Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mníchovská dohoda


- Mníchov 29.9.1938 – konferencia 4 veľmocí (GB, France, Nem., Tal.)

- schválenie všetkých územných požiadaviek Nemecka voči Československu
- prikazovala ČSR odstúpiť všetky stanovené územia do 10.10.1938
- dodatok – uplatnenie územných nárokov Maď. a Poľska
- prísľub 4 mocností garantovať nové, definitívne hranice ČSR
- čs vláda rokovala o mníchovskom diktáte až 30.9.1938 (“bez nás o nás”)
právna povaha dohody

- dohode predchádzali nóty GB a France z 19.9.
- obsahovali návrhy tzv. Runcimanovej misie a žiadali vládu ČSR, aby čo najskôr oznámila vládam GB a
Francie, či súhlasí s odstúpením oblastí, kt. mali viac ako 50% obyv. nem. národnosti
+ požiadavka zrušenia spojeneckých zmlúv ČSR (so ZSSR-1935, Malá dohoda)
- v prípade prijatia požiadaviek medzin. garancia nových hraníc ČSR + prerokovanie hraníc s ČSR
- v opačnom prípade vojenské napadnutie Nemeckom, France neposkytne nijakú pomoc
čs vláda požiadavky prijala – vyhlásenie čs vlády z 21.9.
- preambula
– vychádzala z tohto vyhlásenia čs vlády, kt. nemalo z hľadiska vnútrošt. ani medzin. P právnu účinnosť
- podľa Ústavnej listiny (1920) zmena územia ČSR mala byť schválená 3/5 poslancov NZ
- ani jedna zo záruk GB a France v prípade prijatia ich nót nebola dodržaná
- z hľad. medzin. P bola dohoda vynútená hrozbou bezprostrednej agresie zo strany Nemecka

Samotná dohoda

- nemala validáciu NZ a následnú ratifikáciu prezidentom
- išlo o podvod zo strany Nemecka – Hitlerovo nariadenie zlikvidovať zvyšok ČSR
- porušenia medzin. P - “res inter alios acta” (bez účasti ČSR) + hrozba bezprostr. násilia
neplatnosť dohody od samého začiatku
- neplatnosť dohody uznali počas vojny postupne všetky signatárske štáty okrem Nem. (až 1973)
- Sovietsky ju neuznal nikdy – ako jediný protestoval (aj proti Viedenskej arbitráži)
- právne dôsledky neplatnosti (aj Vied. arbitráž) - odstúpenie čs územia Nem., Maď. a Poľsku nemalo pr.
podklad; toto územie nikdy neprestalo byť súčasťou ČSR; išlo o protipr. a násilnú okupáciu;
štáty sa stali zodpovednými za všetky spôsobené škody na okupovanom území


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk