Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Word 97

Funkcie Microsoft Word 97: „Vložiť negrafické...“

1) Koniec (zalomenie): Koniec stránky/zalomenie stĺpca –vyznačíme zvolený údaj, potvrdíme kliknutím. Ďalšia funkcia: pokračovanie na inej stránke: ďalšej, rovnakej, párnej, nepárnej. Opäť vyznačíme zvolený údaj a potvrdíme. 2) Číslovanie stránok: Môžeme si zvoliť umiestnenie čísel stránok z dvoch možností: na záhlaví alebo zápätí (hore alebo dole). V pravej časti okna sa nám zvolená možnosť zobrazí v náhľade. Ďalej si môžeme zvoliť zarovnanie číslovania: vľavo, uprostred, vpravo, na vnútorných častiach alebo na vonkajších. Opäť môžeme vzhľad skontrolovať na náhľade. Ďalšou možnosťou je zobrazenie číslovania stránok aj na prvej strane dokumentu alebo nie, napr. pri seminárnych prácach. Kliknutím na „formát“ môžeme upresniť niektoré parametre. Umiestnenie číslovania po zvolení požadovaných podmienok potvrdíme „OK“.
3) Dátum a čas: Máme k dispozícii niekoľko vopred určených šablón, z ktorých si vyberieme najvhodnejší formát na vloženie času a dátumu do nášho dokumentu. Je možné vložiť samostatne iba dátum alebo čas, ako aj oba údaje zároveň. Kurzorom, príp. myšou sa nastavíme na zvolený formát, potvrdíme kliknutím na „OK“. Dátum, resp. čas bude vložený na miesto, kde nám bliká kurzor, napr.: utorok, 27. februára 2001. Ďalšou vymoženosťou je možnosť automatickej aktualizácie času v priebehu písania dokumentu. Túto možnosť zvolíme zaškrtnutím v okienku „aktualizovať automaticky“. Opäť potvrdíme stlačením „OK“.
4) Automatický text: Táto funkcia nám umožňuje šetriť čas vkladaním niekoľkých často používaných fráz a slovných spojení. Používa sa najmä pri písaní oficiálnych listov, faktúr a pod, ale môžeme si ho prispôsobiť tak, aby vyhovoval práve nám a našim potrebám. Automatický text je rozdelený do niekoľkých kategórii podľa obsahu a významu, napr.: Oslovenie, Podpis, Podpis-názov spoločnosti, Predmet, Upozornenie, Vec, Spôsob odoslania a pod. Zároveň nám umožňuje vytvoriť štrukturované záhlavie a zápätie. Súčasťou tejto funkcie sú aj automatické opravy textu priamo pri písaní, čo ste už určite stihli oceniť. Delí sa do niekoľkých kategórii: Opravy, Pri písaní, Automatický text a Formátovanie. Vybranie zvolenej položky opäť potvrdíme kliknutím na „OK“.
5) Pole: Umožňuje vkladanie niekoľkých druhov informácii podľa kategórii, napríklad meno užívateľa, názov dokumentu.

Postupujeme tak, že si najskôr vyberieme druh kategórie , s ktorou chceme pracovať (v ľavom okne) a následne druh, teda názov poľa v pravom okne. Potvrdíme kliknutím na „OK“. Kliknutím na „Možnosti“ si túto funkciu môžeme prispôsobiť vlastným požiadavkám.
6) Symbol: Vkladanie symbolov nám umožňuje pri písaní používať symboly a znaky, ktoré nepatria do bežného vybavenie klávesníc. Opäť sú tieto rozdelené do dvoch kategórii a to na symboly a špeciálne znaky. Symboly sú rozdelené podľa pôvodného písma a majú niekoľko podmnožín. V časti „normálny text“ nájdeme bežne používané znaky, napr. percentá , znak AND , rôzne šípky , matematické znaky ako suma , ale aj písmená gréckej abecedy . V tzv. kancelárskej časti, Microsoft Outlook nájdeme kľúčik , zvonček , spinky . V druhej časti, v špeciálnych znakoch nájdeme znaky ako napr. copyright ©, alebo paragraf §. Všetky znaky sú slovne opísané. Obe časti sa svojim obsahom čiastočne prekrývajú. 7) Komentár: Táto funkcia sa používa na dodatočné vloženie komentáru. Časť na ktorú sa komentár vzťahuje je farebne odlíšená, pričom je jasne vyznačené, od koho komentár pochádza. Môžeme vložiť aj zvukový komentár. Odkazuje na neho špeciálny znak .
8) Poznámka pod čiarou: Umožňuje vložiť poznámku pod čiarou na tú istú stranu, ku ktorej sa vzťahuje alebo vložiť vysvetlivku na koniec dokumentu. Označenie týchto vysvetliviek: môžeme použiť automatické číslovanie, alebo si zvoliť vlastný znak, ktorým budú odlišované. Kliknutím na „Možnosti“ môžeme určiť umiestnenie, formát číslovania a aj začiatok rovnako pre vysvetlivky ako aj pre poznámku pod čiarou. Umiestnenie môže byť buď spojité v dokumente alebo zvlášť pre odstavec alebo stránku. Potvrdíme kliknutím na „OK“.
9) Titulok: Umožňuje priradenie názvu k vybraným položkám, napr. obrázok, rovnica, a pod. Môžeme ich očíslovať a vybrať umiestnenie titulku, napr. pod objektom. Tiež možno použiť funkciu automatického titulku – pri vložení napr. rastrového obrázku program automaticky priradí názov (pokiaľ je nastavený).
10) Krížový odkaz: je
11) Register a zoznam: Majú tri formy: register, obsah a zoznam obrázkov. Používajú sa pri systematickom prehľade, napr. pri vytvorení obsahov na začiatku alebo konci dokumentu, v príručkách, encyklopédiách. Registre si môžeme upraviť: vybrať si z dvoch typov odsadenia-zarovnaný alebo štruktúrovaný, formát môže byť šablónový, jednoduchý, moderný atď. Tieto možnosti sa nám zobrazujú v náhľade, čo uľahčuje orientáciu v jednotlivých druhoch. Registre môžu byť zarovnané doprava, pričom si môžeme vybrať vodiaci znak od ..

po naše vlastné. V časti „Obsah“ si opäť môžeme vybrať formát (šablóny..), ktorý je zobrazený v náhľade. Tiež máme na výber vodiaci znak a zarovnanie číslovania stránok. V tretej časti „Zoznam obrázkov“ máme na výber niekoľko nadpisov a podobne ako v ostatných zarovnanie, formát a zobrazenie čísel stránok. Jednotlivé formáty sú zobrazené v náhľade.
12) Textové pole: nám umožňuje vložiť text do obrázkov, grafov atd. Myšou vytvoríme veľkosť poľa, akú potrebujeme, následne vpíšeme text.
13) Súbor: vložíme vybraný súbor do nášho dokumentu. Po kliknutí na túto položku sa nám otvorí nainštalovaný prehliadač súborov, po označení klikneme na „Vložiť“.
14) Objekt: vkladáme rôzne objekty, môžeme vytvárať nové alebo vkladať zo zadaného súboru.
15) Záložka: počas písania textu si môžeme vytvárať jednotlivé záložky, uľahčí nám to manipuláciu s textom. Záložky pomenujeme podľa hesla alebo názvu odstavca, alebo proste tak, ako budeme chcieť. Po vytvorení záložiek môžeme prechádzať na jednotlivé state, a takto listovať v texte podľa nami zvolených kritérii. Jednotlivé záložky môžeme mať zoradené podľa názvu alebo podľa umiestnenia v texte.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk