Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Internet

Internet je počítačová sieť, ktorá spája milióny počítačov po celom svete a umožňuje globálnu komunikáciu pre podniky, školy, domácnosti, atď.

Internet zaznamenal masové rozšírenie v roku 1990 a stále jeho popularita rastie. Sieť sa skladá z viac ako 4 miliónov serverov poskytujúcich rôzne informácie alebo služby. Počet používateľov Internetu je veľmi ťažké zistiť. Každá služba na Internete je používaná stovkami používateľov a to znamená milióny ľudí každý deň na celosvetovej sieti. Počet serverov, služieb, informácií a tak isto počet užívateľov sa neustále zvyšuje.

Najnovšia Internetová služba World Wide Web (WWW) podporila masový rozvoj Internetu poskytnutím jednoduchého "ukáž a klikni" grafického rozhrania. WWW je atraktívna pre používateľov svojou interaktivitou, jednoduchosťou a kombináciou grafiky, textu, zvukov a animácií na jedno veľmi bohaté komunikačné médium.

VZNIK INTERNETU

Začiatky internetových technológií môžeme hľadať v roku 1969, keď Advanced Research Projects Agency krytá U.S. Department of Defense začala projekt vytvorenia počítačovej siete, ktorá by umožnila komunikáciu počítačov na rôznych typoch sietí.

Počas rokov 1970 až 1980 vzniklo veľa typov sietí na základe rôznych druhov hardware. Niektoré siete, nazývane Local Area Networks (LANs) spájali počítače na krátke vzdialenosti, použitím káblov a špeciálneho hardware na každom počítači. Druhé ešte väčšie siete, nazývané Wide Area Networks (WANs) spájali počítače na väčšie vzdialenosti, použitím prenosových liniek, podobných tým linkám, ktoré sa používajú na telefonovanie.

Napriek tomu, že LANs a WANs umožnili jednoduchšie prenášanie informácií v rámci organizácií, informácie sa zastavili na hraniciach každej siete. Každá sieť prenášala informácie svojou vlastnou technológiou založenou na používanom hardware. Špecifická LAN mohla pracovať len s určitým druhom počítačov a väčšina LANs a WANs bola navzájom nekompatibilná.

Internet bol vytvorený na spojenie nekompatibilných sietí a teda na umožnenie prenosu informácií medzi používateľmi rôznych druhov počítačov a sietí. Spojenie bolo docielené pridaním špeciálnych počítačov, nazývaných routery, ktoré umožnili spojenie LANs a WANs rôznych typov. Spojené počítače potrebovali spoločný protokol, súbor informácií opisujúcich ako treba prenášať dáta.

Tvorcovia Internetu nazvali tento nový protokol TCP/IP a systém spojených sietí vytvoril Internet.

TCP/IP

TCP/IP je software používaný na Internete, na presun informácií z počítača na počítač a zo siete na sieť. Skladá sa z dvoch častí: Internet protocol (IP) a Transmission Control Protocol (TCP).

IP rozdeľuje informáciu na softwareové packety, ktoré budú prenášané po sieti. Keď počítače rozumejú IP, tak môžu prijímať a posielať packety po sieti. Počítač, ktorý chce poslať dáta na Internet použije IP na rozdelenie informácií na packety a počítač, ktorý príma informácie použije IP na poskladanie dát z packetov.

TCP spolupracuje s IP, aby zaručil, že informácia je správne prenášaná po Internete. TCP software dozerá na to, aby boli doručené packety správne poskladané. Ak náhodou nejaké packety chýbajú, TCP požiada posielajúci počítač o poslanie chýbajúcich packetov.

IP ADDRESING

Každý počítač na Internete má pridelenú unikátnu číselnú adresu, ktorá sa volá IP adresa. Každý packet pohybujúci sa po Internete obsahuje IP adresu posielajúceho a tiež prijímajúceho počítača. Pomocou IP adries routery presúvajú packety po Internete pokým nedosiahnu svoj cieľový počítač.

Odkiaľ pochádza moja IP adresa?

Keď sa na Internet pripája nejaká organizácia (aj Internet Provider), tak dostane sadu IP adries od internetových autorít. A keď sa pripája na Internet niekto cez Internet Providera, tak jeho adresa je prideľovaná dynamicky (to znamená, že vždy je iná) zo sady, ktorú vlastní provider.

SERVERE A KLIENTI

Každý počítačový program, kt. komunikuje cez Internet je buď server alebo klient.

Server ponúka službu iným počítačom na sieti. Napríklad súborový server (file server) obsahuje súbory rôzneho druhu pre používateľov siete. Službu, ktorú ponúka, je úschova a poskytovanie súborov. Na Internete je veľa file serverov, niektoré z nich ponúkajú súbory určitého druhu, napr. obrázky áut alebo mapy počasia atď.

Klient si žiada určitú službu daného servera. Väčšina služieb je navrhnutá tak, že špeciálny klient program musí byť spustený aby mohol počítač (klient) komunikovať so serverom. Napr. na získanie súboru zo servera, klient program na vašom počítači musí vyformulovať a poslať požiadavku na server. Server program nájde žiadaný súbor a pošle jeho kópiu späť pre klient program, ktorý ho buď uloží alebo ho spustí na okamžité použitie.

Klient a server používajú spoločnú metódu pre komunikáciu a pre poslanie súborov z jedného počítača na druhý, nazývanú protokol.

ČO JE NA INTERNETE?

Krátky zoznam populárnych služieb:

FTP - (File Transfer Protocol) - je interneová služba, ktorá prenáša súbory medzi počítačmi. Niektoré FTP serveri si vyžadujú aby si zákazník pred použitím serveru založil špeciálne konto a tým získal povolenie na používanie. Existujú aj FTP serveri, ktoré majú špeciálne kontá, nazývané "anonymous" pomocou, ktorých sa môžu neregistrovaní užívatelia dostať k súborom.

ELEKTRONICKÁ POŠTA - (E-mail) - je poštový systém Internetu. Umožňuje poslanie správy jednému alebo viacerým príjemcom, pokiaľ majú svoje e-mailové adresy. Moderné e-mailové systémy umožňujú poslanie zvuku, videa a obrázkov spolu s e-mailovou správou.

BULLETIN BOARDS - nazývané aj NEWSGROUPS alebo DISCUSSION GROUPS (diskusné skupiny) pracujú podobne ako e-mail. Ale namiesto poslania správy jednému užívateľovi sa správa pošle na news server. Na tomto serveri sú správy, ktoré sa volajú articles, uložené v hierarchických adresároch. Užívatelia sa môžu zapojiť do tejto služby, prečítaním správy a napísaním odozvy na danú správu. Klient software, ktorý umožňuje prístup k bulletin boards službe sa nazýva news reader.

GOPHER - je služba na prehliadanie Internetu organizovaná ako séria menu. Prvky v týchto menu môžu byť súbory na danom serveri alebo môžu odkazovať na iné Gopher serveri. Navigáciou gopher menu "cestuje" užívateľ po Internete až kým nenájde informáciu, ktorú hľadal.

WORLD WIDE WEB - je najsilnejšia a najrýchlejšie sa rozvíjajúca služba. Používa hypertextové odkazy, nazývané aj hyperodkazy na lokalizovanie a otvorenie stránok z WWW serverov. WWW stánky kombinujú zvuk, grafiku, animáciu, text a programy do dynamického dokumentu. Užívatelia si prezerajú stránky v browseroch (prehliadačoch), klientoch, ktorí dokážu zobraziť HTML (Hyper Text Markup Language) v ktorom sú stránky napísané.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk