Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo je internet?

Nie je lahké charakterizovať fenomén,akým internet je, pár slovami. Dnešný internet by sa dal nazvať "sieťou sieti"- obrovsku infraštruktúrou, ktorá prepája do jedného celku počitačové a dátové siete komerčnych, nekomerčných, vládnych či armádnych inštitúcii, škôl, akademických organizácii, ba i jednotlivcov.Celá táto obrovská "supersieť"používana komunikáciu jeden spoločný protokol (rodinu protokolov TCP/IP). Jednotlivé časti internetu (podsiete) majú svojich vlastníkov, no internet ako celok nevlastní nikto.

Internet pôvodne vznikol ako projekt amerického ministerstva obrany. Snahou bolo navrhnúť sieť prepájajúcich vieceré uzly, ktorá by bola schopná prižiť i bojové podmienky (zničenie niektorého uzla alebo linky nesmie znefunkčniť celú sieť). Sieť dostala názov ARPANET a v roku 1970 spájala 5 inštitúcii. Komunikačný protokol v tej dobe bol NCP-Netwotrk Control Program alebho Network Control Protocol. S postupným rolzrastaním sa ARPANETuzačali však byť zrejmé , že pôvodný návrh NCP je potrebné inovovať. Vroku 1974 vznikol prvý návrh protokolu TCP/IPa spolu s ním sa prvýkrát objavil i nový pojem-internet. Protokol TCP/IP a NCP sa používali súbežneaž do konca roku 1982 . Počnúc 1. januárom 1983 museli poovinne všetky pripojené uzly prejsť na používanie TCP/IP a NCP sa prestalo využívať.

Internet bol približne do roku 1985 sieťou, ktoá prepájala predovšetkým vedecké, výskumnéa akademické orgnizácie na nekomerčnej báze . Americký Národný úrad pre vedu (National Science Foundation), ktorý formou grantov podporoval pripojenie rôznych akademických inštitúcií k internetu, však približne od thoto roku začal odporúčať, aby pripojené inštitúcie aktívne vyhľadávli a ponúkali spoluúčasť na konektivite komerčným spoločnostiam. Tým boli položené základy komercionalizácie internetu.

Do roku 1990 sa na internete využívali hlavne sužby elektonickej pošty, prenosu súborov (FTP, SMTP, UUCP), vzdialeného terminálového prístupu k dokumentom Gopher, WAIS). Veľký boom spôsobil príchod novejs služby- WWW, ktorá bola prvýkrát použitá v inštitúte CERN v roku 1989. WWWstránky boli pôvodne čisto textové, bez obrázkov, v roku 1992 začali prvé grafické WWWprehliadače a spolu s nimi prišli i prvé stránky obsahujúce grafiku.
V súčasnosti internet ponúka obrovské množstvo najrôznejších služieb- okrem &ôbežných"služieb, ktoré boli doposiaľ spomenuté, sa začínajú etablovať služby prenosu textu v reálnom čase (chat), hlasu,, obrazu, televízneho digitálneho vysielania, internetovej telefonie a dalšie. Základnou vlastnosťou všetkých služieb poskytovaných na internete je možnosť zdieľania systémových prostriedov- schopnosť sprístupniť svoje dáta, pamäť, priestor na disku, procesorový čas, monitor, kameru či mikrofon pre okolitých klientov.

Mnohokrát sa môže stretnúť s otázkou:"Odkiaľ sa tento dokument, film, obrázkok, text či obsah na internete vzal?" Najmä pre technicky menej zdatných používateľov je pôvod informácií na internete často záhadou mnohokrát sa objavujú rôzne iracionalne názory a vysvetlenia, odpoved je vždy jednoznačná: za informáciue dostupnéna internete je vždy zodpovedný nejaký človek, ktorý ich na nom publikoval.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk