Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Informačná spoločnosť

Informačné technológie a komunikácie prinášajú zo sebou zmeny, ktoré menia od základu naše pohľady na okolitý svet. Tieto technológie a digitálna technika umožňujú vznik nových multimediálnych služieb a aplikácii, ktoré kombinujú zvuk, obraz a text, ktoré sú prostredníctvom telekomunikácii prístupné kdekoľvek na svete. Prenikanie týchto nových informačno-komunikačných technológií (IKT) do všetkých úrovni ekonomiky a spoločenského života je to, čo mení našu spoločnosť na “informačnú spoločnosť”.
Dnes sa na každom kroku stretávame so zmenami, ktoré nám prináša “informačná spoločnosť”. Tieto zmeny najvýznamnejšie od čias priemyselnej revolúcie, sú ďalekosiahle a globálne. Týkajú sa nás kedykoľvek a kdekoľvek, svet si už takmer nevieme predstaviť bez platobných kariet, telefónov, televízie, počítačov ...
S týmto úvisí aj pojem informatizácia – je to proces budovania informačnej spoločnosti. Medzi prostriedky získavania informácii v informačnej spoločnosti patria médiá. Okrem informačnej funkcie však môžu slúžiť aj na propagandistické a výchovné účely. Média v socialistickej a kapitalistickej spoločnosti majú odlišné úlohy. Ich vplyvom na ľudí a na spoločnosť sa zaoberajú psychológovia. Novinárska činnosť je charakterizovaná pohotovou, zvukovou alebo obrazovou výpoveďou o aktuálnych spoločensko-významných udalostiach či javoch. Je to teda periodická tlač, rozhlas, televízia a film. Najprogresívnejším a najnovším súčasným médiom je internet. Možnosti informačnej spoločnosti:
Meniaci sa charakter spoločnosti poskytuje nové možnosti s rôznym, širokým uplatnením. Zamestnanosť v tradičných odvetviach – priemysel a poľnohospodárstvo trvalo klesá a dochádza k presunom do oblasti práce s informáciami a služieb všeobecne.

Hlavné prínosy budúcej informačnej spoločnosti sú:
• Sprístupnenie informačných zdrojov a nástrojov pre ich využívanie širokou verejnosťou
• Rozšírenie a skvalitnenie možností služieb a zábavy
• Podpora vzdelávania
• Nové možnosti pre uplatnenie tvorivých schopností ľudí, ako aj uplatnenie handicapovaných ľudí v živote cez „prácu na diaľku“
• Väčšie uplatnenie kultúrnych tradícii a identity regiónov
• Výkonnejšia štátna správa
• Efektívnejšie riadenie podnikov, zvýšenie kunkurencieschopnosti, uľahčenie spojenia medzi výrobcom, poskytovateľom služby a zákazníkom samotným
• Nové služby vrámci telekomunikácie a nové trhy v oblasti software
• Efektívnejšia zdravotnícka starostlivosť
Situácia na Slovensku:
Vláda prijala akčný plán informatizácie spoločnosti v SR, vypracovaný kandidátskymi krajinami na vstup do EU pod názvom e-Europe. Hlavné body tohoto plánu sú:

1. Urýchliť vybudovanie základných pilierov informačnej spoločnosti
2. Lacnejší, rýchlejší a bezpečnejší internet
3. Investície do ľudí a ich kvalifikácie
4. Stimulovať využívanie internetu
Kandidátske krajiny si dali za cieľ splniť ciele programu e-Europe do konca roku 2003.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk