Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Počítačové siete

S nástupom populačnej explózie vznikla potreba komunikácie medzi ľuďmi. S nástupom informačnej revolúcie vznikla potreba aj vzájomnej komunikácie medzi počítačmi. Mnoho podnikov, inštitúcií, resp. úradov nakúpilo množstvo osobných počítačov. Aby sa odbúrala aj vnútropodniková administratíva, bolo potrebné prepojiť počítače medzi sebou. A tak vznikli počítačové siete. Z hľadiska vzdialeností rozoznávame siete:
● LAN (Local Area Network): lokálne počítačové siete,
● WAN (Wide Area Network): vzdialené počítačové siete.

Lokálne siete sú napr. siete inštalované v jednej učebni, medzi viacerými kanceláriami, príp. vnútroprevádzkové (vnútropodnikové) siete. Aby sme mohli osobný počítač pripojiť k sieti, musíme doň inštalovať sieťovú kartu podľa typu siete. Tak ako samotný počítač má svoj operačný systém, tak aj sieť je riadená sieťovým operačným systémom (SOS). V sieti rozlišujeme dva typy počítačov:
● SERVER – počítač, ktorý riadi sieť a poskytuje služby používateľom siete. Je
to spravidla výkonný počítač vybavený veľkou pamäťou RWM
a veľkokapacitnými diskami. Okrem toho môže napríklad tlač na tlačiarni,
ktorá môže byť k nemu pripojená. Podľa typu ponúkaných služieb poznáme aj
rôzne druhy serverov, napr. tlačový, databázový či komunikačný.
● WORKSTATION – počítač(pracovná stanica, klient), ktorý využíva služby
servera. Je jednoduchšie vybavený, napr. nemusí disponovať ani diskovými
jednotkami. V sieti môže byť viac pracovných staníc, ale aj viac serverov. Z hľadiska sieťového operačného systému býva každý používateľ zavedený v služobnej databáze SOS (t.j. má definovaný svoj účet). Pri prihlásení je potrebné najprv zadať prihlasovacie meno (LOGIN NAME) a potom heslo (PASSWORD). Potom ste pustení do siete. Pomocou siete je možné potom rýchlo prenášať údaje medzi počítačmi, zdieľať veľkú databázu, príp. využívať služby elektronickej pošty. Takto už PC nezostane osamotené a získa nové netušené možnosti. Podľa rozloženia a funkcie základných uzlov počítačovej siete delíme ešte počítačové siete na:
● peer-to-peer – môžeme to preložiť ako od uzla k uzlu. Každý uzol je viac-
menej rovnocenný a každý môže byť v danom čase aj serverom aj klientom
(workstation). Typicky sa takýto typ siete používa v kancelárskej praxi, pretože je lacnejší a jednoduchší a pre základné potreby komunikácie postačuje.

● centralizované – znamená to existencia jedného silného servera ako centra a
množstva menej vybavených klientov (pracovných staníc). Pre náročnejšie
prevádzky alebo výuku sa používa najmä táto silnejšia konfigurácia.

Internet
Obrovský fenomén dneška. Svoj raketový nástup medzi verejnosť datuje od roku 1995, aj keď existoval aj predtým. Názvom internet sa označuje spojenie všetkých počítačov, ktoré spolu komunikujú cez protokol (predpis komunikácie, resp. je to množina všeobecne platných pravidiel komunikácie) TCP/IP. Internet sa dnes prezentuje ako spojenie mnohých čiastkových sietí, o ktoré sa starajú rôzne organizácie a je to vlastne WAN sieť. Hoci niektoré organizácie plnia úlohy pre celý internet, predsa len nejestvuje žiadna organizácia, kompetentná a zodpovedná za internet ako celok. Keď dva počítače chcú spolu komunikovať, musia byť schopné identifikovať svojho partnera. Všetky počítače v sieti preto musia mať jednoznačnú adresu. Aby sa súkromná osoba, vedecká inštitúcia či komerčná firma mohli pripojiť k internetu, potrebujú predovšetkým fyzické spojenie medzi vlastným počítačovým systémom a poskytovateľom internetu. Pripojenie k internetu je možné rozdeliť v princípe na dva typy:
● úplný prístup k internetu, kde je počítačový systém používateľa internetu
spojený s poskytovateľom stabilným vedením.
● Dial-up pripojenie, kde je počítačový systém používateľa internetu spojený
s poskytovateľom pomocou modemu a telefónnej linky (alebo dnes aj pomocou
komunikácie cez mobilný telefón).

Základné sieťové služby internetu
Medzi základné služby patria: elektronická pošta (e-mail), emulácia teminálu (telnet), prenos údajov (ftp), diskusné fóra (netnews), distribuované informačné centrum (gopher), prehľadávanie údajov podľa obsahových kritérií (wais), priama komunikácia používateľov (irc, mud, icq) a hlavne hyperlinkové spojenie (www). V súčasnosti je jednoznačne najviac používaný systém elektronickej pošty. A ako druhý najviac používaný systém je systém World Wide Web (WWW). Elektronická pošta (e-mail)
Umožňuje posielanie správ cez počítačové siete. Správy môžu byť zadávané z klávesnice, ako aj súbory uložené na disku. Elektronická pošta bola jednou z prvých služieb implementovaných na internete. Využíva sa hlavne kvôli rýchlosti, flexibilite a spoľahlivosti. World Wide Web (WWW)
Je to systém internetových serverov, ktoré poskytujú špeciálne formátované dokumenty v jazyku HTML (HyperText Markup Language, súbory s príponou .HTM).

Tento jazyk podporuje odkazy na iné dokumenty, ako aj grafické, zvukové a video súbory.
Existuje niekoľko aplikácií nazývaných Web prehliadače (WWW browser), ktoré uľahčujú prístup na World Wide Web. Najpopulárnejšie sú Netscape Navigator a MS Internet Explorer.

Zdroje:
Sobota, Branislav:ABC o PC 2001, Vydavateľstvo Oriens, Košice 2001 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk