Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Oficiálne kresťanské internetové stránky na Slovensku

E-learning – predstavuje širokú oblasť získavania vedomostí vo vyučovacom procese prostredníctvom moderných informačných a telekomunikačných technológií. Je jedným z prúdov tzv. e-odvetví, ktoré sa čoraz častejšie skloňujú s transformáciou spoločnosti na tzv. “informačnú spoločnosť“. Oblasť elektronického vzdelávania je pomerne rozsiahla, pričom pokrýva tvorbu a distribúciu interaktívnych elektronických kurzov (e-learningové kurzy), riadenie vyučovania a s ňou súvisiacu spätnú väzbu - to všetko za využitia moderných technológií. E-learningové kurzy môžu pozostávať z multimediálnych prezentácií, simulácií, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu a v neposlednom rade z testov pre overovanie znalostí študujúceho. Aby však bola zabezpečená spätná väzba medzi študujúcim a lektorom, aby bolo vzdelávanie riadené a usmerňované a bolo ho možné presne vyhodnocovať, existujú systémy pre riadenie vyučovania, tzv. Learning Management Systems (LMS). Okrem týchto základných vlastností zabezpečujú LMS systémy aj mnohé funkcie on-line štúdia (chat, videokonferencie, zdieľanie aplikácií, virtuálne učebne a pod.).

Vďaka e-learningu je možné riešiť niektoré špecifické problémy, ktoré úzko súvisia so vzdelávaním dospelých. V dnešnej uponáhľanej dobe plnej neustálych zmien v živote každého z nás hrá obrovskú úlohu čas. Čas je fenomén, ktorého má bohužiaľ takmer každý z nás čoraz menej, o čase na naše vzdelávanie ani nehovoriac. A práve množstvo problémov vo vzdelávaní dospelých s ním súvisí. E-learning sa tu môže uplatniť ako veľmi užitočný a výkonný nástroj na zvyšovanie znalostí, schopností a kvalifikácie ako jednotlivcov, tak aj personálu moderných spoločností. Hlavne v oblasti firemného školenia je prínos elektronického vzdelávania nesporný.

Pravdepodobne e-learning nikdy úplne nenahradí klasické formy vzdelávania – predovšetkým v určitých špecifických oblastiach, kde je nevyhnutne potrebný osobný kontakt študenta a pedagóga. Ide však o veľmi progresívny doplnok možností vzdelávania, ktorý vďaka IT určitým spôsobom vzdelávanie zrýchľuje, zlepšuje alebo dokonca znižuje náklady naň.
Dôvody na implementáciu elektronického vzdelávania:
·potreba rozsiahlejšieho vzdelávania, aké je možné získať v školských laviciach
·nárast množstva informácií, v ktorých je potrebné sa zorientovať
·aktívna úloha študenta vo vzdelávacom procese
·rýchlejšie a kvalitnejšie získavanie informácií
·individuálny časový harmonogram výučby
·neobmedzené opakovanie už prebranej látky študentom
·možnosť zvýšenia počtu študentov bez nárokov na rozširovanie vyučovacích kapacít
·zníženie potreby zabezpečovania ubytovania, zníženie cestovných nákladov
·už existujúce školenia je možné jednoducho aktualizovať a začleniť do nich nové znalosti získané pri výučbe
·efektívne využívanie lektorov pri tvorbe obsahu a riadení vyučovania
·nové formy komunikácie ako medzi študujúcimi navzájom, tak aj medzi študujúcimi a lektormi
kvalitnejšie, presnejšie a adresnejšie vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu

Ciele e-learningu
·zníženie celkových investícií do vzdelávania pri zvýšení kvality vzdelávacieho procesu a sprehľadnenie týchto investícií
·integrovanie vzdelávania do každodennej praxe pracovníkov vašej spoločnosti
·udržanie istej úrovne pracovnej produktivity aj v období absolvovania kurzov
·zvýšenie záujmu o vzdelávanie u vašich zamestnancov využitím hlavných predností elektronických interaktívnych kurzov
·sprehľadnenie a jednoduchšie vyhodnocovanie študijných výsledkov a úrovni znalostí, presné informácie o absolvovaných kurzoch a výsledkoch štúdia jednotlivých pracovníkov
·eliminácia potreby cestovania do miesta konania „klasického školenia“ a s tým súvisiacich ďalších nákladov
·výmena nadobudnutých skúseností medzi študujúcimi navzájom
·sprístupnenie rovnakých kurzov študujúcim s rozličnými úvodnými úrovňami znalostí a rozličnou rýchlosťou štúdia
·okamžitá prístupnosť a „znovu-absolvovanie“ kurzov
e-learning a školstvo

Klasické vzdelávanie, pod vedením učiteľa, existuje už od počiatku histórie. Vzdelávanie pod vedením lektora je najčastejšou a najrozšírenejšou formou vzdelávania vo svete aj u nás. Učiteľ dokáže študentovi poradiť, správne ho nasmerovať a v neposlednom rade ohodnotiť jeho úspechy. V každom z nás sa celý život ukrývajú spomienky na učiteľa, ktorý v nás niečo zanechal. Sú to učitelia, ktorí formujú naše životy a práve školstvo výraznou mierou určuje spoločnosť.
Klasické a osvedčené postupy vzdelávania sa využívajú aj dnes. Žijeme však v dobe zmien, dobe nových myšlienok, nápadov, ale aj úloh. Jednou z nových a moderných foriem vzdelávania, ktoré sa už dlhšie presadzuje vo vyspelých krajinách, ale aj u nás, je e-learning. E-learning prináša do škôl nový impulz a nové možnosti. Kombináciou klasického vzdelávania a e-learningu je možné dosiahnuť formu, v ktorej sa spájajú skúsenosti učiteľa – lektora a výhody výpočtovej techniky a multimédií. Vzdelávanie sa tak stáva pútavejším, adresnejším a efektívnejším.

E-learning dokáže učiteľa oslobodiť od každodenného opakovania výkladu, navyše dokáže často prostredníctvom obrázku, či animácie vysvetliť problém jednoduchšie a dostatočne názorne na to, aby si ho študent lepšie zapamätal. Môže to vzbudiť dojem, že úloha učiteľa tým zaniká. Opak je však pravdou. E-learning umožňuje učiteľovi stať sa lektorom, ktorý svoju pozornosť venuje len problematickým oblastiam, zdokonaľovaniu svojich kurzov, vytváraniu nových komunikácii so študentom a iným činnostiam, na ktoré mu doteraz nezostával dostatok času. Práve komunikácia so študentom je veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania prostredníctvom elektronických médií.

Dalo by sa povedať, že spoločnosť je tým lepšia, čím viac vzdelaných ľudí v nej je. Každá spoločnosť vyžaduje vzdelanie a školy sú preto čoraz viac nútené vzdelávať viac a viac študentov. Avšak dvojnásobok študentov so sebou prináša aj dvojnásobné náklady na ich vzdelanie. A práve tu je ďalší potenciál e-learningu, pre ktorý daný vzťah neplatí. Prostredníctvom e-learningu je možné vzdelávať niekoľkonásobne viac študentov za výrazne menšie náklady. Práve túto skutočnosť začínajú chápať viaceré školy a univerzity v celom svete. Práve v takýchto školách je budúcnosť a práve takéto organizácie pracujú výrazne efektívnejšie a napredujú rýchlejšie. Aj na našich školách sa začínajú uplatňovať možnosti, ktoré so sebou prináša e-learning. Spomenúť by sa dali Trnavská univerzita, Technická univerzita Košice, UKF Nitra, resp. v Českej republike Ostravská univerzita, VŠE Praha, Univerzita Hradec Králové a ďalšie...

Už dnes je jasné, že e-learning nahradí tradičnú formu externého štúdia, ako ju poznáme dnes. E-learning posúva školstvo na vyššie priečky, otvára nové možnosti učiteľom aj študentom a stáva sa novou, modernou a plnohodnotnou súčasťou vzdelávania...

Vzdelávanie budúcnosti: e-learning

Ak sa chceme pochopiť najbližšie moderné trendy vo vzdelávaní, mali by sme si uvedomiť prax doterajšieho obdobia a jej limity. Doterajší trend rozvoja firiem neúmerne rýchlo zvyšoval nároky na kvalifikáciu absolventov vysokých škôl, odborníkov rôznych vekových kategórií bez ohľadu na prax v jednotlivých odbornostiach. Zvýšil sa záujem o rekvalifikačné kurzy, štúdium popri zamestnaní a získavanie certifikátov. Príčinou toho všetkého bol tlak zo strany firiem na vlastných zamestnancov a "kupovanie kapacít" - tých, ktorí udržali krok s trendom rozvoja. Väčšinou takýmito osobnosťami boli pomerne mladí ľudia v produktívnom veku 25 až 40 rokov, väčšinou muži. V súčasnosti je situácia trochu iná. Prvotný hlad po zamestnancoch s takouto kvalifikáciou je utíšený a okolitá produktívna spoločnosť pomaly vyrovnáva krok s trendom. Potreba vzdelávania vyvoláva ďalší z efektov, ktorý má priamy dopad na kvalifikačnú úroveň - finančná náročnosť kurzov tak jazykových, odborných, rekvalifikačných ako aj doplňujúcich vzdelanie certifikáciou.
VÝHODY

Hlavným prínosom e-learningu je to, že vzdelávanie sa stáva nenáročné na prostriedky, čas a ľudí. Dôsledkom toho je efektívnejšia komunikácia medzi pracovníkmi a fakt, že vzdelávania sa nemusia zúčastňovať len úzke okruhy pracovníkov, čo bolo v minulosti prevažne pravidlom. Týmto sa aj informácie stanú prístupnejšie tým pracovníkom, ktorí ich potrebujú. Samozrejme, že tento koncept nie je použiteľný pre všetky typy vzdelávacích aktivít. Pravdepodobne bude neprípustné, aby pracovníci pri páse vo výrobe používali intranet na vzdelávanie, napr. o bezpečnosti pri práci. Existuje však mnoho typov inštitúcií a školení, pre ktoré je táto forma vzdelávania optimálna ako oblasť služieb (banky, poisťovne, telekomunikačné spoločnosti. Vnútrofiremný intranet tu poskytuje možnosť uskutočňovať aj testy, či frekventant (napríklad personál banky alebo poisťovne) úplne a postačujúco pochopil nové informácie a súvislosti. Okrem toho je značnou výhodou formalizácia znalostí obsiahnutých v jednotlivých školeniach, ktoré sú nakupované a vytvárané vlastnými pracovníkmi. Ďalej je možné kedykoľvek školenie opakovať bez nutnosti ďalších dodatočných nákladov (samozrejme iba v prípade, že lektor je pracovníkom podniku).
Z radu výhod je jedna mimoriadna - časová nenáročnosť. Pracovník sa venuje vzdelávaniu v rámci svojho voľného času na pracovisku a nie je potrebné zabezpečovať ďalšie priestory a pod. Ďalšou výhodou je personalizácia školenia - každý pracovník má svoj vlastný profil, kde má presne stanovené termíny a úlohy, ktoré má splniť. Nie je to viazané na fyzickú prítomnosť pracovníka presne na danom mieste v danom čase ( napr. o 12:00).

Využitie e-learningu na vysokej škole

E-learning je efektívne využívanie informačných technológií v procese vzdelávania. Je to multimediálna forma výuky, kde sú študujúci fyzicky oddelení od vzdelávacej organizácie a vzdelávanie prebieha formou kurzov. Súčasťou vzdelávacej organizácie sú autori kurzov, tútori kurzov a technickí spolupracovníci. Autor kurzu vymyslí štruktúru a obsahovú stránku kurzu, tútori sú v kontakte so študujúcimi a zabezpečujú moderovanie kurzov a technickí spolupracovníci zabezpečujú priebeh kurzu po technickej stránke.

V PODMIENKACH VYSOKEJ ŠKOLY
Štúdium na vysokej škole, nielen v dennej forme, ale aj vo forme štúdia popri zamestnaní predpokladá aktívnu účasť študenta v procese získavania poznatkov. Pri narastajúcom trende počtu študentov je potrebné hľadať alternatívne spôsoby odovzdávania poznatkov veľkému počtu študentov, ktorí sa priamo nemusia zúčastňovať výučby. Cieľom dištančného vzdelávania je umožniť veľkému počtu študentov plnohodnotné a riadené samoštúdium. Ak má byť elektronický kurz rovnocennou náhradou za kurz vedený vyučujúcim či jeho doplnkom, musí dôkladne využívať informačné technológie a podnecovať používateľa k interakcii a aktivite. Všetky tieto predpoklady vedú k využitiu internetu na projekty dištančného vzdelávania na vysokej škole.
Možnosti využitia online e-learningu na vysokých školách sú buď ako doplnková podpora štúdia, alebo ako samostatné dištančné štúdium - virtuálna univerzita. Doplnková podpora štúdia poskytuje okrem klasickej výuky množstvo multimediálnych materiálov dostupných prostredníctvom Internetu (videá, animácie, obrázky, grafy, hyperlinky, elektronické testovacie systémy, diskusné fóra). Virtuálna univerzita je zase server so softvérovým prostredím, ktorý poskytuje po technickej stránke podporu výuky. Prostredníctvom internetu rozširuje študijné materiály v multimediálnej podobe, ktoré sú dostupné pre všetkých študentov pomocou bežných internetových prehliadačov.
Špecifikom univerzitnej pôdy je nedostatok financií, preto neprichádza do úvahy priame využitie komerčných nástrojov na tvorbu a využívanie kurzov. Preto je vhodné využiť dostupný produkt všeobecnej verejnej licencie GNU, alebo vlastnými silami vybudovaný vzdelávací univerzitný systém.

VZDELÁVANIE CEZ MOBILY

Vývoj však ide ďalej. Popri e-learningu sa už objavil m-learning, ktorý využíva na vzdelávanie a školenia mobilné telefóny. Vedúci e-learningový provider NETg už vyvinul vzdelávací systém s využitím prenosných osobných digitálnych asistentov typy PDA, a to pre ľudí, ktorí sú často mimo svojich pracovísk. Jedna z jeho aplikácií je napríklad určená sieťovým inžinierom. Ak majú nejaký technický problém mimo svojho pracoviska, môžu sa prostredníctvom mobilného telefónu ľahko a rýchlo dostať k sprievodnému programu a krok za krokom hľadať potrebné riešenia. Ďalšie m-learningové programy sú zamerané na precvičenie si mozgu. Počas čakania na lietadlo či vlak stačí si vybrať napríklad výuku nejakého jazyka a desať inak nevyužitých minút sa venovať opakovaniu alebo učeniu novej lekcie.

SITUÁCIA V SR A ČR

E-learning už nie je novinkou ani na Slovensku či v Českej republike. Jedným z najvýznamnejších poskytovateľov komplexných služieb v oblasti e-learningu je spoločnosť Kontis so sídlom v Prahe. Od roku 1999 je výhradným zástupcom svetovej e-learningovej jedničky click2learn.com. Kontis nedávno zvíťazil vo verejnej súťaži Softvérový systém pre riadenie e-learningu, ktorý vypísala Žilinská univerzita. Distančné vzdelávanie na Žilinskej univerzite sa bude prevádzkovať v riadiacom systéme TUTOR 2000, kurzy sa budú vyvíjať produktmi ToolBook II Instructor. Minulý rok sa rozhodla využívať pre tvorbu e-learningového obsahu nástroj Instructor aj bratislavská Univerzita Komenského. Dodajme, že na poslednom brnenskom veľtrhu INVEX získal Krištáľový disk v kategórii Aplikovaný softvér pre vzdelávanie, domácnosť a voľný čas práve systém TUTOR 2000.
http://www.priroda.sk/katalog.html
ZA VEDOMOSTÍ SA MUSÍ PLATIŤ

Situácia dnes je taká, že ľudia platia za nové vedomosti a sú ochotní do nich investovať i naďalej. Pre firmy, ktoré vzdelávajú svojich zamestnancov, je ale cena veľmi dôležitá. Privysoké náklady na rozvoj kvalifikácie ľudských zdrojov a často aj zistenie, že školenia nepriniesli požadované informácie, nútia manažment nejednej firmy zamyslieť sa nad nevyrovnanou bilanciou: na jednej strane očakávaný efekt a vyššia kvalifikácia, na strane druhej zas cena kurzu, stratený čas (neprítomnosť zamestnancova na pracovisku) a siahodlhé uplatňovanie poznatkov v praxi. Je len pochopiteľne, že vedenia firiem čoraz citlivejšie zvažujú otázku investícií do kvalifikácie a hľadajú optimálne riešenie.
Kritéria sú vcelku jasné: výborný výsledok, prijateľná cena, prehľad o uplatnení v praxi a minimálne pracovné straty. Najviac sa to týka takých oblastí ako bankový sektor, poisťovníctvo, finančníctvo, ďalej spoločností, na ktoré majú dopad časté zmeny v zákonoch a smerniciach. Pre efektívne fungovanie týchto spoločností je nevyhnutnosťou urýchlené aplikovanie zmien v praxi a bezproblémové zaškolenie personálu. Odpoveďou na tieto kritériá a požiadavky je vznik virtuálnych univerzít a ich budúcnosť v podmienkach firiem, do čoho spadá aj vnútrofiremné vzdelávanie, nenáročné na finančné prostriedky, čas a ľudí.
ČAS - HLAVNÝ FAKTOR

Čas hrá v tejto oblasti veľkú úlohu. Pre zamestnávateľa je prijateľnejšie a pohodlnejšie, keď zamestnanec fyzicky z pracoviska nikdy neodchádza, a teda nestráca čas presunom do školiaceho strediska a späť. A využije aj neefektívny pracovný čas na možné vzdelávacie aktivity. Väčšina zamestnancov, ktorí pracujú s výpočtovou technikou a majú možnosť pripojiť sa k internetu, sa vo vlastnom záujme naučila ovládať základy tohto spojenia a oceňujú rýchlosť a dostupnosť tohto média.
U mnohých ľudí však nedôvera k internetu pretrváva. Vedia si síce predstaviť spoluprácu s internetom, avšak len do určitých hraníc. S veľkými pochybami prijímajú predstavu vzdelávania cez internet alebo internú firemnú sieť. Realita je však taká, že už dnes sa zaoberáme témou virtuálnych univerzít a zajtra sa budeme do kurzov prihlasovať a prihliadať na ich výsledky ako na úplne bežnú vec. Odpoveďou na pochybovačné myšlienky a pohľady je e-learning.

KONCEPT E-LEARNINGU

Koncept e-learningu vychádza z predpokladu, že je potrebné sa zaoberať novými možnosťami komunikácie. Takýmto novým médiom je internet. Zamestnávatelia a aj zamestnanci ho považujú za značne atraktívny a efektívny spôsob komunikácie. Internetovo orientované vzdelávacie systémy sa javia ako sľubné riešenie v oblasti vnútrofiremného vzdelávania. Veľký výber potencionálnych dodávateľov ako aj technológií zatiaľ vedie väčšinu debát k rozhovorom o výbere tej správnej technológie bez rozhodnutia o správnom koncepte vzdelávania. Pri definícii konceptu vzdelávania sa otázka používaných technológií dostáva až na úplný koniec záujmu. Dôležitými otázkami, ktoré je nutné zodpovedať, je použitie správnych vzdelávacích metód a definícia postavenia lektora a študenta. Je veľmi ťažké nájsť aspoň nejaké príručky, ktoré by bližšie špecifikovali možnosti využívania internetovo orientovaného vzdelávania. Z tohto dôvodu sa Spoločnosť pre controlling a informačný manažment (SCIM) na Slovensku rozhodla vytvoriť projekt, ktorý by pomohol záujemcom nájsť spôsob, ako čo najideálnejšie použiť nové médiá pre lepšie a hlavne efektívnejšie vzdelávanie. Podrobnejší pohľad na kooperáciu jednotlivých partnerov, tvoriacich rámec pre model e-learningu popisuje nasledovný obrázok:
Cieľom celého fungujúceho konceptu je vytvoriť u zákazníkov fungujúce prostredie na vzdelávanie pracovníkov a zároveň získať možnosť spätnej väzby o kvalite školení. Tieto tri základné piliere konceptu e-learningu samozrejme medzi sebou kooperujú na jednotlivých úrovniach. V rámci stanovovania stratégie sú jednotlivé činnosti rozdelené nasledovne:

STRATÉGIA

Poradenská organizácia (v našom prípade SCIM) definuje celkový koncept pre možné vzdelávacie aktivity. Partnerská organizácia (odborník v danej oblasti školení) definuje potrebné znalosti pre pracovníkov v konkrétnej oblasti a zákazník, ako partner pre vytvorenie podnikovej virtuálnej univerzity, po vytvorení stratégie pre svoju univerzitu, môže jasne stanoviť smerovanie pre svojich pracovníkov (ucelený koncept vzdelávania).
Z pohľadu taktického riadenia je zaujímavé vytváranie konkrétnych projektov zameraných na jednotlivé oblasti, pre ktoré sa bude vzdelávanie organizovať. Partneri spolupracujú na vytvorení nových didaktických postupov a ich transformácii do elektronickej podoby. Zákazník si vytvára vlastné verzie vzdelávacích projektov, ktoré presne odzrkadľujú požiadavky organizácie s ohľadom na to, že môžu vychádzať zo všeobecných konceptov definovaných poradenskými a partnerskými organizáciami. V rámci operatívneho spracovania je výsledkom realizácia konkrétnych kurzov, pričom poradenská organizácia má za úlohu zabezpečiť fungovanie programového prostredia pre zákazníka. Partnerská organizácia zabezpečuje konkrétnych lektorov a pripravuje materiály potrebné na kvalitný priebeh vzdelávania. Pre pracovníkov personálneho manažmentu zostáva iba príjemná úloha zúčastneným pracovníkom oznámiť, že sa daný kurz koná a je potrebné sa naň zaregistrovať.

Zdroje:
http://www.manager.sk/clanok.asp?id=1813 - www.manager.sk/clanok.asp?id=1813

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk