Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vstupno - výstupné zariadenia

Takmer všetky programy potrebujú pre svoju činnosť vstupné údaje, ktoré spracujú a zobrazia výsledky, čiže poskytnú výstupné údaje. Počítač vlastne prostredníctvom nich komunikuje s okolím.

Vstupné zariadenie spracuje informácie z reálneho sveta, zmení ich na
digitálne údaje a prenesie do počítača. Výstupné zariadenie prenáša digitálne údaje z počítača do nášho sveta

Aby sme mohli využívať vstupno-výstupné zariadenia, potrebujeme softvér, ktorý s nimi dokáže pracovať a komunikovať.

Vstupnými zariadeniami môžu byť:
▪ klávesnica- odovzdáva do základnej jednotky informácie o stlačení alebo uvoľnení nejakého klávesu. Svojím spôsobom je centrom klávesnice vlastne špecializovaný jednočipový mikropočítač, ktorý tieto služby zabezpečuje. Z klávesnice do základnej jednotky sa teda prenáša kód stlačeného, resp. uvoľneného klávesu. Každá klávesnica k osobnému počítaču má tzv. funkciu autorepeat. Ak podržíme kláves stlačený určitý čas, začne sa znak automaticky opakovať.
▪myš- je to v podstate malá škatuľka s dvoma alebo troma tlačidlami. V súčasnosti sa k týmto tlačidlám pridávajú rôzne ďalšie ovládacie a navigačné prvky (napr. rolovacie koliesko), ktoré sú určené najmä na zrýchlenie rolovania obrazu, čo sa s výhodou používa najmä pri prezeraní niektorých stránok na internete. Na spodnej strane myši je gumová guľôčka, ktorá sa pri pohybe myši odvaľuje po podložke. Otáčanie guľôčky je v x-ovom a y-ovom smere snímané a vysielané do počítača. Použitie myši a význam jej tlačidiel závisí od programu.
Takto definovaná myš je klasická mechanicko-optická myš. Existujú však rôzne variácie, napr. optická myš alebo ultrazvuková myš. U optickej myši je guľôčka nahradená dvojicou svetelného vysielača a prijímača (najčastejšie na báze LED diód). Podobný princíp je aj pri ultrazvukovej myši. Ďalším pojmom, s ktorým sa u myši stretneme, je jej rozlišovacia schopnosť čiže presnosť. Udáva sa v DPI (Dot Per Inch = bodov na palec). Klasické opto-mechanické myši dosahujú presnosť od 200 dpi do 2400 dpi. Optické a ultrazvukové aj 6000 dpi. Myš sa najčastejšie pripája k počítaču pomocou kábla na sériový port alebo na PS/2 port a menej často na paralelný port. Vyrábajú sa aj varianty s bezdrôtovým pripojením na báze infračervených lúčov alebo rádiových vĺn.
▪grafický tablet- slúži na kreslenie obrázkov v grafických editoroch. Skladá sa z dvoch častí – z podložky a špeciálneho pera bez hrotu.

Pomocou pera „kreslíme“ po podložke, ale naše pohyby sa snímajú a prenášajú do počítača. Tabletom, podobne ako myšou môžeme však ovládať aj iné aplikácie.
▪ optické pero- grafické vstupné zariadenie. Umožňuje interaktívne zasahovať do obrazu na displeji. Tvar je ceruzkovitý, pero je káblom pripojené k počítaču.
▪ skener- zariadenie na snímanie obrazov. Vyrábajú sa skenery dvojakého typu:
ručné - lacnejšie, menej presné a s menšou rozlišovacou schopnosťou (150-300 dpi), čierno-biele aj farebné snímanie,
plošné (automatické) – drahšie, presnejšie a s vyššou rozlišovacou schopnosťou (300-1200 dpi), čierno-biele aj farebné snímanie (aj Truecolor). Skener sa k počítaču pripája pomocou zvláštnej karty (v súčasnosti sa už tento spôsob takmer nepoužíva), pomocou rozhrania SCSI, pomocou paralelného portu, pomocou rozhrania USB.
▪pákový ovládač (joystick)- jeho obľuba a nasadenie prišlo s rozvojom počítačových hier. Môže mať rozličné tvary – páka, volant, alebo špeciálne navrhnuté kormidlo na riadenie lietadla. Používanou obdobou sú tzv. gamepady.
Vychyľovaním páky v príslušnom smere riadi grafický kurzor (u hier napr. postavičku, auto a pod.) na obrazovke. Podľa základnej konštrukcie, ktorá zisťuje smer vychýlenia riadiacej páky, rozdeľujeme joysticky na digitálne a analógové.
Veľmi jednoduchým, ale sympatickým je aj keystick.
▪ mikrofón
▪ trackball- veľmi populárne vstupné zariadenie najmä u prenosných počítačov. Z hľadiska riadenia polohy si môžeme trackball predstaviť ako obrátenú myš. Je to v podstate buď malá samostatná škatuľka alebo väčšinou zabudovaná do krytu klávesnice resp. notebooku. Tentoraz je však na vrchnej strane trackballu guľôčka, ktorou sa pohybuje prstami. Guľôčka sa odvaľuje a jej otáčanie je v x-ovom a y-ovom smere snímané a vysielané do počítača. Na vrchnej strane vpredu sú podobne ako u myši umiestnené dve alebo tri tlačidlá. Jeho použitie je ďalej podobné ako u myši. ▪ trackpad- ukazovacie vstupné zariadenie, princíp je podobný ako u tabletu, avšak spôsob snímania je odporový. Stačí sa po ploche trackpadu (jej veľkosť je približne plocha kreditnej karty) pohybovať prstom, príp. špicatým predmetom a kurzor sleduje pohyb prstu. Dvojitým poklepaním na miesto sa vykoná potvrdenie, Toto zariadenie sa montuje už dnes do notebookov namiesto trackballov. Dnes sa ako polohovacie zariadenie namiesto trackpadu alebo trackballu používa aj tzv. trackpoint.

Medzi výstupné zariadenia zaraďujeme:
▪monitor- osobný počítač môže byť vybavený monochromatickým (napr.

čierno-bielym, čierno-zeleným, príp. jantárovo-čiernym) monitorom alebo monitorom farebným. Dnes však používatelia dávajú prednosť takmer výlučne farebným. Na monitore sa vždy nachádza jedno miesto, ktoré sa líši od ostatných pozícií. Môže to byť blikajúci obdĺžnik alebo čiarka, prípadne inak zvýraznené miesto. Toto sa nazýva kurzor (ukazovateľ) a miesto na obrazovke, kde sa nachádza, sa volá pozícia kurzora (ukazovateľa).
Z používateľského hľadiska pracuje monitor v dvoch režimoch, a to v textovom a v grafickom. Z hľadiska pracovnej plochy rozlišujeme veľkosť (uhlopriečku) samotnej obrazovky monitora. Sú vyrábané monitory od 9`` do 21`` (1 palec = 2,54 cm).
Používajú sa nasledujúce monitory: klasické elektrónové obrazovky (ako v TV, označované ako CRT), LCD obrazovky na báze tekutých kryštálov (ako v digitálnych hodinkách), plazmové obrazovky. Výhodou LCD monitorov je to, že sú ľahké a tenké, zaberajú málo miesta, sú šetrnejšie k našim očiam a majú menšiu spotrebu.
▪tlačiareň- umožňuje výstup na papier. Počítač vysiela do tlačiarne jednak informácie (znaky), čo sa má tlačiť, ale aj informácie o tom, ako sa má tlačiť. Podľa princípu tlače rozdeľujeme tlačiarne na: maticové (ihličkové), tryskové (InkJET), piezoelektrické, bublinové, tepelné, tlačiarne s typovým kolieskom, sublimačné, laserové alebo LED a osvitové jednotky. Rozlišovacia schopnosť čiže presnosť udáva kvalitu tlačiarne. Udáva sa v DPI (Dot Per Inch = bodov na palec). Najnižšiu rozlišovaciu schopnosť majú maticové tlačiarne (75-150 dpi), najvyššiu laserové tlačiarne (300-1200 dpi) a osvitové jednotky (až 3200 dpi).
▪ videoprojektor- stretneme sa s ním na rôznych konferenciách, výstavách alebo aj na školách, keď potrebujeme premietať oveľa väčší obraz, ako môže poskytnúť monitor.
▪reproduktorová sústava.

Zdroje:
Sobota, Branislav: ABC o PC 2001, Vydavateľstvo Oriens, Košice 2001 -
INFORMATIKA pre stredné školy, SPN -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk