Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ľudské práva

Ľudské a občianske práva
- vývin (dokumenty až po Deklaráciu OSN, Charta mládeže u nás…)
- členenie, generácie
- dokumenty

Ľudské práva- sú oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať vedomosti, schopnosti, inteligenciu, talent, znalosti na uspokojenie duchovných a materiálnych túžob - stávajú sa zárukou spokojného života na jednej strane, no nás aj obmedzujú z pohodlnosti (každé právo sa spája s povinnosťou) - „Moja sloboda sa končí tam, kde začína sloboda iného človeka” (1789- Deklarácia práv človeka a občana) - filozofia ľudských práv

Základné prúdy ľudských práv
1, RACIONALIZMUS hovorí, že práve rozum priviedol ľudí k nevyhnutnosti spolunažívať a nájsť základné zásady. Rozum má každý človek, ten dokáže umlčať egoizmus a predsudky.
2, Majú dbať na PRIRODZENÝ STAV. Ľudia sú si rovní a slobodní, každí je sám sebe pánom, rozhoduje sám za seba a nikto nevykonáva moc nad inými.
3, Majú vychádzať z PRIRODZENÉHO PRÁVA- súhrn oprávnení vlastných ľudskej bytosti. Sú univerzálne a patria každému bez ohľadu na rasu, pohlavie, etnikum, štátnu príslušnosť a náboženstvo.

ĽP- musia mať jasného adresáta, jasný obsah, sankciu za porušenie, označenú silu, kt. tú sankciu vie vynútiť (polícia, súd, armáda…)
- Občianske práva a slobody sú v SR zakotvené v ústave v druhej hlave. Ale medzinárodné zmluvy , kt. SR ratifikovala majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah ĽP a slobôd.
- V ústavnom zákone je obsiahnutá Listina základných práv a slobôd
- Na Slovensku pôsobí Helsinské občianske zhromaždenie a Slovenská únia pre mier a ĽP. – sledujú dodržiavanie ĽP v SR
- Pôsobí tu aj Amnesty International- mimovládna medzinárodná org. pre amnestiu- má spolupracovníkov vo vyše 150 krajinách. Vychádza zo Všeobecnej deklarácie ĽP a dokumentov OSN a ĽP (10.12.1948)
10.12.1948- na zasadnutí III. Valného zhromaždenia OSN prijala Komisia pre ĽP Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako prvý medzinárodný dokument, kt. špecifikuje pojem ĽP a základné slobody. 30 článkov vymedzuje ľudské, občianske, politické, sociálne a kultúrne práva
10.december- Medzinárodný deň ľudských práv Vývin ľudských a občianskych práv a slobôd

- Milánsky edikt- patril medzi prvé dokumenty, kde sa upravuje sloboda vyznania
- 313 v Rímskej ríši zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami
- Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd)- 1215- anglická šľachta donútila anglického kráľa Jána Bezzemka, aby potvrdil jej práva a slobody
- Nantský edikt(1598)- francúzsky kráľ Henrich IV. ním vo Francúzsku zrovnoprávnil hugenotov(protestantov) s katolíkmi
- Majestát(1609)- Rudolf II. Habsburský- nikto nesmie byť nútený k žiadnemu náboženstvu- sloboda vyznania
- Habeas corpus amendment act(1679)- každý občan Anglicka nesmie byť odsúdený, uväznený bez súdu
- Bill of rights(Listina práv)- 13.2.1689- v Anglicku, čas buržoáznych revolúcií s heslom sloboda- rovnosť- bratstvo
- je to zmluva medzi parlamentom a kráľom, že kráľ sa musí podriaďovať zákonom(v tej dobe sa bojovalo proti absolutizmu). Viliam III. Oranžský mal nastúpiť na trón po poslednom Stuartovcovi Jakubovi II., no predtým sa musel zaviazať zachovať ju, zachovať práva parlamentu(o rozdelení moci medzi parlamentom a kráľom) Anglicko sa stalo parlamentnou republikou(v tom roku sa moci v Rusku ujíma cár Peter I.
- Deklarácia nezávislosti Spojených štátov(4.7.1776)- všetci ľudia sú stvorení ako sebavedomí a majú tie isté neodňateľné práva(právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia). Na zabezpečenie týchto práv si ľudia ustanovujú vlády, ak to ona nezabezpečuje, ľud ju môže zmeniť, zavrhnúť a ustanoviť novú vládu.
- Bill of rights(12.7.1776)- schválená vo Virgínii- v nej rozšírené myšlienky deklarácie nezávislosti. Bola prijatá v podobe dodatkov k Ústave USA z roku 1787. prvá raz hovorí o ĽP, kt. existujú nad štátnym právom. Netýkalo sa to však Indiánov ani privážaného čierneho obyvateľstva, resp. otrokov.
- Deklarácia práv človeka a občana(26.7.1789)- uznala prirodzené práva za občianske
- (fr.) najväčší význam, na európsky kontinent
- v 17 článkoch sformulovala princípy slobody a rovnosti
- Všeobecná deklarácia ĽP

Členenie ľudských práv
- viacero názorov
- napr. na 2 veľké skupiny:
a, prirodzené práva- práva nezávislé od štátnej moci, kt. štát neposkytuje, no môže ich zaručiť a uzákoniť
b, občianske práva- práva, kt. dostávajú občania od štátu a uplatňujú sa vo verejnom živote

Generácie ľudských práv
1, prirodzené práva a slobody
2, prvá generácie(občianske a politické práva)
3, druhá generácia( hospodárske, sociálne a kultúrne práva)
4, tretia generácie(práva solidarity)

PRIRODZENÉ PRÁVA A SLOBODY
- právo na život- p na slobody pohybu
- nedotknuteľnosť súkromia- listové tajomstvo
- ľudská dôstojnosť- p na slobodu pobytu
- p na česť- p na slobodu myslenia
- p na povesť- p na vlastné svedomie
- p na ochranu mena- p na náboženské vyznanie
- p majetok
- p na obydlie

PRVÁ GENERÁCIA (18/19. stor.)
- sloboda prejavu- petičné právo
- právo na informácie- p zúčastňovať sa na správe vecí verejných
- p vyjadriť svoj názor- zákaz cenzúry tlače(s výnimkou privilegovaných inf. a št. tajomstiev
- p zhromažďovať sa
- p združovať sa

DRUHÁ GENERÁCIA
- p na voľbu povolania- p na odpočinok
- p podnikať- p na kolektívne vyjednávanie
- p zarábať- p dať výpoveď
- p na primeranú odmenu za prácu- p na materskú dovolenku
- p na bezpečnosť- p kultúrne sa vyžiť

TRETIA GENRÁCIA
- sú to ideály, o kt. presadenie ešte len bojujeme. Najnovšie práva z konca 20.stor. Zatiaľ sú len na úrovni dobrovoľnosti, na základe dohody a týkajú sa väčšinou globálnych problémov
- ochrana životného prostredia- právo na zachovanie prírodných zdrojov
- právo na vývoj kultúr- právo národov na sebaurčenie
- práva národnostných menšín- právo na mier
Ochrana ľudských práv
- vnútroštátne prostriedky- ombudsman, súdy, sú aj medzinárodné prostriedky na ochranu ĽP
- medzinárodný štandard je obsiahnutý v medzinárodných dokumentoch: Európsky dohovor o ochrane ĽP a základných slobôd (1950,Rím), Európska sociálna charta, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych kultúrnych právach, Záverečný akt Helsinky (1975), Charta informácií mládeže (1993)
- univerzálny systém predstavuje OSN a jej orgány na ochranu ĽP najmä Výbor pre ĽP
- európsky systém ochrany ĽP predstavuje Rada Európy s Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva
8 hlava- druhý oddiel: Verejný ochranca práv
- nezávislý orgán radí občanom, pomáha im s riešením ich problémov, povie kam sa môžu obrátiť, poskytne im právnu radu…
- volí ho NRSR na 5 rokov z kandidátov, ktorých navrhne minimálne 15 poslancov NRSR
- musí byť voliteľný do NRSR, mať viac ako 35 rokov, nesmie byť členom politickej strany ani politického hnutia
- NRSR ho môže odvolať, ak je 3 mesiace nečinný

II. HLAVA: ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
Prvý oddiel: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
čl. 12- ľudia sú si rovní v dôstojnosti i v právach
- základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné
- zaručujú sa úplne všetkým na území SR
- nesmie byť spôsobená ujma na práve pre uplatňovanie svojich základných práv a slobôd
čl. 13- ako možno ukladať povinnosti
- ako možno obmedziť základné práva a slobody

Druhý oddiel: ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY
čl.14- každý má spôsobilosť na práva
čl.15- právo na život, zákaz trestu smrti
čl.16- nedotknuteľnosť osoby a súkromia
čl.17- osobná sloboda
čl.18- nútené práce a služby
čl.19- právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a ochrana mena
čl.20- právo na majetok
čl.21- nedotknuteľnosť obydlia
čl.22- listové tajomstvo
čl.23- sloboda pohybu a pobytu
čl.24- sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
čl.25- branná povinnosť

Tretí oddiel: POLITICKÉ PRÁVA
čl.26- sloboda prejavu, právo na informácie, zákaz cenzúry
čl.27- petičné právo
čl.28- právo zhromažďovania
čl.29- právo združovať sa
čl.30- zúčastňovať sa na správe vecí verejných
čl.31- ochrana slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti
čl.32- právo postaviť sa na odpor proti neprávosti

Štvrtý oddiel: PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN
- príslušnosť nesmie byť nikomu na ujmu
- výkon práv nesmie viesť k diskriminácii ostatného obyvateľstva

Piaty oddiel: HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA
čl.35- právo na prácu a na slobodnú voľbu povolania
čl.36- právo na uspokojivé pracovné podmienky
čl.37- odborové organizácia, právo na štrajk
čl.38- ženy, mladiství a postihnutí- právo na osobitné pracovné podmienky
čl.39- dôchodok, podpora v nezamestnanosti
čl.40- právo na ochranu zdravia
čl.41- práva rodičov a detí
čl.42- právo na vzdelanie
čl.43- sloboda vedeckého bádania a umenia, o tvorivej činnosti a kultúrnom bohatstve

Šiesty oddiel: PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
čl.44- právo na priaznivé životné prostredie; povinnosti, čo s tým súvisia
čl.45- právo na aktuálne informácie o životnom prostredí
Siedmy oddiel: PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU
čl.46- právo na súd, právo na odškodné za nezákonné rozhodnutie súdu
čl.47- právo odoprieť výpoveď(ak uškodí sebe a blízkym)
- právo na právnu pomoc
čl.48- právo na zákonného sudcu
čl.50- prezumpcia neviny
- právo odoprieť výpoveď
- právo na obhajobu(obhajcu)

Ôsmy oddiel: SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PRVEJ A DRUHEJ HLAVE
- pre koho platilo prvých 7 oddielov, ako je to cudzincami a azylom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk