Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pascal - jednorozmerné pole

Jednorozmerné pole
 je štruktúrovaný údajový typ zložený z pevného počtu zložiek rovnakého typu,pričom každú zložku možno explicitne (presne) pomenovať pomocou indexu.  medzi zložkami, indexami existuje jednoznačné priradenie. Každý priraďuje, označuje jednu zložku.  indexy nadobúdajú hodnoty určitého typu, ktorý musí byť ordinálny.

Deklarácia:
Deklarovať pole (array) možno dvoma spôsobmi vysvetlenými na príklade:
1) type vektor=array[1..100] of real;
var:v1,v2:vektor;

2) var v1,v2:array[1..100] of real;

Do zloženej zátvorky sa píše prvý a posledný index, ktorý môže pole dosahovať, za “of” nasleduje typ zložiek.

Príklad:
var i: byte;
n: integer;
a: array [1..10] of integer;
begin
for i:=1 to 10 do
begin
readln(n);
a[i]:=n;
end;
for i:=1 to 10 do
writeln(a[i]);
end.

Program načítava čísla z klávesnice a ukladá ich do poľa. Na záver ich vypíše.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk