Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vypracované programy v pascale

1. Spúšťame guličku z výšky h. Gulička sa po dopade odráža do výšky 70% z predchádzajúcej výšky až dovtedy, kým jej výška nie je menšia ako 1.
program gulicka;
uses crt;
var h:real;
n: integer;
begin
clrscr;
writeln ('Zadaj povodnu vysku gulicky');
read (h);
if h>0 then writeln ('cislo je kladne');
if hn (t,’c:bp|bin|praca2.txt’);
reset (u);
repeat read (u,c);
if eoln (u) then n:=n+1;
write (c);
until eof (u);
close (u);
reset (u);
rewrite (t);
repeat
read (u,c);
if (ord (c) 65) and (ord (c)96) and (ord (c)= 97) and (ord(riadok[i]) 122 then riadok[i]:=char(ord(riadok[i])+posun-26)
else riadok[i]:=char(ord(riadok[i])+posun);
end;
end;
writeln(riadok);
end;
close(f1);
readln
end.
12. Urobte program na výpočet n – tej mocniny čísla „a“
program mocnina;
uses crt;
var n,b:Integer;
a,v:Real;
begin
clrscr;
v:=1;
writeln ('Zadaj a');
read (a);
writeln ('Zadaj mocninu n');
read (n);
if n>0 then writeln ('mocnina n je kladna');
if n0 then writeln ('cislo je kladne');
if amaximum) then maximum:=cisla[i];
end;
writeln;
writeln('Maximum je : ' , maximum);

readln
end.
20. Na vstupe je rad znakov ukončený bodkou (veta)
program vety;
uses crt;
var veta:string;
i: integer;
begin
clrscr;
writeln('Zadaj vetu : ');
readln(veta);
writeln('Veta vyzera takto : ',veta);
writeln('Veta je dlha : ',( length(veta)-1));
for i := 1 to Length(veta) do
begin
if (ord(veta[i])>= 65) and (ord(veta[i]) ='5'then inc (dievcata)else inc (chlapci);

end;
writeln ('chlapcov je: ',chlapci);
writeln ('dievcat je: ',dievcata);
write ('hladany mesiac');
readln (hladMesiac);
for i:=1 to pocetziakov do begin
val(copy(trieda[i].rodnecislo,3,2),mesiac,Chyba);
if Chyba=0 then begin
if mesiac>50 then mesiac := mesiac - 50;
if mesiac = hladMesiac then
writeln('Meno: ',trieda[i].meno,' Priezvisko: ',trieda[i].priezvisko,' Rodne cislo: ',trieda[i].rodnecislo);
end;
end;
readkey;
end.
23. Utvorte program na výpočet ciferného súčtu kladného čísla zadaného na vstupe.
program cifry;
uses crt;
var cislo:integer;
cifra1,cifra2,cifra3,cifra4,cifra5:integer;
pomocna1,pomocna2,pomocna3,pomocna4, sucet: real;
begin
clrscr;
repeat
writeln ('zadaj cele cislo');
read (cislo);
until cislo>0;

cifra1:=cislo mod 10;
cifra2:=((cislo mod 100)-cifra1);
cifra3:=((cislo mod 1000)-cifra1-cifra2);
cifra4:=((cislo mod 10000)-cifra1-cifra2-cifra3);
cifra5:=((cislo mod 100000)-cifra1-cifra2-cifra3-cifra4);

pomocna1:=(cifra2/10);
pomocna2:=(cifra3/100);
pomocna3:=(cifra4/1000);
pomocna4:=(cifra5/10000);

sucet:=(cifra1+pomocna1+pomocna2+pomocna3+pomocna4);
writeln;
writeln('Sucet cifier je : ', sucet:2:0);
readkey;
end.
24. Vytvorte program na nakreslenie štvorca alebo obdĺžnika zo znaku *. Dĺžka strán sa zadá na vstupe, pričom treba dodržať maximálnu veľkosť ktorejkoľvek strany 20. Ponúkne sa možnosť kresliť útvar prázdny alebo vyplnený hviezdičkami.
program stvorec;
uses crt;
var utvar,vypln:integer;
a,b,i,j:integer;
begin
clrscr;
writeln('1 - stvorec');
writeln('2 - obdlznik');
readln(utvar);
if (utvar=1) then
begin
repeat
write('Zadaj rozmer stvorca: '); readln(a); b:=a;
until ab) then
a:=a-b;
if (b>a) then
b:=b-a;
until (a mod b=0) or (b mod a=0) ;
if a>=b then
writeln(b);
if b>a then
writeln(a);
readln
end.
29.Test žiakov na súčet dvoch čísel“.
Vytvorte program na generovanie súčtu dvoch celých kladných čísel, pričom maximálna veľkosť oboch čísel môže byť 100. Hráč bude písať odpovede, pričom za každú správnu odpoveď dostane 1 bod, za nesprávnu odpoveď -1 bod, za odpoveď „n“ (neviem) 0 bodov. Počet príkladov bude 10. Na konci testovania vypíše žiakovi príslušný počet bodov.
program ziaktest;
uses crt;
var cislo1,cislo2,odpoved,skore,i,code:integer;
answer,znova:string;
begin
randomize;
repeat
clrscr;
textcolor(11);
write('PRIKLADY : ');
writeln('Stlacte ENTER');readln;
textcolor(15);
skore:=0;
for i:=1 to 10 do
begin
cislo1:=random(100)+1;
cislo2:=random(100)+1;
write(i,'. priklad ',cislo1,' + ',cislo2,' = ');
readln(answer);
if(answer='n') then
begin
write(' ODPOVED : ',cislo1+cislo2,' SKORE : ',skore);
end
else
begin
val(answer,odpoved,code);
if (cislo1+cislo2=odpoved) then
begin
skore:=skore+1;
write(' ANO, SKORE : ',skore);
end;
if (cislo1+cislo2odpoved) then
begin
skore:=skore-1;
write(' NIE : ',cislo1+cislo2,' SKORE : ',skore);
end;
end;
writeln;
end;
writeln;
writeln('Vase skore z 10 prikladov je : ',skore);
write('znova? A/N : ');
read(znova);
until znova='n';
end.

30. Napíšte program, ktorý dostane na vstupe celé číslo n a zistí
program vlastnosticislan;
uses crt;
var a:longint;

begin
clrscr;
writeln ('zadaj cele cislo');
read (a);
if (a>=3) and (a=70) and (a=50) and (a mod 100=500) and (a mod 1000

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk