referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emília
Utorok, 24. novembra 2020
Právo
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 121
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 25.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 41m 50s
Pomalé čítanie: 62m 45s
 
Neplatný právny úkon obsahujúci náležitosti iného právneho úkonu zostáva sám o sebe neplatným.
c)relatívna neplatnosť : je taká, ktorej sa môže dovolávať len účastník úkonu postihnutý dôvodom neplatnosti. Iné osoby sa nemôžu neplatnosti dovolať, ani sa nemôžu domáhať jej vyhlásenia. Ak sa teda oprávnený účastník nedomáha vyslovenia neplatnosti, resp. kým sa neplatnosť nevysloví, má právny úkon následky platného právneho úkonu.
d) Odporovateľnosť právneho úkonu : spočíva v možnosti veriteľa domáhať sa , aby voči nemu bol právny úkon dlžníka vyhlásený za právne neúčinný, pokiaľ ním došlo k zmrazeniu uspokojenia jeho pohľadávky. Ide o právne úkony, ktorými dlžník zmenšuje svoj majetok do tej miery, že sa tým ukracuje uspokojenie veriteľovej vymáhateľnej pohľadávky.

Podmienky súdneho konania:
- Spôsobilosť byť účastníkom konania a procesná spôsobilosť. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti. § 18 OSP )
Ústava SR: Každý má spôsobilosť na právo. Pojem každý: -kto sa narodí, -právnické osoby, ktoré nadobúdajú právnu subjektivitu a zároveň aj spôsobilosť svojimi úkonmi nadobúdať práva,
- fyzická osoba, rozlišovať s pojmom št. občan.
Spôsobilosť na právo: - všeobecná - môže byť obmedzená len ústavnými zákonmi,
- konkrétna - môže byť obmedzená zákonmi, ale aby to nebolo v rozpore so základnými právami a slobodami, ústavnou. Spôsobilosť na právne úkony : -spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti a brať na seba povinnosti. Spôsobilosť na protiprávne úkony –spôsobilosť byť zodpovedným ( znášať následky ) za správanie ( za úkony ), ktoré sú v rozpore s právom. Povinnostiam nie je potrebné poskytnúť ústavu.
- Riadne zastúpenie ( § 22 OSP)– obligatórne zastúpenie procesne nespôsobilého účastníka zákonným zástupcom, alebo ak ide o procesné opatrenie, ktorého právne účinky sa obmedzia na riešenú hmotno-právnu vec, kde hrozí, že účastník nebude schopný správne sa orientovať v konaní.(napr. u maloletého zamestnávateľa, ale i zamestnanca).

Právomoc a príslušnosť súdu. ( § 7,8,9 OSP) Súdy rozhodujú v týchto vzťahoch :
-občiansko-právne
-pracovné
-rodinné
-družstevné
-obchodné
Výnimku tvoria spory o určenie hraníc medzi pozemkami, ktoré patria do právomoci okr. Úradov, odborov katastra nehnuteľnosti. Na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy.§ 84 OSP : Na konanie je príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje, ak nie je ustanovené inak.
Miestna príslušnosť súdov:
- všeobecná miestna príslušnosť
- príslušnosť daná na výber
- výlučná miestna príslušnosť
- dohodnutá miestna príslušnosť
prioritné postavenie má výlučná miestna príslušnosť, podľa ktorej sa bude prednostne určovať miestna príslušnosť súdov.

Prekážka právoplatne rozhodnutej veci
Prekážka rozsúdenej veci. ( § 83,103 ). Začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Ustanovenie vyjadruje prekážku súdneho konania (litispendencia ), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka vzniká, ak na ktoromkoľvek súde SR je začaté konanie, ktoré má : +rovnakých účastníkov, + rovnaký predmet konania, + rovnaké skutkové okolnosti.

- návrh na začatie konania (§79 ). Podanie návrhu je základnou podmienkou konania. Na podanie návrhu je legitimovaná každá fyzická a právnická osoba, preto sa súd musí zaoberať každým návrhom.
-riadne obsadenie súdu (súd rozhoduje rozsudkom, platobným rozkazom, zmenkovým platobným rozkazom, uznesením, zastavením alebo prerušením konania).

Opravné prostriedky:
- riadne sú odvolanie a odpor,
- mimoriadne sú obnova konania a dovolanie.
Základný rozdiel medzi týmito dvoma druhmi opravných prostriedkov spočíva v tom, že kým riadne opravné prostriedky smerujú proti ešte neprávoplatným opravným prostriedkom - mimoriadne opravné prostriedky voči rozhodnutiam, ktoré už právoplatnosť nadobudli.
Odvolanie smeruje proti neprávoplatným rozsudkom a uzneseniam prvostupňového súdu. Odvolací súd môže odvolanie zamietnuť, rozhodnutie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť na nové prerokovanie súdu 1. Stupňa, ktorý je viazaný pri svojom rozhodovaní právnym názorom odvolacieho súdu. Odpor sa podáva voči neprávoplatným platobným rozkazom vydaným v skrátenej forme súdneho konania.
V takom prípade sa platobný príkaz ruší a vo veci sa vytýči pojednávanie.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |   6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Právo GYM 2.9872 2919 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.