Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pascal - popis unit CRT

 jednotka CRT(Cathode Ray Tube) obsahuje prostriedky na riadenie zobrazení, vstupu z klávesnice, podporu práce s oknami a definovanie farebného ladenia výstupov.
 Využívanie jednotky sa definuje v hlavnom programe uvedením mena jednotky za príkazom uses.
 Programy, ktoré jednotku CRT nevyužívajú posielajú svoj obrazový výstup prostredníctvom operačného systému Biosu, ktorý zaistí výstup na obrazovku.  Programy spolupracujúce s CRT posielajú požiadavku výstupu priamo programu Bios alebo priamo pristupujú do obrazovej pamäte zobrazovacieho adaptéra, čím sa zvýši rýchlosť výstupných operácií.
V jednotke CRT sú deklarované premenné a konštanty, ktoré sa využívajú pri riadení a zadávaní parametrov výstupu na obrazovku. V prepojovacej časti sú deklarované funkcie a procedúry, ktoré sa používajú pri programovaní vstupu a výstupu.

Funkcie používané v CRT:
KeyPressed :boolean - testuje, či bola stlačená nejeká klávesa na klávesnici
ReadKey :char - číta jeden znak z vyrovnávacej pamäte klávesnice
WhereX :byte - vracia súrdnicu X polohy kurzora na obrazovke
Wherey :byte - vracia súrdnicu Y polohy kurzora na obrazovke

Procedúry používané v CRT:
GoToXY (x,y: byte) - nastaví polohu kurzora na definovanú súradnicu x,y
TextMode (rezim: integer)- nastaví textový režim zobrazenia
Window (x1,y1,x2,y2:byte) - definuje textové okno na obrazovke, x1,y1,x2,y2 sú súradnice lavého
horného a pravého dolného rohu
ClrScr - vymaže obsah aktuálneho okna a umiestni kurzor do ľavého horného rohu
ClrEol - vymaže všetky znaky od pozície kurzora do konca riadku
DelLine - vypustí riadok, na ktorom je nastavený kurzor
InsLine - vloží prázdny riadok na aktuálnu pozíciu kurzora
HighVideo - nastavuje zobrazenie s vyšším jasom
LowVideo - nastavuje zobrazenie s vyšším jasom
NormVideo - nastavuje pôvodný atribút zobrazenia
TextBackground (farba: byte) - nastaví farbu pozadia
TextColor (farba: byte) - nastaví farbu znaku
Sound (Hz: word) - vydá tón pomocou vnútorného reproduktoru o frekvencii Hz
Nosound - vypne zvukový generátor
Delay (Ms: word) - zastaví program na definovaný počet "milisekúnd".

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk