Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Počítačové informačné systémy

Pojem manažérskeho informačného systému:

Manažéri potrebujú pre svoju činnosť rozmanité informácie. Systém manažérskych informácií môže byť manuálny (bez využívania počítačov) alebo sa môže zakladať na počítačovom spracovaní dát a informácií. Dáta predstavujú surové neanalyzované fakty a čísla (mená). Informácie sú analyzované a spracované dáta. Stále väčší význam nadobúdajú však manažérske informačné systémy, zakladajúce sa na počítačovom spracovaní dát. Koncepcia manažérskych informačných systémov vznikla v šesdesiatych rokoch tohoto storočia. Podľa O Briena sa informačné systémy v organizáciach delia takto:
1. Informačné systémy operácií, do ktorých patria:
a, Systémy spracovania transakcií
b, Systémy riadenia procesov
c, Systémy automatizácie kancelárskych prác
2. Manažérske informačné systémy, do ktorých patria:
a, Informačné spravodajské systémy
b, Systémy na podporu rozhodovania- využíva sa modelová báza
c, Exkluzívne informačné systémy - sú určené pre potreby strategického rozhodovania vrcholového manažmentu. Vývoj počítačov

Vývoj moderných manažérskych informačných systémov je spojený s vývojom počítačov:

1. počítače prvej generácie ( 1951 - 1959 )- prvým predstaviteľom počítačov tejto generácie bol
UNIVAC inštalovaný v USA. 2. počítače druhej generácie ( 1959 - 1964 )
3. počítače tretej generácie ( 1964 - 1970 )
4. počítače štvrtej generácie ( 1970 - dodnes )
5. počítače piatej generácie - jej cieľom je vyvinúť také počítače, ktoré sú schopné myslieť, vidieť,
počúvať a hovoriť.
Internet

Internet vznikol na začiatku 90. rokov. Je to celosvetová sieť navzájom prepojených počítačov, umožňujúcich bleskovú komunikáciu a prístup k informáciám prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete, stačí len byť v dosahu telefónnej linky. Na Slovensku v súčasnosti dátová sieť poskytujúca informačné služby a umožňujúca pripojenie na internet je SANET .

Intanet

S internetom úzko súvisí vnútropodnikový informačný a databázový systém Intranet, ktorý prenáša informácie v reálnom čase s možnosťou okamžitej odozvy. Prvé aplikácie intranetu prišli roku 1995. Na intranetovej sieti sú používatelia napojení na jeden systém pomocou lokálnych prístupov a ten je potom napojený na internet.


Extranet

Od roku 1997 sa začal rozvíjať Extranet.

Je to sieť prenosu dát a informácií medzi spolupracujúcimi organizáciami prepájajúca ich intranetové aplikácie a ďaľšie zdroje elektronicky spracúvaných dát.

Activeweb

Lomtec Activeweb je ideálnym riešením pre vytváranie, údržbu a správu web stránky a jej obsahu. Spoločnosť Lomtec si vypracovala výbornú povesť poskytovaním pokročilej technologie za zlomok ceny iných riešení, ktoré vyžadujú navyše nasadenie omnoho väčších zdrojov na inštaláciu, implementáciu a údržbu. Lomtec ActiveWeb poskytuje 3 rôzne verzie:
1, ActiveWeb professional
2, ActiveWeb Service
3, ActiveWeb Express

1, - nie je systém náročný - umožňuje vytvárať a publikovať vlastný web obsah aj užívateľom, ktorí nie su technicky zdatní.
2, - je v podstate plne funkčný ActiveWeb professional poskytovaný v ASP (Application Service Providing) režime. Je vhodný pre organizácie, ktoré sa chcú vyhnúť vysokým počítačovým nákladom.
3, - pre organizácie, ktoré potrebujú výkonné prostredie a majú obmedzený rozpočet.

Prečo si vybrať ActiveWeb?

ActiveWeb zaručuje vysokú návratnosť vašich investícií, pomáha čeliť viacerým problémom.
Dôvody:
1, Rýchly rozbeh internetových projektov - internetové projekty nie su často pri ich zdroje dostatočne špecifikované, a preto vyžadujú vysoko flexibilný a ľahko konfigurovatelný produkt riadenia obsahu, ktorý má schopnosť adaptovať sa na zmeny bez toho, aby spôsobili zdržanie realizácie projektu. ActiveWeb je dobre známy ako platforma, na ktorej je možné realizovať komplexné riešenia v rekordne krátkom čase.


2, Malé požiadavky na zdroje - editori potrebujú len malé školenie, aby sa naučili používať Easy Edit Wysiwyg editor na pridávanie, meranie a mazanie obsahu vašej stránky. Nakoľko ActiveWeb na strane užívateľa potrebuje len internetový prehliadač, nie je potrebné inštalovať na klientské počítače žiadny software. 3, Žiadne skryté náklady - cenovo je prekvapivo dostupný. Všetky poplatky sú pevne stanovené.
4, Bol navrhnutý tak, aby bol pripravený zvládnuť rast stránky.
5, Rýchla implementácia
6, Obsah je zobrazitelný vo viacerych jazykoch
7, Rozširuje sa s rastom vašich potrieb - ak na riadenie obsahu vašej internetovej stránky alebo intranetu potrebujete len základné funkčnosti, môžete začať s ActiveWeb Express. Ak sa zväčší veľkosť vašej firmy alebo požiadavky na vašu stránku a vy preto budete potrebovať aj rozsiahlejšie funkčnosti ako napr.

Browse edit alebo kompletný Workflow systém, môžete presť na ActiveWeb Professional.

Aspekty tvorby informačných systémov:

n hardvér
n softvér
n personalistika
n organizácia
n vývoj aplikácií
n plánovanie
n financovanie a účtovníctvo

Stratégia vývoja informačných systémov:

MINULOSŤ PRÍTOMNOSŤ

- ad - hoc ( len - tak ) prístup - zhora - nadol
- zdola - nahor
- jednoduchý zber dát - evolučný prístup
- existujúca organizačná štriktúra - paralerny prístup
- objektovo - orientovaný prístup
( zameraný na konkrétnu vec )

Fázy životného cyklu informačného systému

- plány systému- potreba, užitočnosť
- stanovenie požiadaviek na systém- analýzy, stanovenie požiadaviek
- vývoj sýstému
- implementácia systému - vlastná, testovanie, overovanie, integrovanie systému
- prevádzka a údržba- zavedenie do prevádzky, prevádzka , údržba
Počítačové informačné systémy


Pojem manažérskeho informačného systému:

Manažéri potrebujú pre svoju činnosť rozmanité informácie. Systém manažérskych informácií môže byť manuálny (bez využívania počítačov) alebo sa môže zakladať na počítačovom spracovaní dát a informácií. Dáta predstavujú surové neanalyzované fakty a čísla (mená). Informácie sú analyzované a spracované dáta. Stále väčší význam nadobúdajú však manažérske informačné systémy, zakladajúce sa na počítačovom spracovaní dát. Koncepcia manažérskych informačných systémov vznikla v šesdesiatych rokoch tohoto storočia. Podľa O Briena sa informačné systémy v organizáciach delia takto:
1. Informačné systémy operácií, do ktorých patria:
a, Systémy spracovania transakcií
b, Systémy riadenia procesov
c, Systémy automatizácie kancelárskych prác
2. Manažérske informačné systémy, do ktorých patria:
a, Informačné spravodajské systémy
b, Systémy na podporu rozhodovania- využíva sa modelová báza
c, Exkluzívne informačné systémy - sú určené pre potreby strategického rozhodovania vrcholového manažmentu. Vývoj počítačov

Vývoj moderných manažérskych informačných systémov je spojený s vývojom počítačov:

1. počítače prvej generácie ( 1951 - 1959 )- prvým predstaviteľom počítačov tejto generácie bol
UNIVAC inštalovaný v USA. 2. počítače druhej generácie ( 1959 - 1964 )
3. počítače tretej generácie ( 1964 - 1970 )
4. počítače štvrtej generácie ( 1970 - dodnes )
5. počítače piatej generácie - jej cieľom je vyvinúť také počítače, ktoré sú schopné myslieť, vidieť,
počúvať a hovoriť.
Internet

Internet vznikol na začiatku 90. rokov. Je to celosvetová sieť navzájom prepojených počítačov, umožňujúcich bleskovú komunikáciu a prístup k informáciám prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete, stačí len byť v dosahu telefónnej linky. Na Slovensku v súčasnosti dátová sieť poskytujúca informačné služby a umožňujúca pripojenie na internet je SANET .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk