Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Počítač a naše zdravie

O vplyve práce s počítačom na naše zdravie sa sa robilo v zahraničí množstvo výskumov. Publikovalo sa veľa správ a štúdii.

Z nich vyplýva, že na naše zdravie majú vplyv na jednej strane vlastnosti počítača a jeho komponentov a na druhej strane spôsob jeho používania a pracovné prostredie, v ktorom sa počítač spolu s jeho užívateľom nachádza. --------------------------------------------------------------------------------


Vplyv pracovného prostredia na človeka pri práci s počítačom
Či si to už človek uvedomuje viac, alebo menej, na jeho psychiku, fyzický a zdravotný stav pôsobí v pracovnom procese celý komplex vonkajších ale aj vnútorných vplyvov. Počnúc alergiou na protivného šéfa, alebo starosti o deti, až po cvrlikajúci pevný disk v počítači, alebo intenzívnu vôňu nového parfému príťažlivej kolegyne. To všetko a ešte omnoho viac vnímajú naše zmysly a odvzdávajú na spracovanie do mozgu. Ten je práve intenzívne zamestnaný 17-timi halierami chýbajúcimi v mesačnej uzávierke, ale nezávisle na tom bez nášho vedomia spracováva aj ostatné impulzy z okolia. A možno práve tie sú na príčine, že tých 17 halierov už dve hodiny nie a nie nájsť. Svetlo. Jeho kvalita, umiestnenie zdrojov, odrazy a odlesky majú priamy vplyv na záťaž nášho zraku. Svetlo ovplyvňuje kvalitu a množstvo získavaných zrakových informácií, vplýva na efektivitu práce a pôsobí aj na náš psychický stav. Farby. Patria k zrakovým vnemom a ovplyvňujú psychiku pri práci, niektoré priaznivo a ukľudňujúco, iné záporne. Týka sa to aj nielen farebného riešenia priestorov kancelárie, ale aj počítača a jeho komponentov a používaného software. Hluk. Nepríjemné dôsledky hluku pri práci s PC zapríčiňujú stratu koncentrácie a zvýšenú chybovosť, hoci samotné počítače nie sú zdrojom škodlivých prejavov hluku. Pri práci s počítačom sa zdrojom rušivého hluku stávajú najčastejšie zvuky doliehajúce z ulice do miestnosti. Zdroj hluku však môže byť aj priamo vo vašej kancelárií. Mikroklíma. Teplo, chlad, vlhko, prúdenie vzduchu. Nízke alebo príliš vysoké teploty pracovného prostredia citeľne ovplyvňujú chybovosť a výkonosť obsluhy zariadení vplývajú na chorobnosť ľudí. Žiarenie. Najčastejším negatívnym sprievodným javom katódových obrazoviek počítačových monitorov je elektromagnetické žiarenie. Jeho následky začínajú únavou v niektorých prípadoch podráždením pokožky tváre a očí. Stres. Pôsobí na psychiku a ovplyvňuje výkonnosť a chybovosť. Pri dlhodobom pôsobení môže zapríčiniť psychické ale aj telesné ochorenia.

Tvar a umiestnenie. Tvarové riešenie ovládačov a priestorové uporiadanie jednotlivých častí pracovného miesta má zásadný vplyv na fyzickú a psychickú pohody pri práci s počítačom, vplýva na výkonnosť a kvalitu práce. Pri interakcii človeka so svojím okolím dochádza ku kumulujúcim účinkom spomínaných faktorov. Synergický efekt viacerých nedodržaných pravidiel má za následok trvalú záťaž najmä CNS, pohybového aparátu a zraku. Dlhodobejšie pôsobenie nepriaznivých účinkov nevyhovujúceho pracovného prostredia oslabuje adaptačné mechanizmy obsluhy počítača, ktoré môžu vyústiť do problémov v zdravotnej, ekonomickej aj sociálnej sfére.

Predchádzanie týmto problémov znamená nadobudnúť aspoň základné poznatky z ergonómie práce a realizovať ich v praxi.--------------------------------------------------------------------------------


Najčastejšie zdravotné problémy pri práci s počítačom
Aj keď nemožno úplne oddeliť zdravotné dôsledky práce na počítači pre užívateľa od ostaných vplyvov (celkový životný štýl, fyzické a psychické danosti človeka, spôsob stravovania, a pod.), práca na počítači má svoje špecifiká a tým aj hroziace riziká pre naše zdravie. Popis zrakových problémov
Náročnosť práce za obrazovkou monitora môže vyvolať viaceré zrakové problémy:

očnú únavu spojenú s pocitom očnej námahy prerastajúci až do bolestí hlavy
zvýšené slzenie
podráždenie očných spojiviek, pálenie očí
pocit tlaku v očiach
spomalované zaostrovanie
pocit rozmazanosti obrazu
Zrakové problémy súvisiace s poruchami slzného filmu
Za normálnych okolností oko produkuje slzný film, ktorá spĺňa viaceré ochranné funkcie.Film chráni oko pred prachom a zvlhčuje očný povrch. Býva obnovovaný mrkaním viečka, ktoré roztiera slzný film po celom povrchu oka.

Pri práci za obrazovkou sa znižuje počet mrknutí tri až štyrikrát, vplyvom vertikálneho pohľadu na obrazovku sa zväčšuje plocha odkrytého oka, čo má za následok zvýšené vyparovanie slzného filmu. V dôsledku toho sa dostaví suchosť očí užívateľa počítača, nie zriedka sprevádzaná pálením. Obranné mechanizmy oka zareagujú jeho zvýšenou slzivosťou.

K poruchám slzného filmu prispieva:

dlhotrvajúca práca za obrazovkou bez zrakového kľudu
výškovo nevhodne postavený monitor
v osi priameho pohľadu užívateľa alebo nad ňou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk