Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodinné právo

Rodinné právo

Je to samostatné právne odvetvie, kt. upravuje osobné a s nimi aj súvisiace majetkové vzťahy medzi: a) manželmi
b) rodičmi a deťmi
c) príbuznými v priamom pokolení (predkovia, potomkovia)
d) neplnoletými deťmi a ich opatrovníkmi
e) osvojencami a osvojiteľmi

PRAMENE RODINNÉ PRÁVA:

1) Ústava SR
2) Zákon o rodine
3) Občiansky zákonník

ZÁKLADNÉ ZÁSADY RODIN. PRÁVA

1)rovnosť medzi mužom a ženou, vzájomný citový vzťah, účelom manželstva je založenie rodiny a výchova detí
2)rodina je základným článkom spoločnosti, kt. chráni rodinné vzťahy
3)materstvo je najčestnejším poslaním ženy
4)rodičia sú zodpovední za všestranný rozvoj detí a za ich výchovu
5)spoločnosť pomáha pri výchove detí

Ďalšie zásady rodinného práva upravuje Zákon o rodine, kt. hovorí, že pri uzatváraní manželstva platí zásada o dobrovoľnosti a rovnosti, ďalšou zásadou je monogamia, zásada rovnosti civilného a cirkevného sobáša.


Manželstvo

Vznik manželstva - uzatvára sa súhlasným vyhlásením muža a ženy (snúbencov) pred orgánom štátu/cirkvi. Toto vyhlásenie robia snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti 2 svedkov.
CIVILNÝ SOBÁŠ- uzatvára sa v mieste bydliska 1 zo snúbencov a tam, kde je matrika a toto vyhlásenie sa robí pred starostom/primátorom/poslancom za prítomnosti matrikára.
CIRKEVNÝ SOBÁŠ- vyhlásenie urobia snúbenci pred farárom/kňazom v kostole. Po uzavretí manželstva je cirkevný orgán nútený spísať zápisnicu o uzavretí manželstva na matrike. Snúbenci, kt. chcú uzatvoriť manželstvo majú poznať svoje charakterové vlastnosti a zdravotný stav. O uzavretí manželstva musia požiadať snúbenci písomne- volá sa to oznámenie o uzavretí manželstva. Oznámenie sa podáva v mieste trvalého bydliska 1 zo snúbencov. Na matrike sú povinní predložiť doklady:
a)rodný list
b)občiansky preukaz
c)rozvedení- doklad o rozvode
d)vdovci- úmrtný list zosnulého

Snúbenci musia urobiť prehlásenie, že poznajú svoj zdravotný stav, tým pádom im nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva a dohodnú sa na spoločnom priezvisku. Môžu si zvoliť priezvisko 1 z nich za spoločné a také isté budú mať aj ich deti. Každý zo snúbencov si môžu nechať svoje ale dohodnú sa aké priezvisko budú mať ich deti.

OKOLNOSTI VZNIKU MANŽELSTVA
1)manželstvo nemôže uzavrieť maloletý, výnimočne môže súd povoliť maloletému staršiemu ako 16 rokov
2)manželstvo nemôžu uzavrieť príbuzní v priamom príbuzenskom vzťahu
3)manželstvo nemôžu uzavrieť vydatí, teda tí, kt. ho uzavreli predtým
4)duševne chorí, kt. boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony
Pred vstupom do manželstva môžu snúbenci podpísať zmluvu o majetkových pomeroch.


VZŤAHY MEDZI MANŽELMI

Muž a žena majú v rodine rovnaké práva a povinnosti, sú povinní spolu žiť, byť si verní, vzájomne si pomáhať a vytvárať zdravé rodinné prostredie: starostlivosť o deti/domácnosť. O rodinných veciach rozhodujú spoločne.
VZŤAHY MEDZI RODIČMI A DEŤMI

Materstvo sa určí na základe pôrodu ale otcovstvo rôzne- súhlasným vyhlásením rodičov na matrike/pred súdom (za otca sa považuje manžel matky dieťaťa, ak sú manželmi). Ak sa dieťa narodí znovu vydatej žene, za otca sa pokladá neskorší manžel.
Zánik manželstva : 1) zaniká smrťou 1 z manželov
2) zaniká vyhlásením 1 z manželov za mŕtveho
3) rozvodom
4) vyhlásením manželstva za neplatné

Manželstvo môže rozviesť súd na základe návrhu 1 z manželov. Súd prihliada pri rozvode na záujmy maloletých detí. Súd určí opateru o deti, komu budú pridelené a určí aj výživné. Rodičia sa môžu dohodnúť, ale musí to potvrdiť súd.

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

Rodičia majú práva v rovnakej miere aj keď manžel nie je otcom dieťaťa, ale aj on je povinný starať sa oň a je zaň zodpovedný. Rodičia majú právo zastupovať ich deti v právnych veciach.

POVINOSTI DETÍ

Dieťa má povinnosť podľa svojich schopností pomáhať rodičom. Ak má dieťa (v dospelosti) svoj príjem je povinné prispievať na domácnosť.

Ak si rodičia neplnia svoje povinnosti, potom súd rozhodne o náhradnej rodinnej výchove- 4 formy:

1)Osvojenie = prijatie dieťaťa za vlastné. Rozhoduje o ňom súd. Na osvojenie treba súhlas zákonného rodiča dieťaťa, ale ak sa 6 mesiacov zákonní rodičia neohlásia, tak nemusí dať súhlas. Osvojiť sa môžu deti staršie ako 1 rok, musí byť však normálny vekový rozdiel medzi nimi. Medzi osvojencom a osvojiteľom vznikajú rovnaké práva ako medzi rodičmi a deťmi ( majú rovnaké priezviská). Dieťa musí byť minimálne 3 mesiace pred rozhodnutím súdu v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Zrušenie môže vykonať len súd na základe dohody medzi osvojiteľom a osvojencom(ak má 18 rokov). Dieťa si osvojujú zvyčajne manželia, ale môže to byť aj samostatná osoba.

2)Opatrovníctvo - ak boli obaja rodičia zbavení opatrovníctva alebo zomreli, súd určí dieťaťu opatrovníka. Opatrovníkom je zvyčajne príbuzná osoba, ak dieťa nemá príbuzných, súd určí aj iné osoby. Tu už nie sú právne povinnosti, nemá voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, je to čestná funkcia.

3)Pestúnska starostlivosť - súd zveruje dieťa do pestúnskej starostlivosti, ak sa rodičia z duševných problémov (drogy, alkohol,...) nemôžu postarať o dieťa. Je to dlhodobá náhradná výchovy dieťaťa. Rodičia majú povolené stretávať sa s dieťaťom (nie sú pozbavení rodičovského práva). Pestúni dostávajú odmenu od štátu.

4)Ústavná výchova - súd ju nariadi maloletému dieťaťu, ak je jeho výchova vážne ohrozená/narušená/ rodičia ju vážnych dôvodov nemôžu zabezpečiť. Nariadi sa aj vtedy, ak dieťa nemá rodičov alebo vlastných príbuzných a nie je možné ho osvojiť abo dať do pestúnskej starostlivosti.

Výživné – vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom vzniká narodením a trvá do času, kým deti nie sú samé schopné sa živiť. Deti, kt. sú toho schopné, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú starostlivosť, ak to potrebujú. Každé dieťa je povinné poskytovať výživné podľa svojich schopností a možností. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi vzniká uzavretím manželstva a končí sa smrťou/vyhlásením 1 za mŕtveho/rozvodom. Rozvedený manžel/ka, kt. nie je schopný sa živiť sám, môže od bývalého partnera žiadať, aby mu prispieval na stravu,...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk