Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Konštruktívna komunikácia

Tam, kde sa stretne človek s človekom, nastupuje celkom zákonite proces sociálnej komunikácie. Predstava že je možné nekomunikovať je nesprávna. Akýkoľvek kontakt s iným človekom zahŕňa aj komunikáciu. Komunikujeme vždy.
Výsledný účinok komunikácie tvorí :
50% - neverbálna komunikácia
43% - paralingvistická zložky komunikácie ( výrazové prejavy a celkové správanie)
7% - slovná zložka komunikácie

Latinské slovo ,,communicare“ čo sa dá v hlbšom a širšom chápaní preložiť aj ako oznámenie čomu zodpovedá latinský ekvivalent ,, communicare est multum dare“ čo znamená asi to, že komunikovať znamená mnoho dať.

Komunikácia je vlastne výmena informácií, správ, významov medzi jednotlivcami či skupinami. Komunikujeme preto, aby sme :
– si vymieňali a získavali informácie a poznatky
– presviedčali a získavali iných na svoju stranu, pre plnenie úloh vytýčených nami alebo niekým iným.
– poznali seba a iných
– nadväzovali sociálny kontakt a neboli izolovaní, osamotený, pretože mať niekoho blízkeho patrí k základným ľudským potrebám

Manažérska komunikácia
Komunikovanie patrí k najvýznamnejším manažérskym činnostiam. Špecifickou črtou komunikovania manažéra s podriadenými, nadriadenými, či inak spolupracujúcimi jednotlivcami, skupinami a orgánmi je dosiahnutie vytýčeného cieľa v plnený úloh. Ide tu o asymetrickú komunikáciu, to znamená že:
– manažér ako oznamovateľ informácie musí mať viac dobrých argumentov, nástrojov pôsobenia a ovplyvňovania ako partner
– jeho tok informácií bude razantnejší a na vyššom stupni, s väčšou pravdepodobnosťou získava vplyv, presvedčivosť
– je to viac jednosmerné presviedčanie a ovplyvňovanie, aj keď sa realizuje v rámci dvojsmernej výmeny názorov

V praktickom živote sa často stretávame:
S jednosmernou manažérskou komunikáciou. Ide o komunikáciu manažéra k podriadeným. Tu sa môžu vyskytnúť situácie a neraz aj nie celkom vhodné postupy. Napr:
– oznamovanie prebieha v rovine informačno-oboznamovacej. Komunikácia sa zúži na neadresné oznamovanie
– štylizuje sa do úlohy neosobného hovorcu, nedokáže svoje stanovisko jednoznačne vyjadriť
Stáva sa že nemusí poznať:
– metódy a spôsoby spätnej väzby
– subjektívne, vnútorné procesy účastníkov komunikácie
– spôsoby efektívnej aplikácie vhodných metód

S obojsmernou manažérskou komunikáciou. Môžeme ju prirovnať k dialógu.
Tu sa môžu vyskytnúť problematické situácie ak:
– manažér komunikuje s podriadenými málo adaptívne. Nevie odhadnúť ako sú na dialóg pripravený, alebo nedokáže pohotovo a pružne reagovať na situácie a pokračuje v tom čo si vopred pripravil
– keď nedokáže navodiť uvoľnenú a tvorivú atmosféru. Nedokáže vyprovokovať dialóg a komunikácia sa stáva neosobnou. Zamestnanec by totiž mal pociťovať, že manažér chce poznať jeho subjektívny názor, že ho akceptuje a objektívne zhodnotí
Pre príjemnú komunikáciu je potrebné dodržiavať aj interpersonálnu zónu vzdialenosti:
– zóna intímna – 0-0,45 m
– zóna osobná – 0,45-1,2 m
– zóna sociálna – 1,2-3,6 m
– zóna verejná – 3,6-7,2 m

Pre optimálnu a efektívnu komunikáciu by sme mali:
– prejaviť záujem o druhého, snažiť sa ho lepšie spoznať a pochopiť
– nechať druhého hovoriť a pozorne ho počúvať
– opatrne narábať s kritikou
– byť opatrný s príkazmi
– uznať vlastné chyby
– pochváliť čo stojí za pochvalu
– vžiť sa do situácie partnera
– nešetriť úsmevom
– nehovoriť o tom čo nechceme, alebo nemôžeme urobiť
– nesťažovať sa
– nebyť sebecký, nehovoriť iba o sebe
– neskákať do reči
– nezhadzovať partnera
– nevyťahovať staré problémy a hnevy
– nehovoriť veľa
– nehľadať vinníka

Návrhy na konštruktívne riešenie konfliktov
1. Buďte konkrétny, keď uvádzate problém
2. Neuspokojujte sa so sťažnosťami, aj keby boli konkrétne
3. Žiadajte a poskytujte spätnú väzbu, aby ste si boli istý že ste dobre pochopili a boli pochopený
4. Sústreďte sa na jedinú tému, inak sa vám môže stať, že sa stratíte v záplave tém
5. Nerozprávajte priveľa a buďte tolerantný
6. Uvažujte o kompromise. Neexistujú absolútne objektívne pravdy.
7. Nepredpokladajte, že viete, čo si druhý myslia, overte si to v otvorenej komunikácií
8. Nehovorte druhým, čo by mali vedieť, alebo čo by mali cítiť. Nenaprávajte druhých.
9. Neoznačujte druhých nálepkami
10. Sarkazmus je zákerná zbraň
11. Držte sa toho čo je tu a teraz. Krivdy, týkajúce sa minulosti sa naprávajú veľmi ťažko, alebo vôbec.
12. Usporiadajte si myšlienky skôr ako prehovoríte. Nebojte sa zatvoriť oči a premýšľať.
13. Výhrou budú dobré medziľudské vzťahy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk