Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozdelenie počítačov

Oblasti použitia počítačov
1. pri riešení vedecko-technických úloh (výpočtové strediská pri vysokých školách, výskumné ústavy)
2. pri hromadnom spracovaní údajov (štatistika, účtovníctvo, bankovníctvo,evidencia obyvateľov,...)
3. pri riadení rôznych technologických procesov (riadenie výroby ocele, cementu,...)
4. v nevýrobných oblatiach, napr. v oblasti školstva (školské výpočtové strediská, školské laboratóriá), zdravotníctva, kultúry, športu, ...

Rozdelenie počítačov
1. Podľa spôsobu zobrazenia informácií a účelu ich použitia môžeme počítače rozdeliť na:
a) analógové
ü používajú pre sledovanie javu spojitý priebeh nejakej fyzikálnej veličiny,
ü spracúvajú analogové hodnoty, ktoré sú väčšinou reprezentované veľkosťou elektrického napätia,
ü riešia matematicky formulované úlohy, najmä z oblasti automatizačnej a regulačnej techniky, pre riadenie technologických procesov a pod.,
ü napr. analogový výstup majú ručičkové hodinky;
b) číslicové
ü pre sledovanie javu používajú vopred pripravené číslicové (digitálne) hodnoty
ü riešia úlohy v oblasti vedeckotechnických výpočtov, ekonomických výpočtov, riadenia strojov...,
ü napr. číslicový výstup majú digitálne hodiny;
c) hybridné
ü majú vlastnosti aj analógových aj číslicových počítačov.

2. Podľa spôsobu použitia môžeme počítače rozdeliť na:
· univerzálne počítače - používajú sa na riešenie úloh rôzneho typu
· špecializované počítače - používajú sa na riešenie úloh jedného typu.

3. Podľa režimu práce môžeme počítače rozdeliť na počítače pracujúce v režime:
· v dávkovom režime - angl. BATCH PROCESSING - historicky staršia forma spracovania, kedy užívateľ je fyzicky oddelený od počítača. Jej podstata spočíva v tom, že vstupné dáta sa zhromaždujú za určité časové obdobie do dávky, ktorá sa potom naraz spracuje. Dáta, ktoré prídu po stanovenom termíne, budú spracované v nasledujúcej dávke.
· v interaktívnom režime - užívateľ je v trvalom kontakte s počítačom. Podmienka: po obdržaní vstupov výstupy musia byť k dispozícii v rámci požadovaného časového intervalu (milióntiny sekundy, minúty, hodiny - závisí to od typu aplikácie), napr. rezervácia leteniek, prevádzka výrobnej linky, ...

4. Podľa ceny a výkonnosti sú to:
· mikropočítače – najlacnejšie a najmenej výkonné počítače
· minipočítače
· strediskové počítače
· superpočítače.

5. Klasifikácia počítačov podľa generácií:
Obdobie priemyselnej veľkovýroby počítačov sa delí na etapy vývoja na tzv.

generácie počítačov.
Nultá generácia
· rôznorodá skupina počítačov vzniknutých do roku 1949
· počítače existovali väčšinou iba v jednom exemplári
· základnými konštrukčnými prvkami boli elektromagnetické relé a elektrónky
· patria sem počítače Mark I. a ENIAC
1. generácia
· základný konštrukčný prvok je elektrónka
· programovanie prebiehalo v strojovom jazyku
· ich rozmach je v r. 1951
· patria sem amer. počítače UNIVAC a IBM 650
2. generácia
· ako základné konštrukčné prvky sa používali polovodičové a feromagnetické prvky - tranzistory
· programovalo sa v rôznych symbolických jazykoch
· využívali sa hlavne na spracovanie úloh v dávkach a to pri spracovaní vedecko-technických výpočtov a hromadných údajov
· rozmach v r. 1958-1960
2,5. generácia
· medzigeneračné obdobie, okolo r. 1964
· stavebné prvky sú mini a mikromoduly
3. generácia
· základným konštrukčným prvkom sú integrované obvody malej a strednej integrácie
· jeden integrovaný obvod - čip - nahradil až 10 000 tranzistorov, preto sa výrazne zmenšujú rozmery počítačov
· v pamäťových zariadeniach sú rýchle prvky, tzv. magnetické vrstvy, ktoré sú 100-krát rýchlejšie ako feritové pamäte
· objavuje sa strojový programovací jazyk assembler
· majú stavebnicovú konštrukciu a sú kompatibilné - základ. adresovateľnou jednotkou pamäte je Byte (8 bitov)
· za začiatok tejto generácie sa považuje r. 1964
3,5. generácia
· obdobie rokov 1972 - 1980
· všetky znaky počítačov 3. generácie
· parametre sú vylepšené a vyznačujú sa kvalitnejšími znakmi ako je virtuálna pamäť, dynamické adresovanie
· zaviedla sa vyrovnávacia pamäť medzi operačnú pamäť a procesor
· výrazným prvkom tejto etapy je nové pamäťové médium - magnetické pružné disky
· výrobcom počítačov sú počítačové firmy Hewlett Packard, Apollo a Sun
4. generácia
· obdobie od r.1981
· nájdeme tu integrované obvody strednej a veľkej integrácie
· charakteristické sú malé rozmery, veľká rýchlosť, veľká kapacita pamäte a dialógová spolupráca s užívateľom
5. generácia
· obdobie od začiatku 90. rokov
· obvody s vysokým stupňom integrácie
· viac procesorov na l čipe
· klasická von Neumanova štruktúra počítača sa priblížila hraniciam svojich možností a dnes nastupuje jej protiklad - paralelný počítač. Paralelný počítač je ešte stále veľmi drahá záležitosť. Je vhodný najmä vtedy, keď je rozhodujúcim faktorom rýchlosť (napr. v kozmonautike, vojenstve a v riadicich aplikáciách). Paralelné počítače majú rôzne koncepcie. Takto pracuje napríklad superpočítač CRAY-1.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk