú šancu na úspech?
3. Aký je podnikateľský status? (označte a popíšte)
 začínajúci?
 preberajúci?
 rozširujúci?
 iný?
4. V akom štádiu sa podnik nachádza? (označte a popíšte)
 výskumno-vývojové?
 prototypové?
 prevádzkové?
5. Ako dlho trvá toto podnikanie? (alebo je vo vývoji)
6. Akú formu bude mať organizácia? (označte a popíšte)
 vlastnícku?
 partnerskú? (typ)
 korporácia? (typ)
7. Kde bude podnik umiestnený? Čo je na tomto mieste výhodné?
8. Kto a čo je cieľovým trhom?
9. Aké percento dostupného trhu získate?
 Aký je Váš plán a stratégia pre vstup na trh?
10. Kto je konkurencia?
 Ktoré sú ich silné a slabé stránky?
 Aký je ich podiel na trhu?
11. Kto bude riadiť podnik?
 Aká kvalifikácia je potrebná na riadenie tohto podnikania?
 Aké skúsenosti, vzdelanie a zázemie majú hlavní vedúci predstavitelia?
Aké finančné informácie by mali byť obsiahnuté v zhrnutí?
Finančná časť by mala zreteľne indikovať potrebnú výšku fondov a na čo sa tieto fondy využijú. Túto časť budú prevažne tvoriť ľudia od peňazí. Ak firma už existuje, zrejme bude potrebné poskytnúť súhrnnú bilanciu ziskov a strát. Jestvujúca alebo začínajúca spoločnosť musí poskytnúť celkové vyhliadky pre túto bilanciu na obdobie troch až piatich rokov. Táto bilancia by mala obsahovať stúpajúce, klesajúce a bilančné výsledky. Tieto detailné finančné dokumenty sa objavia v samotnom podnikateľskom pláne. Vo Vašej analýze rovnovážneho bodu je ťažké urobiť presné vyhliadky na obdobie piatich rokov. Tu sa dajú využiť tri scenáre pre päťročné obdobie:
1. Použitie konzervatívnej vyhliadky založenej na slabej výkonnosti na trhu
2. Použitie agresívnej vyhliadky založenej na robustných požiadavkách
3. Použitie najpravdepodobnejších výsledkov Vášho úsilia založeného na stabilných požiadavkách a súčasných požiadavkách na trhu. To všetko sa dá pojať do zhrnutia. V diskusnej časti podnikateľského plánu bude potrebné vysvetliť kľúčové predpoklady a ukázať, ako tie čísla vôbec vznikli.

Mali by ste byť schopný vysvetliť a zdôvodniť svoje údaje. Venujte teraz niekoľko minút odpovedaniu na nasledujúce finančné otázky:
1. Aký je Váš časový rámec na dosiahnutie bezprostredných a perspektívnych cieľov?
2. Koľko peňazí treba na úspech tohto podnikania?
 na zlepšenie výrobkov?
 na marketing?
 na operácie?
3. O aký druh financovania sa usilujete? (označte a popíšte)
 dlhové?
 účastinné?
4. Čo ponúkate na oplátku? (označte a popíšte)
 vlastníctvo? (akú časť?)
 podiel na ziskoch (projektované zisky na obdobie 3 až 5 rokov)?
 iné?
5. Aké je obdobie návratnosti?
6. Aká suma peňazí bola investovaná k dnešnému dňu?
7. Aký je Váš záujem (finančný alebo iný) a výhľadový cieľ?
8. Ktoré sú silné miesta podnikania? - Čo spôsobí, že bude úspešné? (označte a popíšte)
 manažment?
 skúsený a schopný personál?
 jedinečný výrobok alebo služba?
 konštantný zdroj dodávok?
 nízke výrobné alebo režijné náklady?
 vysoký rozdiel medzi príjmami a nákladmi?
 dobrý servis?
 dôraz na kvalitu?
 iné?
9. Aké sú obmedzenia podnikania? (označte a popíšte)
 kapitál?
 zdroje riadenia?
 personál?
 iné?
10. Aký je výhľadový plán rastu podniku a ciele rozširovania?
Ako by som mal organizovať a formátovať informácie v zhrnutí?
Zhrnutie je jeden kompletný modul. Dá sa meniť, dajú sa zvýrazniť rozličné prvky v závislosti na tom, kto sú Vaši čitatelia. Zmenou a adresným určením zhrnutia môžete niekedy použiť ten istý podnikateľský plán pre celý rad určení. Výsostne odporúčame pripojiť k zhrnutiu jednu stránku prehľadu faktov. Zhrnutie by malo byť jasné a k veci. Jazyk by mal byť jednoduchý a mal by dokázať prehľad v cieľoch na strane manažmentu. Predovšetkým by mal preukázať príležitosť. Nasleduje návrh na poradie informácií:
Koncept
Úvodný výrok by mal upútať pozornosť. Možno by ste mali skonštatovať, že ste prvý, kto zavádza tento výrobok alebo požiadavky zo strany zákazníkov sú vysoké, založené na základe počiatočného prieskumu trhu. popíšte charakter Vášho podnikania (miesto, forma podniku, dĺžka a stav činnosti) popíšte v súčasnosti dosiahnuté ciele a ich finančné výsledky (dosiahnutie x vo výnosoch, zhodnotenie a ukončenie testov, vytvorený prototyp uveďte, akého druhu hospodárskeho života sa Váš výrobok týka
Výrobok/služba
Popíšte svoj výrobok alebo službu.

Uveďte špecializáciu, významné alebo jedinečné charakteristiky. Popíšte, kde ste alebo kde by ste chceli byť umiestnený a uveďte výhody tohto umiestnenia. Ak výrobok sa má predávať alebo distribuovať cez iné kanály, uveďte, ako sa toto bude realizovať a ich miesta. Popíšte všetky predbežné kúpno-predajné operácie alebo zmluvné vzťahy, ktoré máte s výrobcami a/alebo distribútormi na Váš výrobok. Trh

Popíšte trh pre svoj výrobok alebo službu, terajší alebo výhľadový podiel a celkový potenciál. Spomeňte aj konkurenciu a aké výhody v porovnaní s nimi máte. Uveďte plány pre zavedenie svojho výrobku alebo služby a stratégiu pre získanie akceptancie a lojality na trhu. Spomeňte akékoľvek listy o úmysle spolupracovať s Vami, ktoré máte s perspektívnymi zákazníkmi. Výrobná operácia
Popíšte výrobný proces výrobku alebo služby a spôsob, ako sa dostane na trh. Osvetlite tie oblasti špecializácie a technológie, ktoré ste do výroby výrobku zaviedli ako prvý. Ak plánujete stať sa subdodávateľom alebo predávať licencie na výrobu alebo operácie, popíšte tento spôsob a prečo je výhodný. Manažment
Popíšte ľudí, ktorí sú do podniku zapojení, ich skúsenosti z riadenia a zdatnosť. Zdôraznite ich výhradné kompetencie. Uveďte aj pomocný personál, ktorý bude potrebný, keď sa firma bude rozširovať. Dokážte, že ľudia, ktorí sú do činnosti zapojení, sú kvalifikovaní a oddaní veci. Vyžadované financovanie a podmienky investície
Uveďte, koľko peňazí sa k dnešnému dňu preinvestovalo a aké ďalšie fondy sú potrebné a spôsob ich využitia. Uveďte, čo ponúkate výmenou za peniaze. Spomeňte obdobie splatnosti a potenciálnu návratnosť investícií. Uveďte, aké sú zárobkové možnosti pre obdobie nasledujúcich troch až piatich rokov. Uveďte všetky daňové úľavy, ktoré z investícií vyplynú. Ciele a časový rámec
Uveďte, čo sa musí urobiť a očakávané dátumy splnenia na to, aby sa podnikanie rozhýbalo. Popíšte fázy a časové rámce, ktorých sa toto podnikanie bude týkať. Zhrňte výhradné výhody a silné stránky, ktoré prispejú k úspechu tohto podniku. V zhrnutí treba poskytnúť dostatočné množstvo informácií na vzbudenie záujmu a na to, aby čitateľ chcel ďalej čítať podnikateľský plán, aby sa zoznámil s ďalšími detailmi. Čo by mal obsahovať hárok s faktami
Hárok s faktami stojí samostatne a objavuje sa v zadnej časti zhrnutia ako samostatná strana. Umožňuje čitateľovi prebehnúť cez najdôležitejšie informácie, ktoré sa týkajú firmy.

Hárok s faktami ako samostatný dokument nájde mnohoraké využitie pre informačné a marketingové účely okrem svojho základného využitia ako súčasť podnikateľského plánu. Vyplníte nasledujúce informácie a zapíšte ich na samostatnú stranu na vytvorenie svojho vlastného hárku faktov. HÁROK FAKTOV O (NÁZOV VAŠEJ FIRMY)
Názov Vašej firmy:
Miesto úplná adresa, číslo telefónu a faxu
Typ podnikania ekologické služby alebo výroba, odpad, druhotné suroviny, konzultačné služby
Forma podnikania vlastníctvo, partnerstvo, korporácia
Druh výrobku alebo služby napríklad - priemyselný, pre domácnosť, elektronika
Patent, obchodná značka alebo servisná značka číslo a dátum vydania
Dĺžka času v podnikaní alebo vo vývoji
Počet zakladateľov, partnerov, zamestnancov (uveďte známe mená)
Súčasný alebo perspektívny podiel na trhu napríklad - 30% ekologického auditingu na trhu v roku 2002, 45% v roku 2005

K dnešnému dňu preinvestované: odhadnite zariadenie, zásoby, zariadenia, čas
Netto hodnota
Ďalšie financovanie potrebné odhadnite celkovú sumu
Minimálna investícia minimálna suma pre akcie, partnerskú jednotku atď. Podmienky a obdobie splatnosti napríklad - pozícia rozdielu medzi príjmami a výdavkami, akcie obmedzeného partnerstva, trojročná návratnosť, 40% ROI
Celkové ohodnotenie
Právne poradenstvo
Finančné poradenstvo
Manažérske poradenstvo

Popis akýchkoľvek súvisiacich transakcií, zmlúv alebo vzťahov, do ktorých firma je zapojená
Čo by mala obsahovať titulná strana?
Titulná strana by mala byť prehľadná a príťažlivá, nie vyzdobená.

Do hornej tretiny strany sústreďte informácie o samotnom podniku:
 názov firmy
 adresa firmy
 čísla telefónu a faxu firmy
 logo (ak nejaké máte)
Do strednej tretiny titulnej strany sústreďte nasledujúce informácie o majiteľoch:
 meno(á) majiteľa(ľov) alebo predstaviteľov korporácie
 titul(y) majiteľa(ľov) alebo predstaviteľov korporácie
 adresu(y) majiteľa(ľov) alebo predstaviteľov korporácie
 číslo telefónu majiteľa alebo predstaviteľov korporácie
Do dolnej tretiny titulnej strany sústreďte nasledujúce informácie o podnikateľskom pláne:
 mesiac a rok vydania plánu
 číslo výtlačku plánu
 meno zostavovateľa plánu
Ak tento plán mienite využiť ako žiadosť o financovanie, urobte inú titulnú stranu pre každý zdroj financovania, ktorému ho budete predkladať a pridajte riadok, na ktorom uvediete, pre koho je plán určený? Čo je to obsah? Obsah uvádza všetky hlavné sekcie a subsekcie Vášho podnikateľského plánu a strany, kde tieto sekcie možno nájsť (pozri ukážku obsahu v súbore listín na rozdanie). Účelom obsahu je pomôcť čitateľovi rýchlo nájsť oblasť záujmu vo Vašom pláne. To, čo zahrniete do obsahu, závisí na Vašej firme a na tom, ako ste zorganizovali svoj podnikateľský plán. Keď ste pripravení zostaviť obsah, pozrite sa na svoj dokončený podnikateľský plán, keď budete odpovedať na nasledujúce otázky:
Ktoré sú dôležité témy, ktoré by mali byť zahrnuté do môjho plánu?
 Aké podnázvy by som mal uviesť?
 V akom poradí by som mal prezentovať obsah?
 Aké podporné materiály by som mal zahrnúť?
 Obrázky?
 Grafy?
 Právne dokumenty?
Rozhodnite sa pre dĺžku plánu (počet strán) po posúdení nasledujúcich otázok:
 Aký bol úmysel napísania tohto podnikateľského plánu?
 Aká je povaha môjho podnikania?
Keď organizujete obsah, nezabudnite zahrnúť všetky hlavné sekcie v takom poradí, v akom sa vyskytujú vo Vašom pláne. Uveďte číslo strany pre všetky hlavné sekcie a podsekcie na pravom okraji. Jedna z možných verzií obsahu je táto:
Zhrnutie
I. Podnikateľské zhrnutie
A. Firma a odvetvie
B. Manažment a vlastníctvo
C. Administrácia, organizácia a personál
II. Výrobok a služby
A. Technológia: výskum a vývoj
B. Výroba a operácie
III. Trh
A. Analýza trhu
B. Analýza konkurencie
C. Stratégia marketingu
IV. Harmonogram a riziká
V. Finančné údaje
VI. Podporné materiály

Čo je obsiahnuté v rozbore podnikateľského plánu?

Diskusia obsahuje detaily Vášho podnikateľského plánu. Poskytuje podporu a detaily, ktoré naznačujete v zhrnutí tak, aby sa potenciálni bankári alebo investori mohli uspokojiť s tým, že nevstupujú do priveľkého rizika. Ak sa podnikateľský plán použije ako vnútorný dokument, diskusia poskytuje informácie, ktoré použijete na kontrolu svojho podnikania, aby ste sa presvedčili, či postupujete podľa plánu. Táto sekcia vo všeobecnosti pozostáva z nasledujúcich typov informácií:
 Popis podnikania a jeho kontext
 Realizácia plánov a štruktúry riadenia
 Plánovanie a finančné údaje
Začnite písať časti diskusie pokračovaním v tejto príručke a odpovedaním na otázky nastolené v každej sekcii. Čo je zahrnuté do popisu podnikania v kontexte?
V tejto sekcii popíšete podnikanie a ekonomiku v dostatočných detailoch na to, aby Vy, Vaši potenciálni investori a manažéri jasne chápali, čo navrhujete urobiť a ako to zapadá do terajšieho odvetvia.

Popíšte svoje výrobky alebo služby indikujúc ich jedinečnosť a dopyt po nich. Takisto popíšte akúkoľvek relevantnú technológiu pre výrobu alebo distribúciu svojich výrobkov alebo služieb, najmä ak vyvíjate túto technológiu. Takisto zaraďte analýzu trhu na indikovanie toho, čo viete o svojich potenciálnych zákazníkoch a čo hľadajú. Analýza konkurencie bude naznačovať, že viete, kto je Vašou konkurenciou a čo ponúka. Pochopením trhu, dopytu a súčasnej konkurencie a toho, čo ponúka, môžete vyvinúť stratégiu pre marketing svojich výrobkov alebo služieb a pre získanie kompetetívnej výhody. Aké informácie by mali byť zahrnuté do popisu firmy?
Jestvujú tri základné typy informácií, ktoré treba zahrnúť do tejto sekcie:
 Zázemie
 Súčasný stav
 Plány do budúcnosti
Spočiatku by ste mali popísať štart a históriu Vašej firmy od vzniku ako súčasť tohto zázemia. Zrejme by ste mali spomenúť, kde a kedy bola zorganizovaná a kde je umiestnená. Mali by ste spomenúť aj významné míľniky, ako napríklad získanie patentu, tvorbu prototypu alebo podpísanie veľkého kontraktu. Ak Vaša firma má významnú históriu, možno by bolo dobre, keby táto sekcia stála samostatne. Nasledujú niektoré otázky, na ktoré by ste mali odpovedať v sekcii o zázemí:
1. Kedy a kde firma začala fungovať - dátum a miesto inkorporácie alebo partnerstva ?
2. Aká je forma organizácie - bude sa meniť? Kedy?
3. Kde je firma umiestnená - budete meniť alebo ste zmenili miesta ?
4. Ako dlho ste v podnikaní?
5. Získali ste patent alebo obchodnú značku v mene firmy alebo logo? - usilujete sa niečo podobnú v súčasnosti získať?
Čo by malo byť obsiahnuté v sekcii o súčasnom stave?
V tejto sekcii by ste mali pohovoriť o reputácii, ktorú ste si vybudovali, o Vašich silných stránkach a obmedzeniach. Takisto by ste mali popísať svoj výrobok a ako sa mu darí na trhu. Uveďte finančný obnos, ktorý bol k dnešnému dňu investovaný, kto ho investoval a ako sa využil. Je takisto užitočné poskytnúť prehľad zo záznamu o predaji a službách, ak taký máte. Zrejme bude potrebné aj pohovoriť aj o druhu a výške fondov, ktoré firma potrebuje na začiatok operácie a na zlepšenie operácií. Písanie tejto sekcie začnite odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Prečo ste začali podnikať?
2. Ako sa tento druh podnikania vyvinul?
 Ako dlho to trvalo?
 S akými problémami ste sa stretli?
 Ako ste ich vyriešili?
 Ktoré boli kľúčové míľniky?
 Ako a kedy sa dosiahli?
3.

Kto sú zakladatelia a ostatné kľúčové osobnosti zapojené do tohto podnikania?
 Čo prinášajú do tohto podnikania?
4. Ako identifikujete svoj trh?
 Akú úspechy ste mali v prenikaní naň?
5. Mali ste do činenia s konkurenciou?
6. Akú sú Vaše celkové silné stránky a slabiny?
7. Koľko peňazí ste investovali?
 Čo bolo Vaším zdrojom financovania?
 Ako ste tie peniaze použili?
 Sú investície poistené?
Čo by som mal zahrnúť sekcie o plánoch do budúcnosti?
V tejto sekcii by ste mali podiskutovať o Vašich cieľoch na nasledujúce obdobie troch až piatich rokov. Mali by ste popísať, ako ich plánujete dosiahnuť a aké zdroje budú potrebné. Takisto by ste mali poukázať na zlepšenia a rozšírenie jestvujúcej výrobnej linky, ako aj o Vašich nádejach na zvýšenie podielu na trhu a výnosoch. Písanie tejto sekcie môžete začať odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Aké sú Vaše budúce ciele a stratégia na ich dosiahnutie?
2. Ako je Vaša firma ovplyvnená hlavnými ekonomickými, sociálnymi, technickými, ekologickými a regulačnými trendmi?
3. Aký je Váš záznam o výnosoch a službách?
Čo by som mal zahrnúť do sekcie popisujúcej dané odvetvie, v ktorom sa pohybujem?
V tejto sekcii by ste mali rozviesť štyri hlavné prvky:
1. Hlavné charakteristiky daného odvetvia
2. Participantov v danom odvetví
3. Zhrnutie odvetvia analytikom
4. Trendy v danom odvetví
Čo by malo patriť do popisu hlavných charakteristík tohto odvetvia?
V tejto sekcii by ste mali popísať dané odvetvie, v ktorom sa Vaša firma nachádza s tým, že uvediete profil odvetvia vrátane veľkosti, geografického rozvrstvenia, trh, historický prehľad, súčasný stav a celkové výnosy a zisky za každý z uplynulých troch rokov. Pred začatím písania tejto sekcie by ste mali odpovedať na tieto otázky:
1. V akom druhu podnikania sa uplatňujete?
2. Aký je súčasný stav daného odvetvia?
 Aké je veľké?
 Celkové výnosy? zisky? rozdiely medzi investíciami a stratami?
Aký druh informácií by mal patriť do popisu participantov na tomto podnikaní?
V tejto sekcii by ste mali uviesť konkurenciu a ostatných účastníkov vo Vašom druhu podnikania. Bude užitočné zhrnúť každého účastníka spolu so spektrom od najsilnejšieho po najslabšieho. Mali by ste prediskutovať ich výrobné a servisné služby a profilovanie na trhu. Mali by ste zhruba uviesť účastníkov, s ktorými ste boli priamo zapojení do podnikania alebo ktorí boli Vašou konkurenciou.

Písanie tejto sekcie začnite odpoveďami na nasledujúce otázky:
 Kto sú hlavní participanti v tomto odvetví (konkurenti, dodávatelia, hlavní zákazníci, distribútori atď.)
 Aký je ich výkon - podiel na trhu?
 Aké výhody máte voči nim?
 Ako Vy získate trh, o ktorý sa usilujú oni?
Aký druh informácií by mal patriť do sekcie zhrnutia analytikom?
V tejto časti by ste mali prezentovať sériu výrokov a citátov, ktoré zhŕňajú fakty, čísla a trendy o podnikaní z rozličných dôveryhodných zdrojov. Mali by ste vzbudiť dôveru v zdroj informácií a poskytnúť publikačné údaje. Tieto výroky by mali osvetliť to, kam podnikanie mieri a predstaviť aj rozličné trhy, ktoré tomuto podnikaniu budú slúžiť. Mali by ste vyhľadávať informácie z rozličných zdrojov, obchodných časopisov až po novinové články a osobné rozhovory. Čo by malo patriť do diskusie o podnikateľských trendoch?
V tejto sekcii by ste mali prediskutovať to, kam Vaše podnikanie mieri a skonštatovať, či sa zlepšuje, klesá alebo sa udržiava na rovnakej úrovni. Mali by ste spomenúť aj ostatné príležitosti. Uveďte, kde bude Váš podnik o 5 až 10 rokov a Vašu relatívnu pozíciu v ňom. Spomeňte aj budúcnosť podnikania z hľadiska potrieb trhu a/alebo akceptancie a ziskového potenciálu. Takisto by ste mali popísať významné udalosti alebo zmeny v podnikaní, ktoré ovplyvnia Vaše podnikanie pozitívne alebo negatívne. Písanie tejto časti začnite odpovedaním na nasledujúce otázky:
 Ako analytik odhaduje podnikateľské trendy?
 Kde sa očakáva, že budete o 5 rokov? 10 rokov?
 V súvislosti s týmito zmenami, budete sa podieľať na náraste alebo na poklese?
 Kto iný sa ešte môže zapojiť do tohto podnikania?
Aké sú chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri písaní o firme a o podnikaní?
Jestvuje 5 hlavných chýb, ktorým by ste sa v tejto časti mali vyhnúť, keď zostavujete podnikateľský plán:
1. Priveľké množstvo detailov a osobného názoru o firme, nie dostatočné množstvo informácií o významných míľnikoch a o potenciáli. 2. Nedemonštrovanie ustáleného poznania kľúčových postáv v hlavnom podnikateľskom odvetví a o ich potenciálnom vplyve na Vašu firmu. 3. Dojem, že ide o operáciu "nočného letu". 4. Je evidentný nedostatok smerovania a zaangažovanosti. 5. Slabé alebo neadekvátne vedomosti o tomto podnikateľskom odvetví a trendoch. Čo by malo byť obsiahnuté v časti o výrobku a s ním súvisiacich službách v podnikateľskom pláne?

Táto časť by mala byť 1 až 3 strany dlhá a mala by popísať výrobok a s ním súvisiace služby, osobitné charakteristiky, výhody a plány budúceho rozvoja. V tejto časti by ste sa mali vyjadrovať laickým jazykom.

Do tejto časti treba zahrnúť 5 základných prvkov:
 Popis výrobku alebo služby
 Popis priestorov
 Vlastnícke charakteristiky
 Plány budúceho rozvoja
 Spoľahlivosť výrobku
Čo by malo byť obsiahnuté v popise výrobku alebo služby v tejto časti?
V tejto časti by ste mali presne popísať svoj výrobok alebo službu a na čo bol určený. Uveďte ako funguje, jeho osobitné charakteristiky, schopnosti a výsledné pozitíva (ekonomické, ekologické, pre voľný čas atď.). Ak sem patrí viac ako jeden servis alebo jeden druh výrobku, uveďte detailne každý a to, ako spolu fungujú a/alebo sa navzájom ovplyvňujú. Uveďte, v akom štádiu rozvoja sa výrobok alebo služba nachádza. Túto časť môžete začať písať odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Aký je účel výrobku alebo služby?
 Riešia nejaký problém alebo sú výzvou pre príležitosť?
 Sú to luxusné predmety alebo predmety každodennej potreby?
2. Ako výrobok alebo služba dosahuje tento účel?
3. Aké sú jeho výhradné charakteristiky? (cena, dizajn, kvalita, schopnosti atď.)
4. Aká je technologická životnosť?
 Ako vyznieva porovnanie s ostatnými podobnými výrobkami?
 Aká je jeho náchylnosť na zastarávanie?
 Na zmenu v štýle alebo v móde?
5. V akom štádiu vývoja sa výrobok nachádza? (vyznačte a popíšte)
 idea
 model
 pracovný prototyp
 malé výrobné vzorky
 plná výroba (na akej úrovni?)
 inžiniersky prototyp
 výrobný prototyp
6. Ako sa výrobok bude vyrábať?
 Je kapitál intenzívny?
 Je intenzívna práca?
 Je intenzívny materiál?
7. Bude celá výroba alebo jej časť predmetom subdodávok?
8. Je to predmet finálneho použitia alebo iba zložka iného výrobku?
 Závisí prežitie Vašej firmy na niekom inom?
Čo by bolo potrebné zahrnúť do popisu zariadení a priestorov?
Ak priestory a zariadenia sú súčasťou alebo centrálnym miestom výrobku alebo služby (ako napríklad hotel), popíšte ich v tejto sekcii. Ak priestory sú len priradené skôr než iba súvisiace s výrobkom alebo službou (ako napríklad stroj alebo výrobná prevádzka), bolo by najlepšie popísať ich spolu s popisom operácií neskôr vo Vašom podnikateľskom pláne. Ak sa rozhodnete popísať zariadenia teraz, povedzte, čím sú jedinečné alebo lepšie: žiadne nie je také ako toto, nie je atraktívnejšie, nemá lepšie umiestnenie k základni zákazníka, poskytuje viac atď. Uveďte detaily o lokalizácii a prečo je výhodná. Uveďte, aké percento priestorov a zariadení sa používa na služby prinášajúce zisk, operácie, sklady atď. Ak sa rozhodnete popísať priestory teraz, venujte niekoľko minút na vyhotovenie konceptu svojho popisu nižšie.

Čo by malo patriť do tejto časti o vlastníckych charakteristikách?
V tejto časti by ste mali podať prehľad o patentoch, copyrightoch, obchodných značkách, servisných značkách alebo ostatných právne záväzných dohodách, ktoré chránia Váš výrobok alebo službu. Uveďte, či sa o nejaký patent usilujete. Celkovo podajte prehľad o tom, ako máte v úmysle chrániť integritu, dôveryhodnosť a kompetitívnu povahu Vášho výrobku alebo Vašich služieb. Stručne sa zmieňte o akýchkoľvek regulačných alebo schvaľovacích požiadavkách, ktoré Váš výrobok alebo služba musia splniť. Uveďte, kto má jurisdikciu a ako uspokojíte tieto požiadavky. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Môže Váš výrobok byť chránený patentom, copyrightom, obchodnou alebo servisnou značkou?
 Aká ochrana bude poskytnutá?
2. Aké sú regulačné alebo schvaľovacie požiadavky zo strany vládnych agentúr alebo priemyselných či obchodných účastníkov?
Čo by malo patriť do časti o plánoch budúceho rozvoja?
V tejto časti by ste mali popísať povahu a aplikáciu plánov budúceho rozvoja. Mali by ste detailne uviesť, či tieto plány sú zlepšením a rozšírením súčasného výrobku alebo druhu služby alebo plánov na iné výrobky alebo služby. Uveďte, či tieto plány sa budú týkať Vášho terajšieho trhu alebo ostatných trhov. Spomeňte časové rámce týchto plánov a odôvodnite, prečo tieto plány sú dôležité a to tak, že poukážete na zvýšené alebo novo vzniknuté zisky. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Aké nové výrobky plánujete rozvinúť, aby sa prispôsobili meniacim sa potrebám trhu v tomto odvetví alebo v iných?
2. Je Váš výrobok závislý na nejakých výrobných, priemyselných alebo trhových životných cykloch? O aký cyklus ide? (vyznačte a popíšte). 3. zavedenie
4. rast
5. vyzretosť
Čo by malo patriť do diskusie o spoľahlivosti výrobku?
V tejto časti by ste mali podiskutovať o hľadiskách spoľahlivosti a istoty, ktoré sú inherentné vo výrobe a/alebo marketingu výrobku. Popíšte, ako plánujete obmedziť zodpovednosť firmy. Poskytnite odhad percentuálnych nákladov výrobku, ktoré budú aplikované smerom k pokrytiu spoľahlivosti a zodpovednosti. Na napísanie tejto časti by ste mali odpovedať na nasledujúce otázky:
1. Máte prepojenie na dôležité nekonkurenčné zariadenie, ktorého výrobca by mohol váhať v podpore Vášho výrobku kvôli garanciám, zodpovednosti alebo hľadiskám image?
2. Aké sú záruky spoľahlivosti tohto výrobku?
 Aké sú požiadavky na poistenie?
3. Akým druhom inžinierskych štúdií, testovania a vyhodnotenia bol výrobok podrobený?
4. Ak ide o viac ako o jeden výrobok, ako bude výroba a/alebo uplatnenie jedného ovplyvňovať ten druhý?
5.

Ako vyznieva porovnanie tohto výrobku s podobnými výrobkami konkurencie?
6. Aké sú špeciálne výrobné alebo technologické hľadiská?
 Aké sú požiadavky na údržbu alebo modernizáciu?
7. Ak ide o zariadenie, aký je jeho faktor spoľahlivosti?
 Aký je jeho čas prestoja?
8. Akú sú príslušné služby, ktoré poskytujete?
 Ako tie služby zvýšia ziskovosť podniku?
Nasledujú najčastejšie chyby, ktorým treba zabrániť v písaní časti o výrobku a naň sa viažucich službách v podnikateľskom pláne. Najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť v písaní tejto časti podnikateľského plánu, sú:
1. Popis výrobku/služby je priveľmi technický, priveľmi rozvláčny alebo priveľmi nejednoznačný. 2. Táto časť neidentifikuje nové, jedinečné alebo lepšie vlastnosti, charakteristiky alebo prínosy. 3. Nie je urobená domáca úloha o dostupnosti ochrany ani sa neukazuje, ako chrániť daný výrobok ale o danú službu pred zákonnou zodpovednosťou alebo konkurenciou. 4. V tejto časti sa prejavuje príliš veľa korektúr a priveľa neistôt z regulačných agentúr. 5. Máte nedostatočné plány budúceho rozvoja na zlepšenie, rozšírenie, na uchovanie poprednej pozície na trhu z hľadiska potrieb a konkurencie. 6. Nepodarilo sa vám prezentovať faktory spoľahlivosti, údržby a modernizácie kvôli udržaniu "prestoja" na minime. 7. Nepodarilo sa Vám zaradiť hodnotenie svojho výrobku alebo služby treťou stranou. Čo by malo byť obsiahnuté v sekcii o príslušných technológiách?

Táto časť by mala byť dlhá 1 až 2 strany a mala by poskytovať prehľad jedinečnej technológie, ktorú Váš výrobok využíva. Takisto by ste mali načrtnúť výskumnú a vývojovú fázu tejto technológie, ak táto fáza je aplikovateľná. Túto časť všeobecne používajú firmy, ktoré podstúpili alebo sú v procese rozsiahleho výskumu a vývoja (R and D). Sú štyri hlavné oblasti, ktoré by ste do tejto časti mali zahrnúť:
 Vývoj koncepcie
 Výskum, testovanie a vyhodnotenie
 Hlavné míľniky a prelomy
 Súčasný stav a pokračujúci výskum a vývoj (R and D)

Čo by malo byť súčasťou časti o koncepcii rozvoja?

V tejto časti by ste mali popísať, ako výrobok vznikol. Uveďte, ako dlho bol v štádiu rozvoja a príslušné nákladové faktory. Popíšte počiatočnú koncepciu a to, ako sa v procese vývoja zmenila a zlepšila. Uveďte akékoľvek nové aplikácie alebo príležitosti, ktoré z toho vyplynuli. Uveďte, kto vlastní akú časť koncepcie a/alebo výrobku a uveďte percentuálne zastúpenie. Popíšte technológiu uplatnenú vo vývoji.

Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kedy ste začali s vývojom výrobku?
2. Aká bola Vaša pôvodná koncepcia a ako sa zmenila?
 Aké nové príležitosti vyplynuli z týchto zmien?
3. Kto vlastní koncepciu, výkresy, materiály, marketingové práva atď.?
 Uveďte poruchovosť každého a percento vlastníctva.
4. Aký druh technológie sa uplatňuje vo vývoji výrobku?
5. Aké sú náklady k dnešnému dňu na vývoj výrobku?
 Ako ste tieto náklady financovali?
6. Aká časť výrobku je vo vývoji (označte a popíšte)
 elektronika
 mechanika
 obal
 balenie/vzhľad
 úplný pracovný prototyp (koľko ich jestvuje?)

Čo by malo byť v časti o výskume, testovaní a vyhodnotení?

V tejto časti by ste mali popísať všetky príslušné údaje o výskume, testovaní a aktivitách vyhodnocovania. Uveďte všetky prieskumy, články alebo štúdie, ktoré boli publikované ako výsledok týchto aktivít. Uveďte svoje zistenia ako faktické závery a zdokumentujte ich ako podporné materiály v prílohe. Uveďte, čo spôsobuje, že výrobok je spoľahlivý. Uveďte výsledky Vášho výskumu z hľadiska výrobných potrieb, faktorov nákladov, časových požiadaviek, dokumentácie, údržby, požiadavok na modernizáciu. Popíšte zariadenia, podmienky a prístrojové vybavenie a dozor, pomocou ktorých sa výskum uskutočnil. Pred začiatkom písania tejto časti najprv odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kde a za akých podmienok sa výskum uskutočnil?
 Pod akou kontrolou?
2. Koľko človekohodín je obsiahnutých vo výskume a vývoji?
3. Aké prístrojové vybavenie, chemikálie, komponenty atď. sa používajú vo výrobku?
4. Podrobil sa výrobok skúškam namáhania, bezpečnostným skúškam a iným testom spoľahlivosti?
5. Uchádzali ste sa o alebo ste odstali patentovú ochranu?
6. Aké sú regulačné požiadavky na výrobu, licencovane alebo trhové realizovanie výrobku?
7. Plánujete vyrábať tento výrobok sami alebo ho vyrábať licenčne podľa už existujúceho výrobcu?
8. Ako táto technológia obstojí v porovnaní s ostatnými výrobkami?
 Je to zavedený stav?
 Je dokonalejší ako konkurenčné výrobky?
9. Otestovali ste výrobok na trhu? (označte a popíšte)
 ľahkosť používania, adaptabilita
 akceptancia používateľom
 inštrukcie, potrebné zaškolenie

Čo by malo byť v časti o hlavných míľnikoch a prelomoch?

V tejto časti by ste mali uviesť význačné míľniky a úspechy, ktoré ste dosiahli výskumom a vývojom.

Uveďte kedy a za akých okolností sa tieto prelomy dosiahli. Popíšte, aký účinok mali alebo budú mať pre podnik. Uveďte ako technológia alebo proces sa líši alebo je lepší v porovnaní s podobnými výrobkami. Popíšte, aké riziká alebo problémy boli prekonané na dosiahnutie týchto míľnikov. Pred začiatkom písania tejto časti odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Čo ste sa naučili počas výskumu a vývoja?
 transfer technológie alebo iné aplikácie?
 vedľajšie výrobky?
2. Ktoré sú hlavné úspechy a prelomy?
3. Ktoré sú hlavné riziká, problémy a zdržania?

Čo by malo byť v časti o súčasnom stave a pokračujúcom výskume a vývoji?

V tejto časti by ste mali uviesť detaily o terajšom mieste projektu. Popíšte, aká časť výrobku bola vyvinutá a čo ešte treba urobiť na jeho ochranu, výrobu, licencovanie, trhovú realizáciu a/alebo distribúciu. Uveďte, kedy výskum a vývoj bol ukončený a aké kontakty ste urobili ohľadne výrobku a výsledky týchto kontaktov. Pred začatím písania tejto časti odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kedy bude výskum a vývoj ukončený?
 Kedy bude výrobok pripravený na hromadnú výrobu?
 Kedy bude výrobok pripravený na trh a distribúciu?
 Akú výskumnú a vývojovú činnosť ešte treba urobiť?
2. Akú kontakty ste nadviazali ohľadne výskumu a vývoja tohto výrobku?
 Výsledky?
 potenciálni zákazníci
 vládne agentúry
 potenciálni výrobcovia, distribútori
 potenciálni investori
Aké sú najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri písaní príslušnej časti podnikateľského plánu o technológii?
Medzi chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri písaní tejto časti patria:
1. Povrchný výskum alebo vývoj. Prehliadanie alebo neuvedomenie si základných problémov alebo nedostatkov. 2. Neadekvátne testovanie. Nie úplné vyhodnotenie potenciálnych nedostatkov alebo chýb tým, že sa nevyvinuli adekvátne testovacie procedúry a podmienky. 3. Nedostatok certifikačných testov tam, kde sú aplikovateľné. Pokus nastoliť kredibilitu výsledkov na základe nedostatočných údajov a noriem. 4. Neadekvátne bezpečnostné hľadiská. krytie, izolácia, uzemnenie, typy použitého materiálu atď. 5. Nedostatok pozornosti faktorom spoľahlivosti. Neschopnosť definovať, testovať a vyhodnocovať bezpečnostné hľadiská. 6. Absencia plánu budúceho rozvoja a výroby. Neadekvátne hľadiská výrobných požiadavok a materiálov. Absencia výkresov a špecifikácií. 7. Nadbytok schém. Neschopnosť zohľadňovať princíp jednoduchosti. 8.

Porovnanie technológie, ktorú uplatňujete s technológiou, ktorú konkurencia v súčasnosti má, dokonca aj keď Vy ju nebudete mať na trhu asi rok alebo dva (technológia konkurencie a výhody sa dovtedy zmenia. Čo by malo byť obsiahnuté v časti podnikateľského plánu o analýze trhu?
Táto časť by mala byť dlhá 3 až 5 strán a mala by dokázať, že rozumiete trhu, že naň môžete preniknúť a že kontrolujete rozhodujúce faktory úspechu, ktoré Vašej firme umožnia dosiahnuť ciele predaja. Predovšetkým by ste mali dokázať, že po Vašich výrobkoch a službách je dopyt. Časť venovaná analýze trhu môže byť rozdelená do nasledujúcich podčastí:
 Potenciálny trh a jeho charakteristiky
 Zhrnutie analytikom
 Podiel na trhu, trendy a rastový potenciál
 Predaj, distribúcia a zisky výrobku/služby
 Služby a metodika poskytovania garancií
Citovanie faktov z Vášho výskumu a skúsenosti ukáže, ako a prečo Vaša firma bude úspešná. Za najdôležitejšie však možno pokladať, že zrejme budete chcieť dokázať, že pre Váš výrobok alebo službu existuje trh a Váš potenciálny podiel a výsledné očakávania zisku sú realistické. Čo by malo byť obsiahnuté v časti o potenciálnom trhu a jeho charakteristikách?
V tejto časti by ste mali popísať cieľový trh (kto alebo čo) a uviesť jeho profil. Mali by ste uviesť "nákupné" zoznamy a zvyklosti Vašich zákazníkov a stanoviť príslušné fakty o rozmere, veľkosti, mieste/oblasti, profesii, príjme a ostatné demografické informácie o trhu. Mali by ste sa odvolať aj na nejaký výskum, ktorý ste uskutočnili Vy alebo odborníci, ďalej štúdie alebo uskutočnené prieskumy. Potom by ste mali uviesť ako Váš výrobok alebo služba spĺňa požiadavky tohto trhu. Môžete zaradiť zoznamy odkazov na prieskum v bibliografii v prílohách. Kým začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kto alebo čo je Vašim potenciálnym trhom (označte a popíšte)
 jednotlivci
 firmy (malé, stredné, veľké)
 vládne agentúry
 iné
2. Aký veľký je Váš potenciálny trh?
3. Dá sa tento trh segmentovať (geograficky, podľa odvetví atď.)?
 Ako?
4. Aký je profil Vašich potenciálnych zákazníkov?
 vek
 pohlavie
 profesia
 príjem
 geografická pozícia
 ostatné demografické údaje
5. Aké sú hlavné aplikácie Vášho výrobku alebo služby?
6. U každej väčšej aplikácie, aké sú požiadavky zo strany zákazníkov?
 Aké sú požiadavky regulačných agentúr?
 Aké sú súčasné ceny splnenia týchto požiadaviek?
 Aké sú nákupné zvyklosti zákazníkov?
7.

Aký bude dosah (ekonomický alebo iný) na zákazníkov, ktorí používajú Váš výrobok alebo využívajú Vašu službu?
 Koľko ušetria?
 Aká je ich návratnosť investícií (ROI) (zisky?)
 Budú musieť zmeniť svoj spôsob fungovania?
 Budú musieť nakupovať ostatné tovary a služby, aby používali Vaše?
 Budú musieť zmeniť svoje pracovné zvyklosti?
 Napokon, ako lepšie budete môcť uspokojovať ich potreby a želania?
Čo by malo byť v časti o zhrnutí analytikom?
V tejto časti by ste mali poskytnúť celý rad citátov a výrokov, kde budú obsiahnuté významné fakty, údaje, trendy o trhu (a trhovom potenciáli) z rozličných renomovaných zdrojov. Cieľom je zvýrazniť špecifické trhové príležitosti, ktoré existujú v danom odvetví a to, ako Vaše výrobky a služby budú kapitalizovať tieto príležitosti. Komentár analytikov by mal jasne ukázať, aké problémy a potreby existujú na Vašom trhu a čitateľovi by malo byť jasné, že Vaše výrobky a služby môžu tieto problémy vyriešiť alebo môžu týmto potrebám vyhovovať lepšie, ako jestvujúce metódy. Venujte teraz niekoľko minúť náčrtu toho, čo by ste Vy začlenili do tejto časti a aké argumenty by ste uviedli. Čo by malo byť obsiahnuté v časti o podiely na trhu, trendoch a rastovom potenciáli?
V tejto časti uveďte percentuálny podiel na trhu, ktorý máte alebo dúfate dosiahnuť. Poskytnite detaily o trendoch na trhu. O odvetví v širokom regionálnom a miestnom rámci. Uveďte, či trh je sezónny, potom uveďte časové rámce a ako sa prispôsobí a vykompenzuje počas obdobia mimo sezóny. Uveďte detaily o tom, ako sa trh môže zmeniť do 3 až 5 rokov. Spomeňte rastový potenciál trhu a váš zvyšujúci sa podiel. Uveďte, na akých východiskách zakladáte tieto typy rastu (technológie, meniace sa podmienky zákazníkov, náklady atď.). Zdôvodnite svoje argumenty a náklady a riziká spojené s dosiahnutím vyšších hladín prenikania. Než začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Aký podiel na trhu dúfate, že dosiahnete?
2. Aký je rast (dosiahnutý aj potenciálny) Vášho trhu?
3. Aké sú trhové trendy?
 Je to sezónny trh?
 Aké faktory ho ovplyvňujú (ekonomické, vládne obmedzenia atď.)?
4. Aké sú Vaše ciele Vášho podielu na trhu pre celý dostupný trh?
 Aké sú Vaše ciele Vášho podielu na trhu pre servisný dostupný trh?
 Aké sú Vaše ciele podielu na trhu pre náhradný trh?
5. Aké je Vaše zdôvodnenie a náklady na dosiahnutie rozličných hladín prenikania?
6. Ako budete udržiavať a zvyšovať svoj podiel na trhu?
 Ako budete uspokojovať terajšie potreby zákazníkov?
 Ako pritiahnete nových zákazníkov?
 Ako budete ponúkať niečo nové, lepšie alebo jedinečné?
7. Ako sa segmenty aplikácie Vášho trhu budú meniť v nasledujúcich 3 až 5 rokoch?
8. Kupujú iní Vaše výrobky alebo služby na obsluhu svojich zákazníkov?
 Ako vyzerá ich podnikateľské odvetvie?
 Aký druh podnikania robia?
Čo by malo byť obsiahnuté v časti o predaji, distribúcii a ziskoch?
V tejto časti by ste mali uviesť predpokladané predajné záznamy Vášho výrobku alebo služby.

Uveďte, koľko Vás každý výrobok alebo služba stojí na vytvorenie, distribúciu a predaj. Uveďte detaily o tom, ako Váš výrobok či služba sa bude distribuovať a predávať. Popíšte akékoľvek jedinečné charakteristiky Vašej predajnej a distribučnej siete. Uveďte implikácie prepravy, taríf, ciel, zmenárenskej politiky a ostatné vládne opatrenia. Kým začnete písať túto časť, odpovedzte prosím na nasledujúce otázky:
1. Ako budete distribuovať svoj výrobok? (označte a popíšte)
 priamo
 cez sieť dealerov
 veľkopredajom
 v maloobchode
 cez predstaviteľov výrobcov
 inak
 Bude distribuovaný pod Vaším menom alebo niekoho iného?
2. Ak jeho súčasťou je doprava, aké sú implikácie exportovania, importovania, daní, taríf, ciel, bariér, zmenárenskej politiky a ostatných hľadísk?
3. Získali ste reakcie od perspektívnych zákazníkov?
 Aká bola ich reakcia?
 Skúšali v praxi realistický prototyp?
4. Sú Vaše očakávania o predaji v súlade s výrobnou schopnosťou ho vyrobiť?
5. Je Vaša cenová, servisná a garančná politika atraktívna a kompetitívna na trhu?
6. Koľko Vás stojí predaj každého výrobku/služby?
 Koľko Vás stojí výroba každého výrobku/služby?
7. Dosiahli ste svoje zisky výrobkom/službou? alebo
 Aké budú Vaše zisk z výrobku/za služby?
8. Aké sú Vaše terajšie ciele predaja výrobku/služby?
 Aké sú súčasné ciele predaja z hľadiska počtu jednotiek?
 Aký je Váš objem predaja v korunách?
Ktorým najčastejším chybám sa treba vyhnúť v časti Analýza trhu?
Nasledujú najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú v časti Analýza trhu a ktorým by ste sa mali vyhnúť. 1. Presvedčenie, že veľkosť trhu (zákazník) je rovnomerne rozložená. Väčšina predajov môže pochádzať iba z jednej alebo dvoch oblastí krajiny. 2. Neschopnosť dokázať, že Váš cieľový trh predstavuje hlavnú časť dopytu po Vašom výrobku alebo Vašej službe (pravidlo 80/20 - 20 percent zákazníkov môže predstavovať osemdesiatpercentný dopyt). 3. Nerealistické očakávania od Vášho podielu na trhu (presvedčenie, že môžete pokryť 100 percent trhu). 4. Neschopnosť preukázať jasné pochopenie výrobku/služby, ktorú treba predať a na aký trh. 5. Absencia presného odhadu profitability každého výrobku/služby. 6. Zakladanie vyhliadok predaja na vyššom stupni výstupu, ako ste vlastne dokázali, že môžete dosiahnuť. 7. Cenová politika nie je v súlade s potrebami trhu, s požiadavkami alebo schopnosťou platiť. 8.

Nesprávny odhad celkového trhového potenciálu alebo zmien na trhu spôsobených ekonomickými, spoločenskými alebo inými trendmi. 9. Vaše odhady o potenciálnom trhu nie sú zdôvodnené z hľadiska pokrokov v technológii, vládnych regulácií, posunov obyvateľstva a ekonomických síl (ceny nafty, úrokové miery atď.). 10. Oslovujete svoj trh univerzálne. Nesegmentujete trh do rozličných zložiek a nevyvíjate profily každého segmentu. Definujete svoj trh priveľmi široko. 11. Prezentovanie Vašich faktov tak, že sa zdá, akoby Váš trh bol podriadený Vašej firmy namiesto opaku. Čo má byť obsiahnuté v časti o analýze konkurencie?
Časť o analýze konkurencie by mala byť 2 až 3 strany dlhá. Jej účelom je ukázať, že si plne uvedomujete konkurenčné sily, ktoré fungujú na Vašom trhu. Bude potrebné, aby ste vysvetlili svoje silné stránky voči konkurencii, ako budete eliminovať ich výhody a ako kompenzujete alebo prekonáte svoje slabé stránky. Táto časť všeobecne obsahuje 4 podčastí:
 Profil konkurentov
 Porovnanie výrobku/služieb
 Postavenie a podiel na trhu
 Porovnanie silných a slabých stránok. Mali by ste poskytnúť stručný prehľad o ostatných podnikateľských účastníkoch osvetliac svoju vlastnú kompetitívnu výhodu. Čo by malo byť začlenené do časti o profile konkurencie?

V tejto časti by ste mali uviesť rozsah, vek, miesta, predajný objem, manažment, spôsob činnosti a ostatné charakteristiky Vašich konkurentov. Takisto by ste mali podať detaily o potenciálnych konkurentoch, ktorí môžu vstúpiť na Váš trh. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Kto sú Vaši najbližší a najväčší hlavní konkurenti?
2. Je ich firma stabilná, rastie alebo sa zmenšuje? prečo?

Čo by malo byť obsiahnuté v časti o porovnaní výrobku/služby?

V tejto časti by ste mali podať detaily o podobnostiach a rozdielnostiach medzi Vaším výrobkom alebo službou a výrobkom či službou konkurencie. Porovnajte svoje operácie a štýl riadenia so svojimi rozličnými konkurentmi. Zdôraznite všetko, čo spôsobuje, že Vás výrobok alebo služba či firma je atraktívnejšia na trhu. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Ako vyznieva Vaša firma v porovnaní s konkurenčnými firmami? (silné a slabé stránky? dĺžka času v podnikaní a objem predaja? (jednotky a koruny), veľkosť a počet zamestnancov, dodávateľov a pomocného personálu, počet zákazníkov a podiel na trhu, miesto výrobku. 2. Akú sú podobnosti a rozdiely medzi Vašou firmou a konkurenciou?
3.

Na akej základni s nimi súťažíte? (vyznačte a popíšte)
 nadradenosť výrobku
 cena
 reklama
 technológia/inovácia
 ostatné
4. V akých aspektoch je Vaša firma lepšia?
 Aká je Vaša výhradná kompetencia? (vyznačte a popíšte)
 operácie
 manažment
 výrobok
 cena
 služby
 dodávky
 iné
5. Čo ste sa naučili pozorovaním konkurencie?
6. Akú konkurenciu stretnete v každom výrobnom/servisnom odvetví?
7. Ako Váš výrobok či služba vyznieva v porovnaní s konkurenciou v očiach zákazníkov?
8. Čo viete o iných ako Vy, ale ešte nie sú na trhu?
9. Ak nemáte konkurenciu, aký druh (kto) by ju mohol vytvoriť tým, že bude úspešný na trhu?
10. Ohrozujete hlavné strategickú ciele alebo sebaimage konkurencie?
Ovplyvníte závažne ich zisky? (pokúsia sa zničiť Vás za každú cenu?)

Do popisu miesta a podielu na trhu by malo patriť:
V tejto časti by ste mali stanoviť približné percentá podielu na trhu každého z Vašich konkurentov. Uveďte detaily, ktoré predstavujú veľké percentá a prečo sú dôležité. Uveďte detaily o konkurentoch, ktoré majú alebo čoskoro budú mať silu a získavajú (alebo očakávajú, že získajú) väčší podiel na trhu. Prediskutujte svoje miesto na trhu vo vzťahu k nim a koľko percent trhu to predstavuje. Popíšte, kam trh smeruje a ako miesto a podiel na trhu zo strany konkurentov sa môže zmeniť v nasledujúcich 3 až 5 rokoch. Ako by sa malo usporiadať porovnanie mojich slabých a silných stránok?
Uveďte svoje silné a slabé stránky vo vzťahu k Vašim hlavným konkurentom. Je nápomocné vyrobiť tabuľku a uviesť premenné veličiny v ľavom stĺpci a konkurenciu a Vašu firmu na vrchnej časti strany. Čitateľ tak bude môcť rýchlo zosumarizovať charakteristiky, ako aj silné a slabé stránky všetkých účastníkov na prvý pohľad. Hlavné silné a slabé stránky, ktoré by ste mali zosumarizovať, sú: nadradenosť výrobku, cenové výhody, trhové výhody (veľké kontrakty s dodávateľmi alebo zákazníkmi, blízkosť k veľkému trhu, blízkosť pracovných zdrojov, suroviny, energia, preprava, zemné alebo iné zdroje) a napokon silné a slabé stránky manažmentu (záznamy o skúsenostiach, zručnostiach atď.). Aké sú najčastejšie chyby, ktorým sa treba vyhnúť pri písaní časti o analýze konkurencie?
Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri zostavovaní častí o analýze konkurencie sú:
1. Neidentifikovanie známych hlavných konkurentov
2. Podcenenie konkurenčnej sily a potenciálu
3. Neschopnosť dokázať Vaše kompetitívne výhody - čo Vás robí jedinečnými alebo lepšími
4.

Absencia stratégie pre zoslabenie súčasnej konkurencie alebo vznikajúcej konkurencie
5. Predpoklad, že nemáte žiadnu konkurenciu
6. Neschopnosť ukázať znalosti plánov konkurencie na trhu a ich podnikateľské cyklyČo má byť obsiahnuté v časti o stratégii marketingu?
Časť o stratégii marketingu by mala byť asi 2 až 3 strany dlhá. Vašim cieľom tu bude konkrétne vysvetliť, ako vstúpite na trh, získate na ňom postavenie, udržíte si podiel na trhu a dosiahnete stanovené finančné vyhliadky. Táto časť spravidla pozostáva z nasledujúcich podčastí:
 Ciele preniknutia na trh
 Ceny a balenie
 Predaj a distribúcia
 Servisná a garančná politika
 Reklama
 Vzťahy s verejnosťou a reklama a propagácia
V tejto sekcii budete popisovať svoj plán činnosti, aby ste dosiahli úspech na trhu. Takisto bude potrebné prediskutovať, ako Vaša vnútorná politika a využívanie médií prispejú k tomuto úspechu. Práve tam by ste mali upriamiť pozornosť na Váš trhový plán, ak ste taký rozvinuli v podnikateľskom pláne. Ako by som mal stanoviť ciele prenikania na trh?
V tejto časti by ste mali popísať svoje plány pre vstup na trh. Uveďte, aké sú Vaše odhadované predajné možnosti a aký bude Váš podiel. Prediskutujte atraktívnosť predaja medzi konkrétnymi segmentmi trhu. Uveďte detaily o tom, ako budete identifikovať perspektívnych zákazníkov na každom segmente, ako ich budete priorizovať a ako k nim získate prístup. Uveďte svoj časový harmonogram pre dosiahnutie týchto penetračných cieľov a ako Vaša stratégia môže byť ovplyvnená reakciami konkurencie. Uveďte detaily o hlavných zákazníkoch, s ktorými máte predbežné zmluvy a ako Vám môžu pomôcť v ďalšom prenikaní na trh. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Aká je predajná pôsobivosť Vášho výrobku alebo služby?
 Čo je na ňom/nej špecifické alebo jedinečné?
2. Ako pritiahnete a udržíte si svoj trh?
 Ako ho budete rozširovať?
 V akom časovom období?
3. Aké sú Vaše marketingové priority medzi segmentmi a aplikáciami ? (nemôžete vyhovieť každému, bez ohľadu na príležitosť). 4. Ako budete identifikovať perspektívnych zákazníkov?
5. Ako nadviažete styky s ľuďmi, ktorí rozhodujú?
6. Podľa čoho sa budete rozhodovať, s kým sa máte skontaktovať?
 V akom poradí?
Čo by som mal zahrnúť do časti o cenách a balení?
V tejto časti budete chcieť popísať svoju cenovú politiku a ako je determinovaná.

Zmieňte sa detailne o vplyvoch konkurencie, zrážkach, nákladoch na tovar, trhových silách a ostatných faktoroch, ktoré ovplyvnia cenu. Zdôvodnite svoje ceny, najmä ak sú podstatne nižšie alebo vyššie ako ceny podobných výrobkov alebo služieb na trhu. Predovšetkým dokážte, že Vaše cenové rozhodnutie je založené na schopnosti Vašej firmy dosahovať zisk. Prediskutujte svoje návrhové plány na balenie a označovanie. Popíšte, ako meno značky, farby, logo a celková príťažlivosť balenia zapôsobia na zákazníkov a vzbudia v nich túžbu ich kúpiť. Prediskutujte smery alebo inštrukcie, ktoré sú pripojené k výrobku a ako dosiahnete, že výrobok sa bude ľahko používať. Doprajte si niekoľko minút na zapísanie svojich myšlienok na základe informácií, ktoré ste práve prečítali. Ako Vaše balenie a značenie rozšíri identifikáciu mena a posilní lojalitu voči tomuto druhu výrobku? (Prečo by perspektívny zákazník chcel kúpiť Váš výrobok iba preto, že ho vidí?)
Čo by som mal začleniť do časti o predaji a distribúcii?

V tejto časti by ste mali uviesť vzťahy, ktoré máte s dodávateľmi a/alebo distribútormi. Spomeňte každú distribučnú alebo licenčnú dohodu, ktorá platí, alebo o ktorej rokujete. Popíšte, ako Váš výrobok alebo služba budú distribuované a na akom geografickom území. Konkrétne spomeňte metódu alebo metódy predaja a veľkoobchodu, priamy predaj a ostatné metódy. Prediskutujte, ako sa tieto dosiahnu, kompenzujú a regulujú. Mali by ste tiež konkrétne spomenúť svoje predajné vzťahy z hľadiska predajov v hotovosti, financovania, leasingu, úverových a platobných podmienok. Ak budete zamestnávať predavačov, uveďte konkrétne ich stále a pohyblivé zložky miezd. (Nezabudnite, že objem výnosov je priamo úmerný k počtu uskutočnených efektívnych žiadostí o výnosy. Perspektívni investori budú chcieť, aby ste klopali na dvere). Stručne uveďte svoj nájomný, výcvikový a ustanovovací program. Začnite písať túto časť odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Akú úroveň predajného úsilia dosiahnete?
 Prečo je toto najlepší prístup?
 Koľko je predavačov? Koľko je členov domáceho personálu alebo predstaviteľov výrobcov?
2. Aké množstvo priamej pošty ste rozoslali a koľko brožúr ste rozdistribuovali?
3. Na koľkých obchodných výstavách ste sa zúčastnili? Na ktorých?
4.

Aké sú Vaše hodnoty efektívnosti a konverzné hodnoty?
 Koľko otázok dostanete počas jedného predvádzania?
 Koľko otázok počas predaja?
 Aké množstvo priamych zásielok ste dosiahli a aká je očakávaná miera odpovedí?
 Aké množstvo ostatných médií sa k tomu pridáva a aké sú očakávané hodnoty reakcie?
5. Ako dlho budú horeuvedené aktivity trvať?
6. Aká bude priemerná veľkosť objednávky u každého zákazníka?
 Aký druh opakovaných objednávok môžete očakávať?
7. Aké sú dohodnuté mzdy a predajná efektívnosť každého predavača?
 Aká je štruktúra provízie?
 Aký je predajný cyklus?
 Ktoré sú míľniky pre dosiahnutie očakávaní v predaji?
8. Aké zemepisné oblasti budú pokryté?
9. Aká bude Vaša cenová stratégia?
 Budú Vaše rozdiely medzi príjmami a výdavkami nízke alebo vysoké?
 Aká bude Vaša diskontná politika?
 Aké budú rozdiely medzi príjmami a výdavkami Vášho dealera?
10. Ako sa môže cenová politika časom zmeniť?
 Ako sa môže cena zmeniť po zobraní do úvahy nákladov na výskum a vývoj?
 Aké možné cenové vojny očakávate s konkurenciou?
 Ktoré sú rozhodujúce faktory dopytu a ponuky?
11. Aká bude Vaša úverová a inkasná politika?

Aké množstvo informácií by som mal začleniť do časti o servisnej a garančnej politike?

V tejto časti by ste mali popísať svoje servisné dohody, podporu výrobku, záručné podmienky a orientáciu zákazníka na tieto veci. Uveďte detailne, ako táto politika spôsobuje, že ste konkurencieschopný a ako môže ovplyvniť zisky. Uveďte detaily o procedúrach na realizáciu tejto politiky. Uveďte, ako sa na nich pozerá manažment a ako sa môžu zmeniť alebo zlepšiť s pribúdajúcimi skúsenosťami. Popíšte, ako budete zaobchádzať so sťažnosťami zákazníkov alebo inými problémami s výrobkami alebo službami. Začnite písať túto časť zodpovedaním nasledujúcich otázok:
Aký druh a úroveň služieb, záruk a garancií ponúkate?
 Ako ich dosiahnete?
 Ako môžu ovplyvniť zisky?
Čo by som mal posúdiť z hľadiska zahrnutia do časti o reklame, vzťahoch s verejnosťou a predaji?

V tejto časti by ste mali popísať svoje reklamné programy a kampane, ďalej programy a kampane vo vzťahu k verejnosti a ustanovovaniu predaja. Prediskutujte médiá, ktoré budete využívať a všetky profesionálne reklamné agentúry, ktorých služby budete využívať. Podajte popis Vášho celkového prístupu a stratégie pre zavedenie výrobku alebo služby a získanie známostí a akceptancie na trhu. Uveďte detaily o mene výrobku/služby, ktoré môže prispieť k identite na trhu. Podajte detaily aj o Vašom vzťahu ku veľtrhom a predajným výstavám v danom odbore. Začnite odpovedaním na nasledujúce otázky:
1.

Aké reklamné alebo propagačné médiá využijete? (vyznačte a popíšte)
 rozhlas
 noviny
 odborné časopisy
 časopisy
 televízia
2. Ako Vaše balenie a značenie zlepší identifikáciu mena a podporí lojalitu voči značke? (Prečo bude chcieť perspektívny zákazník kúpiť Váš výrobok len pri pohľade naň?)
Aké sú časté chyby, ktorým by som sa mal vyhnúť v časti o stratégii marketingu?
Mali by ste sa vyhnúť nasledujúcim chybám:
1. Identifikácia pojmov "marketing" a "predaj". "Predaj" sa týka priamo Vašich zákazníkov. Vyvinul sa ako umelecká forma. "Marketing" je vyvolávanie vzťahu k Vášmu výrobku a chuti naň. Je to aplikovaná disciplína. 2. Zdôvodnite svoje ceny nákladom na výrobu, trh a/alebo predaj Vášho výrobku alebo služby (predajná cena je funkciou hodnoty iba v očiach Vašich zákazníkov. Priveľmi nízka cena odradzuje práve tak, ako priveľmi vysoká. 3. Predpokladajúc, že Vaše úsilia o predaj či už v predajniach alebo v továrni sa dá nastoliť v minimálnom čase a v minimálnych nákladoch (pre predavačov to trvá až jeden rok, kým sa zoznámia s výrobkom a teritóriom), začínajúce firmy by mali preskúmať využitie renomovaných agentúrnych / reprezentačných / distribučných sietí, pretože krivka učenia a množstvo času na jej vytvorenie je omnoho kratšia. 4. Predpoklad, že Vaša distribučná sieť poskytne Vášmu výrobku alebo službe "rovnaký" čas predaja, ak predsa len využijete nezávislého agenta alebo predstaviteľa. 5. Neschopnosť zaviesť trhovo realizovateľné rozdiely do Vášho výrobku v porovnaní s konkurenciou. 6. Pokus okamžite vyplniť niekoľko lukratívnych ale nesúvisiacich trhových medzier. 7. Stratégia je priveľmi široká, nie je racionálna alebo nie je dosiahnuteľná. 8. Podceňovanie dôležitosti balenia a obchodného mena. Z čoho pozostáva realizačný plán?

Realizačná časť Vášho podnikateľského plánu sa detailne zaoberá tým, ako budete vlastne svoj výrobok či službu vyrábať a poskytovať, ako budete organizovať svoje podnikanie a prezentovať plánovacie vyhliadky. Táto časť bude obsahovať omnoho viac detailov a tabuliek ako predchádzajúce časti Vášho podnikateľského plánu. Realizačný plán pozostáva z nasledujúcich častí:
 Výroba, proces alebo operácie
 Riadenie a vlastníctvo
 Administrácia/organizácia
 Plánovacie vyhliadky
 Harmonogram míľnikov
 Strategický plán
 Rozhodujúce riziká a problémy
 Finančné údaje a finanční vyhliadky
Nasledujúce časti tejto príručky Vám poskytnú ďalšie informácie ako robiť výskum, písať a editovať každú z týchto častí.

Čo by som mal zahrnúť do časti o výrobnom procese a do časti o operáciách?
V tejto časti podnikateľského plánu by ste mali venovať 3 až 5 strán vysvetľovaniu toho, ako budete svoj výrobok vyrábať efektívnym spôsobom z hľadiska nákladov, ako ho pripravíte na trh. Mali by ste zahrnúť nasledujúce podčastí:
 Miesto
 Priestory a zariadenia
 Výrobný činnosť a operácie
 Pracovné hľadiská
 Ekonomický a ekologický účinok
V tejto časti by ste mali dokázať, že dobre chápete výrobný proces a výrobné operácie svojej firmy. Práve tam väčšina podnikateľských plánov zlyháva, pretože je to oblasť, ktorá spôsobuje, že väčšina firiem krachuje. Tu sa nachádzajú najväčšie náklady aj najväčšie bolesti firmy. Mali by ste dokázať, že ste tieto problémy seriózne premysleli. Popíšte, ako budete minimalizovať náklady a inherentné problémy s výrobou, zatiaľ čo budete maximalizovať zisky cez efektívne operácie. Čo je vhodné spomenúť v diskusii o mieste firmy?
V tejto časti popíšte miesto Vašej firmy alebo perspektívne miesto. Uveďte, či pozemok kúpite, prenajmete alebo vezmete do leasingu. Popíšte susednú oblasť a ostatné typy podnikateľských aktivít v susedstve. Spomeňte výhody a nevýhody Vášho umiestnenia z hľadiska blízkosti k zákazníkom alebo trhu. Dostupnosť pracovných zdrojov, dodávateľov a kapitálu. Prístup k dopravným prostriedkom, energii a ostatným zdrojom. Uveďte detailne štátne a miestne zákony, týkajúce sa lokalizačných poplatkov, licencií a ostatných regulácií, ktoré môžu mať vplyv na Vašu firmu. Zdôraznite priaznivé podnebie, ktoré existuje v tomto mieste a okolo neho, detailne uveďte, ako to miesto ovplyvní Vaše prevádzkoví náklady. A napokon uveďte, či Vaše výhľadové plány a potreby vyžadujú, aby ste ostali tam, kde ste alebo aby ste sa presťahovali na nové miesto. Túto časť môžete začať písať odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Aké sú výhody a nevýhody Vášho terajšieho alebo plánovaného umiestnenia z hľadiska:
 blízkosti k zákazníkom?
 blízkosti k pracovným zdrojom, dodávateľom, kapitálu?
 prístupu k doprave, energii, zariadeniam a ostatným zdrojom?
 štátne a miestne zákony (lokalizačné poplatky, regulácie atď.)
2. Aké sú charakteristiky Vašej polohy z hľadiska
 veľkosti?
 štruktúry?
 prostredia? (Je oblasť stabilná, mení sa, zlepšuje sa, zhoršuje sa?)
3. Aké krátkodobé alebo dlhodobé plány máte/potrebujete na
 priestory/miesto?
 renováciu a náklady?
 dodatočné zariadenie alebo výmenu zariadenia?
 nové miesto?
4. Ako Vaša poloha ovplyvňuje Vaše prevádzkové náklady?
5. Aké ostatné druhy podnikania sú v danej oblasti?
6.

Aké budú náklady a časovanie akýchkoľvek prírastkov?
Aké druhy informácií bude užitočné začleniť do sekcie o ekologickom a ekonomickom dosahu?
V tejto časti by ste mali popísať, ako Vaša firma a jej výrobné operácie budú zasahovať do prostredia a komunity. Uveďte detaily o tom, ako sa budete zbavovať odpadu. Aplikujte potrebné licencie. Zohľadnite ostatné obmedzenia a zákony, ako napríklad znečisťovanie životného prostredia alebo regulácia hlučnosti. Osvetlite prínosy, ktoré vyplynú z Vašej podnikateľskej činnosti pre danú komunitu. Uveďte detaily o efekte "vytláčania" Vašej firmy podporovaním ostatných, vytváraním pracovných miest atď. Venujte niekoľko minút odpovediam na nasledujúce otázky:
Aké ekonomické alebo ekologické následky môže mať umiestnenie Vašej prevádzky a podnikania vo všeobecnosti v komunite, v ktorej bude umiestnená? (vyznačte a popíšte)
 tvorba pracovných miest
 zlepšenie výnosov dodávateľov do tejto oblasti
 existujúce firmy, sťahujúce sa do danej oblasti alebo novovznikajúce firmy
 iné
Čo by malo patriť do časti o priestoroch a zariadeniach?
V tejto časti by ste mali popísať priestory z hľadiska veľkosti, štruktúry a stavu. Popíšte druh použitého zariadenia vo Vašich výrobných operáciách a jeho stav. Uveďte, či zariadenia a priestory sú zakúpené, prenajaté alebo ich máte na leasing. Uveďte detaily o akýchkoľvek špeciálnych potrebách, ktoré musia byť súčasťou priestorov alebo zariadení. Uveďte detaily o požiadavkách na údržbu zariadení a priestorov. Osvetlite ako a prečo zariadenia a priestory Vám poskytujú lepšie výrobné alebo prevádzkové výhody pred podobnými firmami. Napokon prediskutujte dlhotrvajúce potreby a plány Vašich zariadení a priestorov. Venujte niekoľko minút odpovediam na nasledujúce otázky:
1. Zakúpili ste výrobné zariadenia a priestory, alebo ich prenajímate?
 Aký je stav zariadení alebo priestorov?
 Jestvujú na vlastníctvo alebo zariadenie nejaké zadržiavacie práva?
 Urobili ste prieskum nárokov?
2. Aká je plánovaná kapacita úrovne výroby alebo operácií?
 V korunách
 V jednotkách
 Ako sa toto dá rozšíriť?
 Aké sú výrobné cykly?
Čo by malo byť zahrnuté v časti o výrobnom procese a operáciách?
V tejto časti by ste mali popísať, ako budete vyrábať svoj výrobok a/alebo uskutočňovať servisné operácie. Uveďte detaily o uplatnených metódach a procesoch. Uveďte, aká časť z nich sa urobí interne a koľko z toho budete musieť urobiť na subdodávky. Uveďte detaily o tom, ako vnútorné operácie alebo subdodávateľské vzťahy sa môžu zmeniť v niekoľkých nasledujúcich rokoch. Popíšte použité materiály a zložky vo výrobe Vášho výrobku.

Uveďte detaily o tom, ako sa tieto dodávajú a uveďte aj detaily o svojom rezervnom systéme, ak by primárni dodávatelia zlyhali. Uveďte súčasnú alebo počiatočnú projektovanú kapacitu pre úroveň výroby alebo operácií, a to v korunách aj jednotkách. Uveďte detaily o tom, ako sa toto dá rozšíriť alebo zmeniť nejakým iným spôsobom. Korelujte fixované a variabilné náklady výroby a operácií pri rozličných úrovniach objemov. Popíšte náklady na výrobu každej jednotky z hľadiska materiálu a práce. Začleňte nepriame náklady (poplatky, dane, poistenie atď.) a ukážte rovnovážny bod. Popíšte konštrukciu výrobku alebo operácií. Mali by ste zahrnúť jednoduché vizuálne prostriedky. Uveďte detaily o procedúrach toku pracovných síl a regulačných procedúrach výroby. Uveďte detaily o svojom bezpečnostnom programe, regulácii kvality a systémoch kontroly inventáru. Ukážte, do akej miery sú konduktívne z hľadiska pozitívneho a produktívneho pracovného prostredia ako aj efektívnosť nákladov. Venujte niekoľko minút odpovediam na nasledujúce otázky:
1. Ako dosiahnete produkciu (alebo budete uskutočňovať servisné operácie?)
2. Akú časť z toho urobíte interne?
 Akými metódami?
3. Aká časť výroby sa dosiahne subdodávkami?
 Na začiatku?
 Po 2 až 3 rokoch?
4. Aké materiály a komponenty sa vyžadujú pre výrobu?
 Ktoré sú rozhodujúce súčasti?
 Kto/čo sú zdrojmi dodávok pre tieto súčasti?
 Sú niektoré z týchto súčiastok iba v jedinom zdroji?
 Máte náhradných maloobchodníkov alebo iné alternatívy, keby materiály alebo dodávatelia zlyhali?
 Aký je čas dodania týchto súčiastok?
 Aké sú Vaše plány pre vybavenie zariadeniami a konštrukciu priestorov tak, aby výroba prebiehala s minimálnymi problémami a zádrheľmi?
 V plánovaní konštrukcie priestorov a zariadenia, posúdili ste budúce potreby/plány na rozširovanie?
 výstupnú kapacitu -- bude spĺňať špičkové požiadavky alebo nižšie hladiny požiadaviek a skladových zásob?
 požiadavky na priestory pre odpočinkové a hygienické miestnosti, kancelárie, sklady, prijímacie miestnosti, výrobné priestory, spoločenské miestnosti, ostatné
5. Bude prevádzka skonštruovaná pre konštrukčný proces (stroje zoskupené podľa funkcie) alebo výrobné zoskupenie (zoskupené podľa potrieb výrobku, ktorý sa vyrába)?
6.

Stanovili ste poradie prác, ktoré treba urobiť na každom pracovnom mieste? (vyznačte a popíšte)
 princíp prednostnej obsluhy - čo skôr príde
 najkratší prevádzkový čas (SOT) - čo skôr príde
 princíp prednostnej obsluhy - posledné príde, prvé obslúžené
 iné
7. Oddelili ste náklady na výrobu každej jednotky z hľadiska materiálu a práce?
 Vyčíslili ste nepriame náklady, ako napríklad zásoby, úžitkové zariadenia, manažment, úradnícke platy, poistenie, dane, zrážky, úroky atď.?
8. Ktorý bod je rozhodujúci?
9. Aké sú Vaše ostatné výrobné riadiace procedúry?
 Aký je Váš záznam o bezpečnosti pri práci a pracovných procedúrach?
 Aký je Váš systém kontroly kvality?
 Aké sú Vaše hľadiská riadenia inventáru?
 Aká je úroveň rezervných zásob, potrebných na absorbovanie náhodných odchýlok v dopyte?
 Aký druh fixovaného alebo cyklujúceho inventárneho systému budete realizovať?
 Aká je skladovateľnosť výrobku?
 Celkovo, aké výrobné alebo prevádzkové výhody máte?
Aký druh pracovných úvah by bolo dobré spomenúť v podnikateľskom pláne?
V tejto časti by ste mali uviesť, aké pracovné požiadavky budete mať. Ako budete pracovníkov najímať a zaškoľovať. Uveďte detaily o tom, ako budete narábať s možnosťami štrajkov a ostatných odborových aktivít. Uveďte, ako budete minimalizovať obraty, kompenzáciu štruktúry, kvóty produktivity a zamestnanecké dávky. Uveďte, ako budete narábať s disciplinárnymi prípadmi a ako budete oznamovať politiku firmy, vzťahujúcu sa na porušovanie pracovnej disciplíny a očakávania. Venujte niekoľko minút odpovediam na nasledujúce otázky:
1. Aké sú Vaše pracovné hľadiská?
 Aké sú vplyvy možných štrajkov alebo odborárskej aktivity?
 Aké sú potreby na zaškolenie?
 Aké sú vplyvy zmien v kompenzačnej/výrobnej štruktúre alebo v kvótach?
2. Ako dokážete čo najefektívnejšie využiť svoju pracovnú silu?
 Môže Váš personál zvládnuť viac ako jeden stroj alebo funkciu?
Ktorým najčastejším chybám by som sa mal vyhnúť?
Nasledujú najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť. 1. Neschopnosť správne zhodnotiť výrobný proces, operácie a alternatívne metódy z hľadiska ich nákladov (dane, doprava a inštalácia, údržba atď.), výrobné schopnosti, servis, doby dodania a ostatné hľadiská. 2. Neadekvátna identifikácia alebo poskytnutie pomocných pomôcok a zariadení, napríklad požiadavky na drenážovanie, ventilačné systémy, upínacie prípravky atď. 3. Nesprávne plánovanie efektívneho organizovania prevádzky, manipulácia s materiálmi, pracovné priestory, cestovné výdavky a ostatné hľadiská. 4.

Slabé plánovanie pracovných síl, najímanie a dočasné zastavenie práce, cezčasy, dodatočné zmeny, subdodávateľské vzťahy a inventár. 5. Neoptimalizovanie kombinácie dostupných kapacít na splnenie požiadaviek a na trvalé udržanie nákladov na nízkej úrovni. 6. Neschopnosť identifikovať a účtovať všetky výrobné náklady (fixované, variabilné, nepriame). 7. Neschopnosť udržať správne hladiny inventáru. Neschopnosť kontrolného systému inventáru. Neadekvátne regulačné prvky v monitorovacej nákupnej funkcii. 8. Slabé riadenie personálu a praktík najímania. Nedostatočná pozornosť procesu selekcie, prípravy, mzdových tabuliek a dávok, vplyvov odborov a vysvetľovanie politiky a očakávaní firmy. 9. Podcenenie ekologického (najmä čo sa vzťahuje na regulácie) a ekonomického dôsledku. 10. Neschopnosť plánovať dlhodobé potreby a zmeny v mieste, zariadeniach a priestoroch. Čo by som mal zahrnúť do časti podnikateľského plánu o manažmente a vlastníctve?
Táto časť by mala byť 2 až 3 strany dlhá a Vašim cieľom pri písaní tejto časti by malo byť dokázať, že manažment a vedenie je schopné, dostatočne kompenzované a má všetky predpoklady na úspech. Takisto by ste mali poukázať na rozloženie vlastníctva, kto sú vlastníci a koľko vlastnia. Podčastí, ktoré by ste mali zobrať do úvahy v tejto časti, sú:
 Manažment
 Správna rada
 Vlastníctvo
 Zdroje odbornej pomoci
Mali by ste dokázať vyváženosť v manažmente Vašej firmy. To, že máte priveľa osôb v marketingu a predaji v manažmente je práve tak zle, ako keby ste mali priveľa ľudí vo financiách, ktorí robia kľúčové rozhodnutia. Mali by ste dokázať adekvátnu expertízu vo všetkých oblastiach v marketingu, manažmente, technických financiách atď. Ukážte, že ste robili nábor v oblastiach, kde Vy osobne ste slabý. Predovšetkým rozlišujte medzi úlohami vlastníctva a manažmentu, dokonca aj keď ide o tých istých ľudí. Čo by som mal zahrnúť do časti o manažmente?
V tejto časti by ste mali podať detaily o svojom manažérskom tíme. Poskytnite stručný popis pozadia hlavných vedúcich (tých, čo rozhodujú). Popíšte výhradnú kompetenciu každého zodpovedného a čo do firmy prinášajú. Uveďte detaily o vzdelaní, skúsenostiach, vedomostiach v tomto druhu podnikania, osobitný talent, prípravu, zručnosti a schopnosti. Uveďte detaily o pozícii každého popredného vedúceho pracovníka, o jeho zodpovednostiach a povinnostiach. Uveďte, ako dlho je už zapojený do tohto projektu a akékoľvek významné úspechy vo firme. Uveďte detaily o kompenzačnom balíku vedúceho (plat, prídavky a ocenenia, sociálne výhody a ostatné podmienky zamestnania).

Uveďte, aký je cieľ každého vedúceho vo Vašej firme, to znamená, čo chce získať zo svojej angažovanosti, či už krátkodobo alebo dlhodobo. Uveďte akékoľvek nekonkurenčné dohody alebo ostatné právne zmluvy, ktorú každý z nich uzavrel s firmou. Ak všetky z riadiacich pozícií ešte neboli obsadené, popíšte kvalifikáciu, ktorá bude potrebná pre človeka, ktorý by dané miesto mal zaujať. Uveďte, ako a kedy očakávate získať ďalších rozhodujúcich ľudí. Odvolajte sa na hodnotenia a osobné referencie zákazníkov, dodávateľov, bankárov, bývalých zamestnávateľov atď. o každom z Vašich kľúčových ľudí a začleňte to ako podporné dokumenty do prílohy. Pred začatím písania tejto časti by ste mali začať odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Kto sú Vaši kľúčoví manažéri?
2. Aký je osobný zástoj každého z nich?
 vek
 vzdelanie (formálne alebo neformálne)
 talent, zručnosti, schopnosti
 zdravie>
3. Čo prináša každý vedúci pracovník do tejto firmy?
 počet rokov priamej skúsenosti v danom odbore
 pracovný záznam
 dĺžka času u tohto projektu
 podnikateľské/manažérske pozadie
4. Aká je úloha a pozícia každého vedúceho predstaviteľa?
 titul
 zodpovednosti,
 povinnosti a/alebo prekrývajúce sa funkcie
5. Aký je kompenzačný balík každého vedúceho?
 plat
 podiel na zisku
 prídavky a ostatné sociálne dávky
 podmienky zamestnania
6. Aké je vlastníctvo úroku každého hlavného vedúceho?
Čo by som mal zahrnúť do časti o Správnej rade?
V tejto časti by ste mali uviesť, kto je členom Správnej rady a prečo je pre váš podnik prínosom. Uveďte, aká je oblasť jeho profesijnej orientácie a ostatné relevantné záväzky. Popíšte akékoľvek príspevky, ktoré sa už dosiahli z ich strany alebo ktoré očakávate, že sa dosiahnu. Uveďte, ako Rada kompenzuje ich čas a rady, ako často ich dodržiava a aké veľké množstvo kontroly alebo vplyvu majú. Ak ste ešte neurobili nábor do Správnej rady, popíšte typ jednotlivcov, ktorých by ste chceli získať a ako očakávate, že ich získate. Začnite písať túto časť odpovedaním na nasledujúce otázky:
Kto je vo Vašej správnej rade?
 vo vnútri reprezentácie
 mimo reprezentácie
 vek
 záväzky voči firme
 kompenzácia
 vlastníctvo
 špeciálne príspevky
Čo by som mal zahrnúť do časti o vlastníctve?
V tejto časti by ste mali poskytnúť prehľad o vlastníckych záujmoch všetkých zúčastnených. Kto vlastní čo a koľko? Popíšte formu vlastníctva: akcie, percentá na partnerstve, podiely atď.

Uveďte typ vlastníctva: preferované akcie, obyčajné akcie, priamy dlh, dlh so zárukami, konvertibilné obligácie atď. Uveďte množstvo a typ majetku, ktorý je v rezerve (ktorý sa ešte nevydal). Uveďte, ako sa rozpis vlastníctva môže zmeniť pribraním ďalších manažérov a/alebo kapitálu investorov. Popíšte navrhovanú distribúciu vlastníctva, ak ešte nie je pevné. Uveďte akékoľvek plány alebo dohody, ktoré máte a ktoré sa vzťahujú na výpredaje, rozpustenie firmy, na to, že manažéri/majitelia opustia firmu a ostatné možné formy vývoja. Uveďte garancie, privilégiá, práva a opcie všetkých súčasných a budúcich majiteľov. Ak sa usilujete o financovanie cez tento podnikateľský plán, odvolajte sa na osobné finančné stanoviská uvedené v prílohe. Pred začatím písania tejto časti odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Čo je primárnym cieľom terajších majiteľov a manažérov? (označte a popíšte)
 výpredaj za x počet rokov
 vykúpenie investormi
 licenčná idea za poplatky na poskytnutie práv
 uvažovanie o zmluvnom udelení práv na predaj výrobku alebo poskytovanie služieb
2. Ako mienite získať a odmeňovať ďalšie kľúčové postavy, keď sa firma bude rozširovať?
3. Majú niektorí z Vašich ľudí výhradné "nekompetitívne" dohody s predchádzajúcimi predstaviteľmi?
 Majú ju s Vami?
 Získali ste právnu radu o ich platnosti aplikovateľnosti?
4. Plánovali ste stratu kľúčového člena Vášho tímu z daňového hľadiska, z hľadiska vedomosti, informácií a perspektívnej krivky učenia a z hľadiska nadväznosti manažmentu?
5. Jestvuje písomný plán zastupovania alebo nástupníctva?
6. Do akej miery je kľúčový personál pokrytý životným poistením tam, kde firma je určená v životnej poistnej zmluve ako príjemca splatnej poistnej čiastky?
7. Aké je množstvo akcií v súčasnosti autorizovaných a vydaných?
8. Kto sú Vaši terajší akcionári?
 Koľko akcií každý z nich vlastní?
 Aké sú garancie, garancie, opcie?
9. A čo Vy?
 Prečo ste sa rozhodli začať s týmto podnikom?
 Hodíte sa fyzicky na túto prácu?
Čo by som mal zahrnúť o časti o odborných podporných zdrojoch?
V tejto časti by ste mali popísať svoj podporný tím a to, ako každý z nich pomáha alebo bude pomáhať vo vývoji a prebiehajúcom manažmente firmy. Čiastočný zoznam môže obsahovať nasledujúcich ľudí: právnik, účtovník, bankár, daňový odborník, odborník pre vzťahy s odbormi, konzultant v otázke vzťahov s verejnosťou, konzultant pre marketing/reklamu, konzultant pre technické systémy atď.

Ak ste ešte nevyužili konzultantov, ukážte čitateľovi, že si uvedomujete podporné služby, ktoré Vaša firma môže potrebovať. Uveďte, ktorého odborníka by ste mohli potrebovať a kedy by mohol vstúpiť do hry. Pred začiatkom písania tejto časti odpovedzte na nasledujúce otázky:
Kto je vo Vašom profesionálnom tíme? (vyznačte a popíšte)
 právnik
 účtovník
 bankár
 daňový odborník
 človek pre styk s odbormi
 konzultanti (marketing, manažment, systémy atď.)
Ktorým najčastejším chybám by ste sa mali vyhnúť v časti podnikateľského plánu o manažmente a vlastníctve?
Mali by ste sa vyhnúť nasledujúcim častým chybám:
1. Priatelia, príbuzní alebo iní ľudia v kľúčových postaveniach manažmentu, ktorí nie sú kvalifikovaní pre špecializované funkcie
2. Ak chcete čitateľa presvedčiť, že úspešný manažér z iného druhu podnikania bude úspešný aj vo Vašej firme
3. Neschopnosť chrániť vlastnícku povahu Vášho výrobku alebo dôvernosť Vašich operácií tým, že ľudia v kľúčových postaveniach nepodpísali nekompetitívne dohody a/alebo zamestnanecké zmluvy
4. Ak ponúkate daným ľuďom priveľa vlastníctva alebo iné kompenzácie pretože sa úporne snažíte získať a udržať dobrých ľudí (Založte svoje stimuly na dosahovaní cieľov tak, aby ľudia na kľúčových miestach zaplatili sami seba). 5. Neschopnosť identifikovať a zostaviť prestížnu aktívnu správnu radu. 6. Demonštrovanie neochoty odstúpiť po tom, ako firma prerastie Vaše podnikateľské inšpirácie a vyžaduje väčšmi manažéra údržbového typu. 7. Nemáte následnícky plán alebo plán zvládnutia krízy v prípade neočakávanej straty ľudí na kľúčových pozíciách. 8. Neschopnosť poskytnúť rezervné vlastníctvo na použitie v druhokolovom financovaní priťahujúcich tak ďalších do správnej rady alebo manažmentu s minimálnym množstvom protestov od terajších vlastníkov
9. Uzamknutie sa do nesprávneho typu vlastníctva vo svetle daňových úprav, výplat dividend alebo iných priorít terajších alebo budúcich vlastníkov
10. Neschopnosť zabezpečiť radu a podporné služby popredných odborníkov
Čo by som mal zahrnúť do častí podnikateľského plánu o administrácii, organizácii a personáli?
Táto časť by mala byť dlhá 1 až 2 strany a Vašim cieľom by malo byť ukázať kontrolu a efektívnosť štandardných administratívnych funkcií. Mali by ste načrtnúť organizáciu firmy, druhy zodpovednosti a oprávnení. Takisto by ste mali poskytnúť náčrt potrieb na doplnenie personálu.

Podčastí, ktoré by ste mali začleniť do časti o administrácii, organizácii a personáli obsahujú:
 Organizačnú štruktúru
 Administratívne procedúry a kontrolné prvky
 Príprava personálu a jeho obsadenie
 Manažment a kontrolné systémy
Vaši čitatelia sa budú chcieť dozvedieť, ako je firma riadená práve tak, ako to, kto ju riadi. Dokážte, že viete a rozumiete administratívnym detailom. Vysvetlite, aký druh ľudí do personálu potrebujete a ako zaplníte ich miesta a ako ich zaškolíte. Začleňte organizačný prehľad, ktorý bude ilustrovať štruktúru firmy, druh zodpovednosti, oprávnení a právomocí. Napokon poskytnite stručný obsah Vášho štýlu riadenia a systémov na zaistenie čo najvyššej úrovne. Aký je účel organizačnej schémy?

Organizačná schéma nemusí byť dlhšia ako jednu stranu, ale mala by ilustrovať druhy zodpovednosti, oprávnení a právomocí (vzorka organizačnej schémy je začlenená do balíka listov, ktoré dostanete). Schéma by mala jasne ukázať, kto zodpovedá komu. Neurobte to tak, aby jednotlivé oblasti zodpovednosti vyzerali priveľmi autoritatívne alebo strnulo. Dajte priestor flexibilite a presahovaniu zodpovedností, ak sa to hodí pre Vašu situáciu. Čitateľ by mal byť schopný nazrieť do tabuľky a získať jasný prehľad o manažmente a personálnej štruktúre firmy. Vaša organizačná schéma by mala čitateľovi uľahčiť odpoveď na nasledujúce otázky:
Aká je štruktúra Vašej organizácie?
 Vie každý, kto komu zodpovedá?
 Sú druhy zodpovedností a oprávnení jasne stanovené?
Čo by som mal zahrnúť do časti o administratívnych procedúrach a kontrolných prvkoch?
V tejto časti by ste mali popísať svoje administratívne systémy, procedúry a kontrolné prvky. Uveďte konkrétne, ako budete manipulovať s funkciami účtovníctva a vedenia účtovných kníh. Uveďte detaily o tom, ako budete monitorovať a auditovať platby zákazníkov, účty splatné firmou a účty, ktoré sa majú firme uhradiť. Uveďte, ako budete sledovať a kontrolovať vnútorné výdavky a prevádzkové náklady. Uveďte všetky ďalšie hlavné administratívne systémy, ktoré sú nevyhnutnou funkciou Vášho podniku, ako napríklad objednávky, upomienky, príjmy, organizácia, archivovanie, skladovanie, propagácia a distribúcia výrobkov, služieb a/alebo informácií. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Máte vypracovaný systém vedenia účtovníctva?
2.

Aká je Vaša administratívna metóda, procedúry a kontrolné prvky pre
 fakturovanie, platby a pohľadávky?
 výkazníctvo manažmentu?
 odbornú prípravu zamestnancov, skúšobné obdobie, povyšovania, odmeny, disciplínu
 cestovanie, používanie telefónu, zásoby, využívanie služobného auta a ostatné výdavky?
Čo by som mal zaradiť do časti o personáli a jeho príprave?

V tejto časti podnikateľského plánu by ste mali uviesť detaily o Vašom terajšom a v budúcnosti potrebnom personáli s uvedením príslušných funkcií. Uveďte, ako sa navzájom dopĺňajú. Popíšte povahu, dĺžku a náklady prípravy potrebnej pre zamestnancov. Uveďte detaily o súčasných alebo plánovaných pracovných zmluvách, ktoré očakávate využiť a posilniť. Popíšte, ako identifikujete personál, ako ho získavate, najímate a odmeňujete. Uveďte svoj terajší alebo plánovaný počet zamestnancov a budúce provízie rastu. Vzorové popisy práce môžu byť začlenené do Vášho plánu v prílohe. Predtým, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Aké je terajšie (alebo budúce) zloženie personálu?
 počet zamestnancov
 zručnosti
 sezónne najímanie a faktory prepúšťania
2. Aký je Váš priemerný alebo očakávaný obrat?
3. Na akú dlhú dobu potrebujete personál?
 6 mesiacov
 1 rok
 3 roky
 počet potrebných ľudí
 zručnosti
 na plný úväzok
 na čiastočný úväzok
4. Sú ľudia, ktorých budete potrebovať (úroveň znalostí, kvalifikácia) dostupní na trhu, alebo ich budete musieť vyškoliť?
5. Ako budete získavať a odmieňať zamestnancov?
 z hľadiska ich zručností
 podľa pracovnej triedy
 inak
6. Ako sa členovia Vášho personálu dozvedia, kam patria?
 Čo sa od nich očakáva, že budú robiť (popis práce)?
 Kedy sa očakáva, že tú prácu budú robiť?
 Ako sa očakáva, že ju budú vykonávať?
 Aké sú očakávania a vyhliadky manažmentu na postup?
7. Máte periodické vyhodnocovania výkonu?
8. Aké sú náklady na vykonávanie týchto administratívnych funkcií?

Čo by som mal zaradiť do časti o riadiacich a kontrolných systémoch?

V tejto časti by ste mali stručne zhrnúť filozofiu a štýl manažmentu. Spojte tieto zhrnutia s tým, akým spôsobom chcete zo svojich ľudí dostať čo najviac. Popíšte svoje plány na stimuláciu skupinových cieľov pred individuálnymi. Uveďte detaily o tom, ako zabránite v tom, aby Váš tím stagnoval alebo aby sa priveľmi ponoril do rutiny a prediktovateľných rozhodnutí. Všeobecne popíšte, ako budete držať komunikačné linky otvorené, ako budete podporovať tvorivosť a angažovanosť v dosahovaní cieľov firmy a pritom tak, aby všetko ostalo flexibilné a orientované na činnosť.

Nasleduje niekoľko otázok, ktoré by Vám mohli pomôcť v písaní tejto časti:
Aká je filozofia a štýl Vášho manažmentu?
 Ako budete motivovať zamestnancov (odmeny)?
 Ako budete vytvárať pozitívne pracovné prostredie?
 Ako sa budete usilovať o dosiahnutie cieľa (MBO - manažment stanovením cieľov)?
 Ako budete povzbudzovať tvorivosť a podnikateľského ducha?
 Ako budete podporovať angažovanosť a lojalitu Vašich zamestnancov?
Ktoré sú najčastejšie chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť v častiach o administrácii, organizácii a personáli?
Medzi chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť, patria:
1. Slabý alebo neadekvátny systém účtovníctva a vedenia ostatných podnikateľských záznamov. 2. Neschopnosť mať určité predbežné poznatky o tom, ako riadiť a stimulovať čo možno najlepší výkon. 3. Ak nemáte dosť personálu, aby splnil tieto úlohy. 4. Ak máte priveľa personálu. Priveľa ľudí urobí primálo práce. 5. Nie sú stanovené žiadne jasné línie autority alebo zodpovednosti. Slabé manažmentské kontrolné systémy. 6. Neadekvátne plánovanie potrieb budúcich členov personálu z hľadiska rastu alebo iných zmien. 7. Nedostatočná príprava a orientačné procedúry pre personál.
Čo by som mal zahrnúť do časti podnikateľského plánu o príprave plánovania?
V tejto časti podnikateľského plánu by ste mali napísať 1 až 2 strany , v ktorých načrtnete hlavné ciele firmy a vysvetlíte ako a kedy sa tieto ciele dosiahnu. Podčastí, ktoré by mali predstavovať túto časť, sú:
 Hlavné míľniky
 Program
 Strategické plánovanie
V tejto časti dokážete, že viete, čo sa musí urobiť a ako sa tieto ciele dosiahnu realistickým spôsobom a v rozumnom čase. Sústreďte sa na rozhodujúce alebo všetky dôležité míľniky. Zhrňte implikácie terajšieho uvedomenia si týchto míľnikov a aké alternatívy by ste prípadne mohli nastoliť. Vaše ciele by sa mali sústreďovať okolo polohovania a posilňovania Vás samých na trhu cez strategické plánovanie. Čo by som mal začleniť do časti o hlavných míľnikoch?
V tejto časti by ste mali zhrnúť významné ciele, ktoré Vy a Váš podnik už dosiahol. Popíšte, ako ste ich dosiahli a čo ste sa v tomto procese naučili. Uveďte, čo treba urobiť a čo sa musí stať pre to, aby ste vo firme boli úspešní. Uveďte, kto má na starosti splnenie týchto vecí. Odkážte čitateľa na časový harmonogram z toho hľadiska, kedy možno očakávať, že tieto veci budú splnené. Popíšte, prečo tieto ciele a časové rámce sú realistické. Napokon uveďte príklad tímovej práce a zjednoteného úsilia smerom k dosiahnutiu týchto cieľov. Skôr, ako začnete písať túto časť, odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Čo treba urobiť, aby sa tento podnik spustil do chodu?
 Čo treba urobiť pre zvýšenie kapitálu?
 Čo treba urobiť pre identifikáciu trhu a preniknutie naň?
 Čo treba urobiť na identifikáciu, získavanie, umiestnenie a prípravu manažmentu a personálu?
 Čo treba urobiť na uvedenie firmy, získavanie dodávateľov atď.?
 Čo treba urobiť na to, aby ste boli operatívny?
2. Kto tieto veci urobí, kedy sa očakáva, že sa ukončia?
3.

Ktoré sú kritické míľniky a križovatky, ktoré treba dosiahnuť na to, aby sa tie ostatné veci splnili?
Čo by som mal zaradiť do tohto harmonogramu?
V tejto časti prezentujte časový harmonogram. Tento harmonogram je harmonogramom významných míľnikov a ich prioritou z hľadiska dokončenia. Ľavý stĺpec označuje deň, mesiac a rok dokončenia. Stĺpec druhý zľava bezprostredné ciele, ktoré treba dosiahnuť. Tretí stĺpec zľava uvádza, kto je poverený úlohou kontroly alebo dokončenia cieľa. Posledný stĺpec uvádza, aké opcie alebo alternatívy môžu byť použité, ak sa cieľ nedosiahne. Na prezentovanie týchto dlhodobých cieľov v časovom harmonograme jestvuje niekoľko spôsobov. Môžete ich uviesť v poradí priority alebo v poradí dôležitosti (nejde nevyhnutne o dve rovnaké veci). Môžete ich tiež uviesť v logickom poradí z hľadiska dokončenia. Inými slovami, jedno sa musí stať predtým, ako sa posúdi alebo dosiahne druhé. Ako začiatok na prípravu tejto časti si vytvorte časový harmonogram. Rozhodnite, ako čo najlepšie usporiadať míľniky a zdôvodnite svoje usporiadanie. Čo by som mal zahrnúť v časti o strategickom pláne?
Strategické plánovanie je zvyčajne veľmi ťažký vnútorný pohľad pre majiteľa/manažéra. Predpokladá ako predvídavosť, tak aj skúsenosť, kombinovanie akademickej techniky s uplynulou skúsenosťou firmy a daného odvetvia. Podobne ako s ostatnými problémami vo Vašom pláne, nepokúšajte sa blufovať alebo nemajte obavy pripustiť, že nepoznáte všetky odpovede. Je lepšie prekonzultovať tieto problémy s odborníkmi v danej oblasti, ktorí Vám pomôžu so strategickým plánovaním. Ak nemáte dostatok zdrojov na získanie odbornej pomoci, dajte dokopy svojich partnerov, manažérov, priateľov a ostatných ľudí a uskutočnite "brainstorming" sedenie (sedenie na generovanie nových myšlienok). Na schôdzi brainstormingu žiadna idea, žiaden komentár nie je priveľmi od veci. Tvorivosť a otvorenosť treba povzbudzovať bez kritiky alebo kvalifikácie. Umožnite, aby Váš tím vyslovoval myšlienky o všetkých hlavných aspektoch výrobku/služby a operáciách. Po tom, čo sú všetky myšlienky vyčerpané, usporiadajte ich podľa priority, zoraďte a začnite dávať určitý smer ich explorácie. Stratégiu by ste mali realizovať podľa nasledujúceho:
 krivka učenia/skúsenosti
 účastníci v danom odvetví
 štýl vedenia/manažmentu
 zdroje, ktoré sú k dispozícii
 bezpečnosť informácií, flexibilita, jednoduchosť
 nové prístupy, prvky prekvapenia
Najväčším faktorom vo formulovaní stratégií, pričom sa pokúšate vyhnúť inherentným rizikám a neúspechom, je mať úprimné zhodnotenie svojich silných a slabých stránok a klásť správne otázky.

Pri tvorbe tejto sekcie svojho podnikateľského plánu, čitateľovi objasnite, že skutočne odpovedáte na tie správne otázky. Pred začiatkom písania tejto časti odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Vypracovali ste nejaký strategický plán pre svoj podnik?
2. Akých odborníkov a konzultantov ste získali (alebo akí budú potrební), aby Vás udržali v správnom smerovaní podľa harmonogramu a pomohli Vám dosiahnuť svoje ciele?
3. Odrážajú Vaše ciele "pohľad reálneho sveta" , alebo iba nádeje? Sú Vaše ciele aktuálne dosiahnuteľné v stanovenom časovom rámci? Ako zaistíte ich dosiahnutie s minimálnym koeficientom omylu?
4. Čo urobíte ak/keď dosiahnete svoje ciele?
5. Máte zjednotené a koordinované úsilie k dosiahnutiu týchto cieľov?
Aké sú najčastejšie chyby pri písaní časti podnikateľského plánu o cieľoch harmonograme a strategickom plánovaní?
Najčastejšie chyby, ktorým by ste sa pri písané tejto časti mali vyhnúť sú:
1. Neschopnosť identifikovať a usporiadať podľa priority skutočne rozhodujúce alebo významné míľniky. 2. Neadekvátny popis toho, ako dosiahnete svoje ciele a kto je za úlohu zodpovedný. 3. Míľniky nie sú realistické z hľadiska dostupných zdrojov a/alebo časových rámcov pre ich dokončenie. 4. Neschopnosť ponúknuť alternatívne plány činnosti, ak a keď míľniky sa nedosiahnu v stanovenom časovom období. 5. Neschopnosť dívať sa dopredu a plánovať spôsoby zlepšenia predaja a operácií. 6. Viera, že všetko pôjde podľa plánu. Čo by som mal zahrnúť do časti podnikateľského plánu o rozhodujúcich rizikách a problémoch?
Táto časť by mala byť jednu až dve strany dlhá a mali by ste v nej dokázať, že poznáte nevyhnutné a potenciálne problémy a riziká. Mali by ste prejaviť ochotu čeliť nim a pojednávať s nimi priamo. Možné podčasti tejto sekcie sú:
 Zhrnutie prekonania väčších problémov
 Nevyhnutné riziká a problémy
 Potenciálne riziká a problémy
 Scenáre pre najhorší prípad
V tejto časti by ste mali poukázať na negatíva, ktoré existujú a o ktorých si myslíte, že by sa mohli dostaviť. Čitateľ, najmä investori, ocenia Vašu integritu tým, že im poskytnete všetky aspekty. Zamedzte odmietnutiu tým, že im popíšete, ako plánujete sa vyhnúť, minimalizovať alebo zvrátiť hlavné problémy a riziká. Čo by som mal začleniť do zhrnutia o prekonaní hlavných problémov?
V tejto časti by ste mali začať zhrnutím hlavných problémov, s ktorými ste už museli zápasiť. Uveďte detaily toho, ako ste ich vyriešili.

Osvetlite najmä inovatívne a tvorivé prístupy, ktoré ste použili na vyriešenie problémov v začiatkoch činnosti a čomu ste sa naučili z riešenia týchto problémov. Venujte niekoľko minút zostaveniu zoznamu problémov, ktoré ste dosiahli a vyriešili. S akými riešeniami ste prišli uplatnením tvorivých postupov? Boli ste schopný využiť niektoré z týchto problémov na príležitosti?
Čo by som mal zahrnúť do časti o nevyhnutných rizikách a problémoch?
V tejto časti by ste mali popísať povahu problémov a rizík, ktorým Vaša firma bude čeliť. Uveďte, kedy očakávate, že sa tieto problémy a riziká objavia. Uveďte detailne to, ako by ste sa mohli vyhnúť rizikám alebo minimalizovať ich účinok. Popíšte ako s nimi budete zaobchádzať. Začnite písať túto časť odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Ktoré sú inherentné a potenciálne problémy, riziká a ostatné negatíva, ktorým Vaše podnikanie môže byť vystavené?
2. Je Vaša firma alebo ktorýkoľvek jej vedúci predstaviteľ súčasťou akéhokoľvek hroziaceho alebo prebiehajúceho procesu zodpovedania sa za niečo alebo disciplinárnej činnosti?
3. Čelí firma nejakým prísnym regulačným požiadavkám ?
4. Čelí firma právnej zodpovednosti za škody alebo iným poisťovacím problémom?
5. Ako sa týmto problémom dá vyhnúť?
6. Kde je pravdepodobné, že sa objavia?
7. Ako s nimi budete pojednávať, keď vzniknú?
8. Ako môžete minimalizovať ich účinok?
9. Čo sa možno z týchto problémov naučiť?
10. Ako je možné otočiť tieto problémy a zmeniť ich na príležitosti?
Čo by som mal zahrnúť do časti o potenciálnych rizikách a problémoch?
V tejto časti popíšte a prediskutujte rovnakým spôsobom ako predchádzajúcich dvoch častiach problémy a riziká, ktoré sa môžu objaviť. Uveďte detailne aké okolnosti situácií by veci podporili z hľadiska ich výskytu a ako by ste s nimi zaobchádzali keby sa vyskytli. Venujte niekoľko minút zostaveniu zoznamu potenciálnych problémov a rizík, s ktorými sa Vaša firma môže stretnúť a uveďte detaily ako ba ste s nimi zaobchádzali. Čo je predmetom scenára pre najhorší prípad?

Uveďte scenár pre "najhorší prípad", v ktorom budú obsiahnuté všetky inherentné a potenciálne riziká, ktoré spoločnosť môžu postihnúť. Zhrňte ten najhorší prípad a čo, ak vôbec niečo by sa dalo zachrániť alebo zregenerovať, keby sa tieto riziká stali skutočnosťou. Ktoré sú najčastejšie chyby časti podnikateľského plánu o rozhodujúcich rizikách a problémoch?
Najčastejšie chyby, ktorým by ste sa v tejto časti mali vyhnúť sú napríklad:
1. Neschopnosť identifikovať trhové bariéry
2. Neschopnosť identifikovať nekontrolovateľné premenné
3.

Skonštatovanie neschopnosti chrániť obchodné tajomstvo (ak nemáte žiaden patent alebo nekompetitívne dohody ak nejaký kľúčový predstaviteľ Vášho tímu sa rozhodne prejsť ku konkurencii)
4. Ak nemáte čestné odhadnutie krachu
5. Ak ste nespomenuli prebiehajúci proces náhrady za škody alebo ostatné problémy hmotnej zodpovednosti za škody

Čo by som mal zahrnúť do časti podnikateľského plánu o rozhodujúcich rizikách a problémoch?
Táto časť by mala byť jednu až dve strany dlhá a mali by ste v nej dokázať, že poznáte nevyhnutné a potenciálne problémy a riziká. Mali by ste prejaviť ochotu čeliť nim a pojednávať s nimi priamo. Možné podčasti tejto sekcie sú:
 Zhrnutie prekonania väčších problémov
 Nevyhnutné riziká a problémy
 Potenciálne riziká a problémy
 Scenáre pre najhorší prípad
V tejto časti by ste mali poukázať na negatíva, ktoré existujú a o ktorých si myslíte, že by sa mohli dostaviť. Čitateľ, najmä investori, ocenia Vašu integritu tým, že im poskytnete všetky aspekty. Zamedzte odmietnutiu tým, že im popíšete, ako plánujete sa vyhnúť, minimalizovať alebo zvrátiť hlavné problémy a riziká. Čo by som mal začleniť do zhrnutia o prekonaní hlavných problémov?
V tejto časti by ste mali začať zhrnutím hlavných problémov, s ktorými ste už museli zápasiť. Uveďte detaily toho, ako ste ich vyriešili. Osvetlite najmä inovatívne a tvorivé prístupy, ktoré ste použili na vyriešenie problémov v začiatkoch činnosti a čomu ste sa naučili z riešenia týchto problémov. Venujte niekoľko minút zostaveniu zoznamu problémov, ktoré ste dosiahli a vyriešili. S akými riešeniami ste prišli uplatnením tvorivých postupov? Boli ste schopný využiť niektoré z týchto problémov na príležitosti?
Čo by som mal zahrnúť do časti o nevyhnutných rizikách a problémoch?
V tejto časti by ste mali popísať povahu problémov a rizík, ktorým Vaša firma bude čeliť. Uveďte, kedy očakávate, že sa tieto problémy a riziká objavia. Uveďte detailne to, ako by ste sa mohli vyhnúť rizikám alebo minimalizovať ich účinok. Popíšte ako s nimi budete zaobchádzať. Začnite písať túto časť odpovedaním na nasledujúce otázky:
1. Ktoré sú inherentné a potenciálne problémy, riziká a ostatné negatíva, ktorým Vaše podnikanie môže byť vystavené?
2. Je Vaša firma alebo ktorýkoľvek jej vedúci predstaviteľ súčasťou akéhokoľvek hroziaceho alebo prebiehajúceho procesu zodpovedania sa za niečo alebo disciplinárnej činnosti?
3. Čelí firma nejakým prísnym regulačným požiadavkám ?
4. Čelí firma právnej zodpovednosti za škody alebo iným poisťovacím problémom?
5. Ako sa týmto problémom dá vyhnúť?
6. Kde je pravdepodobné, že sa objavia?
7.

Ako s nimi budete pojednávať, keď vzniknú?
8. Ako môžete minimalizovať ich účinok?
9. Čo sa možno z týchto problémov naučiť?
10. Ako je možné otočiť tieto problémy a zmeniť ich na príležitosti?
Čo by som mal zahrnúť do časti o potenciálnych rizikách a problémoch?
V tejto časti popíšte a prediskutujte rovnakým spôsobom ako predchádzajúcich dvoch častiach problémy a riziká, ktoré sa môžu objaviť. Uveďte detailne aké okolnosti situácií by veci podporili z hľadiska ich výskytu a ako by ste s nimi zaobchádzali keby sa vyskytli. Venujte niekoľko minút zostaveniu zoznamu potenciálnych problémov a rizík, s ktorými sa Vaša firma môže stretnúť a uveďte detaily ako ba ste s nimi zaobchádzali. Čo je predmetom scenára pre najhorší prípad?
Uveďte scenár pre "najhorší prípad", v ktorom budú obsiahnuté všetky inherentné a potenciálne riziká, ktoré spoločnosť môžu postihnúť. Zhrňte ten najhorší prípad a čo, ak vôbec niečo by sa dalo zachrániť alebo zregenerovať, keby sa tieto riziká stali skutočnosťou. Ktoré sú najčastejšie chyby časti podnikateľského plánu o rozhodujúcich rizikách a problémoch?
Najčastejšie chyby, ktorým by ste sa v tejto časti mali vyhnúť sú napríklad:
1. Neschopnosť identifikovať trhové bariéry
2. Neschopnosť identifikovať nekontrolovateľné premenné
3. Skonštatovanie neschopnosti chrániť obchodné tajomstvo (ak nemáte žiaden patent alebo nekompetitívne dohody ak nejaký kľúčový predstaviteľ Vášho tímu sa rozhodne prejsť ku konkurencii)
4. Ak nemáte čestné odhadnutie krachu
5. Ak ste nespomenuli prebiehajúci proces náhrady za škody alebo ostatné problémy hmotnej zodpovednosti za škody

Čo by som mal prezentovať ako doplnkové materiály?
Časť o doplnkových dokumentoch alebo prílohách Vášho podnikateľského plánu by mala obsahovať všetky materiály, ktoré prispejú k hodnovernosti Vášho podnikania. Môže sem patriť čokoľvek alebo všetko z toho, čo nasleduje:
 Výrobno-servisné doplnkové materiály
 Právne materiály
 Trhové materiály
 Materiály týkajúce sa manažmentu/personálu
 Finančné materiály
Čo má byť zahrnuté v časti o výrobno-servisnej podpore?
Výrobno-servisná časť obsahuje všetky dokumenty, ktoré ukazujú, ako sa Vašej firme bude dariť.

Táto časť môže obsahovať kópie nasledujúcich dokumentov:
 Patenty, dokumenty o copyrighte alebo obchodných značkách, vzťahujúcich sa na Váš výrobok/výrobky
 Fotografie Vášho výrobku (výrobkov), zariadenia alebo priestorov
Ktoré ostatné materiály máte a mohli ich zaradiť do tejto časti?
Čo je obsiahnuté v časti o právnych podporných dokumentoch?
Právna časť obsahuje kópie zmlúv, leasingových zmlúv, dohôd, do ktorých ste už vstúpili alebo vstúpite a týkajú sa Vášho podnikania. Tieto môžu obsahovať kópie z nasledujúcich:
1. Dohôd o partnerstve
2. Zamestnaneckých zmlúv
3. Leasingov na zariadenia alebo budovu
4. Dodávateľských zmlúv
Ktoré ostatné dokumenty máte a mohli by ste ich zaradiť do tejto časti?
Čo je zaradené do časti o trhu?
Časť o trhu by mala obsahovať všetky materiály, ktoré ukazujú, ako Vaša firma zapadá do trhu a akú podporu už máte pre svoj výrobok/službu. Môžete sem zaradiť kópie nasledujúcich materiálov:
 Marketingové materiály, ako napríklad reklamné brožúry a korešpondenciu
 Porovnanie Vašej firmy s konkurenciou vrátane silných a slabých stránok
 Podpísané objednávky od zákazníkov
 Články z časopisov, odbornej tlače a novín o Vašom trhu
Aké iné dokumenty máte a mohli by ste ich zaradiť do tejto časti?
Aký efekt chcete, aby každý z týchto dokumentov mal na Vašich čitateľov?
Aký je ich kumulatívny efekt?
Čo je začlenené do časti o manažmente - personáli?
Časť o manažmente - personáli obsahuje materiály, ktoré ukazujú, akí ľudia sú súčasťou Vašej firmy, ako sú zorganizovaní. Niektoré z dokumentov, ktoré by ste mohli do tejto časti zaradiť, sú kópie nasledujúceho:
 Životopisy popredných členov Vášho manažmentu a ostatných kľúčových postáv
 Odporúčania alebo referencie
 Organizačná schéma
 Náplne práce pre kľúčové miesta
 Popisy personálu alebo systémov, používaných pre účtovníctvo a nakupovanie
Inventár a ostatné kontrolné systémy.
Aké iné materiály máte a mohli by ste zaradiť do tejto časti?
Aký efekt chcete, aby každý z týchto dokumentov mal na čitateľov?
Aký je ich kumulatívny efekt?
Čo je zaradené do časti o finančných dokumentoch?
Finančná časť by mala obsahovať všetky dokumenty, výpočty alebo vyhliadky, ktoré ukážu investorom, aký je finančný stav Vašej firmy. Ak sa uchádzate o financovanie, účelom týchto doplnkových materiálov je poskytnúť dôkaz svojmu zdroju financovania, že Váš podnik uspeje.

Zaraďte sem kópie nasledujúcich materiálov:
 Rovnovážna analýza firmy z hľadiska firmy, z hľadiska výrobku, trhov alebo celkových operácií
 Finančné výkazy firmy a majiteľov
 Úverové správy
 Rozpočet životných nákladov pre hlavných predstaviteľov firmy
 Zoznam zariadení a kapitálových nákladov
 Rozpočtová deviačná analýza operácií za predchádzajúci rok
 Rozpočet na každé oddelenie
Aké iné dokumenty máte, ktoré by ste mohli zaradiť do tejto časti?


Akým spôsobom by som mal zredigovať svoj podnikateľský plán po jeho dokončení?


Po ukončení písania svojho podnikateľského plánu skontrolujte, či ste odpovedali na nasledujúce otázky:
Obsahuje Váš podnikateľský plán nasledujúce:
1. Je v ňom jasne uvedené, v akom podnikaní ste. 2. Dokážte, že riešite problém alebo dávate zákazníkovi príležitosť jedinečným a osobitným spôsobom. 3. Jasne identifikujte determinanty úspechu.  rozdiel medzi tržbami firmy a jej úplnými vlastnými nákladmi
 reklama/propagácia
 cena
 regulácia nákladov/efektívnosti
4. Identifikujte hlavné prednosti a výhody
 dostupnosť úveru
 zariadenie/prevádzka
 manažment/personál
 existujúce kontakty
 listy o záväznej spolupráci
 obmedzená konkurencia
5. Identifikujte hlavné slabiny.  miesto
 konkurencia
 dodávatelia
 nekvalifikovaní pracovníci
 nedostatok kapitálu
 nedostatočná trhová identita
6. Ukážte, že Vás podnik má zostatky medzi financiami, výrobnými operáciami, marketingom, manažmentom a ostatnými oblasťami expertízy
7. Dokážte, že načasovanie je správne.  ekonomické sily
 finančno-úrokové miery
 trhové sily
8. Načrtnite svoje ciele a časové rámce a spôsoby, ako sa tam dostanete
9. Náčrty inherentných problémov a potenciálnych rizík
10. Jasne stanovte, čo budete robiť s investovanými peniazmi
11. Zhrňte podmienky zmluvy, potenciálnom návrate investícii v špecifikovanom období a zdôvodnené predpoklady, na ktorých sú vyhliadky založené
12. Zhrňte, ako budete aktualizovať, revidovať a vylepšovať plán tak, ako sa budú situácie a udalosti vyvíjať. Ktoré otázky perspektívni investori typicky kladú o nových podnikoch?
Päť otázok, ktoré perspektívni investori často kladú ohľadne nových podnikov uvádzame nižšie s určitým vysvetlením príčin pre každú z nich. Keď budete každú otázku čítať, premyslite si, ako by ste na ňu odpovedali. Ak je to taká veľkolepá myšlienka, ako je to možné, že iní ju nerealizujú?
Ak nik iný ešte túto myšlienku nevyskúšal ani nikdy predtým nevyskúšal podobný druh podnikania, mohlo by to byť spôsobené tým, že na to nejestvujú financie. Vaši investori chcú počuť zdôvodnenie, prečo je toto vhodná príležitosť. Prečo ste sa Vy dali na tento druh podnikania?
Investori sú zvedaví na Vaše motívy. Niektorí ľudia chcú nezávislosť, iní sú motivovaní púhym ziskom. "Služba ľudstvu" znie ako dobrá príčina na naštartovanie podnikania, ale nemusí nevyhnutne znamenať, že pre svojich investorov zarobíte zisk. Vaši investori chcú byť uistení o tom, že máte dôveru a pálčivú túžbu byť úspešný.

Rozprávali ste sa s inými v takom istom alebo podobnom druhu podnikania?
Rozhovory s ľuďmi v tom istom alebo podobnom druhu podnikania zvýšia Vaše poznanie daného odvetvia. Investori chcú vidieť, že ste urobili domácu úlohu, že máte dobrý prehľad o väčšine premenných činiteľov operácie, ako napríklad čo sa týka dodávateľov, dopravy, miesta, práce, poistenia, dopravy atď. a že sa od ostatných ľudí v tomto podnikaní učíte. Overili ste si už svoj výrobok na trhu?
Overovanie výrobku na trhu ukáže Vašim investorom, či ľudia sa v skutočnosti zaujímajú o kúpu Vášho výrobku alebo nie a či sa môžete prispôsobiť meniacim sa potrebám trhu alebo nie. Bol Váš plán zrevidovaný účtovníkom, právnikom, bankárom, konzultantom manažmentu a/alebo inými odborníkmi?
Investori chcú vedieť, či máte prístup k zdrojom a odborným poznatkom. Ak všetky tieto ostatné disciplíny sú aktívne zapojené do Vášho podniku, zmenší to ich riziko, ak investujú do Vášho podniku. Ktoré otázky ešte môžem položiť sám sebe o svojom podnikateľskom pláne?
Spýtajte sa, či máte:
 Motív - Ste Vy a Váš tím motivovaní? Máte túžbu a ambíciu byť úspešnými?
 Príležitosť - Jestvuje identifikovateľná príležitosť? Je príležitosť dosť veľká a príťažlivá na to, aby ju bolo hodno sledovať?
 Zdroje - Sú zdroje potrebné pre úspech k dispozícii a ako tieto zdroje využijete, ak sa sprístupnia?
 Skúsenosti - Podnikali ste už v tomto odvetví? Poznáte ho zvnútra aj zvonku? Urobili ste nábor na skúsených ľudí, ktorí budú viesť dôležité operácie? Ako zabalím a predložím svoj podnikateľský plán? Po ukončení písania Vášho podnikateľského plánu, nechajte ho prezrieť svojim právnikom, účtovníkom a ostatným odborníkom. Nech sa podpíšu pod časti, ktoré pomáhali pripraviť (napríklad účtovník môže pripojiť svoje meno a firmu na dolnú časť finančnej sekcie). Očíslujte každú kópiu svojho plánu a nechajte miesto na podpis tým, ktorí plán prezreli. Toto zvýši hodnotu plánu a pomáha chrániť jeho vlastnícku povahu. Je dobré začleniť osobný predhovor každému človeku, ktorému plán poskytnete, osvetliac oblasti mimoriadneho záujmu pre nich. Vaša posledná verzia podnikateľského plánu by mala byť napísaná na stroji alebo počítači. Na každej strane nechajte aspoň trojcentimetrové okraje. Ak Vaša tlačiareň má tučné písmo alebo podčiarkuje, využite toto pre záhlavia a podnadpisy. Nech človek, ktorý dobre píše skontroluje Váš podnikateľský plán z hľadiska pravopisu, interpunkcie a gramatiky.

Typografické omyly a nesprávne napísané slová vo Vašom podnikateľskom pláne zanechajú u Vášho investora dojem, že nevenujete pozornosť detailom (a takýto dojem u investora určite nechcete zanechať). Keďže chcete, aby Váš plán urobil dobrý prvý dojem, presvedčte sa, či kópia, ktorú predkladáte bankárovi alebo inému finančnému zdroju je zviazaná. Meno Vašej firmy alebo projektu by malo byť vytlačené na obale. (Svoju vlastnú kópiu majte v trojkrúžkovom rýchloviazači, aby ste mohli ľahšie pridávať alebo aktualizovať informácie). Slovník
Administratívne systémy
interné procedúry pre manipuláciu s účtovníckymi funkciami, ako napríklad splatné účty, pohľadávky, šekové/investičné účty, výplatné listiny a ostatné finančné a kancelárske funkcie
Aplikácie výrobku
potenciálne využitia Vášho výrobku, možno určeného pre iné trhy. Blízkosť ku základni zákazníka
geografické miesto cieľového trhu firmy vo vzťahu ku firme. Berie sa do úvahy spôsob marketingu, dodávky a služby. Brainstorming
manažérska technika použitá na generovanie myšlienok, riešenie problémov, stanovenie cieľov, stanovenie priorít a robenie dohôd pre ich splnenie. Cieľový trh
daný segment (dané segmenty) trhu, na ktorý je výrobok určený. Počiatoční zákazníci, ktorých dúfate získať. Copyright
právna ochrana, ktorá zabraňuje ktorejkoľvek strane v duplikácii alebo použití ľubovoľného materiálu či informácie v publikovaní bez výhradného schválenia vlastníkmi publikácie. Cyklový poriadok
keď sa vzťahuje na inventárny kontrolný systém, ide o procedúru na objednávanie a dopĺňanie zásob na základe predpovedateľných úrovní aktivity s výrobou alebo v rámci daného druhu podnikania (sezónne faktory). Daňové úľavy
zrážky, ochrana, úspory a ostatné ochrany, ktoré vbyplývajú z investovania v začiatkoch. Demografika
profil merateľných charakteristických znakov cieľového trhu vrátania veku, pohlavia, manželského stavu, veľkosti rodiny, príjmu, profesie, vzdelanostnej úrovne atď. Dištinktívna kompetencia
zaškolenie, zručnosti, talent, vzdelanie, skúsenosti a výkon jednotlivca alebo firmy. Nech už robíte čokoľvek, ak to robíte dobre, odlišuje Vás to od ostatných. Dlh so zárukami
pôžička, ktorá zaväzuje firmu splatiť určité množstvo peňazí v určitom časovom období v dohodnutej miere, pričom so sebou nesie právo nakupovať akcie za pevnú cenu v špecifikovanom časovom období (líši sa od konvertibilných obligácií v tom, že všetky dlžoby musia byť splatené a okrem toho, držiteľ zmenky nemusí odpočítať plnú pôžičku pred nákupom akcie.

Dohody o nesúťažení / o neprezradení tajomstva
právna dohoda, v ktorej sa stimuluje, že podpisujúci neprezradí dôverné informácie o firme/výrobku a/alebo zabraňujúca podpisujúcemu v pripojení sa k inému takému podniku alebo zabraňujúca začať podobné podnikanie. Evidenčný poriadok
Inventárny kontrolný systém
procedúra pre objednávanie, nahrádzanie a účtovanie vyžadovaného. Pozri fixovanú objednávku a cyklovú objednávku. Jurisdikcia
agentúra alebo iná autorita, ktorá má oprávnenie ukladať a/alebo aplikovať regulácie. Kompenzačný balík
celková hodnota, ktorú zakladateľ, manažér alebo iný zamestnanec dostane za svoju účasť v podnikaní. Môže sem patriť plat, podiel na ziskoch, akcie alebo iný typ vlastníctva a iné sociálne dávky (poistenie, auto, dôchodkové sporenie atď.)
Konvertibilné obligácie
pôžička, ktorá umožňuje dlžníkovi rozhodnúť sa, či prevedie ostávajúci splatný dlh na akcie za vopred stanovenú cenu. Krivka učenia/skúsenosti
očakávanie výkonu a výsledkov na zlepšenie pribúdaním vedomostí a skúseností. Výkon človeka bude priamo úmerný tomu, koľko toho vie o výrobku, firme a o podnikateľskom odvetví ako celku. Letter of intent
vyjadrenie predbežného záujmu - list adresovaný Vašej firme od zákazníka, dodávateľa, distribútora alebo inej strany, v ktorom sa konštatuje ich želanie obchodovať s Vami. (Letter of intent nezaväzuje nevyhnutne stranu, ktorí ho píše, ale môže byť vplyvným nástrojom na presvedčenie perspektívnych investorov financovať podnik založený na evidentnom druhu podnikania a trhovej podpore. Licenčná dohoda
zmluvný vzťah s výrobcom a/alebo distribútorom na výrobu a/alebo predaj Vášho výrobku (zvyčajne oproti honoráru). MBO - manažment cieľmi
manažérska technika pre stanovenie dlhodobých a krátkodobých cieľov a vytváranie motívov pre ich dosiahnutie. Majetkové priznanie osôb
Metódy a procesy
technológia, prevádzkovanie a montáž a ostatné charakteristiky, ktoré spôsobujú, že daný výrobok je predajný a osobitný. Míľniky
významné úspechy dosiahnuté vo firme alebo križovatky, ku ktorým firma smeruje (dokončenie prototypu, podpísanie dohody s veľkým zákazníkom atď.)
Náhradný systém
Obdobie splatnosti
časové obdobie, počas ktorého investor počas štartu môžu znovunadobudnúť počiatočné investície a zarobiť z investície zisk. Väčšina období splatnosti sa pohybuje od 3 do 5 rokov. Obchodná značka
ochrana mena spoločnosti, logo alebo iný symbol vládou USA, ktorá zabraňuje inej strane v jej používaní. Obyčajná akcia
dokumenty, ktoré predstavujú účtovnú hodnotu podniku. Takisto známa ako kapitálová účastina, obyčajná účastina vyjadruje rozsah vlastníctva vo firme. Odvetvová norma
Operačné výhody
silné stránky firmy, najmä keď sa aplikujú na konkurenciu.

Mohlo by ísť o rýchlejšie zariadenie, rýchlejšiu výrobu, lacnejšiu dopravu a ostatné faktory, ktoré zvyšujú efektívnosť a marketabilitu firmy. Osobné finančné priznania
ide o súvahu aktív a pasív a daňových povinností za obdobie troch rokov (niekedy to vyžadujú perspektívni investori od zakladateľov/manažérov začínajúcej firmy). Patent/prihlásený patent
povolenie federálnej vlády vynálezcovi práva na vylúčenie niekoho iného na obmedzený čas z vyrábania, využívania alebo predávania jeho vynálezu v tejto krajine. Patent môže chrániť koncepciu, proces a/alebo výrobok samotný. Pôžička so zárukami
Pracovný tok/procedúry kontroly výroby
čo najlepšie využitie zariadenia, personálu, zásob, materiálov a ostatných zdrojov na udržanie efektívnych operácii. Práva a opcie
keď sa vzťahujú na investície v začiatkoch: dohoda načrtávajúca, čo, ako a kedy sa vykonáva vo vzťahu k vlastníctvu a splatnosti. Predstavení (kľúčové osobnosti)
zakladatelia, manažéri, správna rada a ostatní dôležití ľudia v rozhodovaní v začiatkoch spoločnosti. Prevádzková schéma
to, ako budú usporiadané výrobné zariadenia. Ako bude zariadenie zoskupené, ako budú umiestnené jednotlivé pracoviská, sklady, nástrojáreň a ostatné oddelenia. Prevádzkové náklady
všetky náklady obsiahnuté v prevádzke firmy. Pozri fixné náklady a variabilné náklady. Postavenie na trhu
osobitná výzva, identita miesta na trhu, ktoré Váš výrobok/firma má. Je to, čo robíte dobre, ináč alebo lepšie ako ostatní na trhu. Preferovaná akcia
akcia udeľujúca garantované dividendy alebo ostatné práva nad tie, ktoré sú platné pre obyčajnú akciu. Priamy dlh
- forma financovania začiatkov. Pôžička na špecifickej úrokovej miere, ktorá sa má splatiť do stanoveného počtu mesiacov. Priamy trh
najľahšia, najrýchlejšia a najlacnejšia oblasť kontaktu s cieľovým trhom firmy pre zavedenie výrobku. Priamy úver
Prioritná akcia
Priemyselná norma
spoločná báza pre operovanie, platobné úrovne atď. firmami v tom istom odvetví podnikania. Napríklad, pre reštaurácie rýchleho občerstvenia odborovou normou mať prejazdové okienka. Primárni dodávatelia
rozhodujúci hlavní dodávatelia súčastí, komponentov a ostatných tovarov a služieb Vašej firme, na ktorých závisí Vás podnik. Priaznivé účinky
pozitívne účinky, ktoré Váš výrobok bude mať na zákazníkov, na komunitu, ekonómiu, životné prostredie alebo inú spoločenskú silu. Problém, ktorý rieši, príležitosť, ktorú využíva, potreby, ktoré spĺňa. Proformy
projektované výkazy finančnej výkonnosti obsahujú: účtovnú súvahu, príjmovú súvahu, výnosovú súvahu. Prototyp
model alebo prvý zmontovaný model z nového výrobku.

Regulačné (schvaľovacie) požiadavky
obmedzenia, licencie a zákony, regulácie vzťahujúce sa na výrobok alebo firmu, ktoré stanovujú federálne, štátne alebo miestne vládne agentúry. Reklamné médiá
odborné časopisy, noviny, časopisy, rozhlas, televízia a ostatné formy komunikácie, ktoré majú dosah k Vašim zákazníkom
Réžia na reklamu
dohoda s dodávateľom, zákazníkom, distribútorom, obchodníkom alebo inou stranou na reklamu alebo propagáciu Vášho výrobku vo výmene za redukovanú cenu alebo vyššiu maržu pre nich
ROI (návrat investícií)
ročné percento peňazí, ktoré sa získa z investovania a začiatkov v špecifikovanom časovom období. Rezervný systém
procedúra a rezervné plány pre presun na iné dostupné zariadenie, ak by Vaše hlavné zariadenie zlyhalo alebo sa stalo nepoužiteľným. Presun na ostatných dostupných dodávateľov by mal spôsobiť, že Vaši primárni dodávatelia skrachujú alebo Vás prestanú obsluhovať. Rovnovážny bod
bod, na ktorom všetky fixované a variabilné náklady spojené s výrobou výrobku a podnikaním sa rovnajú množstvu príjmov z predaja. Spoločné združenia
pozícia, úloha alebo asociácia, ktorú člen Vašej správnej rady alebo manažérskeho tímu má s ostatnými firmami (je dôležité poukázať na skúsenosti, kontakty a možné konflikty záujmov). Systém kontroly kvality
procedúry, kontroly a hodnotenia použité na zaistenie integrity každej výrobnej jednotky. Štádium vývoja
keď sa vzťahuje na výrobok, prototyp, výskum a vývoj, krátkodobú výrobu, plnú výrobu, distribúciu alebo inú hladinu aktivity. Keď sa vzťahuje na firmu, ide o štart, expanziu/diverzifikáciu alebo inú hladinu činnosti. Keď sa vzťahuje na odvetvie: zavedenie, rast, dospievanie, vrchol/saturácia, pokles. Trhové segmenty
separácia trhov širokými kategóriami, t.j. výrobkom, zákazníkom, geografiou, odvetvím. Príklad: marketingovanie počítačov pre domácnosť je segment odlišný od marketingovania počítačov pre podnikateľov. Trhové sily (bariéry)
ingredienty na trhu, ktoré budú ovplyvňovať úspech Vášho výrobku/firmy, t.j. vládna regulácia, konkurencia, dostupnosť dodávateľov atď. Trhový podiel
percento cieľového trhu, ktoré firma dúfa pokryť. Trhové trendy
faktory, ktoré indikujú, kam smeruje trh, t.j. zmeny v potrebách alebo zvyklostiach zákazníka, populačné presuny, založenie nových odvetví v danej oblasti atď. Úrovne prenikania (na trh)
- akú časť trhu očakávate pokryť. Pokrytie 10% celoštátneho trhu je vyššia hladina ako preniknutie na 60% miestneho trhu. Percento trhu, ktoré dúfate pokryť, musí byť špecificky definované. Čím vyššie je percento, tým viac zdrojov bude potrebných na jeho pokrytie a služby.

Úrok/distribúcia majetku
kto vlastní čo a koľko, t.j. percento partnerstva, podiel na ziskoch, druh akcií a počet akcií. Verejná akcia
Vlastnícky podiel / Rozdelenie majetku
Výrobná kapacita
celkové množstvo zariadenia, priestoru a času a ostatných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na dosiahnutie maximálneho výkonu. Výrobné kvóty
množstvo financií na platy, provízie, príplatky a ostatné platby na špecifických úrovniach výroby a výkonu. Ziskový potenciál
množstvo peňazí mínus náklady na predaný tovar, ktoré sa dá získať v danom odvetví na základe vopred stanovených úrovní výroby a stanovených cien. Zmluvný predaj
ak máte maloobchodníka, veľkoobchodníka alebo iný spôsob predaja, ktorý ste získali a ak skladujete svoj výrobok bez poplatku a ak títo poberajú vopred stanovené percento hrubého príjmu, keď výrobok predajú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk