Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Globalizácia

Pri voľnej interpretácii myšlienok z citovaných diel Ulricha Becka môžeme hovoriť minimálne o 10 príčinách globalizacie spoločnosti.
1. MEDZINÁRODNÝ OBCHOD jeho celosvetové geografické rozšírenie ako i vznik svetovej siete finančného trhu spôsobili, že žiadny štát na svete nedokáže byť od nich nezávislý a izolovaný.
2. POKROKY V INFORMACNEJ A KOMUNIKACNEJ TECHNIKE A TECHNOLÓGIÍ, ktoré spôsobili, že je dnes prakticky nemožné zredukovať prípadne zmonopolizovať informácie na úrovni štátu.
3. RASTÚCA MOC MEDZINÁRODNÝCH KONCERNOV preniká do čoraz väčšieho počtu teritórií, prakticky nezávislé od vôle toho ktorého štátu.
4. UNIVERZÁLNE PRINCÍPY DEMOKRACIE A NÁROKY NA ĹUDSKÉ PRÁVA , ktoré sa presadili viac menej prakticky na celom svete a spôsobili, že globalizácia sa aj v tejto oblasti stala nezvratnou.
5. VZORY MASOVEJ KULTÚRY A PRIEMYSLU KULTÚRY sa stali príťažlivými prakticky na celom svete, pre absolútnu väčšinu „národných“ spoločnosti.
6. ĆORAZ VIAC SA ROZVÍJA MEDZINÁRODNÁ POLITIKA NEŚTÁSTNYCH ORGANIZÁCIÍ A KONCERNOV, ale i organizácií ako OSN, Greenpace a pod.
7. V NOVEJ „BEZHRANIĆNOSTI“ SA STÁVA PRÁCA STÁLE LACNEJŚOU A KAPITÁL ĆORAZ DRAHŚÍM, čo vytvára osobitný tlak na národné a nadštátne riešenia.
8. OTÁZKY GLOBÁLNEJ CHUDOBY A BOJA PROTI NEJ. Źiadny štát nedokáže otázky chudoby riešiť samostatne. Preto nemôžu byť otázkou národných, izolovaných spoločností
9. OTÁZKY GLOBÁLNEHO EKOLOGICKÉHO OHROZENIA , ktoré majú nadštátny a celosvetový charakter.
10. TRANSKULTURÁLNE A TRANSNÁBOŹENSKÉ JAVY nikdy neboli a dnes sú už vôbec ohraničené územím štátu.

ĎALŚIE SPRIEVODNÉ ZNAKY GLOBALIZÁCIE SÚ:
-Násilie a medzinárodná kriminalita
-Medzinárodná turistika
-Vojenský svetový poriadok
-Mládež

O NÁSILÍ spravidla hovoríme v súvislosti s kriminalitou, často hovoríme o násilí v rodine, násilí voči ženám, o násilí v školách v armáde a ďalších spoločenských inštitúciách, ale aj o špecifickom každodennom násilí na ulici, o násilí skrytom, otvorenom a iných. Jednoznačne môžeme teda konštatovať, že násilie nadobudli na našej planéte globálny charakter.

Čoraz viac sa stáva globálnym javom predovšetkým MEDZINÁRODNÁ KRIMINALITA, najmä organizovaný zločin, sprevádzajúci náš každodenný život (obchod so zbraňami, krádeže áut, falšovanie peňazí, terorizmus a pod.)

Okrem kriminality sa stáva neodmysliteľným znakom globalizácie MEDZINÁRODNÁ TURISTIKA. Milióny ľudí na svete pravidelne alebo sezónne prekračujú hranice svojho štátu, ba i hranice viacerých štátov. Nadväzujú kontakty, študujú, prípadne pracujú za hranicami svojho štátu, osvojujú si, alebo sa aspoň oboznámujú s kultúrou, sociálnymi vzťahmi a zvykmi odlišných spoločnosti.

Tretím sprievodným znakom je VOJENSKÝ SVETOVÝ PORIADOK, spočívajúci na medzinárodných konvenciách, usilujúcich sa o rovnováhu síl. Ale možno sem zaradiť i výrobu a svetový obchod zo zbraňami a obchod s vojenskou technikou, ktorý je dokonca intenzívnajší než drogová kriminalita.

MLÁDEŹ zohráva osobitnú úlohu v procese globalizácie spoločnosti. Vývoj v procese globalizácie nám dovoľuje obrazne povedať, že mládež je dnes nielen nositeľkou rána, ale i nositeľkou myšlienok globalizácie. K subkultúram mládeže patria nielen kultúry okolo jednotlivých populárnych hudobných štýlov a skupín. Patria sem aj graffity, punk a skinheads. Mládež ako fenomén globalizácie však nieje len nositeľom myšlienok globalizácie, ale aj jej špecifickým sprievodným javom. Všade sú tieto sprievodné znaky globalizácie nepredstaviteľné bez mládeže. Globalizácia rozdeľuje, ale aj zjednocuje.

Zdroje:
Peter Ondrejkovič: Globalizácia a individualizácia mládeže -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk