Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva  č. 516/420/2004

uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi:

Kupujúci: ČEZ, a. s. Elektrárny Pruneřov, 432 01 Kadaň
zastúpený: Ing. Pavel Klika
riaditeľ
Osoby oprávnené jednať v technických a obchodných veciach tejto zmluvy:
Vo veciach technických a zmluvných: Ing. Pavel Langr
vedúci prípravy projektu

Predávajúci: Slovenské energetické strojárne, a. s. TLMAČE
zastúpený: JUDr. Juraj Marianek
riaditeľ
Osoby oprávnené jednať v technických a obchodných veciach:
Vo veciach technických: Ing. Jozef Veverka
Vedúci odd. RND, PMP

1.Predmet plnenia:

Výroba a dodávka následovného výrobku
časť montážna 00721 - diely membránových stien - v. č. K3.7-190 – 5 ks
diely membránových stien - v. č. K3.7-191 – 6 ks
diely membránových stien - v. č. K3.7-192 – 6 ks

2.Čas plnenia
Do 30. 04. 2004

3. Cena dodávky

3.1Cena kalkulovaná ku dňu predloženia tejto zmluvy pre montážnu časť 00721 činí
Sk 105 500 ,– včítane balenia bez dane z pridanej hodnoty.

3.2Predávajúci má právo po vzájomnom prerokovaní v prípade výraznejšieho
pohybu cenovej úrovne materiálových a energetických vstupov, zmeny technického riešenia, cenu upraviť o oprávnené náklady a priemerný zisk.
4.Platobné podmienky, fakturácie

4.1Predávajúci má právo fakturovať dodávku – diely membránových stien -
montážnu časť 00721 ako celok. Splatnosť faktúry predávajúci stanovuje do 14 dní od jej obdržania kupujúcim.

4.2V prípade neuhradenia do tohto termínu, je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,08 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.Podmienky dodávky

5.1Dodávka bude považovaná za splnenú po prevzatí výrobku kupujúcim v SES.

5.2Predávajúci vyzve kupujúceho k prevzatiu pred prevedením náteru a zavíčkovaním MeS a to 5 pracovných dní pred vlastným prevzatím.

5.3V prípade, že sa kupujúci na výzvu predávajúceho nedostaví k prebierke, budú výrobky prevzaté technickou kontrolou predávajúceho.

6.Záruky

6.1Na dodané zariadenie predávajúci poskytne záruku 12 mesiacov od splnenia
dodávky.

6.2Záruka sa vzťahuje na akosť použitých materiálov, na správne konštrukčné a
dielenské prevedenie a na kvalitu vlastnej výroby.

7.Preprava

7.1Preprava bude prevedená vlastným vozidlom kupujúceho.

7.2Za vratné obaly vyúčtuje a vyfaktúruje predávajúci dvojnásobok nadobúdanej
hodnoty. Po ich vrátení zaplatí predávajúci príslušnú čiastku zníženú o 1/3 ceny
obalu z dôvodu opotrebovania za podmienky, že tento obal je ďalej použiteľný.

7.3Predávajúci sa zaväzuje, že umožní povereným pracovníkom kupujúceho vstup
do areálu závodu v záujme naloženia a odvezenia výrobkov.

8.Ostatné obchodné podmienky

8.1Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť zmluvnými stranami uplatňované len
formou dodatku ku kúpnej zmluve.

8.2Kupujúci vyhlasuje, že na požadovanú dodávku má zabezpečené finančné krytie.

8.3V prípade meškania s dodávkou uhradí predávajúci náhradu škody, ktorá mu
vznikne z dôvodu odsunu alebo storna dodávky zo strany kupujúceho. Tento bod
neplatí v prípade, že kupujúci odstúpi od KZ z dôvodu nedodržania termínu
dodávky.

Tlmače
15. 02. 2004

JUDr. Juraj Marianek Ing. Pavel Klika
riaditeľ riaditeľ

.................................. ...........................
za predávajúceho za kupujúceho

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk