Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fronpage 2003 product overview + preklad

FrontPage 2003 Product Overview
FrontPage 2003 provides the features, flexibility, and functionality to help you build better Web sites. It includes the professional design, authoring, data, and publishing tools needed to create dynamic and sophisticated Web sites.
FrontPage 2003 advances your Web development in three key areas.
• Designing: Use enhanced design tools to produce better looking Web sites. New layout and graphics tools make it easier to design exactly the site you want. • Coding: Use design tools to generate better code, or expand your code skills. Use built-in scripting tools for interactive results. And with professional coding tools, you can write code faster, more efficiently, and with greater accuracy.
• Extending: Connect with people and information in new ways by building Extensible Markup Language (XML) data-driven Web sites using the first commercially available, completely WYSIWYG ("what you see is what you get") Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) editor. The enhanced publishing features and options help you get your Web pages online more quickly. Design Better-looking Sites
FrontPage 2003 includes tools and layout and graphics features to help you work faster and design professional Web sites.
• Work with graphics from other applications, giving you more control over how images are displayed and saved. • Use dynamic Web templates to modify entire sections of a Web site. By updating the master template, changes are automatically made to all pages linked to that template. • Target specific browser or screen resolutions by using browser and resolution reconciliation. See how your site will look in various combinations of browsers and resolutions. • Create and manipulate tables used for layout purposes, and provide pixel-precise control of your layout. • Use manipulation tools to more easily work with multiple images and pieces of content that sit in the same space, and to create visual effects, such as pop-up menus. Generate Code Faster and Easier
The design tools in Frontpage 2003 generate efficient and clean Hypertext Markup Language (HTML), and give you more control over the code. Or, you can apply your coding knowledge by taking advantage of the professional coding tools. With the scripting tools you can create an interactive experience for your audience.

And, because the coding tools are easy to work with, you can even use them to start learning HTML.


Coding Tools
• Use a split view to see modifications made in the Design View automatically updated in the Code View. • Select, modify, and manipulate tags easily using the Quick Tag Selector and Quick Tag Editor.
• Simplify code writing and make it less prone to errors with Microsoft IntelliSense® technology. The technology is available for HTML, cascading style sheets, XSLT, Microsoft JScript®, and Microsoft ASP.NET. • Remove extraneous code generated by Microsoft Word or other Web authoring programs. Scripting Tools
• Enhance interactivity on your site without writing a line of code by using behaviors to author JScript. • Take advantage of support for IntelliSense and scripting tools for authoring JScript and Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript). Extend the Power and Reach of Your Web Site
With Microsoft Windows SharePoint Services and Windows Server 2003 connected to FrontPage 2003, you can modify and present live data from a range of sources, including XML, to build rich interactive data-driven Web sites in a WYSIWYG editor. Users can post to the Web using just their browsers, while choosing from a broad range of publishing options.
Data-driven Web Sites Enabled by Windows SharePoint Services
• Allow users to post to your Web site using just their browsers. Web logs, issue-tracking lists, and news and reviews sites can be built with just a couple of clicks. • Insert data views and configure data sources—including XML varieties, Windows® SharePoint™ Services data, Web services, and OLE Database (OLEDB) data sources. • Handle XML data and authoring and XSLT formatting directly in the FrontPage WYSIWYG Design View to create XML data-driven Web sites. • Show or hide items or reformats based on data values or position in the data view by using Dynamic conditional formatting. • Build Web Parts Pages by creating Web Parts Zones and inserting and connecting to Web Parts in other products, including Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Windows SharePoint Services, and FrontPage 2003. Publishing Technologies
• Move files easily between local and remote locations and publish in both directions.
• Connect to remote sites easily with the Web import dialog, which simplifies connection types, and working with Secure Sockets Layer (SSL). • Publish to File Transfer Protocol (FTP) and Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) servers from the new Remote Web Site tab.

Prehľad aplikácie FrontPage 2003Aplikácia FrontPage 2003 poskytuje funkcie, flexibilitu a mechanizmy, ktoré používateľom pomáhajú vytvárať kvalitnejšie webové lokality. Obsahuje nástroje pre vytváranie profesionálnych návrhov, vytváranie obsahu, správu údajov a publikovanie potrebné pri tvorbe dynamických a komplexných webových lokalít. Aplikácia FrontPage 2003 prináša výhody pre vývoj webových lokalít v troch kľúčových oblastiach:§ Vytváranie návrhov: Vylepšené nástroje pre vytváranie návrhov umožňujú dosiahnuť lepší vzhľad webových lokalít. Nové nástroje pre rozloženie a grafiku uľahčujú vytváranie lokalít presne podľa požiadaviek používateľa. § Generovanie kódu: Nástroje pre vytváranie návrhov umožňujú generovať kvalitnejší kód, prípadne rozšíriť znalosti používateľa o kóde. Vstavané nástroje pre skriptovanie umožňujú pridať na stránky prvky interaktivity. Kód možno pomocou profesionálnych nástrojov vytvárať rýchlejšie, efektívnejšie a presnejšie. § Rozširovanie: Vytvorením účinných interaktívnych webových lokalít založených na údajoch v editore so zobrazením WYSIWYG možno novými spôsobmi získať pripojenie k informáciám a iným používateľom. Vylepšené funkcie a možnosti publikovania pomáhajú rýchlejšie sprístupniť webové stránky on-line. Návrh lokalít s lepším vzhľadomAplikácia FrontPage 2003 obsahuje nástroje a funkcie pre rozloženie a grafiku, ktoré umožňujú pracovať rýchlejšie a navrhovať profesionálne webové lokality.§ Umožňuje pracovať s grafickými súbormi z iných aplikácií, čo poskytuje lepšiu kontrolu nad spôsobom zobrazenia a uloženia obrázkov. § Pomocou dynamických webových šablón možno naraz upraviť celé časti webovej lokality. Po aktualizovaní hlavnej šablóny sa zmeny automaticky vykonajú na všetkých stránkach prepojených s danou šablónou. § Pomocou funkcie pre zosúladenie s prehľadávačom a rozlíšením možno webové stránky vytvárať pre konkrétne prehľadávače alebo rozlíšenia obrazovky. Možno tiež zobraziť vzhľad webovej lokality pri použití rôznych kombinácií prehľadávačov a rozlíšení obrazovky. § V aplikácii možno vytvárať a upravovať tabuľky používané na účely rozloženia, ktoré možno upravovať s presnosťou na jeden pixel. § Pomocou nástrojov pre manipuláciu možno jednoducho pracovať s viacerými obrázkami a inými objektmi umiestnenými na rovnakom mieste a vytvárať vizuálne efekty, ako sú napríklad rozbaľovacie ponuky. Rýchlejšie a jednoduchšie generovanie kóduNástroje pre vytváranie návrhov v aplikácii FrontPage 2003, ktoré sú vhodné tak pre profesionálov, ako aj pre začiatočníkov v oblasti vytvárania webových stránok, generujú efektívny a čistý kód HTML.

Profesionáli môžu vďaka čistému kódu generovanému aplikáciou FrontPage 2003 používať rozšírené nástroje pre prácu s kódom a skriptovacie nástroje aplikácie FrontPage 2003, ktoré im umožňujú vytvárať webové stránky s interaktívnymi prvkami. Pretože je používanie nástrojov pre prácu s kódom jednoduché, možno ich použiť ako odrazový mostík pri výučbe jazyka HTML.Nástroje pre prácu s kódom§ Pri používaní rozdeleného zobrazenia sa úpravy vykonané v návrhovom zobrazení automaticky aktualizujú v zobrazení kódu. § Pomocou nástrojov Rýchly výber značky a Rýchle úpravy značiek možno jednoducho vyberať, upravovať a premiestňovať značky. § Technológia Microsoft IntelliSense® zjednodušuje zapisovanie kódu a minimalizuje riziko vzniku chýb. Túto technológiu možno použiť pre formát HTML (Hypertext Markup Language), šablóny so štýlmi CSS, formát XSLT (Extensible Stylesheet Language) a jazyky Microsoft JScript® a Microsoft ASP.NET. § Nástroje pre prácu s kódom umožňujú odstrániť nadbytočné časti kódu generovaného aplikáciou Microsoft Office Word alebo inými aplikáciami pre vytváranie webových stránok. Skriptovacie nástroje§ Pomocou štýlov správania jazyka JScript možno webovú lokalitu obohatiť o prvky interaktivity, a to dokonca bez zapisovania kódu. § Podpora technológie IntelliSense a skriptovacie jazyky pre vytváranie kódu v prostredí JScript a Microsoft Visual Basic® Scripting Edition (VBScript) poskytujú ďalšie výhody. Zlepšenie výkonnosti a dostupnosti webových lokalítPripojenie aplikácie Microsoft Windows SharePoint Services k aplikácii FrontPage 2003 umožňuje upravovať a prezentovať aktívne údaje z mnohých zdrojov, vrátane formátu XML (Extensible Markup Language), vďaka čomu možno v editore typu WYSIWYG vytvárať účinné interaktívne webové lokality založené na údajoch. Používateľom prispievajúcim na webové lokality stačia bežné funkcie prehľadávačov, pričom si môžu vybrať z veľkého množstva možností publikovania.Webové lokality založené na údajoch sprístupnené aplikáciou Windows SharePoint Services§ Používateľom prispievajúcim na webové lokality stačia bežné funkcie prehľadávačov. Niekoľkými kliknutiami možno vytvárať webové denníky, zoznamy sledovania problémov a lokality s novinkami a recenziami. § Umožňujú vkladať zobrazenia údajov a konfigurovať zdroje údajov, vrátane premenných údajov XML, údajov aplikácie Windows SharePoint Services a zdrojov údajov webových služieb a rozhrania OLEDB (OLE Database). § V návrhovom zobrazení WYSIWYG v aplikácii FrontPage možno spracovávať a vytvárať údaje XML, ako aj formátovať údaje XSLT, čo umožňuje vytváranie webových lokalít založených na údajoch XML.

§ Pomocou dynamického podmienečného formátovania možno na základe hodnôt alebo umiestnenia údajov v údajovom zobrazení zobraziť alebo skryť položky alebo nové formáty. § Vytvorením zón webových súčastí a ich vložením a prepojením s webovými súčasťami v galérii balíka Microsoft Office na webovej lokalite Microsoft Tools on the Web a s inými zdrojmi možno vytvárať stránky s webovými súčasťami. Technológie publikovania§ Súbory možno jednoducho premiestňovať medzi lokálnymi a vzdialenými lokalitami a publikovať v oboch smeroch. § Dialógové okno pre import údajov z webu, ktoré zjednodušuje typy pripojení a prácu s vrstvou SSL (Secure Sockets Layer), umožňuje jednoducho sa pripojiť k vzdialeným lokalitám. § Nová karta Remote Web Site umožňuje publikovať údaje na serveroch FTP (File Transfer Protocol) a WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning).

Zdroje:
www.microsoft.sk -
www.microsoft.com -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk