Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika mentálne postihnutých

Predmet : Špeciálna pedagogika

Je to vedný odbor ktorý sa zaoberá edukáciou MP a MP s viacerými chybami. Priorita PMP je rozvíjanie kognitívnej činnosti a celej osobnosti u mentálne postihnutých jedincov.

Stupeň
- Hraničné pásmo mentálnej retardácie (MR)
- Ľahká MR
- Stredná MR
- Ťažká MR
- Hlboká MR

Mentálne postihnutie – široká škála druhov, typov, foriem a ich kombinácií

Etiologické hľadisko :
1, organicky, biologicky, podmienená – súvisí s poškodením CNS – mozgu
- oligofrénia
- demencia

Oligofrénia – stav zapríčinený štrukturálnou rozptýlenou poruchou mozgu v prenatálnom, perinatálnom, postnatálnom období
- mozgová obrna rôzneho pôvodu
- vonkajší vzhľad – tvár, oči postoj, lokomócia
- psychika, city, vôľa, osobnosť

Demencia – proces – postupný rozpad alebo zastavovanie normálneho vývinu – progresívny charakter. sociálne podmienená mentálna retardácia

Predmetom MP – skúmanie dôsledkov MP, diagnostika a prognostika a napokon socializácia MP

Podľa členenia veku delíme:
- podľa veku – MP v rannom
- predškolskom
- školskom
- a v adolescencii a dospelí

Výchovou dosiahnuť čo najvyšší stupeň socializácie, prac uplatnenia, ovplyvniť ich pozitívne
Vzdelávanie – osvojiť si súhrn vedomostí, zručností, pripraviť na život

Cieľom edukácie je osvojiť si vedomosti, zručnosti pre prof. prípravu, vytvoriť postoje k ostatným ľuďom k sebe, pripraviť sa na praktický život.

Pomocné školy sa delia podľa stupňa MR:
1, nižší stupeň 1-3 ročník
2, stredný stupeň 4-6 ročník
3, vyšší stupeň 7-8 ročník
4, pracovný stupeň 10 ročník

• je jeden z dôležitých odborov špeciálnej pedagogiky
• vznik odboru sa spája s menom Edoard Sequin

Etiologické faktory:
1.endogénne - (genetické, hereditárne)
2.exogénne - (biologické, fyzikálne, chemické), môžu pôsobiť: prenatálne, postnatálne, perinatálne

Typy postihnutia MR:
• eretický
• apatický
• nevyhranený

Mentálna retardácia :
1. Organicky podmienená:

OLIGOFRÉNIA vrodená, získaná do 2 rokoch života
- poškodenie CNS v období
- prenatálnom - dedičnosť, mutácie, aberácie chromozonov
- perinatálne obdobie - stlačenie hlavičky pri pôrode, nedonosené deti
- postnatálnom - zápal mozgových blán, nedostatočná výživa do 1 roka

DEMENCIA - zastavenie alebo rozpad normálneho mentálneho vývinu, zapríčinené poruchou mozgu po 2 roku života
- (zápal moz. blán, úrazy mozgu, intoxikácie, má progresívny charakter.)

Mentálna retardácia
2. Sociálne podmienená - nevhodné sociálne prostredie, nesprávna výchova, nedostatočná výživa

Z medicínskeho aspektu: sa mentálne postihnutie chápe z hľadiska etiológie a symptomatológie.
- poškodenie mozgovej hmoty, dôsledky sa prejavujú zníženými mentálnymi výkonmi

Z psychologického aspektu - znížená inteligencia, miera zníženia sa vyjadruje pomocou IQ

Heber kladie dôraz na vyjadrenie podpriemerného vývinu všeobecnej inteligencie, ktorá vzniká počas vývinového obdobia.

Etiologické faktory, ktoré môžu byť príčinou mentálnej retardácie:
- intoxikácie, trauma
- metabolické, nutričné činitele
- ochorenie mozgu veľkého rozsahu
- poruchy tehotenstva
- chromozomálne abnormality
- vplyvy prostredia

Mentálna retardácia - stav, označujúci neúplnosť alebo nedostatočnosť psychockých funkcií najmä v intelektovej oblasti, ktorý vznikol vo vývoji a je spojený s poruchou sociálnej prispôsobivosti. (znížená intelektová úroveň)

Klasifikácia MR podľa IQ:
1. hlboká (hlboká idocia, IQ pod 20)
- hlboká retardácia vo všetkých vývinových etapách
- výrazné zaostávanie motoriky
- časť postihnutých celkom imobilná, ležia, plazia sa
- reč primitívna
2. stredná (imbecilita, 35-49)
- výrazné zaostávanie v motorike
- vývin psychických funkcií oneskorený
- myslenie primitívne
- slabá pamäť
- reč oneskorená
3. ľahká (debilita, 50-70)
- motorický prejav, neuropsychický vývin, reč, kvantitatívne, kvalitatívne zmeny odlišné od normy
- najzreteľnejší deficit v myslení, pri dedukcii, úsudku
- málo zvedavý, nevedia sa hrať
4. hraničné pásmo
- výrazná zaostalosť(71-77)
- ľahká zaostalosť (78-85) nemožno ich zaradiť do kategórie MR, žiaci sú vzdelávaní v ZŠ

Mentálne postihnutie môžeme chápať ako - nedostatočnú schopnosť meniť informácie na poznatky, v dôsledku toho aj transformovať veci a udalosti do symbolických foriem – tieto uchovávať a takto transformovanými informáciami zmysluplne narábať.

Prioritným zámerom pedagogiky mentálnych postihnutých je rozvíjanie kognitívnej činnosti u mentálne postihnutých jedincov v súlade s rozvíjaním celej osobnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk