Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Marketingový mix

OBSAH

1. Úvod........................................ 2
2. Základné údaje o spoločnosti..... 3
3. Poslanie, vízia, filozofia, predmet a opis činnosti spoločnosti KRBO s r.o. ... 3
3.1. Poslanie firmy........................ 3
3.2. Vízia firmy............................. 3
3.3. Filozofia................................. 3
3.4. Predmet činnosti..................... 4
3.5. Opis činnosti........................... 4
3. 5. 1. Vstupy............................... 4
3.5.1.1. Materiálové vstupy............. 4
3.5.1.2. Technické vstupy............... 4
3.5.1.3. Technologické vstupy......... 4
3.5.1.4. Ľudský kapitál................... 4
3.5.1.5. Know-how......................... 4
3.5.1.6. Kapitál.............................. 4
3.5.2. Výstupy............................... 4
4. Marketingový mix spoločnosti...... 5
4.1. Produktový mix - produkčná a sortimentná politika ... 5
4.1.1. Kľúčový produkt................... 5
4.1.2. Doplnkový sortiment............. 5
4.2. Cenový mix - cenová politika.... 5
4.2.1. Faktory rozhodovania o cenách... 5
4.2.2. Vplyv ekonomických procesov na tvorbu cien... 6
4.2.2.1. Ekonomické zmeny............. 6
4.2.2.2. Položky, ovplyvňujúce cenu... 6
4.2.2.3. Vplyv životného cyklu produktu na tvorbu cien ... 6
4.2.2.4. Vplyv typu produktu na tvorbu cien....................................................... 6
4.2.3. Vlastná politika...................... 7
4.3. Distribučný mix - distribučná politika... 7
4.4. Komunikačný mix - komunikačná politika... 7
4.4.1. Reklama............................... 7
4.4.2. Podpora predaja.................... 7
4.4.3. Public relations...................... 7
4.4.4. Osobný predaj....................... 8
5. Rastová stratégia......................... 8

1. Úvod

Predmetom práce je pohľad na aplikáciu marketingových stratégií fiktívnej spoločnosti KRBO s r. o.. Hlavným podnetom vzniku bola strata zamestnania a zabezpečenie životnej existencie. Od vzniku spoločnosti sa celková filozofia a vedenie opieralo o skúsenosti vlastníkov, ktorí sa venovali individuálnemu chovu a už v tej dobe zvažovali rozbehnúť podobný projekt. Schválením výroby bola spoločnosť zaradená do zoznamu prevádzkarní schválených pre králičie mäso podľa nariadenia vlády č. 300/2003 Z. z. (podľa smernice Rady 91/495/EHS) v Slovenskej republike. So svojimi výsledkami sa stala členom Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.

2. Základné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: KRBO s r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:
tel/fax: +421/46/
e-mail:
Internet: www.krbo.sk

KRBO s r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Spoločnosť založili traja spoločníci. Základné imanie malo na začiatku hodnotu 350 000,- Sk, pričom peňažné vklady a podiely jednotlivých zakladateľov činili:
A 150 000,- Sk
B. 100 000,- Sk
C. 100 000,- Sk
Všetci traja spoločníci sú vlastníkmi a konateľmi a zamestnancami firmy zároveň. Cieľom takéhoto rozloženia kompetencií je dosiahnuť harmonickú symbiózu pri ďalšom rozvoji podniku. V oblasti vedenia spoločnosti a pri všetkých dôležitých obchodných a marketingových rozhodnutiach sa vyžaduje súhlas minimálne dvoch konateľov.

3. Poslanie, vízia, filozofia, predmet a opis činnosti spoločnosti KRBO s r.o.

3.1. Poslanie firmy

Poslaním našej firmy je predstava o zmysle podnikania spoločnosti, o tom, v akej oblasti sa bude angažovať a čím sa chce stať v dlhšom časovom horizonte. Spoločnosť sa snaží o čo najefektívnejšie využívanie všetkých vedomostí, skúseností a zručností nášho pracovného potenciálu, ktorým ponúkame klientele chovných králikov; voľné, chladené, mrazené a hlboko zmrazené králičie mäso určené na ľudskú spotrebu a určené na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a uvádzanie do obehu. Garantujeme spracovanie mäsa v zmysle Potravinového kódexu SR a v súlade so smernicou Rady Európskych spoločenstiev č. 91/495/EHS zo dňa 27. 11. 1990 o zdravotných a veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu králičieho mäsa a mäsa z chovanej zveri a ich uvádzanie na trh, vrátane splnenia podmienok HCCP.

3.2. Vízia firmy

Chceme sa postupne dostať v rámci regiónu kraja na popredné miesto, zapísať sa v slovenskom rebríčku služieb čo najlepšie, ako aj dostať sa do povedomia širokej verejnosti. Nechceme sa zaoberať len kľúčovými aktívami (financie), ale chceme skôr stavať na ľudskej stránke podnikania, reakciách, znalostiach a schopnostiach a zabezpečiť tak dostatok kvalitného králičieho mäsa, vhodného pre obyvateľov odkázaných na diétne stravovanie (napr. diabetes) ako aj na sprostredkovanie chovných kusov tým klientom, ktorí budú mať záujem zriadiť si, či už chovnú stanicu, alebo individuálny chov. Našou prioritou je patriť medzi firmy s vysokým štandardom, kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou pri udržiavaní stálych, ale i získavaní nových zákazníkov. Chceme získať podporu zákazníkov, čo by viedlo ku dlhoročným spokojným a spoľahlivým vzťahom a zamedziť ich fluktuácii.

3.3. Filozofia

Celú filozofiu sme rozdelili do troch bodov:

  1. Vzťah k zákazníkom
    Je postavený na konštatovaní, že zákazník je verný, ak je spokojný. Je založený na úcte a zodpovednosti. Sme si vedomí toho, že verní zákazníci sú kontinuálnym zdrojom tržieb a úspor pri získavaní nových zákazníkov, preto naše vzťahy k nim staviame aj na vernosti, čo vedie k obojstrannej spokojnosti. Nielenže naša spoločnosť je v konečnom dôsledku zisková, ale aj verní zákazníci sú po čase ziskoví.
  2. Vzťah k prírode
    Našou snahou je žiť v súlade s prírodou, neustále vykonávať separáciu odpadu, používať recyklovateľné obaly a materiály.
  3. Vzťah k rozvoju podniku
    KRBO s r. o. plánuje do ďalekej budúcnosti vybudovať vlastné predajne nielen v regióne ale aj v rámci celého Slovenska a tak rozšíriť svoj podiel na domácom trhu. Zároveň touto formou chce v budúcnosti napomôcť k zníženiu nezamestnanosti.

3.4. Predmet činnosti

Hlavnou činnosťou KRBO s r.o. je poskytovanie vysokokvalitných služieb a výrobkov v oblasti chovných králikov; voľného, chladeného, mrazeného a hlboko zmrazeného králičieho mäsa určeného na ľudskú spotrebu a určeného na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a uvádzanie do obehu. Ďalšou aktivitou je sprostredkovanie chovných kusov tým klientom, ktorí budú mať záujem zriadiť si, či už chovnú stanicu, alebo individuálny chov vrátane poradenstva. Vedľajšou činnosťou je predaj doplnkového tovaru súvisiaceho s chovom králikov.

3.5. Opis činnosti

3.5.1. VSTUPY

3.5.1.1. Materiálové vstupy

• kŕmne granule
• obiloviny (ovos, jačmeň, pšenica)
• seno
• králikárne
• slama
• očkovacie prípravky
• vitamínové prípravky
• ostatný materiál
• energia, voda

3.5.1.2. Technické vstupy

• manipulačné zariadenia (fúrik)
• skladovacie zariadenia (chladničky, mrazničky, mraziace boxy)
• pracovné nástroje (nože, sekáče, riad)
• spracovateľské zariadenie (kuchynská linka, výlevka, priestor na rozrábku mäsa)

3.5.1.3. Technologické vstupy

• software, hardware, technologický postup rozrábky

3.5.1.4. Ľudský kapitál

• vlastníci a zamestnanci v jednom
• pomocné sily - brigádnici

3.5.1.5. Know-how

• ľudské intelektuálne a fyzické schopnosti a zručnosti a vedomosti

3.5.1.6. Kapitál

• vklady spoločníkov, pôžičky, peniaze zo zisku

3.5.2. VÝSTUPY

Výstupom je uspokojenie potreby zákazníka, teda nasýtený a spokojný klient a taktiež zrealizovanie tržby.

4. Marketingový mix spoločnosti

4.1. Produktový mix - produkčná a sortimentná politika

Je to súbor všetkých produktov, ktoré firma ponúka na predaj svojim zákazníkom. Tvoria ho produktové rady:

4.1.1. Kľúčový produkt

- králičie mäso – mäso, ktoré má nižší obsah tuku i cholesterolu. V našom chove ponúkame králičie mäso brojlerového králika HY PLUS a francúzskeho barana.
Králičím mäsom sú všetky jedlé časti králika vhodné na ľudskú spotrebu. Ku králičiemu mäsu sa pri jeho opracúvaní nič nepridáva a jediným konzervačným zásahom je zníženie jeho teploty.
Do obehu sa uvádza ako celé telo zabitého králika alebo ako králičie diely, alebo králičie drobky.
Zabitý králik je telo celého králika po vykrvení, po stiahnutí z kože, odrezaní koncov končatín v tarzálnych kĺboch v oblasti záprstného a zápästného kĺba, po vypitvaní a v príslušnej trhovej úprave: - králik celý z drobkami
- králik celý bez drobkov
- králik celý s hlavou a s drobkami
- králik celý s hlavou bez drobkov.
Králik celý je zabitý králik po oddelení hlavy v mieste druhého krčného stavca. Králik celý s hlavou je králik celý s neoddelenou hlavou a očami. Králik celý s drobkami je zabitý králik, ktorý má v hrudnej dutine vložené zabalené drobky. Králik celý bez drobkov a králik celý s hlavou bez drobkov je zabitý králik po vypitvaní v príslušnej trhovej úprave.
Králičie diely sú jedlé časti králika, ktoré tvoria ucelené a súvislé svalové tkanivo s kosťou alebo bez kosti.
Králičie drobky sú jedlé vnútorné orgány králika, a to srdce, pečeň, pľúca a obličky.
Králičie diely a samostatné králičie drobky sa uvádzajú do obehu len z mladého alebo brojlerového králika. Králičie diely je možné ponúkať podľa dopytu v nasledovných variáciách:
- polený králik
- králičie plece
- králičia zadná štvrtka
- králičí chrbát
- králičie stehno
- neoddelené králičie stehná
- králičie ramienko
- králičie filé
Živé králiky - pre založenie individuálneho chovu alebo pre zriadenie chovnej stanice
Králičie kože - pre spracovateľský priemysel

4.1.2. Doplnkový sortiment

- vitamínové prípravky
- kŕmne granule

4.2. CENOVÝ MIX - cenová politika

4.2.1. Faktory rozhodovania o cenách

1. interné:
a) ciele marketingu
b) prežitie
c) maximalizácia bežného zisku
d) maximalizácia trhového podielu
e) vodcovstvo v kvalite
f) stratégia marketingového mixu
g) náklady
h) organizácia tvorby cien

2. externé:
a) charakter trhu a dopytu
b) čistá konkurencia
c) monopolistická konkurencia
d) oligopolistická konkurencia
e) čistý monopol
f) štátny monopol
g) súkromný regulovaný monopol
h) neregulovaný monopol
ch) konkurencia
i) ostatné faktory vonkajšieho prostredia:
ii) ekonomické (inflácia, recesia, prudký rozmach, úrokové sadzby)
iii) štátna správa (zákony týkajúce sa cien)

4.2.2. Vplyv ekonomických procesov na tvorbu cien

4.2.2.1. Ekonomické zmeny

1) obdobie prosperity
2) obdobie ekonomickej recesie

V priebehu ekonomického cyklu sa spoločnosť rozhoduje medzi stratégiami:
1) zvýšenie cien
2) modifikovanie ceny vo vzťahu k nákladom
3) prispôsobenie cenovej stratégie stratégiám konkurencie
4) zníženie rozsahu sortimentu svojich produktov

4.2.2.2. Položky, ovplyvňujúce cenu

1. rabat:
a) usmerňuje postoje kupujúcich
b) napomáha úspore nákladov
c) napomáha racionalizácii
d) zvyšuje príjmy
e) udržuje obrat
f) má aj psychologické funkcie
Druhy rabatov:
1. sezónny rabat
2. kvantitatívny rabat
3. pokladničný rabat
4. funkčné rabaty
5. reklamné rabaty
6. kombinované rabaty

2. skonto - zrážka z nákupnej ceny

3. bonus

4.2.2.3. Vplyv životného cyklu produktu na tvorbu cien

1) fáza uvádzania - uvádzacie ceny
2) fáza rastu - "smotanové" ceny klesajú, uvádzacie rabaty odpadajú
3) fáza zrelosti - ceny sa udržiavajú na konkurenčnej úrovni
4) fáza poklesu - znižovanie cien

4.2.2.4. Vplyv typu produktu na tvorbu cien

1) módne produkty

4.2.3. Vlastná politika

Spoločnosť KRBO s r.o. na začiatku svojho pôsobenia na trhu pri tvorbe cien vychádza z troch položiek, a to zo:
1/ zákazníckych dopytových funkcií
2/ nákladových funkcií
3/ konkurenčných cien
Vhodná cena je medzi cenovým dnom, ktoré predstavujú náklady a cenovým stropom, ktorý predstavuje zákaznícke zhodnotenie vlastnej ponuky. Do úvahy sa však berú aj konkurenčné ceny.
Pod koncovú cenu produktov sa podpísali okrem nákupných nákladov na zabezpečenie chovu, produktových a iných nákladov aj dane, najmä DPH a spotrebná daň.
Plánujeme dosiahnutý zisk rozdeliť:
Odvody zo zdaneného zisku do rezervného fondu 70%
Provízie 2%
Rozvojové investície 28%

4.3. Distribučný mix - distribučná politika

KRBO s r. o. distribuuje t. č. produkty prostredníctvom svojej vlastnej predajne v sídle spoločnosti ako aj prostredníctvom siete odberateľov - maloobchod, veľkoobchod, hotelové a reštauračné zariadenia, spracovatelia mäsa. Na začiatku činnosti má snahu čo najviac navýšiť percentuálny podiel predaja v rámci regiónu Trenčianskeho kraja. Pri predaji produktov je súčasťou:
1. priameho distribučného kanála - predajňa v sídle firmy
2. nepriameho jednoúrovňového distribučného kanála, ktorý sa skladá z produkovateľa, konečného spotrebiteľa a medzičlánku, ktorého tu predstavuje maloobchodník, veľkoobchodník.
3. nepriameho dvojúrovňového distribučného kanála, ktorý sa skladá z produkovateľa, konečného spotrebiteľa a medzičlánkov, ktorého tu predstavuje maloobchodník/veľkoobchodník a spracovateľ mäsa na výrobky.

4.4. Komunikačný mix - komunikačná politika

Pozostáva zo špecifickej kombinácie prvkov reklamy, podpory predaja, public relations a osobného predaja, ktoré spoločnosť využíva na presadenie svojich reklamných a marketingových cieľov.
KRBO s r.o. disponuje týmito nástrojmi komunikačného mixu:

4.4.1. Reklama

- na svoju propagáciu spoločnosť využíva regionálne dostupné masovo-komunikačné média : TV shoty, reklama v tlači, reklama na letákoch, do budúcnosti plánuje bilboard na úpätí obce sídla firmy a vlastnú web stránku

4.4.2. Podpora predaja

- spoločnosť má snahu dodávať produkty s vysokou nutričnou hodnotou, vhodné nielen pre spotrebiteľov odkázaných na diétne stravovanie, ale aj pre širokú verejnosť. Pravidelným maloodberateľom ponúka zaujímavé zľavy pri dlhodobo stálom odbere so zámerom pozitívnej odozvy, čo sa týka ceny u maloodberateľa voči spotrebiteľovi. V rámci predaja vlastnou prevádzkou ponúka sezónne zľavy na chovné produkty ako aj na doplnkový sortiment. Taktiež v rámci interného predaja ponúka množstevné zľavy.

4.4.3. Public relations

- KRBO s r.o. sa snaží budovať si dobrý image a získať si pozornosť verejnosti finančnou alebo fyzickou účasťou na mimopracovných aktivitách v obci sídla spoločnosti. Napr. prispieva finančnou aj fyzickou účasťou na činnosť športového futbalového mužstva v obci sídla spoločnosti a taktiež v plnej miere prispieva na chod stolnotenisového klubu mládeže.

4.4.4. Osobný predaj

- spoločnosť sa snaží získavať dobré renomé i stálu klientelu. Kontinuálne sa ju snaží udržiavať, ale i prilákať nových odberateľov. Odberateľmi sú predovšetkým:
a) drobní podnikatelia, ktorí prostredníctvom svojich prevádzok sprostredkúvajú predaj širokej verejnosti (maloobchod)
b) veľkoobchodné reťazce
c) spracovatelia mäsa na výrobky
d) súkromné osoby
e) hotelové a reštauračné zariadenia v sezónnom období

5. Rastová stratégia

Rastová stratégia v prvých rokoch vychádza z rozdelenia zisku. Spoločnosť plánuje dosiahnutý zisk rozdeliť:
Odvody zo zdaneného zisku do rezervného fondu 70%
Provízie 2%
Rozvojové investície 28%

Finančná analýza po uzatvorení roku zobrazí, či rozhodnutie bolo správne, alebo spoločnosť rozhodne a v prvom rade prehodnotí faktory vplývajúce na rozhodovanie o cenách.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk