Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodinné právo

Rodinné právo:
- rieši a upravuje vzťahy vznikajúce v rodine – upravuje vznik a zánik manželstva, vzťahy
medzi manželmi, rodičmi, deťmi a ďalšími príbuznými a právne vzťahy pri náhradnej
rodinnej výchove detí.

Právo upravuje len jadro rodiny tvorené spoločenstvom ženy, muža a detí obvykle žijúcich v jednej domácnosti – je to základná jednotka spoločnosti. Členovia rodiny si navzájom poskytujú citovú, morálnu a materiálnu pomoc a starajú sa jeden o druhého. Širšiu rodinu(deti súrodencov, švagrovia,…) zákon neupravuje.
Rodina môže byť aj neúplná(úmrtie člena,rozvod).Rodina trvá aj vtedy, ak niektorý člen domácnosti býva mimo spoločnej domácnosti.

Rodina vzniká manželstvom.
Manželstvo je trvalé spoločenstvo ženy a muža založené zákonom stanoveným spôsobom, ktorého hlavným účelom je založenie rodiny a riadna výchova detí.
Manželstvo sa uzatvára na základe slobodného prehlásenia muža a ženy, že spolu vstupujú do manželstva – musia to urobiť verejne a slávnostným spôsobom za prítomnosti 2 svedkov. Každé manželstvo sa zapisuje do matriky.

Vznik manželstva:
- sú 2 formy: 1. občianske – prehlásenie pred štátnym orgánom(starosta, poverený člen
zastupiteľstva)
2. cirkevné – pred predstaviteľom štátom registrovanej cirkvi
Podmienky:
- snúbenci si vyberú priezvisko – buď spoločné alebo obe
- vek aspoň 18 rokov(kvôli fyzickej a morálnej vyspelosti) – výnimočne vek 16 rokov
- musia prehlásiť, že poznajú charakterové vlastnosti a zdravotný stav partnera a že im nie sú
známe žiadne okolnosti vylučujúce manželstvo(predošlý manželský zväzok, príbuzenstvo –
bratranci a sesternice môžu uzatvoriť manželstvo len občianskym sobášom...)
- opačné pohlavie, homosexuálne manželstvo – tzv. registrované partnerstvo nie je dovolené
Muž a žena majú v manželstve rovnaké práva i rovnaké povinnosti, ktoré Zákon o rodine špecifikuje. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, spoločne sa starať o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

Pokiaľ muž a žena žijú v spoločnej domácnosti, avšak bez uzavretia manželstva, označujú sa ako druh a družka, ich vzťah však nie je právne upravený, čo môže znamenať problémy napr. pri dedení majetku.

Zánik manželstva:
- smrť jedného z partnerov, prípadne vyhlásenie manžela/manželky za mŕtveho
- rozvod – koná sa súdnou cestou, súd prihliada najmä na záujmy maloletých detí a rozhodne, ktorému z rodičov budú zverené do opatery a ako každý bude prispievať na ich výchovu. Ak sa rodičia sami dohodnú, súd môže túto dohodu schváliť.
Práva a povinnosti účastníkov rodinnoprávnych vzťahov
Zákon o rodine stanovuje práva a povinnosti rodičov i detí. Členovia rodiny majú predovšetkým vyživovaciu povinnosť, ktorá spočíva v poskytovaní finančných a iných prostriedkov tomu, kto nie je schopný zabezpečiť si základné životné potreby sám.
Je to najmä vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom, pokiaľ sa neživia samé – tzn. Že aj plnoletým(napr. študujúcim, nezamestnaným,..). Aj deti majú vyživovaciu povinnosť voči rodičom, ak si nedokážu svoje potreby zabezpečiť sami. Vyživovacia povinnosť existuje aj medzi manželmi navzájom. Pokiaľ si dotyčný neplní vyživovaciu povinnosť, môže byť súdne vymáhaná.
Rodičovská zodpovednosť ďalej zahŕňa:
· Starostlivosť o zdravie, citový, rozumový a mravný vývoj maloletého dieťaťa
· Zastupovanie maloletého dieťaťa pri právnych úkonoch, aj trestná zodpovednosť
· Riadne spravovanie majetku dieťaťa

Dieťa žijúce v domácnosti s rodičmi je povinné v rámci svojich možností pomáhať im, ctiť ich, rešpektovať a prispievať na úhradu domácnosti, ak má vlastný príjem.
Ak si rodičia neplnia svoje povinnosti voči deťom a riadna výchova dieťaťa je ohrozená, môže orgán sociálno-právnej ochrany detí alebo súd vykonať opatrenia, aby sa stav napravil:
o napomenie dieťa, rodičov a osoby, ktoré riadnu výchovu narušujú
o stanoví dohľad nad dieťaťom a určí mu obmedzenia(zákaz návštevy nevhodných
podnikov a zábav,....)
o zverí dieťa do výchovy inej osoby

Náhradná rodinná starostlivosť:
-ak sa rodičia zavinene alebo nezavinene nedokážu postarať o dieťa, starostlivosť preberá štát:
§Opatrovníctvo – vymedzené súdom v prípade stretu záujmov rodičov a detí, súrodencov, ohrozenia majetkových záujmov dieťaťa alebo z iných dôvodov. Opatrovník má práva a povinnosti, len v záležitostiach ktoré mu určí súd.
§Pestúnstvo – dieťa je zverené do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá dostáva od štátu príspevok na potreby dieťaťa a odmenu za prácu pestúna. Pestún je oprávnený rozhodovať o bežných záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa. Pestúnstvo trvá až do dovŕšenia plnoletosti dieťaťa. Dieťa neprijíma priezvisko pestúna.
§Osvojenie(adopcia) – právne vytvorené rodinné puto. Medzi osvojiteľom a osvojencom platí rovnaký pomer, aký je medzi rodičmi a deťmi a zanikajú príbuzenské vzťahy k pôvodnej rodine. Dieťa musí byť staršie ako jeden rok a s adopciou musia súhlasiť aj jeho pokrvní rodičia. Súhlas nie je nutný, pokiaľ o starostlivosť o dieťa neprejavovali záujem najmenej 6 mesiacov Adoptívni rodičia preberajú rodičovskú zodpovednosť pri výchove osvojeného dieťaťa . Dieťa priberá priezvisko rodičov.
§Ústavná výchova – využíva sa v prípade, keď je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo narušená a nie je možné nájsť iné výchovné opatrenia. Musí byť nariadená súdom a trvá do plnoletosti dieťaťa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk