Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronické bankovníctvo, internet banking

Bankovníctvo má elektronickú budúcnosť. Bankovníctvu v poslednom období dávajú nové dimenzie moderné informačné a telekomunikačné technológie. Klasické formy bankovníctva - platba v hotovosti, či klient pri priehradke postupne zastarávajú. Sú totiž pomalé a nákladné tak pre klienta, ako i pre banku. Nahradzujú ich nové formy elektronického bankovníctva, ktorých postupné zavádzanie medzi bankové služby zohráva v konkurenčnom prostredí medzi bankami významnú úlohu. Zisťovať výšku úrokov, kurzov devíz alebo ponuku produktov už nemusíte v pobočke, stačí si otvoriť stránku banky na internete a o krátku chvíľu máte prístup ku všetkým požadovaným informáciam.
Klient komunikuje s bankou na diaľku s použitím moderných komunikačných médií - počítača, telefónu, modemu, platobnej karty. Charakteristickou črtou týchto služieb je nepretržitý celodenný prístup klienta k svojmu účtu, teda nezávislosť od otváracích hodín banky, pohodlné vykonávanie domáceho a zahraničného platobného styku priamo z domu či pracoviska.
Elektronické bankovníctvo znamená poskytovanie produktov a služieb malých hodnôt drobnej klientele prostredníctvom elektronických ciest. Tieto produkty a služby môžu zahŕňať prijímanie depozitov, požičiavanie, vedenie účtov, finančné poradenstvo, elektronické preplácanie účtov a poskytovanie ďalších elektronických platobných produktov a služieb ako sú elektronické peniaze.
Dva základné aspekty elektronického bankovníctva sú :
● charakter dodávateľských ciest, ktorých prostredníctvom sú aktivity prevádzané
● prostriedky, ktorými klienti získavajú k týmto cestám prístup
Bežné dodávateľské cesty zahŕňajú "uzavreté" a "otvorené" siete. "Uzavreté siete" obmedzujú prístup len na zúčastnené subjekty (finančné inštitúcie, klientov, obchodníkov a sprostredkovateľov služieb) viazaných dohodou o podmienkach členstva. "Otvorené siete" žiadne takéto obmedzenia nemajú.
Najčastejšie používané zariadenia, ktorými prostredníctvom sa elektronické bankové produkty a služby môžu klientom poskytovať, sú predajné terminály, peňažné automaty, telefóny a osobné počítače.

Z hľadiska používaných prostriedkov môžeme medzi elektronické bankovníctvo zahrnúť telefonické bankovníctvo vrátane mobilných telefónov, faxov, internet banking, homebanking, mailbanking, GSM banking, platobné karty, klientské centrá, samoobslužné zóny a pod.
Elektronické peniaze znamenajú "uloženú hodnotu" či predplatený platobný mechanizmus pre výkon platieb prevádzaných prostredníctvom predajných terminálov, priamych transferov medzi dvoma zariadeniami alebo otvorených počítačových sietí ako je internet. Produkty "uloženej hodnoty" zahŕňajú mechanizmus "hardware"
Alebo "card - based" (tiež nazývané elektronické peňaženky) a "software" alebo "network - based" (tiež nazývané digitálna hotovosť). Karty uloženej hodnoty môžu byť jednoúčelové alebo viacúčelové. Jednoúčelové karty (napr. telefónne) slúžia k nákupu jedného typu tovaru alebo služby, viacúčelové karty je možné použiť pre nákupy od rôznych dodávateľov.
Banky sa môžu zúčastňovať elektronických schém ako emitenti, ale môžu zastávať aj iné funkcie ako distribúcia elektronických peňazí vydávaných inými inštitúciami, výplate výnosov z transakcií a elektronickými peniazmi, prevádzka, clearing a platby transakcií s elektronickými peniazmi a vedenie údajov o transakciách.
Na prvom mieste by však nemala byť technológia, ale klient a služby.
Jedným z hlavných trendov, ktoré môžeme pozorovať, je rastúci nárok klientov na kvalitu služieb, a to nielen v bankovom sektore, ale aj v obchodnom svete ako celku.
Hlavnými faktormi, ktoré stimulujú vývoj elektronických bankových služieb, sú :
● konkurencia
● globalizácia
● informačná technológia
● sociálna evolúcia a zvyšovanie vzdelanosti populácie
Elektronické bankovníctvo má potenciál pre skvalitnenie bankových služieb, pokiaľ klientom ponúkne správne služby na správnom mieste, pretože služby musia byť cielené. Ďalším efektom elektronických služieb je aj značné zníženie nákladov na transakcie, ktoré sú cez ne sprostredkované.
Vo svete existuje mnoho foriem elektronického bankovníctva, mnohé sa však obtiažne definujú a popisujú, a ja som mal len jednu formu, preto spomeniem iba internet banking.

Rozvoj celosvetovej počítačovej siete prinášajú do vzťahu medzi klientom a bankou novú kvalitu a komfort. Internet banking je vlastne istá obdoba homebankingu, avšak na kvalitatívne vyššej úrovni, pretože pri použití odpadá potreba špeciálneho softweru, ktorý zabezpečoval komunikáciu s bankou, a stačí obyčajný internetový prehliadač (Internet Explorer alebo Netscape Navigator). Avšak prvej návšteve banky sa klient ani tu nevyhne, pretože aj o túto službu musí požiadať banku, ktorá mu poskytne identifikačný kód. Po otvorení webovej stránky v danej banke stačí, ak si klient vyberie voľbu internet banking a po správnej identifikácii má možnosť uskutočňovať pasívne , resp. aj aktívne operácie so svojim účtom v závislosti od jednotlivých podmienok každej banky.
Operácie zadané elektronickou formou sú zvyčajne lacnejšie.

Banky rady zdôrazňujú, že náklady na operáciu prostredníctvom elektronického bankovníctva sú pre ne lacnejšie a ich rozvoj sa odrazí v poklese nákladov v pobočkovej sieti. Najprv však banka musí investovať veľký objem do elektronizácie bankovníctva. Počiatočné náklady sú všade vo svete vysoké, ale ich návratnosť sa prejavuje pomerne rýchlo znižovaním nákladov v pobočkovej sieti.
Klasické bankovníctvo na Slovensku podobne ako vo svete zastaráva a nové služby nachádzajú stále väčšiu obľubu. Podiel elektronicky zadaných transakcií na celkových transakciách je vo VUB 40 % a zavedením aktívnych transakcií cez internet banking sa má ešte zvýšiť: Klienti najväčšej banky Slovenskej sporiteľne, ktorí využívajú niektorý alternatívny kanál, tvoria 10 % jej klientely.
Princíp internet bankingu je analogický ako pri homebankingu, ale klient nepotrebuje špeciálny software. Na prekonanie rizika verejnej siete sa používajú rôzne druhy kryptovania a šifrovania dát. Jedným z možných riešení je elektronický klúč, ktorý v spojení so softwarom ponúka nasledovné bezpečnostné funkcie :
· autentizácia klienta
· autentizácia servera
· šifrovanie komunikácie
· generovanie certifikačných dát
Spektrum služieb ponúkaných prostredníctvom internet bankingu má narastajúcu podobu. Vo vyspelých krajinách ponúkajú banky prostredníctvom internet bankingu aj pôžičky a hypotekárne úvery, obchodovanie na burze, poistenie a mnohé ďalšie služby.
Implementácia internet bankingu
1. Použitie špecializovaného klientského softwaru
Internet slúži len ako komunikačné prostredie, klientská aplikácia musí sama otvoriť komunikačné rozhranie a zaistiť spojenie so softwarom. Na oboch stranách musí byť dohodnutý komunikačný protokol.
2. Použitie štandartného prehliadača WWW stránok
Internet banking funguje prostredníctvom Java appletu. Bezpečnosť je nutné zaistiť štandartnými prostriedkami internetu, napr. Šifrovaním cez SSL.

Medzi slovenskými užívateľmi internetu aj naďalej pretrváva určitá neochota zveriť svoje bankové operácie novému médiu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK. V horizonte šiestich mesiacov plánujú získať prístup k banke cez internet približne 4 % respondentov. Viac ako polovica respondentov nechce používať internet banking. Hlavným dôvodom tohto stavu je podľa GfK absencia internetu v domácnostiach a skutočnosť, že až jednej tretine respondentov vyhovuje doterajšia forma poskytovania bankových služieb. Zo skupiny respondentov, ktorí uvažujú nad využitím služieb internet bankingu, prevláda záujem o kontrolu stavu na účte pred platobnými príkazmi z bežného účtu. Najmenší záujem je o založenie stavebného sporenia a poskytnutie pôžičky.

V prieskume Slovak Internet Monitor nikto z respondentov neuviedol, že elektronický obchod využíva veľmi často. Na druhej strane až 74,2 % z celkovej skupiny respondentov, ktorí používajú internet, sa nikdy nepokúsilo o nákup pomocou elektronického obchodu. V prieskume sa respondenti vyjadrovali aj k otázke reálnosti internetového nákupu kníh a CD nosičov, ktoré patria vo svete k najčastejšie kupovaným tovarom v rámci elektronického obchodu. Výsledky prieskumu potvrdili, že slovenský spotrebiteľ zatiaľ dáva prednosť klasickému obchodu pred elektronickým. V horizonte šiestich mesiacov vidia reálne kúpu cez internet približne 3 % respondentov a približne 4 % ju vidia ako málo pravdepodobnú. Zhruba 46 % respondentov sa zatiaľ nerozhodlo, ktorého poskytovateľa internetového pripojenia by chceli využívať. Pri kritériách výberu poskytovateľa internetového pripojenia k internetu väčšina respondentov preferovala finančné hľadisko, čo môže mať podľa GfK aj dosah na nerozhodnosť pri výbere providera. Len 8,2 % užívateľov by sa podľa prieskumu vopred sústredilo na určitú značku.

Zavádzanie a používanie produktov elektronického bankovníctva v komerčných bankách nie je len módnym hitom, ale potrebou a nevyhnutnosťou súčasnosti. Rýchly, operatívny a nepretržitý kontakt v obchodnej činnosti je základom úspechu. Preto, aby sa čo najskôr zaviedol elektronický systém obchodu do života, je potrebné zvládnuť tento systém v prvom rade v bankách a nadväzne v obchodných činnostiach. Technologický pokrok však naráža aj na psychologický odpor. Strach z nových vecí, neznalosť produktov a obavy z bezpečnosti týchto služieb sú vážnou bariérou. Svoju úlohu zohráva aj počítačová gramotnosť obyvateľstva. Staršia a stredná generácia i v prípade, že má dostupné zariadenia, uprednostňujú konvenčné spôsoby bankovníctva. Obavy o bezpečnosť svojich peňazí na účte vyplývajú podľa bankárov z neznalosti bezpečnostných mechanizmov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk