referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Pascal: príručka programovania
Dátum pridania: 18.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tomander
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 155
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 
Procedúrya funkcie jednotky CRT:
clreol procedúra vymaže znaky od kurzora do konca riadku vrátane deklarácia: CleEol
clrscr procedúra vymaže obrazovku a kurzor umiestni do ľavého horného rohu, výsledná farba obrazovky je daná nastavením farby pozadia procedúrou TextBackground, ak je na obrazovke okno, týka sa zmena len okna deklarácia: ClrScr
delay procedúra pozastaví výpočet na špecifikovaný počet milisekúnd deklarácia: Delay(pocet_milisekund : word)
delline procedúra vymaže riadok, na ktorom je kurzor, a zvyšok textu posunie smerom hore deklarácia: DelLine
gotoxy procedúra umiestni kurzor na špecifikovanú pozíciu v aktuálnom okne deklarácia: GotoXY(x,y : byte)
keypressed funkcia váti true v prípade, že bol stlačený nejaký kláves deklarácia: KeyPressed : boolean
nosound procedúra vypína vnútorný tónový generátor, inak zostáva zvukový generátor zapnutý aj po skončení programu deklarácia: NoSound
readkey funkcia prečíta znak z klávesnice bez jeho výpisu na obrazovku deklarácia: Readkey : char
sound procedúra zapne vnútorný tónový generátor na frekvenciu zadanú parametrom f v Hz deklarácia: Sound(f : byte)
textbackground procedúra určí farbu pozadia textu (v rozsahu 0 .. 7), pri použití clrscr sa zmena prevedie v aktuálnom okne, bez clrscr len na práve písaných znakoch deklarácia: TextBackground(farba : byte)
textcolor procedúra určuje farbu textu (v rozsahu 0 .. 15) deklarácia: TextColor(farba : byte)
wherex funkcia vracia x-ovú súradnicu kurzoru na obrazovke (vzhľadom na aktívne okno) deklarácia: WhereX : byte
wherey funkcia vracia y-ovú súradnicu kurzoru na obrazovke (vzhľadom na aktívne okno) deklarácia: WhereY : byte
window procedúra definuje textové okno na obrazovke, kde x1, y1 je ľavý horný roh a x2, y2 je pravý dolný roh deklarácia: Window(x1,y1,x2,y2 : word)

Procedúrya funkcie jednotky GRAPH:
Grafický výstup nie je pre Pascalštandardný, preto ho treba zvlášť inicializovať. Môžeme to spraviť postupnosťoupríkazov: detectgraph(gd,gm); initgraph(gd, gm, ’cesta k suborom BGI’) grafická obrazovka je inicializovaná amôžeme používať grafické príkazy closegraph;Keď je inicializovaná grafická obrazovka, nedajúsa použiť napr. príkazy write a read.
bar procedúra nakreslí obdĺžnik aktuálnym typom výplne a aktuálnou farbou (pozri setfillstyle) deklarácia: Bar(x1,y1,x2,y2 : integer)
bar3d procedúra nakreslí 3-rozmerný stĺpec aktuálnym typom výplne (pozri setfillstyle) a aktuálnou farbou (pozri setcolor), ktorého tretí rozmer má veľkosť hĺbka a kreslenie hornej časti povoľuje (zakazuje) hodnota logickej premennej vrchol deklarácia: Bar3D(x1,y1,x2,y2:integer;hlbka:word;vrchol:boolean)
circle procedúra nakreslí kružnicu s polomerom r a stredom x,y deklarácia: Circle(x,y : integer; r : word)
cleardevice procedúra vymaže grafickú obrazovku deklarácia: ClearDevice
closegraph procedúra ukončí prácu v grafickom režime, je potrebné ju uviesť vždy pred ukončením grafického režimu deklarácia: CloseGraph
detectgraph procedúra zistí, aký grafický driver a aký grafický režim potrebujeme pre činnosť grafického programu deklarácia: DetectGraph(var gd, dm : integer)
ellipse procedúra nakreslí eliptický oblúk so stredom x,y, začiatočným uhlom zu, koncovým uhlom ku, veľkosťou vodorovnej polosi vo a veľkosťou zvislej polosi zo deklarácia: Ellipse(x,y:integer; zu,ku:word; vo,zo:word)
fillellipse procedúra nakreslí elipsu so stredom x,y, veľkosťou vodorovnej polosi vo a veľkosťou zvislej polosi zo vyplnenú aktuálnym výplňovým vzorom deklarácia: FillEllipse(x,y:integer; vo,zo:word)
floodfill procedúra zaplní ohraničenú oblasť aktuálnym typom výplne, je potrebné zadať bod x,y ležiaci vo vnútri oblasti a farbu hranice uzatvorenej oblasti deklarácia: FloodFill(x,y:integer; farba_hranice:word)
getx funkcia vracia x-ovú súradnicu aktuálnej polohy grafického kurzora deklarácia: GetX : integer
gety funkcia vracia y-ovú súradnicu aktuálnej polohy grafického kurzora deklarácia: GetY : integer
initgraph procedúra inicializuje grafický systém a nastavuje grafický režim (gm) na grafickom adaptéry (gd), pozri detectgraph deklarácia: InitGraph(var gd:integer;var gm:integer;cesta:string)
line procedúra nakreslí čiaru ako spojnicu dvoch bodov [x1,y1]a [x2,y2] deklarácia: Line(x1, y2, x2, y2 : integer)
linerel procedúra nakreslí čiaru od aktuálnej polohy grafického kurzora do bodu, ktorého súradnice sú dané prírastkom dx v smere osi x a prírastkom dy v smere osi y k aktuálnej pozícií kurzora deklarácia: LineRel(dx, dy : integer)
lineto procedúra nakreslí čiaru z pozície aktuálneho kurzora do definovaného bodu [x,y] deklarácia: LineTo(x,y : integer)
moverel procedúra posunie grafický kurzor do bodu, ktorého súradnice sú dané prírastkom dx v smere osi x a prírastkom dy v smere osi y k aktuálnej pozícii kurzora deklarácia: MoveRel(dx, dy : integer)
moveto procedúra premiestni grafický kurzor na definovanú pozíciu [x,y] deklarácia: MoveTo(x,y : ineteger)
outtext procedúra zobrazí textový reťazec na aktuálnu pozíciu grafického kurzora deklarácia: OutText(text : string)
outtextxy procedúra zobrazí textový reťazec na definované súradnice [x,y] deklarácia: OutTextXY(x,y : integer; text : string)
putpixel procedúra nakreslí na pozícii [x,y] bod zadanej farby deklarácia: PutPixel(x,y : integer; farba : word)
setcolor procedúra nastaví farbu pre kreslenie čiar a iných obrazcov deklarácia: SetColor(farba : word)
setbkcolor procedúra nastaví farbu pozadia deklarácia: SetColor(farba : word)
setfillstyle procedúra nastaví nový výplňový vzor a jeho farbu deklarácia: SetFillColor(vzorka, farba : word)
settextstyle procedúra nastaví znakový font, smer písania a koeficient zväčšenia grafického textu deklarácia: SetTextStyle(font:word; smer:word; zvatsenie: word))
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.