referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Sobota, 16. októbra 2021
Pascal: príručka programovania
Dátum pridania: 18.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomander
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 155
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 
Deklarácia: deklarácia slúži kzavedeniu a pomenovaniu určitých súčastí programu. V časti deklarácií uvádzamzoznam všetkých premenných, konštánt, procedúr, funkcií, ktoré v programepoužívam. Všeobecne platí, že v programe môže použiť len to, čo somzadeklaroval alebo zadefinoval. Výraz: výraz je operačná štruktúra, pomocouktorej sa vo vyšších programovacích jazykoch popisuje výpočet hodnoty. Výrazommôže byť napr.: (-b-sqrt(d))/(2*a).Každý výraz sa skladá z operátorov (operácií) a operandov. Operátory sú vnašom príklade -,*,/ a operandy sú b,d,a. Pri zápise výrazov je potrebné uvedomiť si priorituoperátorov, napr. a+b*csa vyhodnotí nasledovne: najskôr súčin b*c,ktorý sa potom sčíta s a.Ak chceme najskôr vyhodnotiť sčítanie, musíme náš výraz upraviť nasledovne: (a+b)*c. V tomtoprípade sa vyhodnotí súčet a+b,ktorý sa potom vynásobí hodnotou c.V Pascale (podobne ako v matematike) platí nasledovná priorita operátorov:
Operátor Priorita
Operátory v tom istom riadku not najvyššia
majú rovnakú prioritu. * / div mod and
+ - or xor
= <> <= >= < > in najnižšia
+ operáciasčítania not logická negácia =,<>,<=,>=,<,> operáciarovný, - operáciaodčítania and logickéa rôzny,menší alebo rovný, väčší * operácianásobenia xor logické buďalebo alebo rovný,menší, väčší/ operáciadelenia or logickéalebo in patriaci dodiv celočíselnédelenie mod zvyšok poceločíselnom delení Príkaz: jednotlivé výpočtové akcie a ichnáväznosti sa popisujú pomocou príkazov. Pascal rozlišuje dva druhy príkazov:jednoduché a zložené. Jednoduché príkazy sú napr.: a:=1, write(x). Zložené príkazy majúnasledovný tvar: begin príkaz1; príkaz2; ...end. Všimnite si, že teloprogramu tvorí jeden zložený príkaz. Rezervované slová begina endmôžeme chápať ako ľavú a pravú zátvorku. Použitie zloženého príkazu má svojvýznam na miestach, kde Pascal dovoľuje použiť len jeden príkaz. Rezervované slová: (týmto pojmom saoznačujú slová v Pascale, ktoré majú presne definovanú funkciu a nesmú sapoužiť k iný účelom) and, case, div,end, goto, or, type, var, const, do, if, not, repeat, string, unit, while,array, downto, for, label, then, until, begin, else, function, mod, program,to, uses, xor. Typ definuje množinu prípustných hodnôt. Aksi zadefinujem premennú atypu integer,množinu prípustných hodnôt tvorí interval celých čísel <-32768,32767>.Žiaden typ nemôže definovať nekonečnú množinu hodnôt. Je to obmedzené hranicamiintervalu, počtom platných číslic alebo jednoducho veľkosťou pamäte počítača.

Štandardnétypy dát:
Celočíselnétypy: typ rozsah byte 0..255 shortint -128..127 word 0..65535 integer -32768..32767 longint -2147483648..2147483647Množina operácií: aritmetické: +, -, *,div, mod relačné:>, >=, <, <=, <>, =(operácia / semnepatrí, dôvodom je fakt, že napr.: výraz 4/2 má v Pascale hodnotu 2.000000000čo je číslo reálne a to aj napriek tomu, že jeho desatinná časť je nulová) Reálne typy: typ rozsah real 2.9*10-39..1.7*1038 single 1.5*10-45..3.4*1038 double 5.0*10-324..1.7*10308 extended 3.4*10-4932..1.1*104932 comp -263+1..263-1Množina operácií: aritmetické: +, -, *,/ relačné:>, >=, <, <=, <>, = Konverziamedzi typmi INTEGER (int) a REAL(real):
a b a+b a-b a*b a/b a div b a mod b a >,>=,<,<=,<>,= b
int int int int int real int int boolean
int real real real real real --- --- boolean
real int real real real real --- --- boolean
real real real real real real --- --- boolean
REAL:= INTEGER - konverzia tohto typu je dovolená INTEGER:= REAL - konverzia tohto typu nie je dovolená Typ char: premennátypu char je určená pre prácu soznakmi a obsahuje práve jeden znak v ASCII (American Standard Code forInformation Interchange, zjednodušene sú to všetky znaky, ktoré môžeme napísaťpomocou klávesnice) kóde. Konštanty typu char sú uzavreté medzi apostrofmi, napr.'d', 'D'. Pozor: 'd' <>'D'. Typ string:premenná typu string jeurčená pre prácu s reťazcami (postupnosťami) znakov dĺžky 1 až 255. Ak nie jeuvedená dĺžka, predpokladá sa dĺžka 255 znakov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.