Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Marketingový informačný systém SAP R/3

1. Úvod do problematiky systémových integrátorov

Ekonomické a právne prostredie podnikania sa výrazne mení. Rozhodovanie s rizikom, na základe neúplných informácií, neustále zmeny, rastúca zložitosť problémov a vzťahov, to sú charakteristiky súčasného manažmentu. Na rozhodovanie v tomto prostredí treba využívať nové médiá a racionalizovať informačné toky. Softvérové firmy vyvíjajú rozličné univerzálne platformy na všetky požiadavky podnikového spracovania údajov. Súčasný trend štandardizácie a otvorenosti vedie k tomu, že zvýšenou mierou vznikajú systémové a aplikačné programy, ktoré sú koncipované ako integrovateľné komponenty. Systémové integrátory sú softvérové produkty, umožňujúce vzájomne spájať parciálne programy detailne riešiace jednotlivé činnosti firmy. Vytvárajú im štrukturálny priestor, vrámci ktorého poskytujú záruku, že i v budúcnosti zostanú integračnou platformou. Často sa stotožňujú so systémami na riadenie podnikov. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým systémy na riadenie podniku sú produktom jednej softvérovej firmy, systémové integrátory umožňujú spíjať moduly rôznych firiem do jednotnej štruktúry.
Jadrom systémových integrátorov býva najčastejšie manažérsky informačný systém. Prakticky všetky informačné systémy majú modulárnu skladbu. Umožňujú tak spoločný manažment údajov a funkcií v rozptýlených hardvérových a softvérových prostrediach. Vytvárajú univerzálnu platformu na všetky požiadavky spracovania údajov v podniku. Systémové a aplikačné programy sú koncipované ako integrovateľné komponenty. Plné nasadenie týchto produktov potom poskytuje mnohé prínosy, predovšetkým:
 Zlepšené plánovanie a riadenie
 Zlepšené predpovede o nákupe
 Pomoc pri podnikateľskom rozhodovaní
 Dokonalejšie riadenie veľkých kontraktov
 Zvýšenie produktivity
 Plný dohľad nad finančným tokom

Úlohou jadra systému SAP R/3 je vytvoriť štruktúrovaný priestor na integrovanú prevádzku jednotlivých komponentov rozličných aplikačných programov.

Jadro tohto systému (R/3 Basis Software):
 Pripravuje programové prostredie na aplikácie
 Zaisťuje optimálne vkladanie aplikácií do systémového prostredia
 Definuje stabilnú elektronickú štruktúru pre rozšírenie systému
 Obsahuje výkonné nástroje na administráciu celého systému
 Umožňuje rozloženie zdrojov a systémových komponentov
 Poskytuje rozhrania pre decentralizované časti systému a cudzie produkty

Jadro systému R/3 sa skladá z viacerých vzájomne sa doplňujúcich komponentov, čo zodpovedá veľmi rozvetvenej oblasti úloh. Využíva sa trend rozložiť softvérové systémy do lokálnych sietí, preto sa komponenty jadra systému R/3 rozprestierajú po celej firme. Na distribúciu dát a programov na lokálne počítače sa využíva filozofia klient/server. Týmto spôsobom možno optimálne vyvažovať lokálne vyťaženie počítačov. Využíva sa trojstupňová počítačová hierarchia:

1. Centrálny počítač funguje ako server. Vykonávajú sa tu všetky databázové zmeny.
2. Okolo databázového centra sú zoskupené viaceré aplikačné servery. Tu bežia vlastné aplikačné softvérové produkty.
3. Na individuálnych pracovných staniciach sa realizuje decentralizovaná prezentácia grafických obrazoviek

Každý zo softvérových systémov riadenia podniku sa skladá z jadra a rôznych ucelených modulov, ktoré tvoria komplexnú ponuku na riadenie firmy. Marketingový informačný systém v týchto systémoch zvyčajne nevystupuje ako samostatný modul. Je to dané tým, že informácie, ktoré potrebujete alebo poskytuje, sú často prierezové a zasahujú do rôznych firemných činností. Preto ako MkIS pôsobia informácie získavané z modulov jadra systému, nákup, zásobovanie, plánovanie dodávok, predaj vo väzbe na automatizáciu administratívnych prác, účtovníctvo a ďalšie činnosti. Obr.: Modulárna štruktúra informačného systému

2. Charakteristika systému my SAP
mySAP Business Suite -- riešenia pre adaptabilné podniky
Flexibilita, ktorú potrebujete na zvládnutie zmien -- v každom odvetví. mySAP Business Suite je rodina riešení a integračná aplikačná platforma. Poskytuje otvorené business aplikácie, ktoré maximalizujú prínosy zo vzťahov integráciou ľudí, informácií a procesov. Tieto aplikácie umožňujú užívateľom dosahovať trvalé výsledky naprieč celým podnikateľským reťazcom a poskytovať potrebnú flexibilitu na zvládnutie neustálych zmien v dnešnom podnikateľskom prostredí. Predbehnite svoju konkurenciu
mySAP Business Suite umožňuje organizáciám prispôsobiť svoje podnikanie neustálym zmenám v potrebách zákazníkov a trhov. SAP xApps rozširujú funkcionalitu mySAP Business Suite a tým umožňujú organizáciám vstúpiť do ďalšej fázy adaptabilného podnikania. mySAP Business Suite umožňuje spoločnostiam riadiť vzťahy so zákazníkmi, s dodávateľmi a logistickými partnermi, s poskytovateľmi finančných služieb a so zamestnancami -- a dosahovať produktivitu a efektivitu z týchto vzťahov. Táto integrovaná sada riešení spĺňa najvyššie normy kvality, čím vám umožní predčiť konkurenciu.

S mySAP Business Suite budete môcť vyťažiť podstatu z údajov o zákazníkoch rýchlejšie ako vaša konkurencia -- a rýchlo sformulovať zodpovedajúcu reakciu na meniace sa požiadavky zákazníkov v rôznych funkčných oblastiach. Budete môcť reagovať v globálnom merítku. mySAP Business Suite obsahuje plnú podporu pre množstvo jazykov a miestnych nastavení, vrátane slovenských. SAP má rozsiahle skúsenosti v globálnom vývoji a implementácii -- s nepretržitou podporou na celom svete. Zhrnutia riešení mySAP.com
Horizontálne riešenia
 mySAP Enterprise Portals
 mySAP Customer Relationship Management 1
 mySAP Supply Chain Management
 mySAP Marketplace (EN)
 mySAP E-Procurement (EN)
 mySAP Business Intelligence
 mySAP Product Lifecycle Management
 mySAP Human Resources
 mySAP Financials
 mySAP Mobile Business
 mySAP Hosted Solutions
 mySAP Technology
Odvetvové riešenia
• Letecký priemysel & zbrojárska výroba
• Automobilový priemysel
• Bankovníctvo
• Chemický priemysel
• Priemysel spotrebného tovaru
• Strojárstvo & stavebníctvo
• Zdravotníctvo
• Univerzity & výskum
• High Tech
• Médiá
• Poisťovníctvo
• Spracovateľský priemysel
• Baníctvo
• Petrochemický priemysel
• Verejný sektor
• Farmaceutický priemysel
• Retail
• Poskytovatelia služieb
• Telekomunikácie
• Utility

Implementácia riešenia mySAP.com má výrazné dopady na:
Náklady:
o Zvýšená automatizácia, maximalizácia efektivity v procesoch objednávok a ďalších administratívnych funkciách.
o Integrácia s e-marketplace, ktorá vám dovolí rýchlo a jednoducho porovnávať dodávateľov, a to aj na globálnej úrovni.
o Nákladovo efektívne miesto stretnutia ponuky s dopytom vďaka integrovaným plánovacím nástrojom.
Aktíva:
o Skrátený cyklus objednávkových časov, zrýchlenie premeny materiálu na tržby. o Znížený objem zásob - bez zníženej schopnosti pokryť neočakávaný dopyt; namiesto investícií do materiálu môžete investovať do budúcnosti podniku. Príjmy:
o Väčšia presnosť v plánovaní a umiestňovaní produktov po celom svete v reálnom čase prináša zlepšenú službu zákazníkom. o Detailné a presné informácie o stave zákazky sa premietnu do vyššej spokojnosti zákazníkov.
o Rýchlejšie reakcie na neočakávaný dopyt. o Vyššie využitie výrobných kapacít. Stratégiu:
o Schopnosť reagovať na meniace sa trhové podmienky a požiadavky zákazníkov s vyššou rýchlosťou a efektivitou.

o Presun odbytového reťazca od orientácie na dodávateľa k orientácii na zákazníka, v ktorom skutočný dopyt zákazníkov určuje objem výroby a obstarávania.
o Spolupráca s partnermi a optimalizácia plánovania ponuky a dopytu cez hranice podnikov.


3. Bližšia charakteristika niektorých riešení
3.1 mySAP™ Supply Chain Management

Predstavujeme dodávateľský reťazec bez slabých článkov. Váš dodávateľský reťazec býval len taký silný ako jeho najslabší článok. Ak dôležitý dodávateľ nedodržal termín, tento nedostatok pocítili všetci zúčastnení v reťazci - až po vášho zákazníka. mySAP™ Supply Chain Management vám umožní vybudovať voči chybám odolné dodávateľské siete. Nedostatočné dodávky uvidíte skôr ako ich pocítite a načas zapojíte nového partnera alebo dodávateľa, aby nedošlo k oneskoreniam. Aj vaši dodávatelia môžu z riešenia ťažiť - môžu predvídať vaše potreby a reagovať na zmenu skôr ako k nej reálne dôjde. Zapojíte, koho budete chcieť
mySAP Supply Chain Management využíva silu internetu na rozšírenie technológie dodávateľského reťazca za hranice vašej organizácie. Vám, vašim partnerom a vašim zákazníkom dodá potrebné, pre podnikanie dôležité dáta. Takže budete mať okamžitý prístup k informáciám o objednávkach, plánoch a kľúčových ekonomických indikátoroch spoločnosti. A tiež budete mať možnosť zvýšiť kvalitu služieb a znížiť potrebné investície do skladov. Budete vidieť, čo potrebujete vidieť
mySAP Supply Chain Management je navrhnutý na uspokojenie potrieb špecifických rolí v dodávateľskom reťazci, od plánovania dopytu po správu skladov. Všetky roly môžete ovládať osobným mySAP Workplace portálom, umožňujúcim každému účastníkovi vidieť preňho relevantné údaje z celej dodávateľskej siete. Dnes môže ktokoľvek vo vašom dodávateľskom reťazci sledovať kritické informácie v reálnom čase. To je sila riešenia mySAP Supply Chain Management
mySAP Supply Chain Management obsahuje nasledovné komponenty:
SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP APO)
Enterprise Buyer (predtým SAP Business-to-Business Procurement; SAP BBP)
SAP Business Information Warehouse (SAP BW)
SAP Logistics Execution System (SAP LES)
SAP Materials Management (SAP MM)
SAP Production Planning (SAP PP)
SAP Sales and Distribution (SAP SD)

3.2 mySAP™ Customer Relationship Management

Marketing, predaj, služby, e-business. Jediné riešenie CRM toto všetko integruje. Riešenie pre riadenie vzťahov so zákazníkmi mySAP CRM otvára firmám cestu k ich zákazníkom. mySAP CRM vytvára hodnoty vo všetkých oblastiach e-businessu.
V súčasnosti si môžete vybrať z celého radu riešení pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Len jedno z týchto riešení je však schopné okamžite sa integrovať s vašimi doterajšími obchodnými procesmi.

Len jedno riešenie je schopné okamžite prepojiť všetky časti vášho systému tak, aby čo najlepšie podporovali ďalší rozvoj spoločnosti. Len jedno riešenie je postavené na mnohoročných skúsenostiach s priemyselným odvetvím, v ktorom podnikáte.
Toto riešenie sa nazýva mySAP CRM.
mySAP CRM zvýši schopnosť firmy reagovať, plniť požiadavky a poskytovať služby. Výsledkom bude rast obratu, dôvery zákazníkov a zvýšenie ziskovosti. Toto riešenie urobí radosť zákazníkom, zamestnancom aj akcionárom.
mySAP CRM je otvorené flexibilné a užívateľsky príjemné riešenie. Užívatelia sa s ním rýchlo naučia narábať.
Aplikácie potrebné na zvýšenie úrovne orientácie na zákazníkov
mySAP CRM disponuje veľkým výberom aplikácií, ktoré umožňujú lepšie zameranie na zákazníkov a efektívnejšiu prácu:
Aplikácie pre operatívne CRM -- tieto aplikácie prostredníctvom definovateľných rolí zvyšujú produktivitu zamestnancov a plne pokrývajú ich potreby plynúce z interakcie so zákazníkmi. Navyše umožňujú plynulú integráciu front-office interakcií a nasledujúcich back-office procesov v reálnom čase. Aplikácie pre analytické CRM -- na základe vašich údajov a údajov z iných zdrojov môžete analyzovať požiadavky a správanie zákazníkov. Aplikácie tiež podporujú stratégiu udržiavania a rozširovania klientely. Aplikácie CRM pre podporu spolupráce -- tieto aplikácie umožnia užšiu spoluprácu so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi. Vytvoríte tak nové zdroje hodnôt vo vašich obchodných prostrediach. Poskytnite vašim zákazníkom (a vášmu podniku) to najlepšie
Voľba vhodného riešenia pre správu vzťahov so zákazníkmi predstavuje kľúčové rozhodnutie, ktoré v budúcnosti výrazne ovplyvní vašu konkurencieschopnosť. Zvoľte si také riešenie CRM, ktoré poskytuje plnú integráciu, rýchlejší návrat investícií a aplikácie šité na mieru vášmu priemyselnému odvetviu. Zvoľte si mySAP CRM.

4. Príklady konkrétneho nasadenia systému mySAP.com

4.1 Bankový sektor

Platforma riešení mySAP.com poskytuje moderné jadro systému, ktoré pokrýva všetky oblasti účtovníctva, obsahuje platobný styk, treasury, nástroje pre riadenie a reporting na sledovanie stavu a vývoja štrukturálnych nákladov, pričom je absolútne otvorený pre pripájanie nových aplikácií. Systém má dokonalú internú integrovanosť a podporuje interface (rozhrania) na softvér tretej strany (systémy pre wholesale banking, retail banking, investičné a privátne účtovníctvo) a prepojenie do globálnych sietí. Vďaka týmto vlastnostiam sa informačný systém mySAP.com stal dominantným riešením na európskom, ale aj na slovenskom bankovom a poisťovacom trhu).

Backoffice finančnej inštitúcie je postavený nad jadrom vytvoreným systémom mySAP.com , ktoré obsahuje:
 hlavnú knihu a finančné účtovníctvo,
 investičné účtovníctvo,
 controlling - nákladový, výnosový, rozpočtový, produktový,
 treasury - správa financií a majetku, prípadne ďalšie funkcie,
 mzdy a personalistika,
 materiálové hospodárstvo,
 manažérsky informačný systém - podnikový controlling,
 riadenie workflow,
 systém archivácie dokladov a ich obehu v elektronickej forme,
 systém riadenia projektov.
Frontoffice finančnej inštitúcie je zastúpený bankovým resp. poisťovacím systémom, ktorý zabezpečuje funkcie danej inštitúcie voči klientom. Odvetvové riešenia
Systém mySAP.com ponúka odvetvové riešenia pre banky a poisťovne a to:
 mySAP Banking
 mySAP Insurance
Odvetvové riešenie mySAP Banking je aplikácia určená pre bankový sektor a vytvára bankám možnosť nahradiť drahé individuálne vývojové prístupy efektívnym a komplexným riešením. Vďaka spolupráci s manažérmi a konzultantmi f. Coopers & Lybrand a spoločným vývojom s finančnými inštitúciami, mySAP Banking spĺňa konkrétne požiadavky bankového sektora na aktuálne informácie pre riadenie. MySAP Banking je softwarový nástroj zahrňujúci nákladové a výnosové kalkulácie, manažment rizika a extemé zostavy. Existujúce štandardné moduly R/3 (ako modul FI - finančné účtovníctvo alebo modul EIS - informačný systém pre vrcholový manažment) boli doplnené modulmi:
• Controlling (bankový controlling),
• Risk Management (manažment rizika),
• Regulatory Reporting (povinné výkazníctvo vyplývajúce z legislatívy),
• Data Pool (databáza).
Odvetvové riešenie mySAP Insurance je rýchlo sa rozvíjajúce odvetvové riešenie, ktoré je používané veľkými i menšími poisťovacími spoločnosťami a podobnými inštitúciami. Táto aplikácia so svojim komplexom integrovaných funkcií poskytuje nástroje, ktoré dnes podniky potrebujú pre automatizáciu a optimalizáciu procesov v oblasti riadenia činností spojených s poisťovníctvom. Výsledkom využívania systému mySAP.com pre poisťovníctvo je rýchlejší a efektívnejší tok informácií v celej spoločnosti. Všetky funkcie mySAP.com majú prístup k spoločnej centrálnej databáze, všetky aplikácie majú vždy prístup k aktuálnym dátam a je zaistená konzistencia, integrita a úplnosť dát.

Riešenia firmy Slovakodata vo finančnom sektore využívajú:

Banky
 Prvá stavebná sporiteľňa - mySAP.com + integrácia na bankový systém IBP
 Exim Banka - mySAP.com + bankový a poisťovací systém a systémová integrácia
 Istrobanka - SAP R/3 + integrácia na bankové systémy AXA DB a MIDAS
Poisťovne
 Slovenská poisťovňa - mySAP.com + integrácia na poisťovací systém
 Kooperatíva Bratislava - SAP R/3 + integrácia na poisťovací systém KOOP SQL
 Kooperatíva Praha - SAP R/3 + integrácia na poisťovací systém GOLEM

4.2 Priemyselný sektor
Stále sa zvyšujúce nároky zákazníkov, globalizácia a omnoho kratší čas, v ktorom sú nové technológie uvádzané na trh, núti priemyselné podniky optimalizovať podnikové procesy a správu nákladov a platieb. Výrobná flexibilita, spoľahlivé produkty, služby a výroba komplexných technických systémov kladú na firmy, ktoré pôsobia v tomto trhovom segmente, vysoké požiadavky. Nároky kladené na informačný systém pre priemyselné - výrobné podniky sú limitované špecifickými požiadavkami jednotlivých odvetví. Riešenie mySAP.com preto ponúka okrem štandardnej funkcionality pre riadenie diskrétnej výroby (výroba na sklad, zákazková výroba, dávková výroba, sériová výroba, kanban) možnosť vybrať si z nasledovných odvetvových riešení pre oblasť priemyselných podnikov:
 Letecký priemysel & zbrojárska výroba
 Automobilový priemysel
 Chemický priemysel
 Priemysel spotrebného tovaru
 Strojárstvo & stavebníctvo
 High Tech
 Spracovateľský priemysel
 Baníctvo
 Petrochemický priemysel
 Farmaceutický priemysel
 Utility
Riešenie mySAP.com však neponúka len riešenie izolovaných problémov ale svojimi komponentmi mySAP Supply Chain Managment a mySAP Product Lifecycle Managment umožňuje komplexné riešenie logistického reťazca a sledovanie životného cyklu výrobku. Slovakodata, a.s. má dlhoročné skúsenosti pri implementácií informačných systémov v rôznych odvetviach priemyslu
Významnú časť našich zákazníkov tvoria podniky chemického priemyslu. Implementácie v NCHZ, a.s. a Istrochem, a.s. boli špecifické hlavne komplexnosťou nasadzovaných modulov a pokrytím rôznych druhov výrob jednotlivých cechov a divízií. Špecifickým pre NCHZ bolo riešenie integrácie na systém Simplex, pomocou ktorého je vypočítavaný a optimalizovaný výrobný plán a vypočítavané plánové a skutočné kalkulácie. Pri zavádzaní modulov PP a CO v Cenon, s.r.o. Strážske bola riešená zložitá výrobková štruktúra a previazanosť medzi jednotlivými výrobkami tak, aby bolo možné detailne sledovať náklady a výnosy jednotlivý výrobných stredísk. Zároveň bola vytvorená doplnková funkcionalita pre tvorbu rozpočtov nákladových stredísk v rôznych časových horizontoch. Vo všetkých implementáciách v podnikoch chemického priemyslu bol pre oblasť plánovania a riadenia zvolený subkomponent PP-PI pre riadenie výroby v procesnom priemysle. Medzi výrobné podniky s "klasickou" strojárskou výrobou PSL, a.s., Calex, a.s., kde bola predovšetkým rozpracovaná oblasť plánovania materiálových potrieb. Špecifickým v rámci strojárskej výroby bolo zavádzanie systému SAP R/3 v Kablo, s.r.o.

Tu bolo použité branžové riešenie pre výrobu káblov Cable Solutions.

Zdroje:
Mariaš, M.: Informačné systémy v marketingu, Ekonóm 2002 -
INTERNET: www.sap.sk -
INTERNET: www.slovakodata.sk -

Linky:
http://www.sap.sk - www.sap.sk
http://www.slovakodata.sk - www.slovakodata.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk