Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pascal - popis unit Graph

Jednotka GRAPH ( GRAPH.TPU ) implementuje kompletnú knihovňu viac ako 50 grafických rutin od bitovo orientovaných až k rutinám užívateľskej úrovne. Pri kompilácii programu, ktorý používa jednotku GRAPH, potrebujete vonkajšie súbory. Okrem vlastného zdrojového textu, prekladača a prístupu k standartním jednotkám v TURBO.TPL, beh takéhoto programu ale vyžaduje mimo súboru .exe taktiež jeden alebo viacej grafických ovládačov ( .BGI ).

InitGraph ( var GraphDriver, GraphMode: integer; PathToDriver: string );
- inicializuje grafický systém a prepne hardware do grafického režimu
Graph Driver: Graph Mode:
Konštanta Hodnota Konštanta Hodnota a význam
Current Driver -128 EgaLo 0 640 × 200
Detect 0 EgaHi 1 640 × 350
EGA 3 HercMonoHi 0 720 × 348
EGA Mono 5 VGALo 0 640 × 200
Herc Mono 7 VGAMed 1 640 × 350
VGA 9 VGAHi 2 640 × 480
DetectGraph ( var GrafDriver, GrafMode: integer );
- na základe testu hardwaru určí vhodný grafický ovládač a stanový typ režimu
CloseGraph;
- ukončí grafický režim
Arc ( X,Y: integer; Uholštartu, Uholkonca, Polomer :word );
- kreslí kruhový oblúk.

Oblúk ide z uhla štartu do uhla konca s polomerom a strdom v bode ( X,Y ).
Bar ( X1,Y1,X2,Y2 :integer );
- nakreslí obdĺžnik aktuálnou farbou a rastrom
Bar3D ( X1,Y1,X2,Y2 :integer; Hĺbka :word; Vrch aktuálnou farbou a rastrom: boolean [ Topon – Topoff ] );
- nakreslí hranol v trojrozmernej perspektíve
Circle (X,Y :integer; polomer :word );
- nakreslí kružnicu (aktuálnou farbou nastavenou v SETCOLOR) so stredom v bode (X,Y )
Ellipse ( X,Y :integer; Uholštartu, Uholkonca :word; PolomerX, PolomerY :word );
- nakreslí eliptický oblúk, kreslí oblúk od uhla štartu do uhla konca s poloosami PolomerX, PolomerY a stredom v bode ( X,Y )
Line ( X1,Y1,X2,Y2 :integer );
- nakreslí úsečku z bodu ( X1,Y1 ) do ( X2,Y2 )
Lineto ( X,Y :integer );
- nakreslí úsečku z aktuálnej pozície do ( X,Y )
Moveto ( X,Y :integer );
- presunie aktuálnu pozíciuzobrazenia na ( X,Y )
Outtext ( Reťazec :string );
- vypíše reťazec na výstupné zariadenie na aktuálnu pozíciu
Outtextxy ( X,Y :integer; Reťazec :string );
- vypíše reťazec na výstupné zariadenie
Putpixel ( X,Y :integer; Farba :word );
- vykreslí bod na ( X,Y )
Setcolor ( Farba :word );
- Nastavý z palety aktuálnu farbu kreslenia
Setbkcolor ( Farba :integer );
- nastavý aktuálnu farbu pozadia, používa paletu
Setlinestyle ( Štýl :word; Vzor :word; Hrúbka :word );
- nastavý šírku a štýl čiary
Settextstyle ( Fond, Směr :word; Zväčšenie :word );
- nastavý spôsob textového výstupu v grafickom režime. Nastavý aktuálny: textový fond, smer, fakto zväčšenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk