Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pascal - file, súbor

V Turbo Pascale rozoznávame tri druhy premenných typu súbor (file) .Sú to súbory udaným typom, bez udaného typu súbory typu text.Pred použitím premennje typu súbor musí byť meno premennej spjené s menom externého súboru pomocou procedúry Assign.Externý súbor je večšinou diskový súbor, ale môže to byť aj
zariadenie napr.

klávesnica.Po priradení musí byť súbor otvorený buď na vstup
alebo na výstup.Na to slúžia procedúry Reset alebo Append.Nový súbor vytvára procedúra Rewrite.
Súbor typu text otvorený pomocou Reset dovoluje len čítanie, otvorený pomocou Rewrite alebo Append iba zápis.Súbory bez udaného typu alebo s udaným typom
dovolujú vždy aj zápis aj čítanie, bez ohladu na to ktorou procedúrou boli ovorené.
Súbory sú normálne spracované sekvenčne .Netextové súbory môžu byť spracované ajpriamym prístupom pomocou procedúry Seek.
Na konci spracovania súboru je nutné ho zavriť pomoou procedúry Close.Po
tejto procedúre je externý súbor zaktualizovaný a meno premennej súbo môže byť spojené s ďalším súborom.


Štandardné procedúry a funkcie pre všetky súbory:


ChDir - mení aktuálny adresár
ChDir (s:string)

GetDir -zisťuje meno aktuálneho adresára

MkDir - zakladá nový adresár zadaného mena
MkDir (s:string)

RmDir - vymaže prázdny adresár

Eof - Nadobúda hondoty true alebo false podľa toho, či je v súbore dosiahnutý koniec súboru

Erase - procedúra zruší diskový súbor, spjený s menom premennej typu file.Nesmie byť použitá na otvorený súbor.

Rename -premenuje diskový súbor.Nesmie byť použitá na otvorený súbor.

Assign -priradí premennej typu súbor meno externého súboru

Reset - otvorí existujúci súbor .Súbor typu text otvorí len na čítanie.

Rewrite - vytvorí nový súbor na disku a otvorí ho.

Close - zatvorí otvorený súbor.

Append - otvorí existujúci súbor a nastaví zápis na jeho koniec.

Eoln - nadobúda odnoty true alebo false, podľa toho, či je dosiahnutý koniec riadku v súbore.

Read - umožňuje čítanie jednej alebo viacerých hodnôt z textového
súboru.

Write - umpžňuje výstup jednej alebo vviacerých premenných do súboru.

BlockRead - číta jeden alebo viacej záznamov zo súboru s neudaným typom.

BlocWrite - zapisuje jeden alebo viacej záznamov do súboru s neudaným typom.

FilePos - funkcia vracia súčasnú pozíciu v súbore.

FileSize - funkcia vracia veľkosť súbora.

Seek - procedúra nastaví pozíciu v súbore.Príklad:

uses crt;
var f1 : text;
f2,f3 : file;
f4 : file of integer;
c : char;
begin
assign (f1,' c:text.txt'); { priradí premennej f1 meno textového súboru}
reset (f1); { otvorí ho}
read (f1,c); {prečíta z neho jeden znak}
close (f); {zatvorí súbor}
erase (f); {vymaže súbor}
assign(f2,'c:file.moj'); {priradí premennej f2 súbor bez udaného typu}
rewrite (f2); {vytvorí súbor}
write(f2,'toto je moj subor'); {zapíše doň reťazec}
close(f2);
end.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk