Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodinné právo

Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi ako aj vzťahy, ktoré napodobujú osvojenie, opatrovníctvo a pestúnsku starostlivosť.
Predmetom rodinného práva je skúmanie majetkových a iných vzťahov, ktoré sú medzi manželmi, rodičmi a deťmi.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY
Manželstvo v našej spoločnosti spočíva na pevných citových vzťahoch medzi mužom a ženou. Hlavným spoločným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.
Rodina je založená manželstvom a je základným článkom našej spoločnosti, ktorá všestranne chráni rodinné vzťahy. Rodičia sú zodpovední za všestranný duševný a telesný rozvoj svojich detí a zvlášť za ich riadnu výchovu, aby sa jednota záujmov rodiny a spoločnosti upevňovala.
Materstvo je najčestnejším poslaním ženy. Spoločnosť poskytuje materstvu nie len svoju ochranu, ale ja všetku starostlivosť, najmä hmotnou podporou matky.

VZNIK MANŽELSTVA
 Manželstvo sa uzatvára na základe dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy
 Občania, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, majú vopred poznať navzájom svoje charakterové vlastnosti a zdravotný stav, aby mohli založiť manželstvo.
 Občania sú povinní pri uzatváraní manželstva súhlasne prehlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich budúcim spoločným priezviskom, alebo si ponechajú svoje doterajšie.
 Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom štátu alebo pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, že spolu vstupujú do manželstva, a to verejne a v prítomnosti dvoch svedkov.

Uzavretie manželstva pred orgánom štátu
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena na orgáne poverenom viesť matriky, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt. Sobáš vykonáva primátor/starosta alebo poverený poslanec mestského/obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena pred príslušným orgánom cirkvi, a to pred osobou vykonávajúcou duchovného registrovanej cirkvi/náboženskej spoločnosti.
Manželstvo cirkevnou formou sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste.
 Ak ide o druhé manželstvo treba uviesť doklad, že predchádzajúce manželstvo zaniklo, alebo bolo vyhlásené za neplatné.

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA
 Iné manželstvo. Manželstvo nemôže byť uzatvorené so ženatým mužom, alebo vydatou ženou.
 Príbuzenstvo. Manželstvo nemôže byť uzatvorené medzi predkami a potomkami, medzi súrodencami.
 Maloletosť. Iba súd môže povoliť uzavretie manželstva maloletému, ktorý dovŕšil aspoň 16 rokov. U maloletého mladšieho ako 16 rokov manželstvo nevznikne.
 Duševná porucha. Občan nie je schopný vykonávať právne úkony -akým manželstvo je.

VZŤAHY MEDZI MANŽELMI
Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva a povinnosti.
Sú povinní:
-žiť spolu a byť si verní
-vzájomne si pomáhať a vytvárať zdravé rodinné prostredie
-starať sa o výchovu a výživu detí a spoločnú domácnosť
-uspokojovanie hmotných potrieb rodiny
O veciach rodiny rozhodujú manželia spoločne.

ZÁNIK MANŽELSTVA
 Smrťou.
 Vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Ak bude vyhlásenie za mŕtveho zrušené, neobnoví sa zaniknuté manželstvo, ak medzitým bolo uzavreté nové manželstvo.
 Rozvodom. Ak rodina nespĺňa vzťahy medzi manželmi a manželia sú názoru, že ich manželstvo nefunguje, môže jeden z nich podať návrh na súd. Súd je povinný zistiť príčiny , ktoré viedli k rozvrátenie manželstvo. Dohoda rodičov o styku s dieťaťom nepotrebuje schválenie súdu.

VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI
 Rodičia zodpovedajú spoločnosti za všestranný vývoj svojich detí.
 Sústavne a dôkladne sa starajú o ich výchovu, výživu a riadia ich konanie tak, aby z nich vyrástli zdraví a uvedomelí občania.
 Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, je povinné podľa svojich schopností im pomáhať. Pokiaľ má príjmy z vlastnej práce, je povinné prispievať na domácnosť aj na úhrady spoločných potrieb rodiny.
 Rodičia sú oprávnení a povinní svoje maloleté deti zastupovať a spravovať ich veci. Ak nemôže dieťa zastúpiť žiadny z rodičov, ustanoví súd dieťaťu opatrovníka, ktorý bude dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.
 Pri výchove detí je povinný pomáhať ja manžel i v tom prípade, že nie je otcom, ale žije v spoločnej domácnosti.
PRÁVNE PODMIENKY OTCOVSTVA
ZA OTCA DIEŤAŤA SA POVAŽUJE:
 manžel matky
 muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov
 muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v rozhodnom čase
Manžel môže do šesť mesiacov odo dňa, keď sa dozvie, že jeho manželke sa narodilo dieťa, zaprieť na súde, že je jeho otcom
Aj matka môže do šesť mesiacov odo narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel.

ÚČASŤ SPOLOČNOSTI PRI VÝKONE PRÁV A POVINNOSTÍ
 Záujem spoločnosti na riadnej výchove detí oprávňuje občanov i spoločenské organizácie, aby upozornili na závadné správanie detí ich rodičov.
 Ak neplnia rodičia riadne svoje rodičovské práva alebo povinnosti, súd obmedzí ich rodičovské práva.
 Ak zneužívajú rodičia svoje práva alebo povinnosti, súd ich pozbaví rodičovských práv.

OSVOJENIE
Osvojenie náhradná forma rodiny
 Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom taký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi, a medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa pomer príbuzenský. Osvojitelia majú práva a povinnosti rodičov pri výchove detí.
 Osvojiteľmi sa môžu stať len občania, ktorí zaručujú spôsobom svojho života, že osvojenie bude na prospech dieťaťa i spoločnosti.
 Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel.
 Ako spoločné dieťa môžu niekoho osvojiť len manželia.
 Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť dieťa najmenej po dobu troch mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa, a to na jeho náklad.
 Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou.
 Nezrušiteľné osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol byť znova osvojený.

VÝŽIVNÉ
Vzájomná vyživovacia povinnosť rodičov a detí
 Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do toho času, pokiaľ nie sú deti samy schopné sa živiť.
 Obidvaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov.
 Ak nežijú rodičia maloletého dieťaťa spolu, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
 Deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú výživu, ak to potrebujú.

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
 Predkovia a potomci majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi
 Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť.
 Ak neplní jeden z manželov túto povinnosť, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah, pričom prihliadne na starostlivosť o spoločnú domácnosť. Rozsah vyživovacej povinnosti určí tak, aby hmotná a kultúrna úroveň oboch manželov bola zásadne rovnaká.

Príspevok na výživu rozvedeného manžela
 Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností a možností. Ak sa nedohodnú, rozhodne súd o príspevku na výživu na návrh niektorého z nich.
 Právo na príspevok zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo povinný manžel zomrie.

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
 Otec dieťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný matke prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk