referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Xénia
Utorok, 2. júna 2020
Právo
Dátum pridania: 16.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: palo10
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 121
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 25.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 41m 50s
Pomalé čítanie: 62m 45s
 
Obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok prichádza do úvahy vtedy, ak účastník nemohol v pôvodnom súdnom konaní uplatniť dôkazy či vedomosti o určitých skutočnostiach. Návrh na obnovu konania sa podáva v zákonom ustanovenej lehote na súde, ktorý vec rozhodol v prvom stupni. Tento súd spočiatku rozhoduje o samotnom povolení obnovy konania a v prípade kladného stanoviska vec aj opätovne prerokuje.
Dovolaním, ako mimoriadnym opravným prostriedkom, možno za určitých podmienok napadnúť právoplatné rozhodnutie druhostupňového súdu. V niektorých prípadoch možno podať dovolanie voči každému rozhodnutiu (§237 ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdu, ak účastník nemal spôsobilosť, ...), voči potvrdzujúcemu rozsudku iba za určitých podmienok (§ 238 ak sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu,..). Odvolací súd môže dovolanie zamietnuť alebo zrušiť rozhodnutie a vec vrátiť na ďalšie prerokovanie. Súd, ktorý o veci rozhodol, je viazaný vysloveným právnym názorom.

RODINNÉ PRÁVO
Upravuje spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi ako aj vzťahy, ktoré napodobujú osvojenie, opatrovníctvo a pestúnsku starostlivosť.
1) Rodinné právo sa orientuje na vzťahy : -vzťah medzi manželmi – upravuje vznik manželstva, ktorým rodina v právnom zmysle vzniká. Z uzavretia manželstva vzniká medzi manželmi právny vzťah, ktorého obsahom sú zákonom vymedzené práva a povinnosti čisto osobného charakteru ( napr. zákonná vyživovacia povinnosť ).osobná povaha týchto práv a povinností znamená, že oprávnený sa nemôže vzdať svojich práv, zaviazaný nemôže preniesť svoju povinnosťnainého,smrťoutietoprávaapovinnostizanikajú.
2) Právny vzťah vzniká aj medzi rodičom a dieťaťom. Na jeho vznik nie je potrebný nijaký vôľový úkon, stačí narodenie, ktoré nadobúda význam právnej skutočnosti. Tento právny vzťah vzniká aj vtedy, ak rodičia nie sú manželmi. Spoločenským poslaní, manželstva a rodiny je výchova detí. Výchova detí: -vo vlastnom vyhovujúcom prostredí
-náhradné prostredie + inštitút osvojenia +pestúnstvo
3) Právny vzťah medzi manželmi alebo medzi rodičmi a deťmi vzniká aj vzájomná vyživovacia povinnosť.
Predmetom rodinného práva je skúmanie majetkových a iných vzťahov, ktoré sú medzi manželmi, rodičmi a deťmi. Pramene rodinného práva – vychádzajú z konkrétnych historických a materiálnych podmienok spoločnosti ako sú písané právne normy, obyčajové práva a zvyky ak sú zahrnuté v právnych predpisoch. Základným prameňom rodinného práva v SR je Zákon o rodine č.94/1963, nov.č.234/92.

Zásady rodinného práva:
1. dobrovoľnosť a slobodné rozhodovanie,
2. rovnosť ženy a muža,
3. ochrana manželstva, rodiny, matky a dieťaťa štátom,
4. zásada vzájomnej pomoci v rodine,
5. zásada monogamie,
6. zrovnoprávnenie civilného a cirkevného sobáša,
7. neprípustnosť diskriminácie rasy, náboženstva a národnosti. 1) zásada dobrovoľnosti a slobodného rozhodovania pri uzavretí manželstva. muž a žena, ktorí dosiahli vek, potrebný na uzatvorenie manželstva, riadia sa len svojim citovým vzťahom. Od nikoho nepotrebujú súhlas.
2) rovnoprávnosť muža a ženy: muži a ženy majú rovnaké postavenie v rodine, v práci a vo verejnej činnosti.
3) ochrana manželstva, rodiny, matky, dieťaťa štátom a, ochrana manželstva : vznikom manželstva sa založila rodina, ktorej hlavným účelom je výchova detí
b, ochrana matky : predškolské zariadenia, inštitút určovania otcovstva,
c, ochrana dieťaťa : výchova v rodinnom prostredí, odstránenie diskriminácie detí podľa pôvodu, zodpovednosť rodičov za výchovu svojich detí, ...,
4) zásada vzájomnej pomoci v rodine : (§ 18 ZR. muž a žena majú v manželstve rovnaké povinnosti. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne si pomáhať).povinnosť vzájomnej pomoci má široký obsah, jak vo sfére majetkovej a hmotnej, tak aj vo všetkých životných situáciách.
5) Zásada monogamie : manželstvo je životným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Ďalšie manželstvo sa nemôže uzavrieť.
6) Zrovnoprávnenie civilného a cirkevného sobáša a jeho uznanie štátnymi orgánmi, oba sú právne relevantné.
7) Zásada neprípustnosti akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, náboženstva, národnosti a pod.

Manželstvo
Podmienky uzavretia manželstva upravuje § 1-17 Zákona o rodine. Manželstvo je právnym vzťahom medzi mužom a ženou a jeho hlavným účelom je založenie rodiny. Uzavretie manželstva je možné pred orgánom štátu alebo cirkvi. Uzavretím manželstva vznikajú pre manželov určité práva a povinnosti priamo zo zákona.
§ 1 : manželstvo sa uzatvára na základe dobrovoľného rozhodnutia muža a ženy.
-vzájomné sa poznanie po stránke charakteru i zdravotného stavu
-poznajú zmysel manželstva
§ 2 : občania, ktorí chcú spolu uzatvoriť manželstvo, majú dopredu poznať navzájom svoje -charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav..
-charakterové vlastnosti človeka a jeho zdravotný stav sú významné skutočnosti, ktoré majú dôležitý vplyv na priebeh manželstva.
Preto je správne, aby sa snúbenci poznali.
-súhlasné vyhlásenie, že im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva.
§ 8 : občania sú povinní pri uzatváraní manželstva súhlasne prehlásiť, že priezvisko jedného z nich bude ich budúcim spoločným, alebo si ponechajú svoje doterajšie.
- toto je dôsledkom ústavnej zásady rovnoprávneho postavenia muža a ženy.
- Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, musia prehlásiť, ktoré z ich priezviska bude priezviskom spoločných detí.

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva:
a)iné manželstvo
§ 11 : manželstvo nemôže byť uzatvorené so ženatým mužom, alebo vydatou ženou, neplatnosť manželstva vysloví s údaj bez návrhu.
b)príbuzenstvo
§ 12 : manželstvo nemôže byť uzatvorené medzi predkami a potomkami, medzi súrodencami, to isté platí aj o príbuzenstve založenom na osvojení, pokiaľ toto trvá.
c)nedostatok veku
§13: manželstvo nemôže uzatvoriť maloletý.
- iba súd môže povoliť uzatvoriť manželstvo maloletému, ktorý dovŕšil aspoň 16 rokov.
d)duševná porucha
§ 14 : manželstvo nemôže uzatvoriť občan postihnutý duševnou poruchou.
- záujem spoločnosti na zdravom manželskom zväzku ( nie je schopná vykonávať právne úkony, akým aj manželstvo je.
- ak vznikne duševná porucha až za trvania manželstva, nepôjde o neplatné manželstvo.

Vzťahy medzi manželmi
a)rovnaké práva a povinnosti manželov.
§ 18 : muž a žena majú v manželstve rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne si pomáhať.
b)uspokojovanie potrieb rodiny.
- uspokojovanie hmotných potrieb rodiny sa majú zabezpečovať spoločným úsilím oboch manželov
- vzájomná vyživovacia povinnosť manželov
- rozhodovanie manželov o spoločných veciach
- vzájomné zastupovanie manželov a právne úkony jedného z nich

Zánik manželstva:
- rozvodom,
- smrťou,
- vyhlásením za mŕtveho.

Právne podmienky otcovstva:
- za otca dieťaťa sa považuje manžel matky,
- za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov,
- za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v rozhodnom čase, t.j. v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

Vyživovacia povinnosť:
-rodičov voči deťom,
-detí voči rodičom,
-medzi ostatnými príbuznými,
-medzi manželmi,
-výživa rozvedeného manžela,
-výživa a úhrada niektorých nákladov nevydatej matke.

PRACOVNÉ PRÁVO
Zahrňuje súbor právnych noriem, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy občanov, organizácií, štátu. Predmetom PP je skúmanie pracovnoprávnych vzťahov a noriem, ktoré vznikajú na základe dohôd medzi občanmi, organizáciami a orgánmi štátu. Cieľom týchto vzťahov je dosiahnuť sociálny súlad zamestnancami, zamestnávateľmi a štátom. Pramene PP vychádzajú z materiálnych a historických podmienok a sú zakotvené v
jednotlivých právnych normách ako napr. Listine základných práv a slobôd, Ústave SR, Zákonníku práce a ďalších predpisoch, vyhláškach a nariadeniach. Systém PP je podrobne rozpracovaný v Zákonníku práce.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7   
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Právo GYM 2.9872 2919 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.