referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Softvérové právo
Dátum pridania: 31.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fubu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 362
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 21.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 35m 50s
Pomalé čítanie: 53m 45s
 
V § 24 ods. 6 sa určuje výška náhrady odmeny pre autorov, z ktorých diel možno zo zákona bez súhlasu vytvárať rozmnoženiny. Náhrada odmeny je v rovnakej výške ako v starom autorskom zákone. „Výpalné" za zapisovateľné a prepisovatel'né CD-R, CD-RW a DVD médiá je stále 6 %, a to dokonca aj v prípade, že ich kupuje výrobca softvéru, aby na nich distribuoval svoj softvér. Na napaľovačky je sadzba „výpalného" 3 % z ich ceny. Novinkou je zavedenie „výpalného" vo výške 0,5 % z ceny pevného disku zamontovaného v dovážanom alebo predávanom počítači. To možno vnímať ako určitú zmenu k lepšiemu, pretože podľa starého znenia autorského zákona sa mohol celý počítač považovať za „reprografické zariadenie" s 3 % sadzbou „výpalného".
Pre výrobcov počítačových programov sú dôležité ustanovenia § 35 a 36 autorského zákona.V § 35 je dovolené vyhotovenie rozmnoženiny z autorizovanej rozmnoženiny počítačového programu (teda tej na dodanom inštalačnom médiu, prípadne súboru stiahnutého z internetových stránok výrobcu) na záložné účely. Tým sa rozumie predovšetkým archivovanie pre prípad straty, zničenia alebo znehodnotenia pôvodného inštalačného média alebo súboru. Oprávnený nadobúdateľ počítačového programu je ďalej oprávnený vykonať úpravu alebo preklad nadobudnutej rozmnoženiny počítačového programu, pokiaľ je to potrebné na zabezpečenie interoperability a prevádzky počítača. Výslovne je dovolené, a to aj bez súhlasu autora, opraviť chyby v legálne nadobudnutom počítačovom programe. Oprávnený používateľ rozmnoženiny počítačového programu nepotrebuje súhlas autora alebo iného nositeľa práv (najčastejšie distribútora) ani na preskúmavanie, študovanie a pre-skúšavanie funkčnosti počítačového programu.

Podmienkou však je, aby účelom uvedeného konania bolo dosiahnutie riadneho fungovania a následného použitia počítačového programu, na ktoré bola daná osoba oprávnená. Autorský zákon výslovne zakazuje obmedzenie práva na vytvorenie záložnej kópie zmluvou. Prípadné ustanovenie licencie koncového používateľa, ktoré vytvorenie záložnej kópie zakazuje, bude neplatné. Na druhej strane však nič autorovi nebráni, aby použil ochranu proti kopírovaniu programu. Prípadné ponechanie si vytvorenej záložnej kópie, respektíve neznehodnotenie takejto kópie po predaji programu (ak vôbec autor takýto predaj dovolil) už bude porušením autorského zákona. Nie je takisto možné zmluvou zakázať legálnemu nadobúdateľovi počítačového programu preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte.

V § 36 sa ustanovujú podmienky, za ktorých je možné vykonať dekompiláciu, teda použiť metódy reverzného inžinierstva. Podmienkou, ktorej splnenie je nevyhnutné na dovolenú dekompiláciu počítačového programu, je iba potreba získania informácie na dosiahnutie vzájomnej súčinnosť nezávisle vytvorených počítačových programov. To sú napríklad situácie, pokiaľ súčasné použitie dvoch programov povedie k zamŕzaniu počítača či iným nepredvídateľným a nebezpečným situáciám. No ak má byť dekompilácia legálna, nesmú byť informácie potrebné na dosiahnutie spolupráce programov už známe alebo dosiahnuteľné iným spôsobom ako dekompiláciou (napríklad od výrobcu). Vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť. Informácie, ktoré sa získali dekompiláciou počítačového programu, sa nemôžu použiť na iný cieľ a iným spôsobom, ako je vymedzené zákonom.
Zaujímavý je aj v § 32 udelený súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré je dočasné alebo náhodné a je neoddeliteľnou a podstatnou časťou technologického postupu, ak jeho jediným účelom je oprávnené použitie diela alebo uskutočnenie prenosu diela v komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom, ak nemá samostatnú majetkovú hodnotu. To je situácia, v ktorej si napríklad sťahujeme zo stránok výrobcu legálne zakúpený program, obrázok či knihu a operačný systém ju najprv uloží do nejakého dočasného súboru či adresára. Táto dočasná kópia bude vymazaná až po úplnom skončení sťahovania a bude nahradená súborom, ktorý sa vytvorí v tom adresári, kam sa program mal uložiť.

4. ZÁVER
V súčasnej dobe možno vidieť značný nárast informačných technológií a s tým spojené prenikanie výpočtovej techniky, vybavenej softvérom, do celej spoločnosti. Spolu s nárastom počtu počítačov v komerčnej sfére aj v domácnosti je tu aj nárast porušovania autorského práva k programovému vybaveniu – softvérové pirátstvo. Dlho som rozmýšľala, ako je možné, že trend nezákonného kopírovania sa tak rozmáha. Hlavne v chudobnejších krajinách. Podľa môjho názoru je to spôsobené vo veľkej miere aj faktom, že v západných krajinách je softvér pre obyvateľov oveľa viac cenovo prístupnejší ako napríklad na Slovensku, alebo v Čechách. Pokiaľ táto situácia bude trvať a nebude sa riešiť, je samozrejmé, že nelegálne šírenie softvéru sa bude rozmáhať. Ak by však vývojárske firmy nemysleli len na zisk z predaja, ale aj na „bežného“ užívateľa, softvér by mohol byť lacnejší a pevne verím, že v tomto prípade by si drvivá väčšina ľudí, zakúpila originálne produkty a neboli by odkázaní na kópie, pričom riskujú právny postih.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |   6  |  7    ďalej ďalej
 
Zdroje: www.mvcr.cz, www.zbierka.sk, IT magazín: PC REVUE 2003-2004
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.