Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychológia

PSYCHOLÓGIA

-náuka o človeku a jeho psychike -z gréckeho slova psyché= duša, logos= veda-veda o ľudskom prežívaní a správaní

1.prežívanie- vnútorné osobné psychické procesy a stavy- pocity, predstavy, myšlienky -vedomé a nevedomé (neuvedomujeme si príčinu
2.správanie- súbor vonkajších prejavov človeka- konanie, reč (ako sa vyjadrujeme),výrazy (mimika, haptika, gestika)
a. expresívne- skutočné zmýšľanie a pocity
b. adaptívne- predstieranie, štylizácia -vývin ľudskej osobnosti- má biologický a psychologický základ - v priebehu : socializácie- včlenenie sa do spoločnosti, prispôsobenie; výchova alebo sebavýchova individualizácie naberanie špecifických čŕt a vlastností, odlišovanie sa od ostatných vplyv na to môže mať dedičnosť prostredie -vývoj spoločnosti- proces objavovania istých znakov a javov, ich rastu a postupnej zmeny

PSYCHOLOGICKÉ VEDY

základné: všeobecná psychológia- skúma základné teoretické otázky psychológie a podáva celkový obraz o človeku psychológia osobnosti
vývinová- skúma človeka v procese vývinu
sociálna psychológia- skúma človeka v sociálnom prostredí- ako sa správa v spoločnosti
psychopatológia- zaoberá sa otázkami psychických porúch a ťažkostí
pedagogická- skúma účinné vyučovanie a poznávanie žiaka
klinická- diagnostika duševných chorôb
poradenská- zaoberá sa školským, výchovným, profesijným, manželským poradenstvom
súdna- štúdium zločinnosti, psychológia páchateľov trestných činov

PREDMETY PSYCHOLÓGIE

behaviorizmus- veda o správaní človeka, reakcia na podnety -vplyv má výchova
freudizmus- Z. Freud - 3časti osobnosti: id (ono)- pudy inštinkty, nevedomie ego(ja) –stred vedomia, harmonizuje vzťahy superego(nadja)-dôsledok výchovy a morálneho nátlaku

METÓDY VÝSKUMU

pozorovanie- metóda, ktorou sledujeme človeka a jeho prejavy bez zámerného zásahu psychológa
experiment- vedecká metóda, v ktorej zámerne zasahujeme
exploračná (zisťujúca) metóda- slúži na zber dát, využíva rôzne techniky- exploračné rozhovory, dotazníky
psychodiagnostická-súbor metód zahŕňajúcich úroveň vývinu človeka, vlastnosti jeho osobnosti, jeho aktuálny stav- výkonné testy, testy osobnosti, rozhovor
OSOBNOSŤ

- súhrn jedinečných individuálnych charakteristík

TEMPERAMENT

- súhrn prevažne vrodených vlastností, ktoré určujú dynamiku človeka a prejavujú sa najmä v jeho správaní a konaní-Hippokrates, Galena- typológia osôb:

sangvinik(sangvis=krv) -spoločenský, nestály, otvorený, veselý, extrovert
cholerik(cholé=žlč)- vznetlivý, výbušný, rýchly
flegmatik(flegma=hlien)- pomalý, vyrovnaný, spoľahlivý, rozvážny
melancholik (melan cholé= čierna žlč)- vážny svedomitý

-Jung: introvert- človek zameraný do svojho vnútra, plachý, neistý, málo priebojný, s intenzívnym vnútorným životom, hlboké city
- extrovert- zameraný na vonkajší svet, spoločenský, otvorený, aktívny, ľahko prispôsobivý

-Eysenck: neurotik- nepokojný, bojazlivý

SCHOPNOSTI

- osobnostné predpoklady na vykonávanie a zvládnutie určitej činnosti, ktorá bude v konečnom dôsledku úspešná -vlohy- vrodené predpoklady, na základe ktorých vyvíjame svoje schopnosti -každý má svoj vlastný strop- viac sa už nemôže naučiť-delia sa na:

všeobecné- inteligencia
špeciálne- pamäťové, numerické, psychomotorické, percepčnej pohotovosti- rýchleho postrehu, rýchlej reakcie, priestorovej predstavivosti, umelecké

PSYCHICKÉ PROCESY - POCIŤOVANIE

- pasívny proces získavania informácií z vonkajšieho aj vnútorného prostredia pomocou zmyslových orgánov-výsledkom pociťovania- pocit-merateľný

VNÍMANIE- aktívny proces, ktorý spočíva vo výbere organizácií a interpretácií pocitov výsledok vnímania- vnemy -znaky- výberovosť, celostnosť, významovosť(aký má význam) -druhy- zrakové(senzorické), sluchové, čuchové, hmatové, pohybové -ilúzie vnímania, reverzibilné figúry

PREDSTAVA- obraz vo vedomí, bez priameho pôsobenia -pamäťová- reprodukuje minulé zážitky -fantazijná- nové originálne-eidentické- súvisia s fotografickou pamäťou -neúplné, chýba mnoho detailov
FANTÁZIA- psychický proces, pomocou ktorého vytvárame relatívne nové predstavy -predstavy môžeme ukladať do neskombinovatelných celkov

1. rekonštrukčná- vytváranie predstavy na podklade pôvodnej predstavy
2. tvorivá- vytváranie nových predstáv, v umeleckej tvorbe
a. zámerná- vedomý zámer, napríklad vytvoriť
b. bezprostredná- pri snívaní

PAMÄŤ- schopnosť a proces prijímania, ukladania a vybavovania informácií delenie:ultrakrátkodobá- hneď niečo zabudnúť, napr. telefónne číslo krátkodobá- niekoľko desiatok sekúnd alebo príprava na vstup do dlhodobej pamäte dlhodobá- na celý život -vybavenie uchovaného-

1. reprodukcia,
2. znovupoznanie -zabúdanie- nemožnosť vybaviť si danú informáciu, prirodzené -vyhasínanie- rozpad -interferencia- pôsobenie novej informácie, ktorá odsúva staršiu -mechanická(bez pochopenia textu), názorná( vidím), verbálna(počujem), fotografická, logická( na základe logických súvislostí), motorická -učenie -aktívny a tvorivý proces -zmyslom učenia je získavanie, osvojovanie, pozmeňovanie nových skúseností

INTELIGENCIA- všeobecná schopnosť jedinca, pomocou ktorej sa dokáže prispôsobiť situácii -fluidná- vrodená -závisí od predchádzajúceho učenia -kryštalická- získaná- založená na skúsenostiach a vedomostiach -k zisteniu IQ(inteligenčný kvocient)- inteligenčné testy

Poruchy inteligencie: debilita- IQ 50-70 -ľahší stupeň mentálnej retardácie -ťažko narábajú s abstraktnými pojmamy -vzdelávateľný, dobrá mechanická pamäť, mentálna úroveň:

8-10 rokov imbecilita- IQ 20-50 -stredne ťažká úroveň mentálnej retardácie -malá vzdelávateľnosť, žiadne abstraktné pojmy, poruchy reči -nevedia čítať a písať -hygienické návyky, nesamostatný

idiotia- IQ do 20 -najťažší stupeň mentálnej retardácie -chôdza reč-okolo 6. roku života -žiadne hygienické návyky -reč- málo slov, malá artikulácia, zvuky -potrebujú špeciálnu starostlivosť -kretenizmus- duševne aj fyzicky postihnutý

STRES A ZÁŤAŽ-stres- nešpecifická odpoveď organizmu na akúkoľvek požiadavku, ktorá je naň kladená -dobrý, zlý-štádiá:

alarmu- celý organizmus je v stave zvýšenej pohotovosti
rezistencie- pretrvávanie stresu
vyčerpania(exhaucia)- stres opadne-

príznaky: somatické- nevoľnosť, zlé dýchanie, obhrýzanie nechtov, škrabanie sa
nesomatické- prejavujú sa v správaní a nálade, výbuchy hnevu, dezorientácia, nervozita, bitie -reakcie na záťažovú situáciu:

1. bagatelizácia- zľahčovanie
2. racionalizáca- hľadanie rozumového vysvetlenia problému
3. regresia- únik z napätých situácií k neprimeranému správaniu
4. kompenzácia- snaha vyvážiť neúspech úspechom v inej oblasti
5. únik(útek)- vyhýbanie sa povinnostiam alebo nepríjemnostiam
6. somatizácia- prenesenie psychického napätia do telesnej oblasti
7. projekcia- zvaľovanie vlastnej viny za neúspech na niekoho iného
8. agresia- útoky na druhých

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk