Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Trestné právo

Súhrn právnych noriem, ktoré určujú, ktoré zo spoločensky škodlivého správania a činov sú trestným činmi a určuje za ne trest.

Trestné právo: -hmotné – konkrétne stanovuje základné povinnosti občanov voči štátu a spoločnosti. Vymedzuje ktorým konaniam sa má občan vyhýbať a kt. má dodržiavať.
-procesné– upravuje činnosť orgánov činných v trestnom konaní

Predmet TP– vzťahy medzi štátom a páchateľom trest. činu ktoré sú regulované trest. právom. Trestný zákon vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, vymedzuje druhy sankcií a ukladá tresty a upravuje trestno-právnu zodpovednosť.

Princíp primeranosti – zásada ľudských práv a slobôd, aby nedochádzalo k porušeniu práv.

Pôsobnosť trestného Zákona – časová – podľa zákona, kt. je pre páchateľa výhodnejší v rozmedzí 2 rokov, platí len na SR.
–osobná – rovnako pre všetkých občanov SR okrem poslancov NR a sudcov.
Trestná zodpovednosť – následok trestného činu je trestná zodpovednosť, vzniká ako následok protiprávneho konania, realizuje sa vznesením obvinenia ( 14 rokov, ovládal svoje konanie).

Trestný čin je nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v trestnom zákone,
subjekty TČ: 1,páchateľ - naplnil skutkovú podstatu činu
2,spolupáchateľ - naplnil skutkovú podstatu činu
3,účastníctvo
-organizátor -
-návodca - nenaplnili skutkovú podstatu činu
- pomocník -
-urobí/ neurobí niečo, čím umožní páchateľom naplniť skutkovú podstatu činu
Cieľom trestného práva je obrániť fyzické a právnické osoby, spoločnosti, ich práva.
Stupne porušenia zákonnosti : -priestupok – upravený zákonom o priestupkoch
– zavinené konanie ohrozujúce alebo porušujúce záujmy spoločnosti
- trestný čin
Pramene trestného práva sú ústava, trestný zákon, pokiaľ sa jedná o hmotné TP a trestný poriadok, pokiaľ sa jedná o procesne TP.

Deliktuálna zodpovednosť: hranica je 14 rokov
–súhrn podmienok , pri splnení ktorých vzniká páchateľovi TČ povinnosť strpieť sankciu. ktorú stanovuje zákon

0-15 maloletí , zodpovedá zákonný zástupca
15-18 mladiství , znížená sadzba trestu (snaha prevychovať)
18- .. plná zodpovednosť

Zavinenie má tieto formy:
- 1. úmysel – DOLUS –
priamy: predstavuje prípad, keď páchateľ trest. činu chcel ohroziť alebo porušiť záujem chránený trestným zákonom.
nepriamy: je to stav, keď páchateľ trest. činu vedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trest. zákonom a bol s tým aj uzrozumený
- 2. nedbanlivosť – CULPA -
vedomá: (vedel, že rýchlou jazdou môže ublížiť) pri nej páchateľ vedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trest. zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že k porušeniu práva nedôjde
nevedomá: páchateľ trest. činu nevedel, že svojim konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený trestným zákonom, ale v nadväznosti okolnosti ako aj pomery o tom vedieť mal a mohol.

Systém tr. práva – predstavuje trestno-právne normy upravujúce základné zásady, pravidlá a inštitúty trestnej zodpovednosti, ktoré sú utriedené v jednotlivých hlavách tr. zákona.

Funkcie: ochranná – ochrana spoločnosti pred páchateľmi
regulatívna – napomáha nám ku kvalifikovaniu skutku o aký tr. čin ide
preventívna – predchádzanie tr. činnosti
represívna – zabezpečuje účel tr. zákona a účel trestu.
Princípy: zákonnosť – žiadny tr. čin bez zákona, tr. činom je len konanie, kt. je v tr. zákone
humanizmus – spojený s právami páchateľa a ochranou jeho práv a slobôd
rovnosť ochrany – všetkým sa poskytuje rovnaká trestno-právna ochrana.
Druhy tr. činov : pokračujúce – páchateľ rovnakým spôsobom napáda ten istý objekt v blízkom časovom období
trvajúci čin – konanie páchateľa, ktoré trvá určitú dobu
hromadný čin – viac útokov na 1 alebo viac objektov.
Skutková podstata činu – skutkom rozumieme jedinečný reálny dejový priebeh, ktorý má svoj počiatok, priebeh a zakončenie. Skutková podstata vyjadruje určitý skutkový dej, ktorý vyvolala určitá fyzická osoba porušením zákona za čo musí niesť trestnú zodpovednosť.

Následky TČ, sankcie: -strata čestných titulov, vyznamenaní alebo degradovaní voj. hodností
- peňažná pokuta
-zákaz činnosti
-prepadnutie veci
-vyhostenie, zákaz pohytu
-trest odňatia slobody (podmienečne/ nepodmienečne)

Druhy trestov: trest odňatia slobody sa vykonáva v nápravno-výchovných centrách
1, náprav.-vých. skupina :väzni sa sami prechádzajú a presúvajú na pracovisko
2, náprav.-vých. skupina : sú pod dozorom
3, náprav.-vých. skupina : sú v celách, na rukách putá, vychádzky len pod dozorom
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť : obrana – nikto nie je povinný znášať útoky voči svojej osobe, sebaobrana musí byť primeraná útoku
krajná núdza – pri odvracaní útoku nesmiem spôsobiť väčšiu škodu než hrozí
plnenie práv a povinností – niekto si plní práva a povinnosti a zároveň sa dopúšťa tr. činnosti
použitie zbrane – zákon o zbraniach a strelive
plnenie úlohy agenta – agent, kt. získava viac informácií v závodnom prostredí pácha tr. činnosť, agent môže byť len policajt.
Zánik trestnosti :– premlčanie tr. stíhania – je určené zákonom kedy a za akú dobu dochádza k premlčaniu tr. činnosti, počíta sa len na území SR
– zahladenie odsúdenia – po odsúdení a odpykaní sa trest zahladzuje, smrť páchateľa, milosť udelená prezidentom – až po odsúdení a rozhodnutí súdu.

Okolnosti zbavujúce trestnej zodpovednosti: -v čase spáchania nebol schopný rozlíšiť nebezpečenstvo svojho konania a nebol ho schopný ovládať
-nepríčetnosť, psych. choroby, drogy, afekt, hypnóza, narkóza
Priťažujúce okolnosti:
•recidivisti
•viac súbežne konaných TČ
•organizovaný zločin
•brutálny spôsob
•v krízovej situácii
•zneužitie maloletého

Poľahčujúce okolnosti:
o priznanie, nahlásenie, pomoc pri vyšetrovaní
o ak neboli naplnené všetky okolnosti
o viedol usporiadaný život
o maloletý, vek blízky maloletému
o donútenie hrozbou, vydieranie
ozlé sociálne pomery

Teórie trestania:
1) Retributívna teória trestania – v trestnom práve vyzdvihuje snahu trestaním páchateľovi trest. činu spôsobiť bolesť, táto metóda zastáva trest smrti, neuznáva argumenty proti.
2) Utilitárna teória trestania – vyzdvihuje nápravu páchateľa a účel trestu vidí v prevencii, v prevýchove a zmene vlastností páchateľa trestného činu..

Účel trestu: – chrániť spoločnosť pred páchateľmi
– prevýchova páchateľa, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní tr. činnosti a tým výchovne pôsobiť na ostatných členov spoločnosti

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk