referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Všeobecné informácie o základoch informatiky
Dátum pridania: 27.10.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Solkes
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 845
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 28m 50s
Pomalé čítanie: 43m 15s
 
Informatika - je vedou, ktorá sa zaoberá, organizáciou, spracovávaním, uchovávaním a prenosom údajov, dát a informácií.

Základné pojmy
• Správa je konečná postupnosť (reťazec) pozostávajúci zo znakov (napr. 0 a 1, písmen, symbolov abecedy, slov). Správa spracovaná určitým algoritmom, vyvolávajúca akciu, sa nazýva informácia.

• Informácia je správa, ktorá predstavuje nové poznatky, umožňuje konať určitým spôsobom.
Informácie vytvárajú vzťahy a vyjadrujú stavy.

• Dáta (údaje) sú správy alebo ich časti, ktoré sa dajú spracovať.

Bit (binary digit) je základná jednotka informácie. Nadobúda dva základné logické tvary (0 a 1),
Pozor! Jednotka prenosovej rýchlosti je počet bitov za čas [b/s], napr.: 33kb/s, 56kb/s, 64kb/s, 128kb/s, 2Mb/s, 155Mb/s, 10Gb/s,

8 bitov tvorí jednu slabiku - 1bajt (1byte),

Bajt (slabika) sa používa ako jednotka kapacity pamäte [B],
napr.: 16B, 256KB, (1.44MB), 1MB,40MB,..., 40GB, 80GB, 120GB,

Slovo (Word) sa skladá z 1 až 4 bajtov (byte).


Hardvér, softvér

Hardvér (hardwarw) technické vybavenie počítača, t.j. všetky jeho materiálne (pevné) časti, ktoré sú vzájomne poprepájané a spolu tvoria jeden celok, ktorým je samotný počítač a jeho príslušenstvo.

Softver (software ) programové vybavenie počítača – všetko čo súvisí sprogramamy pre PC.

Informačné technologie - zahrňujú všetky prostriedky (najmä hardware, software a know-how), ktoré sa využívajú k získavaniu, spracovaniu, prenosu, prezentácii a uchovaniu dát a informácii.

Operačný systém: je súbor programov, ktorý riadi chod používateľských programov v počítači. Doplnený je obslužnými, riadiacimi a dohliadacími programami.

Program: množina príkazov, inštrukcií, prípadne iných prvkov programovacieho jazyka, ktoré vyjadrujú postupnosť (algoritmus) riešenia nejakého problému.

Kompatibilita: zlúčiteľnosť, je vlastnosť periférnych jednotiek, programov, kódov, umožňujúca ich použitie bez zmeny aj v iných typoch počítačov.

Súbor: tvoria dáta, ktoré sú zoradené podľa určitého princípu, označené menom a sú uložené na jednom type nosiča dát, napríklad na pevnom disku.

1.2. Počítače – hardvér (Johna von Neumanna)

a)Superpočítače.
Zložitá vnútorná architektúra, používajú desiatky až stovky super rýchlych procesorov so zložitou technologiou, majú obrovskú vnútornú pamäť a ich cena sa pohybuje v miliónoch dolárov.
b)Strediskové počítače (mainframes, main-frame computers)
Sú charakteristické veľkým počtom rýchlych prídavných zariadení, čím umožňujú aby sa s údajmi v nich uloženými súčasne pracovali stovky používateľov. Používajú sa na riadenie informačných systémov veľkých firiem. (banky, letecké spoločnosti atd.
c)Počítače strednej triedy
1. Server - je počítač, ktorý má centrálne postavenie v počítačovej sieti a na ktorý je v tejto sieti napojených viacero počitačových staníc, nazývných aj klientmi.2. Výkonné pracovné stanice – požívajú sa na prácu s graficky náročnými aplikáciami, na rozdiel od servrov slúžia (viac – menej) jednému uživateľovi,„multitasking“ – vykonávanie vacerých úloh súčasne.

d)Osobné počítače
–stolné počítače (desktopy),
–prenosné počítače (laptopy, noteboky),
–sieťové počítače (network computers),
–inteligentné a nemé terminály (intelligent and dumb terminals),
–minipočítače (palmtopy, vreckév počítače, elektronické diáre a zápisníky).
Hlavné časti osobného počítača

1. Jadro mikroprocesor
2. Vnútorná operačná pamäť
3. Základná doska

Ostatné časti počítača 4.prídavné periférne zariadenia (peripheral devices) t.j. vstupné zariadenia, výstupné zariadenia, vstupno-výstupné zariadenia.

Mikroprocesor (Central Processing Unit - CPU) je základnou operčnou a riadiacou jednotkou počítača.

Vnútorná
Operačná pamäť počítača - mikročipy uložené na základnej doske počítača do ktorých si mikroprocesor zaznamenáva údaje, ktoré si mikročipy dokážu uchovať len počas chodu počítača.

Základná doska (motherboard, matičná doska)
zariadenie ktoré prepája všetky ostatné časti počítača zbernicou BUS, hlavne mikroprocesor s pamäťou a prídavnými zariadeniami, a ktoré zároveň riadi toto prepojenie.

Vstupné zariadenia - klávesnica, myš, mechanika CD-ROM, skener.
Výstupné zariadenia - monitor a grafická karta (video adapter), tlačiareň, ploter.
Vstupno-výstupné zariadenia - pevný disk a pružný disk (floppy disk, disketová mechanika), USB Flasch Drive, modem.
Niektoré tzv. periférne zariadenia ako pevný disk, pružný disk, cd-rom a USB Flasch Drive tvoria vonkajšiu pamäť počítača (Memory Storage Devices).
Dokážu uchovať dáta aj po vypnutí elektrického prúdu.

Mikroprocesor
Je základnou operačnou a riadiacou jednotkou počítača. Okrem operčnej a riadicej jednotky obsahuje aj vnútorné registre, do ktorých si ukladá rôzne údaje (adresy, medzivýsledky) a vnútornú zbernicu.

Operčná jednotka mikroprocesora vykonáva rôzne aritmetické operácie sčítanie, násobenie) a nearitmetické operácie (rozhodovacie, logické, posuvy a iné).
Operčná (taktovacia) rýchlosť - je počet základných operácii ktoré mikroprocesor vykoná za 1 sekundu.
Opereačnú rýchlosť udávame v Megahertzoch (MHz).

Cache pamäť – vyrovnávacia pamäť procesora pre urýchlenie výpočtov.
Vyrovnávacia pamäť sa používa aj pri periférnych zariadeniach. Cache pamäť periférnych zariadení -buffer.

PAMÄŤ A UCHOVANIE DÁT

Vnútorná pamäť počítača je tvorená mikročipmi uloženými priamo na základnej doske. Jej hlavnou zložkou je pamäť RAM. Rýchlejšia ako RAM pamäť je tzv. Cache pamäť uložená priamo v procesore, niekedy je integrovaná do základnej dosky. K vnútornej pamäti počítača zaradujeme aj pamäť ROM.

Vonkajšiu pamäť počítača tvoria všetky periférne zariadenia, v ktorých môžu byť uložené počítačové dáta. pružný disk (floppy disk), pevný disk, Cd-rom, DVD, mechanika ZIP 100 až 250 MB, Jaz drive 1GB.


Pamäť ROM (Read Onlly Memory) je pamäť len na čítanie je mikročip integrovaný v základnej doske počítača, ktorý obsahuje základné programové inštrukcie tzv. BIOS slúžiace k otestovaniu integrity počítača po jeho zapnutí (kontrola grafickej karty, pamäte RAM a periférnych zariadení) a k zavedeniu operačného systému do počítača. Obsah pamäte ROM je nemenný a prenos dát jednostranný z pamäte ROM do mikroprocesora.

Pamäť RAM - (Random Access Memory) – sa nazýva aj operčnou pamäťou pčítača pretože slúži výhradne na krátkodobé uchovanie dát súvisiacich s práve vykonávanou činnosťou počítača. Sú v nej uložené inštrukcie programov práve bežiacich v systéme a dáta, s ktorými tieto programy pracujú.

SIMM - (Single In-line Menory Module)
DIMM - (Dual In-line Memory Module)
SDRAM – (Synchronious Dynamic RAM)
DDRAM – (Dual Dynamic RAM)


Meranie pamäti
1 bit predstavuje základnú jednotku informácie, 2 rôzne hodnoty, najčastejšie označované ako 0 a 1.
1 byte je názov pre skupinu 8 bitov.
1 byte môže mať 256 rôznych hodnôt
1 kilobyte má 1024 bajtov (1kB)
1 megabyte má 1 048 576 bajtov (1MB),
1 gigabyte má 1 073 741 824 bajtov (1GB),

Sektor – cluster: na rozčlenenie zariadení vonkajšej pamäte.
VSTUPNÉ ZARIADENIA

Klávesnica (skratky)

Myš
Touchpad (dotyková plôška)
Trackpoint (dotykový bod - podobá sa špendlíku s gumenou hlavičkou
Trackball (guľový ovládač)

Touchscreen a sveteľné pero
Dataglove (údajová rukavica)

MechanikaCD-ROM (650 MB)
DVD (4.7 GB)

Optické vstupné zariadenia
Skener, schopnosť skeneru pracovať so softvérom na optické rozpoznanie textu OCR (Optical Character Recognizing).

Digitálny fotoaparát


VÝSTUPNÉ ZARIADENIA
Monitor a grafická karta (video adapter),
- obrazovkové monitory CRT (CRT- Cathode Ray Tube), zníženie vyžarovania na 97 % = 50 cm (Low radiation, TCO ’92, TCO ’95, TCO’99)
- LCD monitory (Liquid Crystal Display)
- plazmové monitory
Rozmer: 14“, 15“, 17“, 19“, 20“, 21“, 1“ = 2.5 cm

Ploter (kreslenie plánov pomocou farebných pier)
Tlačiareň (ihličkové, atramentové, laserové),
Reproduktory
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.