referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Ľudské práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 281
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Ľudské a občianske práva
- vývin (dokumenty až po Deklaráciu OSN, Charta mládeže u nás…)
- členenie, generácie
- dokumenty

Ľudské práva- sú oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať vedomosti, schopnosti, inteligenciu, talent, znalosti na uspokojenie duchovných a materiálnych túžob - stávajú sa zárukou spokojného života na jednej strane, no nás aj obmedzujú z pohodlnosti (každé právo sa spája s povinnosťou) - „Moja sloboda sa končí tam, kde začína sloboda iného človeka” (1789- Deklarácia práv človeka a občana) - filozofia ľudských práv

Základné prúdy ľudských práv
1, RACIONALIZMUS hovorí, že práve rozum priviedol ľudí k nevyhnutnosti spolunažívať a nájsť základné zásady. Rozum má každý človek, ten dokáže umlčať egoizmus a predsudky.
2, Majú dbať na PRIRODZENÝ STAV. Ľudia sú si rovní a slobodní, každí je sám sebe pánom, rozhoduje sám za seba a nikto nevykonáva moc nad inými.
3, Majú vychádzať z PRIRODZENÉHO PRÁVA- súhrn oprávnení vlastných ľudskej bytosti. Sú univerzálne a patria každému bez ohľadu na rasu, pohlavie, etnikum, štátnu príslušnosť a náboženstvo.

ĽP- musia mať jasného adresáta, jasný obsah, sankciu za porušenie, označenú silu, kt. tú sankciu vie vynútiť (polícia, súd, armáda…)
- Občianske práva a slobody sú v SR zakotvené v ústave v druhej hlave. Ale medzinárodné zmluvy , kt. SR ratifikovala majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah ĽP a slobôd.
- V ústavnom zákone je obsiahnutá Listina základných práv a slobôd
- Na Slovensku pôsobí Helsinské občianske zhromaždenie a Slovenská únia pre mier a ĽP. – sledujú dodržiavanie ĽP v SR
- Pôsobí tu aj Amnesty International- mimovládna medzinárodná org. pre amnestiu- má spolupracovníkov vo vyše 150 krajinách. Vychádza zo Všeobecnej deklarácie ĽP a dokumentov OSN a ĽP (10.12.1948)
10.12.1948- na zasadnutí III. Valného zhromaždenia OSN prijala Komisia pre ĽP Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako prvý medzinárodný dokument, kt. špecifikuje pojem ĽP a základné slobody. 30 článkov vymedzuje ľudské, občianske, politické, sociálne a kultúrne práva
10.december- Medzinárodný deň ľudských práv Vývin ľudských a občianskych práv a slobôd

- Milánsky edikt- patril medzi prvé dokumenty, kde sa upravuje sloboda vyznania
- 313 v Rímskej ríši zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami
- Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd)- 1215- anglická šľachta donútila anglického kráľa Jána Bezzemka, aby potvrdil jej práva a slobody
- Nantský edikt(1598)- francúzsky kráľ Henrich IV. ním vo Francúzsku zrovnoprávnil hugenotov(protestantov) s katolíkmi
- Majestát(1609)- Rudolf II. Habsburský- nikto nesmie byť nútený k žiadnemu náboženstvu- sloboda vyznania
- Habeas corpus amendment act(1679)- každý občan Anglicka nesmie byť odsúdený, uväznený bez súdu
- Bill of rights(Listina práv)- 13.2.1689- v Anglicku, čas buržoáznych revolúcií s heslom sloboda- rovnosť- bratstvo
- je to zmluva medzi parlamentom a kráľom, že kráľ sa musí podriaďovať zákonom(v tej dobe sa bojovalo proti absolutizmu). Viliam III. Oranžský mal nastúpiť na trón po poslednom Stuartovcovi Jakubovi II., no predtým sa musel zaviazať zachovať ju, zachovať práva parlamentu(o rozdelení moci medzi parlamentom a kráľom) Anglicko sa stalo parlamentnou republikou(v tom roku sa moci v Rusku ujíma cár Peter I.
- Deklarácia nezávislosti Spojených štátov(4.7.1776)- všetci ľudia sú stvorení ako sebavedomí a majú tie isté neodňateľné práva(právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia). Na zabezpečenie týchto práv si ľudia ustanovujú vlády, ak to ona nezabezpečuje, ľud ju môže zmeniť, zavrhnúť a ustanoviť novú vládu.
- Bill of rights(12.7.1776)- schválená vo Virgínii- v nej rozšírené myšlienky deklarácie nezávislosti. Bola prijatá v podobe dodatkov k Ústave USA z roku 1787. prvá raz hovorí o ĽP, kt. existujú nad štátnym právom. Netýkalo sa to však Indiánov ani privážaného čierneho obyvateľstva, resp. otrokov.
- Deklarácia práv človeka a občana(26.7.1789)- uznala prirodzené práva za občianske
- (fr.) najväčší význam, na európsky kontinent
- v 17 článkoch sformulovala princípy slobody a rovnosti
- Všeobecná deklarácia ĽP

Členenie ľudských práv
- viacero názorov
- napr. na 2 veľké skupiny:
a, prirodzené práva- práva nezávislé od štátnej moci, kt. štát neposkytuje, no môže ich zaručiť a uzákoniť
b, občianske práva- práva, kt. dostávajú občania od štátu a uplatňujú sa vo verejnom živote

Generácie ľudských práv
1, prirodzené práva a slobody
2, prvá generácie(občianske a politické práva)
3, druhá generácia( hospodárske, sociálne a kultúrne práva)
4, tretia generácie(práva solidarity)

PRIRODZENÉ PRÁVA A SLOBODY
- právo na život- p na slobody pohybu
- nedotknuteľnosť súkromia- listové tajomstvo
- ľudská dôstojnosť- p na slobodu pobytu
- p na česť- p na slobodu myslenia
- p na povesť- p na vlastné svedomie
- p na ochranu mena- p na náboženské vyznanie
- p majetok
- p na obydlie

PRVÁ GENERÁCIA (18/19. stor.)
- sloboda prejavu- petičné právo
- právo na informácie- p zúčastňovať sa na správe vecí verejných
- p vyjadriť svoj názor- zákaz cenzúry tlače(s výnimkou privilegovaných inf. a št. tajomstiev
- p zhromažďovať sa
- p združovať sa

DRUHÁ GENERÁCIA
- p na voľbu povolania- p na odpočinok
- p podnikať- p na kolektívne vyjednávanie
- p zarábať- p dať výpoveď
- p na primeranú odmenu za prácu- p na materskú dovolenku
- p na bezpečnosť- p kultúrne sa vyžiť

TRETIA GENRÁCIA
- sú to ideály, o kt. presadenie ešte len bojujeme. Najnovšie práva z konca 20.stor. Zatiaľ sú len na úrovni dobrovoľnosti, na základe dohody a týkajú sa väčšinou globálnych problémov
- ochrana životného prostredia- právo na zachovanie prírodných zdrojov
- právo na vývoj kultúr- právo národov na sebaurčenie
- práva národnostných menšín- právo na mier
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ľudské práva SOŠ 2.9431 130 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9487 1395 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9644 352 slov
Ľudské práva SOŠ 2.9809 283 slov
Ľudské práva 2.9460 206 slov
Ľudské práva 3.0009 855 slov
Ľudské práva 2.9909 344 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.