referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Rodinné právo
Dátum pridania: 13.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: candyn
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 063
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi ako aj vzťahy, ktoré napodobujú osvojenie, opatrovníctvo a pestúnsku starostlivosť.
Predmetom rodinného práva je skúmanie majetkových a iných vzťahov, ktoré sú medzi manželmi, rodičmi a deťmi.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY
Manželstvo v našej spoločnosti spočíva na pevných citových vzťahoch medzi mužom a ženou. Hlavným spoločným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.
Rodina je založená manželstvom a je základným článkom našej spoločnosti, ktorá všestranne chráni rodinné vzťahy. Rodičia sú zodpovední za všestranný duševný a telesný rozvoj svojich detí a zvlášť za ich riadnu výchovu, aby sa jednota záujmov rodiny a spoločnosti upevňovala.
Materstvo je najčestnejším poslaním ženy. Spoločnosť poskytuje materstvu nie len svoju ochranu, ale ja všetku starostlivosť, najmä hmotnou podporou matky.

VZNIK MANŽELSTVA
 Manželstvo sa uzatvára na základe dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy
 Občania, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a zdravotný stav, aby mohli založiť manželstvo.
 Občania sú povinní pri uzatváraní manželstva súhlasne prehlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich budúcim spoločným priezviskom, alebo si ponechajú svoje doterajšie.
 Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom štátu alebo pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, že spolu vstupujú do manželstva, a to verejne a v prítomnosti dvoch svedkov.

Uzavretie manželstva pred orgánom štátu
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena na orgáne poverenom viesť matriky, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt. Sobáš vykonáva primátor/starosta alebo poverený poslanec mestského/obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena pred príslušným orgánom cirkvi, a to pred osobou vykonávajúcou duchovného registrovanej cirkvi/náboženskej spoločnosti.
Manželstvo cirkevnou formou sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste.
 Ak ide o druhé manželstvo treba uviesť doklad, že predchádzajúce manželstvo zaniklo, alebo bolo vyhlásené za neplatné.

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA
 Iné manželstvo. Manželstvo nemôže byť uzatvorené so ženatým mužom, alebo vydatou ženou.
 Príbuzenstvo. Manželstvo nemôže byť uzatvorené medzi predkami a potomkami, medzi súrodencami.
 Maloletosť. Iba súd môže povoliť uzavretie manželstva maloletému, ktorý dovŕšil aspoň 16 rokov. U maloletého mladšieho ako 16 rokov manželstvo nevznikne.
 Duševná porucha. Občan nie je schopný vykonávať právne úkony -akým manželstvo je.

VZŤAHY MEDZI MANŽELMI
Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva a povinnosti.
Sú povinní:
-žiť spolu a byť si verní
-vzájomne si pomáhať a vytvárať zdravé rodinné prostredie
-starať sa o výchovu a výživu detí a spoločnú domácnosť
-uspokojovanie hmotných potrieb rodiny
O veciach rodiny rozhodujú manželia spoločne.

ZÁNIK MANŽELSTVA
 Smrťou.
 Vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Ak bude vyhlásenie za mŕtveho zrušené, neobnoví sa zaniknuté manželstvo, ak medzitým bolo uzavreté nové manželstvo.
 Rozvodom. Ak rodina nespĺňa vzťahy medzi manželmi a manželia sú názoru, že ich manželstvo nefunguje, môže jeden z nich podať návrh na súd. Súd je povinný zistiť príčiny , ktoré viedli k rozvrátenie manželstvo. Dohoda rodičov o styku s dieťaťom nepotrebuje schválenie súdu.

VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI
 Rodičia zodpovedajú spoločnosti za všestranný vývoj svojich detí.
 Sústavne a dôkladne sa starajú o ich výchovu, výživu a riadia ich konanie tak, aby z nich vyrástli zdraví a uvedomelí občania.
 Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, je povinné podľa svojich schopností im pomáhať. Pokiaľ má príjmy z vlastnej práce, je povinné prispievať na domácnosť aj na úhrady spoločných potrieb rodiny.
 Rodičia sú oprávnení a povinní svoje maloleté deti zastupovať a spravovať ich veci. Ak nemôže dieťa zastúpiť žiadny z rodičov, ustanoví súd dieťaťu opatrovníka, ktorý bude dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.
 Pri výchove detí je povinný pomáhať ja manžel i v tom prípade, že nie je otcom, ale žije v spoločnej domácnosti.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rodinné právo SOŠ 2.9711 720 slov
Rodinné právo GYM 2.9322 1041 slov
Rodinné právo GYM 2.9619 1328 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9734 811 slov
Rodinné právo 2.9774 4823 slov
Rodinné právo SOŠ 2.9607 1328 slov
Rodinné právo GYM 2.9815 1143 slov
Rodinné právo GYM 2.9806 1221 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.