Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kompaktný disk

Comact disk (kompaktný disk) ľudovo tiež nazývaný „cédečko”. Je diskové záznamové médium schopné uchovať až 700 MB dát. Pod značkou CD však môžeme niekedy nájsť aj zariadenie na čítanie kompaktných diskov, kt. správne označenie je CD-player (prehrávač kompaktných diskov). Jedná sa o strieborný 1,2 mm široký kotúč s priemerom 12 cm (niekedy výnimočne 8 cm). Prvé CD bolo vyrobené v roku 1982. Stáli pri ňom najmä dve firmy - Sony a Philips. Prvými zanietenými programátormi technológie CD boli - Microsoft a Apple .Reálna životnosť CD sa môže pohybovať okolo 20 – 30 rokov, v prípade zapisovateľ. CD-R je to aj menej.

Princíp činnosti CD
CD pracuje na optickom princípe. Dáta na CD sú mikroskopické útvary, kt. voľným okom nevidno. Na štandartnom CD sú uložené v systéme dvoch objektov:
1. pit (zjednodušene jamka) má šírku ~600 nm a dĺžku od 833 nm do 3,56 mikrometra a hĺbku 110 nm. Je to mikroskopická jamka , vtlačená do vrchnej časti polykarbonátovej vrstvy CD.
2. land (zjednodušene plocha). Je to rovná plocha.
Pity a landy sú usporiadané do špirály smerujúcej od stredu ku kraju CD (dĺžka špirály od vnútorného po vonkajší okraj ja takmer 6 km). Šírka dátovej stopy je daná šírkou pitu, medzera medzi dátovým stopami je 1,5 mikrometra.
Do špirálovitej vodiacej stopy CD-R sa nanáša farbivo, známejšie pod názvom Dye. V momente nanášania na médium ma Dye gélovú substanciu. Ide o najdrahšiu zložku výroby CD médií vzhľadom na to, že kilogram Dye v tuhom stave stojí niekoľko tisíc eur.

Najčastejšie farby CD médií sú strieborná , zelená, a belasá, používané farbivá nesú názvy ftalocyanín a cyanín. Zápis do médií CD-R prebieha zmenou vlastností farbiva dye, čo spôsobuje laserový lúč v zapisovacej CD-R mechanike. V prípade oboch druhov médií – CD-R aj CD-ROM- je potrebné, aby boli polykarbonáty pokryté odrazovou vrstvou, dnes striebro. Reflexnú vrstvu v prípade CD-ROM médií sa používa ako reflexná vrstva aj špeciálna kremíková substancia s odrazovými schopnosťami. Čítanie dát z CD prebieha nasledujúcim spôsobom. Kompaktný disk sa v čítacej mechanike roztočí na rýchlosť približne 200 ot./min. pri rýchlosti 1x až do rýchlosti vyše 10 000ot./min. pri čítaní rýchlosťou 52x. Svetlo s vlnovou dĺžkou 780mm (laser) je vysielané smerom k dátovej stope vo vrchných častiach CD. Land odráža prijaté svetlo rovnomerne na snímací prvok, jamka pit, odráža laser mimo snímacej plochy optickej mechaniky. V prípade CD-R sa pity a landy nenachádzajú. Vypálené pity pohlcujú svetlo a neodrážajú ho späť. Po dopade odrazeného laserového lúča na snímací prvok optickej mechaniky dochádza k interpretácii „polotovaru“ na dáta.

Typy CD
V nasledujúcej tabuľke môžeme nájsť typy CD tak, ako boli zadefinované vo farebných knihách CD štandardov.
CD-DA – (Compact Disc-Digital Audio) opticky čitateľný dátový nosič s priemerom 12 cm (8 cm ) vyrobený z umelej hmoty a obsahujúci zvukovú informáciu. Základnou adresovateľnou položkou sú tracky, ktorým obvykle odpovedajú jednotlivé skladby alebo iné časti podľa charakteru nahrávky.
CD-ROM - (Compact Disc Read- Only-Memory ) veľkokapacitná pamäť. Z ktorej sa optickou cestou čítajú dáta na CD nosičoch. Zvláštnou výhodou CD-ROM je možnosť uloženia veľkých dátových objemov.
CD-V – (Compact Disc-Video ) špeciálne disky pre záznam obr. inf. Líši sa ako veľkosťou ( 30 cm, 20 cm) tak aj spôsobom kódovania zaznamenaných dát. Na mechanikách CD-ROM ich teda nejde prečítať Známe skôr pod označením LaserDisc.
CD-R – (CD-Recordable ) v minulosti pod označením CD-WO ale aj pod názvom WORM. Vyžaduje to prirodzene špeciálnu jednotku, avšak výsledný zápis je čitateľný bežnou

CD-ROM. Tohto typu sú médiá pre Photo-CD.
CD-RW – (CD Rewritable ) Obsah CD-RW sa dá prepisovať čo naznačuje aj druhá časť jeho skratky – RW .
CD-I – (CD Interactive) špeciálna verzia CD-ROM s možnosťou užívateľskej interakcie. Možno na nich prehrávať aj nosiče s formátom Photo-CD.
Video-CD – Definované bolo v roku 1995 rozšírené v roku 1998 štandard Super Video CD. Predpokladá záznam multimédií na CD vo formáte MPEG.
CD+ / Enhaced CD – Je hybridom hudobného a dátového CD. Prvá stopa CD je hudobná, druhá je dátová. Je použiteľné jednak v Audio CD prehrávačoch a tiež v počítačových mechanikách.
Photo- CD – disk s viacerými dátovými oblasťami nesúcimi digitalizované dáta obr. Záznamu 35 mm filmu s rozlišovacou schopnosťou 2000 dpi uložená patentovo chráneným (KODAK) spôsobom kompresie dát.
Aké typy farebných kníh poznáme :
Red book: Opisuje základné fyzikálne vlastnosti a špecifikáciu kompaktných diskov a spôsob ukladania digitálneho audiozáznamu na ne.
Yellow book: určila za štandard aj klasické dátové CD-ROM-y.
Green book: Určovala štandard pre disky CD-I. NA svedomí je má firma Philips.
Orange book: Priniesla základy používateľského zápisu na CD.
White book: Určuje špecifikáciu pre tzv. Video CD.
Blue book: Rozšírenie možností CD. Prvá audio stopa je nasledovaná dátami v nasledujúcej stope.

Starostlivosť o CD médiá a ich výdrž.
Výdrž médií v rozmedzí od 15-30 rokov, vždy s dôrazom na zachovanie aspoň primárnej starostlivosti. V súčasnosti sa vyskytujú prvé príznaky tzv. „CD-plesne“, čo je samovoľná skorodovaná reflexná vrstva na CD-ROM médiu. Oplatí sa dodržiavať minimálne pokyny výrobcu na obale CD. Starostlivosť možno zhrnúť do niekoľkých základných bodov.

Skladovanie možno skladovať v obale, v ktorom ste ich zakúpili pri bežných izbových podmienkach. Škodí im teplota mimo rozsahu odporúčaného výrobcom, či vyšší svetelný tok. Dye zreaguje jednoducho s UV žiarením a stmavne, čo je podobný proces ako pri napaľovaní média. Odporúča sa vyhnúť častým väčším teplotným výkyvom(napr. s vyhriateho interiéru do mrazivého počasia). Dôvodom je zloženie CD média, ktoré sa skladajú z rôznych materiálov s rôznou teplotnou rozťažnosťou. Vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti materiálov hrozí popraskanie reflexnej vrstvy.

Zaobchádzanie s médiami musí byť opatrné. Najlepšie je po použití vždy médium vložiť do pôvodného obalu. Kompaktné disky by ste nemali ohýbať, hádzať, vystavovať silným riedidlám či zásadám, popisovať písacími potrebami s ostrou špičkou, nechávať voľne pohodené, chytať mimo stredového otvoru a okraja média.

Nevyžadujú špeciálnu starostlivosť. V prípade, že sa médium zašpiní, stačí ho jemne utrieť utierkou rovnomernými pohybmi smerom od stredu média ku kraju. Utieraním média v kruhoch dochádza k mikroskopickému poškriabaniu média. Ak chcete predísť poškriabaniu CD média okrem dodržiavania rád je aj „CD prezervatív-(d-skin)“-predáva sa v USA. Ide o akýsi priehľadný kus syntetickej hmoty, ktorá dobre priľne na čítaciu časť CD alebo DVD, čím ju chráni pred poškriabaním, pritom však stále umožňuje čítanie média. Tento d-skin uvítajú pravdepodobne najmä majitelia DVD videopožičovní.

Záchrana CD médií a dát z nich.
Keď sa nedá CD médium prečítať, treba si problém rozanalyzovať a zistiť jeho povahu. Čítaniu média napomôže, keď spomalíme čítaciu rýchlosť mechaniky pomocou nástroja Drive Speed, ktorý je súčasťou balíka napaľovacieho programu Nero. Krajná možnosť je umyť médium pod teplou vodou s trochou neagresívneho saponátu. Môžete sa obrátiť na odborníkov. Ak nie je poškodená reflexná vrstva média, zvyčajne ho dokážu opraviť do pôvodného stavu, t.j. bez viditeľných škrabancov zbrúsením polykarbonátu, alebo krátkym špeciálnym zahriatím média na čítacej strane média a procesom zacelenia škrabancov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk